24. 5. 2019

Valná hromada 2019

Informace zveřejněné v souvislosti s konáním valné hromady

Valná hromada 26. června 2019

Informace zveřejněné po konání valné hromady
Informace zveřejněné před konáním valné hromady

Řádná valná hromada společnosti ČEZ, a. s., se bude konat dne 26. června 2019 od 11.00 hod. v konferenčním komplexu Cubex Centrum Praha, Na Strži 2097/63, Praha 4, 140 00.

Registrace akcionářů bude zahájena v 10.00 hod. v den a místě konání valné hromady.

Oznámení o návrzích a protinávrzích akcionářů

Představenstvo oznamuje, že ve lhůtě určené stanovami k podávání návrhů a protinávrhů byly společnosti doručeny následující návrhy a protinávrhy akcionářů týkající se valné hromady:

Informace o zpracování osobních údajů

V souvislosti s konáním valné hromady budou zpracovávány osobní údaje fyzických osob, které se mohou valné hromady účastnit jako akcionáři nebo jejich zástupci; podrobnější informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Pořad valné hromady

1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, Souhrnná zpráva dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a Závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018

Vyjádření dozorčí rady ke zprávě o vztazích dle § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

2. Zpráva dozorčí rady

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

3. Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

4. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2018

Úplná znění řádné účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2018 jsou součástí Výroční zprávy za rok 2018, kterou naleznete zde. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti a konsolidované účetní závěrce Skupiny ČEZ dle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady.

5. Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s.

Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku společnosti dle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady.

6. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2019

7. Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů

8. Aktualizace koncepce podnikatelské činnosti Skupiny ČEZ a společnosti ČEZ, a. s.

9. Odvolání a volba členů dozorčí rady

10. Odvolání a volba členů výboru pro audit