Mezinárodní organizace v energetice

Sdružení Eurelectric

Internetové stránky - www.eurelectric.org

Do probíhající diskuse o celoevropském trhu s energiemi přináší užitečné náměty a poznatky také EURELECTRIC - energetické sdružení v rámci Evropské unie, které reprezentuje odvětví elektroenergetiky na veřejnosti, zejména vůči institucím Evropské unie a jiným mezinárodním organizacím, a hájí zájmy svých členů na politické úrovni a informuje nejen odbornou veřejnost o energetických konceptech.

Toto odvětvové sdružení vzniklo v roce 1999 sloučením dvou příbuzných sdružení v elektroenergetice UNIPEDE (Mezinárodní unie výrobců a distributorů elektrické energie, vzniklé v roce 1925) a EURELECTRIC (Evropské sdružení elektroenergetických podniků, vzniklé v roce 1900). Sdružení EURELECTRIC zpracovává a vydává stanoviska, politické postoje a zprávy, které jsou formulovány na základě činnosti expertů z elektroenergetického průmyslu v pracovních skupinách. Tímto je zaručena vysoká kvalita vydávaných odborných posudků a neustálá aktualizace přísunu informací. Tyto zprávy jsou následně předávány institucím Evropské unie, pro které jsou významným informačním zdrojem. Je nutno podotknout, že Eurelectric je v otázkách elektroenergetiky brán jako partner Evropské komise a tak stanovení přesné pozice vůči návrhům Evropské komise  je velmi podstatné.

Řádným členem sdružení EURELECTRIC je i Český svaz zaměstnavatelů v energetice a jeho prostřednictvím i ČEZ, a. s.  Generální ředitel ČEZ p. Daniel Beneš a ředitel divize Obchod p. Alan Svoboda zastupují Českou republiku v radě ředitelů Eurelectric. Zástupci ČEZ se aktivně zapojují do činnosti Eurelectric ve všech výborech a relevantních pracovních skupinách. Hlavními cíli zástupců ČEZ v Eurelectric jsou zejména prosazování dalšího otevírání trhu s elektřinou a integrace jednotlivých členských států Evropské unie do jednoho celoevropského trhu a dále také podpora pozice jaderné energetiky v portfóliu výrobních zdrojů Evropské unie.

EFET (European Federation of Energy Traders)

Internetové stránky - www.efet.org

EFET je sektorové sdružení, které zastupuje více než 100 energetických společností z 28 členských států Evropské unie. Cílem EFETu je zlepšit podmínky pro energetický trading v Evropě a podporovat rozvoj udržitelného a likvidního velkoobchodního trhu. 

Řádným členem EFETu je i Skupiny ČEZ, která se aktivně účastní pracovních skupin, které se věnuji aktuálně projednávaným legislativním návrhům, které můžou mít dopad na energetický trading.

EPC (European Policy Center)

Internetové stránky  - www.epc.eu

EPC je nezávislý think-tank se zaměřením na evropskou integraci. Svým členům a široké veřejnosti poskytuje rychlé a kvalitní informace a analýzy týkající se evropské a globální agendy. Mezi členy EPC se řadí společnosti, profesní a obchodní federace, obchodní unie, diplomatické mise, regionální a lokální orgány a taktéž neziskové organizace.

EEF ( European Energy Forum)

Internetové stránky – www.europeanenergyforum.eu

EEF organizuje akce, na kterých mají možnost se setkat klíčový hráči v energetice se zástupci evropských institucí a můžou diskutovat o důležitých a aktuálních energetických tématech.