Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Elektrárna Ledvice

Novinka: Virtuální prohlídka

Nový zdroj LedviceElektrárna Ledvice leží na úpatí východní části Krušných hor, mezi lázeňskými městy Teplice a Bílina. Počátek stavby sahá až do roku 1961 a původně byla tvořena 5 výrobními bloky o celkovém výkonu 640 MW, které byly postupně zprovozněny v letech 1966 – 69. Z důvodu nových přísných požadavků na plnění emisních limitů byly v 90. letech 20. století z provozu odstaveny bloky 1 a 5, bloky 2 a 3 prošly generálními opravami a ekologickým programem zaměřeným zejména na odsíření, deNOx a redukci tuhých znečišťujících látek ve spalinách. Výrobní blok č. 4 prošel zásadnější rekonstrukcí  - původní granulační kotel byl nahrazen v roce 1998 kotlem s fluidním spalováním splňujícím všechny tehdy nové legislativní požadavky a následně byla v roce 2007 u tohoto bloku vyměněna i turbína. Ta je optimalizována zejména pro teplárenský provoz, elektrický výkon zůstal 110 MW. Během výstavby  nového výrobního bloku 6 byly bloky 2 a 3 trvale odstaveny z provozu a to v letech 2013, respektive 2015. Blok 4 s fluidním kotlem a novou turbínou, který plní všechny v současnosti platné emisní limity je provozován dále a zároveň je od roku 2017 v trvalém provozu i poslední postavený výrobní blok 6 s kotlem se superkritickými parametry páry a elektrickým výkonem 660 MW.

Blok 6 je vyprojektován, postaven a provozován dle požadavků a principů BAT (best available technologies – nejlepší dostupné technologie) s cílem dosažení vysoké účinnosti při výrobě elektrické a tepelné energie. Je tak jednou z nejmodernějších klasických elektráren ve střední Evropě a díky použití technologie BAT pro daný projekt došlo také k výraznému snížení veškerých sledovaných emisí v lokalitě. Hodnota instalovaného elektrického výkonu 660 MW  byla zvolena jako průnik parametrů a možností použitých výrobních technologií (nadkritické parametry páry a velké jednotkové výkony ke zvýšení energetické účinnosti), využitelných zásob energetického uhlí v dole Bílina na dobu projektové životnosti bloku, prostorových podmínek a velikostí výkonu z hlediska spolehlivého provozu přenosové soustavy ČR. V rámci výstavby byly nově postaveny a uvedeny do provozu společné technologie nutné k zajištění provozu stávajících bloků  -  chemická úpravna vody s příslušenstvím, zauhlování s novou skládkou uhlí a další.

V Elektrárně Ledvice je spalováno hnědé uhlí z Dolů Bílina. Uhlí je dopravováno přímo pásovými dopravníky ze sousední Úpravny uhlí Ledvice, a to buď do zásobníků paliva jednotlivých kotlů, nebo na manipulační skládku.  

Zprovozněním Nového zdroje završila Skupina ČEZ rozsáhlý ekologický program započatý již v roce 1992. Tehdy se jednalo o 1. vlnu ekologizace, která do konce roku 1998 přinesla odsíření a denitrifikaci všech uhelných výrobních zdrojů společnosti v České republice, což znamenalo snížení emisí oxidů síry a popílku o 90 a oxidu dusíku o 50 procent. Druhá vlna ekologizace v tomto trendu v souvislosti se zpřísněním limitů v rámci evropské legislativy pokračovala snížením veškerých emisí o dalších cca 50 procent, přičemž kromě výstavby Nového zdroje v Ledvicích obnášela rovněž komplexní modernizaci elektráren Tušimice II a Prunéřov II a realizaci nového Paroplynového cyklu Počerady.

