Dopad výroby elektřiny na životní prostředí v roce 2006

(dle §30, odst. 2, písm. e), bod 2 energetického zákona 428/2000 Sb.)

Ochrana životního prostředí je jednou ze základních priorit Skupiny ČEZ.

V uplynulém desetiletí se výrazně snížil emise hlavních látek znečišťujících ovzduší. Ve stanovených termínech se společnost ČEZ, a. s. vyrovnala nejen s požadavky zákona o ovzduší z roku 1991, ale významně přispěla k celkovému zlepšení kvality ovzduší v České republice i k plnění mezinárodních závazků České republiky v ochraně ovzduší. Důsledně respektuje rovněž právní předpisy ČR pro využívání jaderné energie.

Změřené hodnoty emisí, imisí a vypočtené podíly uhelných elektráren na znečištění ovzduší v jejich okolí a množství radioaktivního odpadu vyprodukovaného při výrobě elektřiny jsou od konce roku 2003 přístupné prostřednictvím internetových stránek ČEZ, a. s.

Hodnoty emisí za loňský rok

  • CO2 34 259 089,2 t/rok
  • NOx 60 546,37 t/rok

Hodnoty jaderného odpadu za loňský rok

1) Palivo

  • Předáno SÚRAO - 0 tun
  • Produkce paliva - 71 tun

2) Pevné a zpevněné RaO

  • Předáno SÚRAO - 326,2 tun
  • Produkce - 324,9 tun