Evropské a české právní předpisy

Evropské a české právní předpisy – základní přehled

Evropské právní předpisy

Jaderná bezpečnost (EURATOM)

 • Směrnice Rady 2014/87/EURATOM ze dne 8. července 2014, kterou se mění směrnice 2009/71/Euratom, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení

Klimaticko-energetický balíček

 • Směrnice EP a Rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů
 • Směrnice EP a Rady 2009/29/ES, kterou se mění směrnice 2003/87/ES s cílem zlepšit a rozšířit systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynu ve Společenství
 • Směrnice EP a Rady 2009/31/ES o geologickém ukládání oxidu uhličitého
 • Rozhodnutí EP a Rady c. 406/2009/ES o úsilí členských státu snížit emise skleníkových plynu, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynu do roku 2020
 •  Směrnice EP a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích

3. liberalizační balíček

 • Směrnice EP a Rady 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou
 • Směrnice EP a Rady 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem
 • Nařízení EP a Rady (ES) c. 713/2009, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánu
 • Nařízení EP a Rady (ES) c. 714/2009 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou
 • Nařízení EP a Rady (ES) c. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám
 • Směrnice EP a rady 2012/27/EU o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES

 

České právní předpisy

 • Zákon č. 263/2016 Sb. - nový atomový zákon nahradil od 1. ledna 2017 dosavadní zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření.
 • Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
 • Zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování
 • Zákon č.165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie
 • Zákon č. 201/2012 Sb. - o ochraně ovzduší a související předpisy
 • Zákon č. 383/2012 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů