Co přinese transformace energetiky

Jaké výhody bude transformace energetiky znamenat pro Skupinu ČEZ, občany ČR a českou ekonomiku?

...Skupině ČEZ?

Z pohledu energetických společností jsou jen dvě možnosti – držet se „tradiční“ energetiky a zaměřit se na velké zdroje a stabilní systémy, nebo naopak přizpůsobit své fungování novým výzvám. ČEZ se zaměřil na tu druhou, s cílem nabídnout zákazníkům i v budoucnu kvalitní služby a vyrábět elektřinu způsobem, který je co nejšetrnější k životnímu prostředí.

Aby se nový koncept energetiky naplnil, je třeba více spolupracovat s mnoha partnery. K těm nejvýznamnějším patří výzkumné organizace, vysoké školy, municipality. Vedení Skupiny ČEZ nedávno schválilo materiál, jenž dává zelenou vytvoření systému investování do výzkumu a vývoje technologií pro energetiku. Jeho podstatou je plánování a koordinace klíčových aktivit útvarem Rozvoj, centralizovaný rozpočet na tyto aktivity a jednotné schvalování projektů. Vznikla pracovní skupina pro výzkum a vývoj ze zástupců relevantních útvarů. Ustavením systému se vytvářejí předpoklady pro řešení skutečně prioritních oblastí z pohledu celé akciové společnosti a tím i celé Skupiny ČEZ.

Transformace energetiky přináší cenné obchodní příležitosti. Především jde o hledání nových obchodních a technologických modelů – energetická firma bude nabízet zákazníkům služby v podobě různých balíčku šitých na míru. Předpokladem je větší flexibilita, dále regionálně specifická řešení výroby, distribuce i spotřeby, a také větší vnímání potřeb společnosti a zákazníků. Tedy odpovědnější a náročnější přístup všech částí Skupiny ČEZ obecně.

...občanům a české ekonomice?

Zákazníci především získají kvalitnější produkt či službu. Většina změn směřuje přímo k tomu, aby energetika budoucnosti byla nejen efektivnější, ale především komfortnější a lépe vyhověla potřebám společnosti a zákazníků.

Jde také o společensky odpovědný přístup energetického podniku. Občané si budou vědomi toho, že se energetika vyvíjí směrem, kdy je šetrnější k životnímu prostředí a efektivněji využívá přírodní zdroje.

Lidé budou mít větší možnost řídit vlastní spotřebu. Uživatelsky přívětivé technologie umožní udělat z pasivních odběratelů aktivní partnery energetických společností, maximálně využívajících dostupných výhod, protože je to bude snadné.

Podpora rozvoje nových technologií včetně výzkumu a vývoje a vzdělávání bude důležitá pro rozvoj domácího průmyslu, vysokého školství a pro uplatnění většího počtu pracovních míst pro odborníky. Zároveň přinese větší mezinárodní spolupráci a lepší přístup k nejmodernějším poznatkům poslední doby. Participace na vývoji nových technologií a jejich zavádění do praxe posune spolupracující české podniky a tím i celou ČR do společnosti zemí, které táhnou současný pokrok a určují trendy.

Nové koncepty spolupráce jsou příležitostí pro lokální firmy a podnikatele hledat nové obchodní příležitosti – například spolupráce firem, municipalit a velké energetické společnosti může přinést všestranně výhodný model spolupráce a řešení energetických potřeb v daném regionu. Nezanedbatelným přínosem bude i možnost vyvážet získané know-how do zahraničí.