Hlavním zdrojem vody potřebné pro výrobu je řeka Labe. Voda je dodávána čerpací stanicí v Dolních Zálezlech a do elektrárny je dopravována prostřednictvím přivaděče dlouhého cca 25 km. Jedná se o unikátní a velmi spolehlivou technologii postavenou již v průběhu 2.světové války. Jako záložní zdroj slouží nádrž Všechlapy z 60.let minulého století. Filtrace a úprava vody demineralizací potom probíhá v moderní chemické úpravně vody postavené v rámci výstavby bloku 6.

Nový zdroj Elektrárny Ledvice je i zajímavým cílem pro příznivce industriální turistiky a rozhleden. Jeho 140 m vysoká kotelna je v současné době nejvyšší průmyslovou stavbou na území Česka. Dvě podpůrné věže kotelny, takzvaná ledvická dvojčata, jsou ještě o něco vyšší. Na vrcholu severní věže je proto prosklená rozhledna s možností vystoupit na ochoz ve výšce 140 metrů. Na oficiálně nejvyšší rozhlednu v ČR se lze dostat v rámci exkurze po předchozí prohlídce Informačního centra klasické energetiky, které je rovněž jediné svého druhu v republice. Infocentrum nabízí řadu interaktivních zážitků, včetně 3D filmu o historickém vývoji Země a tudíž i výrobě elektřiny, on-line měření fotosyntézy živého stromu nebo detailních popisů technologie nového uhelného elektrárenského bloku s možností virtuálního nahlédnutí do jednotlivých provozů.

Nový zdroj Elektrárny Ledvice si lze prohlédnout i z klidu domova prostřednictvím virtuální prohlídky.

Výroba a dodávka tepla

Prodej tepelné energie - základní kontakty

Kromě elektřiny je Elektrárna Ledvice také významným výrobcem energie tepelné. Teplo, které se zde vyrobí, dodává společnost ČEZ Teplárenská, a. s. odběratelům do okolních měst a podniků. V parovodech je teplo dodáváno městům Teplice a Bílina, prostřednictvím horkovodu potom městu Ledvice a také do okolní průmyslové zóny. Celková roční dodávka tepla odběratelům je v současné době cca 1000 TJ.

Společná výroba elektřiny a tepla snižuje spotřebu paliva na vyrobenou jednotku energie a tím šetří i životní prostředí. Jako záložní zdroj tepla a zároveň podpůrný zdroj při najíždění výrobních bloků po odstávkách do provozu slouží plynová kotelna v areálu ledvické elektrárny s velikostí dodávky teplárenské páry až 168 t/h, kterou vlastní a provozuje opět společnost ČEZ Teplárenská.

 

Vedlejší energetické produkty - Elektrárna Ledvice 

Prodej vedlejších energetických produktů - pro stavebníky 

Ze spalovacích procesů probíhajících při výrobě elektřiny a tepla vznikají vedlejší energetické produkty, které se stávají za předpokladu splnění technických a zákonných podmínek surovinou pro další zpracování a výrobu. Tyto odpady z procesu spalování a odsíření se přepracovávají na druhotnou surovinu využitelnou zejména ve stavebnictví. V případě nevyužití tímto způsobem jsou vedlejší energetické produkty ukládány do vyuhlených prostorů Severočeských dolů. 

Podpora obnovitelných zdrojů a ochrana přírody

V areálu elektrárny je nainstalována zkušební fotovoltaická elektrárna o výkonu 52 kWp, která slouží k testování dostupných technologických možností v oblasti solární energie. Je zde testováno několik rozdílných typů panelů, způsobů jejich zapojení či orientace a výsledky a zkušenosti ze zde prováděných testů jsou potom využívány při instalacích těchto technologií v rámci celé Skupiny ČEZ.

Součástí elektrárny je také nabíjecí stanice pro elektrobusy provozované v městské hromadné dopravě města Bílina.

V nejbližší budoucnosti plánujeme vybudovat v areálu ELE a na přilehlých pozemcích několik dalších fotovoltaických elektráren o celkovém výkonu okolo 50 MW.

