Pokyny pro vstup do jaderných elektráren

Jak získat Identifikační kartu pro samostatný vstup do střeženého prostoru jaderné elektrárny?

 1. Vyplnit a nechat si potvrdit všechny Formuláře.
 2. Zajistit si Výpis z trestního rejstříku, mít jej bez záznamu a nesmí být starší více jak tři měsíce (v den vystavení karty).
 3. Na výdejně karet na elektrárně si nechat přidělit identifikační číslo - IPD.
 4. Úspěšně absolvovat Psychologické vyšetření na JE.
 5. Absolvovat Vstupní školení.
 6. Předložit Žádost o přidělení IK včetně všech dokumentů na výdejně karet na hlavním vstupu do JE. (žádosti jsou lokalitní ETE, EDU)

Jak získat oprávnění pro samostatný vstup do Kontrolovaného pásma?

 1. Mít platné oprávnění pro samostatný vstup do střeženého prostoru JE (IK)
 2. Mít platné Osvědčení o psychické způsobilosti k samostatnému vstupu do střeženého prostoru JE bez omezení vstupu do primárního okruhu.
 3. Mít platné potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci s ionizujícím zářením vydané oprávněným lékařem
 4. Absolvovat školení pro Vstup do kontrolovaného pásma (KP)
 1. Žádost o přidělení Identifikační karty pro samostatný vstup do JZ EDU/ ETE – OSTATNÍ (typ 2 – dodavatel)
 2. Prohlášení žadatele
 3. Prohlášení zaměstnavatele
 4. Evidenční list dodavatele

Formuláře jsou též součástí smlouvy uzavřené mezi ČEZ, a. s. a dodavatelem.

IPD je nutné mít přidělené nejpozději v den psychologického vyšetření (před jeho zahájením).

Pokud psychologické vyšetření není u žadatele požadováno, musí mít přidělené IPD nejpozději v den vstupního školení (před jeho zahájením).

Žadatel se musí OSOBNĚ dostavit na výdejnu IK (EDU, ETE, Brno).

Co bude žadatel potřebovat?
 1. Doklad totožnosti (občan ČR/EU - občanský průkaz/pas; cizinec s pobytem v ČR - průkaz Povolení k pobytu; ostatní - pas)
 2. Vyplněný a podepsaný formulář Žádost externí osoby o přidělení identifikačního čísla (IPD) pro evidenci v aplikacích Skupiny ČEZ
 3. Formulář Žádost o přidělení IK pro samostatný vstup do JZ - ostatní; vyplněna pouze první část "Vyplní zaměstnavatel žadatele"; EDU (ČEZ_FO_0562), ETE (ČEZ_FO_0565)

Na výdejně IK Vám bude Žádost o přidělení IK vrácena se štítkem s IPD, doklad pečlivě uchovejte, budete jej předkládat na psychlogickém vyšetření i následných školeních.

Zajišťuje útvar Psychologická diagnostika.

Povinnost absolvovat psychologické vyšetření neplatí pro všechny žadatele. Požadavky na psychologické vyšetření jsou součástí konkrétní smlouvy o dílo.

Každý účastník psychologického vyšetření si musí přinést svoje IPD, viz výše.

Objednávání

ETE
Alena Šimlingerová Kleinová
Tel.: 381 10 3881
Admin. budova, 10. patro, m. č. 1032

EDU
Eva Oborná
Tel.: 561 10 5357
Budova Metrologie, přízemí, m. č. 107

 • Informace o termínech a kontaktních osobách naleznete zde EDU/ETE
 • Účastník musí předložit všechny vyplněné formuláře před absolvováním Vstupního školení pí Brabcové (EDU)/pí Bromové (ETE), jinak nebude žadateli potvrzeno absolvování požadovaného školení, nebude zaveden do SAP a personalista dodavatele nebude moci navést kvalifikace do systému PQD.

Vydání karty probíhá na „Výdejně karet“ na hlavním vstupu do JE na základě předložení potvrzených formulářů:

 • Žádost o přidělení Identifikační karty pro samostatný vstup do JZ EDU/ETE – OSTATNÍ (typ 2 – dodavatel)
 • Prohlášení zaměstnavatele
 • Prohlášení žadatele

Pro ověření totožnosti je nezbytné předložit občanský průkaz nebo cestovní pas.

Z důvodu prověření bezúhonnosti se předkládá Výpis z rejstříku trestů, který nesmí být starší víc než 3 měsíce.
Cizí státní příslušníci musí předložit Výpisy z rejstříku trestů dva - jeden z České republiky a druhý ze své rodné země - přeložený do češtiny a ověřený.

Informace o termínech a kontaktních osobách naleznete zde EDU/ETE

Účastník potřebuje:
 1. platnou identifikační kartu (min. se vstupy do budovy BAPP02).
 2. zaměstnanci ČEZ – KPJM+heslo
 3. dodavatelé – KPJM+ heslo nebo IPD

 

Platnost školení je 1 rok. Dodavatelé mají povinnost po absolvování školení odevzdat osvědčení své firmě.

 

Základní školení (poprvé) je nutné vždy absolvovat na lokalitě, kde bude vykonávána činnost.

Pro vyřízení prvního vstupu do KP je nutno na ODK doložit:

 1. Registrační kartu rad. Pracovníka (možno zaslat elektronicky),
 2. potvrzení o lékařské prohlídce,
 3. změřit se přístrojem FASTSCAN (příslušná JE),
 4. mít s sebou identifikační kartu pro vstup do JE.

Periodické školení

Zaměstnanci ČEZ musí mít před absolvování periodického školení splněn E-learningový kurz (pravidla radiační ochrany)

Dodavatelé – musí být před absolvování periodického školení proškoleni dohlížející osobou o pravidlech radiační ochrany (jako pomocný materiál může být využit E – learningový cvičný kurz na stránkách ČEZ)

Pro prodlouženívstupu do KP je nutno doložit:

 1. Potvrzení o lékařské prohlídce,
 2. změřit se přístrojem FASTSCAN (příslušná JEl),
 3. mít s sebou identifikační kartu pro vstup do JE.