24. 5. 2019

Valná hromada 2019

Řádná valná hromada společnosti ČEZ, a. s., se bude konat dne 26. června 2019 od 11.00 hod. v konferenčním komplexu Cubex Centrum Praha, Na Strži 2097/63, Praha 4, 140 00.

Valná hromada 26. června 2019

Řádná valná hromada společnosti ČEZ, a. s., se bude konat dne 26. června 2019 od 11.00 hod. v konferenčním komplexu Cubex Centrum Praha, Na Strži 2097/63, Praha 4, 140 00.

Registrace akcionářů bude zahájena v 10.00 hod. v den a místě konání valné hromady.

Oznámení o návrzích a protinávrzích akcionářů

Představenstvo oznamuje, že ve lhůtě určené stanovami k podávání návrhů a protinávrhů byly společnosti doručeny následující návrhy a protinávrhy akcionářů týkající se valné hromady:

Informace o zpracování osobních údajů

V souvislosti s konáním valné hromady budou zpracovávány osobní údaje fyzických osob, které se mohou valné hromady účastnit jako akcionáři nebo jejich zástupci; podrobnější informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Pořad valné hromady

1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, Souhrnná zpráva dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a Závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018

Vyjádření dozorčí rady ke zprávě o vztazích dle § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

2. Zpráva dozorčí rady

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

3. Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

4. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2018

Úplná znění řádné účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2018 jsou součástí Výroční zprávy za rok 2018, kterou naleznete zde. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti a konsolidované účetní závěrce Skupiny ČEZ dle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady.

5. Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s.

Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku společnosti dle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady.

6. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2019

7. Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů

8. Aktualizace koncepce podnikatelské činnosti Skupiny ČEZ a společnosti ČEZ, a. s.

9. Odvolání a volba členů dozorčí rady

10. Odvolání a volba členů výboru pro audit