V roce 2020 byly v areálu likvidace odpadních vod elektrárny nainstalovány 4 odvalovací vodní turbínky Protur o výkonu 400 W s bateriovým úložištěm. Jedná se o unikátní způsob využití vodní energie a Elektrárna Ledvice se tak podílí na dalším vývoji této velmi zajímavé technologie řadící se k menším, ale zajímavým a perspektivním obnovitelným zdrojům elektrické energie.

V areálu likvidace odpadních vod probíhá ve spolupráci s Českým rybářským svazem také program chovu vybraných druhů ryb (např. program pro záchranu ohroženého karase obecného).

Elektrárenské lokality Skupiny ČEZ lze považovat za největší hnízdiště sokola stěhovavého, který patří mezi vysoce ohrožené druhy. V celé České republice je sledováno cca 90 pravidelně hnízdících párů těchto dravců. Zatím sedm jich trvale vyvádí na svět své potomky na ochozech komínů či chladicích věží ČEZ. Elektrárna Ledvice je v rámci Skupiny ČEZ zapojena do záchovného programu ornitologů z ALKA Wildlife, o. p. s. Na jednom z ochozů komína je od roku 2015 umístěna takzvaná sokolí budka, v níž pár ohroženého druhu sokola stěhovavého vyvádí na svět 1 – 3 mláďata ročně. V roce 2017 přišel na svět sice jen jeden sameček, ale zato nejslavnější ze všech elektrárenských sokolů. Byl totiž vůbec prvním okroužkovaným sokolím juniorem, který se vylíhl na elektrárenském komínu. Zaměstnanci elektrárny mu pak v anketě dali jméno Ledvík, které je i zaneseno v jeho kroužkovacím „křestním listu“.

Infocentrum klasické energetiky Ledvice a podpora vzdělávání

Elektrárna Ledvice je také zajímavým cílem pro příznivce industriální turistiky a rozhleden. 140 m vysoká kotelna je v současné době nejvyšší průmyslovou stavbou na území Česka. Na severní a jižní straně se nachází dvě podpůrné věže kotelny. Na vrcholu té severní je umístěna prosklená rozhledna přístupná veřejnosti s možností vystoupit na ochoz. Jedná se oficiálně o nejvyšší rozhlednu v ČR, a její návštěva je součástí prohlídky Informačního centra Elektrárny Ledvice a klasické energetiky.

Moderní blok 6 Elektrárny Ledvice si lze prohlédnout i z klidu domova prostřednictvím virtuální prohlídky.

Infocentrum je umístěno v prostorách hlavní administrativní budovy Elektrárny Ledvice a je zaměřené na klasickou energetiku. Tematicky doplňuje ostatní informační centra Skupiny ČEZ. Infocentrum je třípodlažní a vyznačuje se výrazným moderním architektonickým a výtvarným řešením. Styl expozice je akční, interaktivní, nabízí zážitkovou formu prezentací a využívá vysoce vyspělé audiovizuální technologie, např. 3D zobrazení, virtuální realitu, on-line měření fotosyntézy živého stromu, detailní popisy technologie nového uhelného elektrárenského bloku atd.  Kapacita informačního centra pro skupiny je max. 50 osob. Exkurze jsou využívány jak malými skupinami či jednotlivci, tak také většími kolektivy, jako jsou například školní třídy atd. Cílem je zejména vysvětlit a ukázat široké veřejnosti, jak se vyrábí a rozvádí elektřina a teplo a co všechno tyto činnosti obnášejí. Jsou zde pořádány také různé vzdělávací či kulturní akce (Energetická maturita pro středoškoláky, technicky nebo umělecky zaměřené expozice a další).

mapa Ledvice

Kde nás najdete?

Informační centrum Elektrárny Ledvice
ČEZ, a. s. – Elektrárna Ledvice

Bílina, č.p. 141
418 48 Bílina

Tel.: +420 411 102 313
E-mail: infocentrum.ele@cez.cz

Informační centrum Elektrárny Ledvice se nenachází v Bílině, ale téměř v Ledvicích! (viz. mapka)