Informace pro dodavatele jaderných elektráren

Cílem našeho systému řízení je bezpečný provoz jaderných zařízení ČEZ, a. s., a naším bezpečnostním cílem je ochrana lidí a životního prostředí před účinky ionizujícího záření. Proto je vyhlášena tato Politika bezpečnosti v jaderných aktivitách:

 1. Udržujeme, hodnotíme a zlepšujeme systém řízení
  • Vyhodnocujeme účinnost a efektivnosti systému řízení, a to zejména ve vztahu k jaderné bezpečnosti a radiační ochraně.
  • Přijímáme opatření zaměřená na zlepšování systému řízení především v oblastech zvyšování výkonnosti a úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace a zvládání radiační mimořádné události.
  • Přijímáme opatření zaměřená na zlepšování kvality procesů a produktů ovlivňujících výslednou úroveň jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace a zvládání radiační mimořádné události.
 2. Stanovujeme účinný způsob řízení v jednotlivých úrovních řízení
  • Nastavujeme procesní i liniové řízení takovým způsobem, aby se navzájem doplňovaly a podporovaly pro dosažení cíle systému řízení.
 3. Zajišťujeme shodu prováděných činností s požadavky právních předpisů
  • Průběžně sledujeme platnou, novelizovanou i připravovanou legislativu Evropské unie a České republiky.
  • Vyhodnocujeme dopady legislativy zejména na bezpečný provoz jaderných elektráren.
  • Zajišťujeme implementaci požadavků legislativy.
 4. Zavádíme opatření k zajišťování a zvyšování úrovně bezpečného provozu jaderných elektráren
  • Nastavujeme systém neustálého zlepšování, který zahrnuje identifikaci slabých míst, možnosti zlepšení činností nebo procesů s vlivem na jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, monitorování radiační situace a zvládání radiační mimořádné události.
  • Stanovujeme opatření ke zvýšení úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace a zvládání radiační mimořádné události.
  • Opatření koncentrujeme do Plánů zvyšování bezpečnosti jaderných elektráren.
  • Realizujeme Plány zvyšování bezpečnosti jaderných elektráren.
 5. Udržujeme a dále rozvíjíme schopnost vedení pracovníků a kvalifikaci zaměstnanců
  • Stanovujeme a aplikujeme zásady řízení vzdělávání a rozvoje vedoucích v oblasti leadershipu.
  • Stanovujeme kvalifikační požadavky zaměstnanců ve vztahu k jaderné bezpečnosti a radiační ochraně.
  • Naplňujeme a rozvíjíme kvalifikační požadavky zaměstnanců ve vztahu k jaderné bezpečnosti a radiační ochraně.
 6. Rozvíjíme a hodnotíme kulturu bezpečnosti
  • Stanovujeme principy a charakteristiky kultury bezpečnosti
  • Pravidelně hodnotíme úroveň kultury bezpečnosti
  • Přijímáme opatření na rozvoj a zvýšení kultury bezpečnosti.

Smluvní partner a zaměstnanci smluvního partnera kontaktují zaměstnance ČEZ, a. s. v případě požadavku na součinnost, nejasností, problému, události atd. následujícím způsobem:

Řídící centrum TSFO (nepovolený vstup, nestandardní událost v oblasti zabezpečení)
 • EDU: 561 10 3158
 • ETE: 381 10 2644
Centrální dozornu radiační kontroly (nepovolený vstup do KP)
 • EDU: 561 10 4281
 • ETE: 381 10 3482
Oznamování nestandardní události, úniku závadné látky, apod.
 • EDU: 561 10 2206 (Směnový inženýr EDU),
 • ETE: 381 10 2206 (Směnový inženýr ETE),
Oznamování neshod při práci v mimopracovní době
 • ETE: 381 10 5100, 381 10 5200 (vedoucí reaktorového bloku 1 a 2 ETE)
 • EDU: 561 10 2101, 561 10 2810 (směnový dispečer EDU) 
Ohlašovna požárů
 • Hasičský záchranný sbor podniku: 150 (pouze z pevné linky ČEZ, a. s.)
 • EDU: 561 10 1500
 • ETE: 381 10 2333
Závady na osvětlení
 • směnový mistr elektro ETE: 381 10 2214
 • směnový mistr elektro EDU: 561 10 2138
Oznamování veškerých úrazů
 • EDU: 561 10 3232, 561 10 5233, 602 931 420, 725 658 125, 725 258 852 (útvar BOZP) a 561 10 2206, 561 10 2806 (Směnový inženýr EDU)
 • ETE: 381 10 2247, 381 10 2278, 606 313 237, 723 080 222, 725 258 852, (útvar BOZP) a 381 10 2206, 602 211 978 (Směnový inženýr ETE)
Ochrana životního prostředí – ekologie
 • Havarijní telefon ETE: 602 108 500
 • Havarijní telefon EDU: 725 410 018 
Nakládání s neaktivními odpady
 • ETE: 381 10 2568 - Hana Králová
 • EDU: 561 10 3376 – Milan Svozil
Nakládání s aktivními odpady
 • ETE: 381 10 5575 – Jiří Bláha
 • EDU: 561 10 3376 – Milan Svozil
Ochrana ovzduší
 • ETE: 381 10 2568 - Hana Králová
 • EDU: 561 10 3376 – Milan Svozil
Podzemní vody
 • ETE: 381 10 2568 – Hana Chytráčková
 • EDU: 561 10 3181 – Rudolf Dobrovolný 
Odpadní vody
 • ETE: 381 10 2964 – Jiří Wenglarzy
 • EDU: 561 10 3181 – Rudolf Dobrovolný 
Havarijní úniky
 • ETE: 381 10 2964 – Jiří Wenglarzy
 • EDU: 561 10 3181 – Rudolf Dobrovolný
Vedoucí reaktorového bloku
 • EDU 1: 561 10 4661, 561 10 2821
 • EDU 2: 561 10 4662, 561 10 2822
 • EDU 3: 561 10 4663, 516 10 2823
 • EDU 4: 561 10 4664, 561 10 2824
 • ETE 1: 381 10 5100
 • ETE 2: 381 10 5200 
Směnový inženýr
 • EDU: 561 10 2206, 561 10 2806
 • ETE: 381 10 5000, 381 10 2206 
Reprografická centra
Elektrárna Dukovany Elektrárna Temelín

budova centrální tiskový archiv, přízemí, dveře č.19
tel. 561 10 3460, mail: repro.edu@cez.cz
Po – Čt: 7:00 – 8:00, 10:30 – 14:00, Pá: 7:00 – 8:00, 10:30 – 12:15

budova technický archiv, 1. patro, dveře č. 258
tel. 381 10 3938, mail: repro.ete@cez.cz
Po – Čt: 6:30 – 14:30, Pá: 7:00 – 12:15

Informace o ověřování psychické/osobnostní způsobilosti/předpokladů
 • Martina Krišková, manažer útvaru psychologická diagnostika, tel. +420 724 209 126
Objednání na ověření psychické/osobnostní způsobilosti/předpokladů
Elektrárna Dukovany Elektrárna Temelín

Eva Oborná
Tel.: 561 10 5357
Budova Metrologie, přízemí, m. č. 107

Alena Šimlingerová Kleinová
Tel.: 381 10 3881
Admin. budova, 10. patro, m. č. 1032