Podíl zdrojů elektřiny použitých pro výrobu elektřiny v roce 2006

(dle §23, odst.2, písm. k), bod 1 energetického zákona 428/2000 Sb.)

V celkové skladbě vlastních zdrojů použitých pro výrobu elektřiny zaujímají největší podíl uhelné elektrárny.

Druhou dominantní část tvoří elektřina vyrobená v jaderných elektrárnách.

Elektřina z vlastních obnovitelných zdrojů (OZE) výrobce ČEZ, a. s. tvoří téměř 2,75% celkové vyrobené elektřiny. Mezi obnovitelné zdroje však nepatří přečerpávací elektrárny, ve kterých se produkuje cca 1,14% vyrobené elektřiny ČEZ, a. s..

Jednotlivé druhy OZE a jejich podíly na celkovém „palivovém“ mixu:

Uhelné elektrárny 54,10%
Jaderné elektrárny 42,00%
Vodní elektrárny (pouze přečerpávací provoz) 1,14%
Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů: 2,75%
    Vodní elektrárny (bez přečerpávacího provozu) 2,49%
    Biomasa (spoluspalování s uhlím) 0,26%
    Větrné elektrárny 0,000284%
    Fotovoltaika 0,000013%
Celkem 100%