Zajistit udržitelný provoz

Bezpečně provozujeme nejen jaderné zdroje

Problematika bezpečnosti, jakosti a ochrany životního prostředí tvoří vzájemně propojený celek. Proto jsou tyto oblasti v rámci ČEZ provázány i z hlediska integrovaného řízení.

Politika bezpečnosti Skupiny ČEZ je realizována naplňováním následujících stanovených bezpečnostních cílů a dodržováním řady bezpečnostních principů, které jsou uplatňovány odstupňovaným přístupem v závislosti na závažnosti rizika a závažnosti možných následků.

Cíle bezpečnosti v oblasti působení Skupiny ČEZ

Jaderná bezpečnost

Dosáhnout náležitých provozních podmínek, předcházet haváriím a zmírňovat jejich následky s cílem chránit pracovníky a obyvatelstvo před riziky ionizujícího záření  pocházejícího z jaderného zařízení.

Radiační ochrana

Nastavit systém technických a organizačních opatření k omezení ozáření fyzických osob a k ochraně životního prostředí.

Technická bezpečnost

Zajistit schopnost neohrožovat za stanovených podmínek jeho provozu lidské zdraví a majetek po celou dobu jeho životnosti.

Požární ochrana

Minimalizovat pravděpodobnost vzniku a šíření požáru a případné následky omezit na nejnižší přijatelnou úroveň.

Fyzická ochrana jaderných materiálů a jaderných zařízení

Nastavit systém technických a organizačních opatření zabraňujících neoprávněným činnostem s jadernými zařízeními, jadernými materiály a vybranými položkami.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Minimalizovat negativní dopady působení pracovních a výrobních procesů na zdraví zaměstnanců a ostatních osob.

Ochrana životního prostředí

Minimalizovat negativní dopady působení pracovních a výrobních procesů na  na životní prostředí.

Pro zajištění bezpečnosti a ochrany životního prostředí je ve Skupině ČEZ vypracována příslušná řídicí a pracovní dokumentace, včetně vrcholového dokumentu Politika bezpečnosti a ochrany životního prostředí.