Více informací

Aktuality

7. 3. 2019 Radní Středočeského kraje diskutovali se zástupci ČEZ o dopravním řešení pro teplárenskou lokalitu Mělník

Zástupci Středočeského kraje Miloš Petera, statutární náměstek hejtmanky pro životní prostředí a zemědělství, a Gabriel Kovács, náměstek pro oblast financí a evropských fondů, dnes v rámci svého pracovního výjezdu navštívili energetickou lokalitu Mělník.

Lokalitu čeká v nejbližších letech zásadní proměna na čistě teplárenský provoz, spojená s výrazným snížením emisí (až o 80 %). Zástupci kraje se zaměřili na agendu související s plánovanou výstavbou zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO), která je součástí budoucí celkové přeměny lokality. Konkrétně bylo předmětem jednání řešení dopravní situace v okolních obcích. Zástupci kraje se s představiteli ČEZ shodli na společném hledání možností, jak dopravní zátěž v obcích sousedících s lokalitou snížit.

„Jednou z podmínek zástupců okolních obcí je dobudování dopravní infrastruktury. Bez stavby nových silnic a mostu přes Labe by zde opravdu mohl vzniknout problém. Věřím ale, že najdeme řešení a budeme v dopravních stavbách s ČEZem spolupracovat. Kraj musí na druhou stranu vědět, co budou obce v budoucnu dělat s odpadem. ZEVO nabízí odpověď,“ uvedl náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera (ČSSD).

„ČEZ se jako investor plánovaného ZEVO Mělník současně zajímá o téma možných dopravních řešení svozu odpadů. Prioritou Skupiny ČEZ je minimalizovat dopravní zatížení na silnicích v okolí energetické lokality Mělník, a proto bedlivě sledujeme související diskuse o komplexním řešení tíživé situace v této části kraje,“ řekl místopředseda představenstva a ředitel divize finance ČEZ Martin Novák.

Vyřešení dopravní zátěže v okolí energetické lokality Mělník je součástí podmínek kladného stanoviska EIA pro ZEVO Mělník, které ČEZ obdržel loni v srpnu. Obě strany plánují další kroky v oblasti dopravy úzce koordinovat.

10. 9. 2018: Lokalitu Mělník navštívilo během sobotního dne otevřených dveří na 850 lidí

Elektrárna Mělník v sobotu 8. září otevřela své brány široké veřejnosti. Hlavním tahounem dne otevřených dveří byly prohlídkové trasy, na kterých se zájemci seznámili s teplárenskými i elektrárenskými provozy v lokalitě. Návštěvníci rovněž měli možnost shlédnout prezentace a diskutovat o budoucím vývoji lokality po roce 2020, kdy se počítá s odstavením výrobních celků EMĚ II a EMĚ III a jejich nahrazením moderním fluidním a plynovým kotlem. V plánu je rovněž výstavba zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO), o jehož aspektech, úloze v rámci dodávek tepla ale rovněž v oběhovém hospodářství se v rámci přednášek hovořilo nejvíce. Nakládání s odpady v domácnosti i v obcích, problematice třídění a recyklace i  základům oběhového hospodářství se věnovala část doprovodného programu. Zájem návštěvníků o den otevřených dveří předčil očekávání a program byl oproti původnímu plánu prodloužen o dvě hodiny. Jsme rádi, že mnoho občanů okolních obcí využilo této jedinečné příležitosti nejen k zábavě, ale rovněž k zajímavé diskusi a získání aktuálních informací.

5. září 2018: V sobotu 8. září proběhne v Elektrárně Mělník den otevřených dveří

Lokalitu  Mělník čekají v blízké budoucnosti velké změny: v souvislosti s přeměnou na čistě teplárenský provoz dojde po roce 2020 k odstavení technologických celků EMĚ II a EMĚ III, které nahradí moderní fluidní a plynové kotle. Mělnická jednička zároveň prochází náročnou modernizací a ekologizací, které sníží emise o další desítky procent. V lokalitě se rovněž počítá s výstavbou doplňkového zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO). Přiblížit tyto plány, ale i dnešní podobu elektrárny, široké veřejnosti má za cíl den otevřených dveří pořádaný v sobotu 8. září. Akce je koncipována jako rodinný den, s pestrým programem pro všechny věkové kategorie. Přestože se lokalita představuje především jako jeden celek, na své si přijdou i případní zájemci o informace k ZEVO.

24. srpna 2018: Souhlasné stanovisko MŽP pro ZEVO Mělník

Ministerstvo životního prostředí ČR vydalo souhlasné závazné stanovisko k záměru výstavby ZEVO Mělník v rámci posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). V odůvodnění stanoviska MŽP píše:„Z provedeného hodnocení vlivů posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví uvedeného v dokumentaci jednoznačně vyplývá, že vlivy záměru nebudou představovat v kumulaci s novým fluidním kotlem a plynovou kotelnou významné negativní ovlivnění životního prostředí a záměr bude z hlediska posuzovaných vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví přijatelný.“

V rámci závazného stanoviska bylo stanoveno celkem 17 podmínek ke zmírnění a kompenzaci vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo, namátkou například využití nejlepších dostupných technologií pro spalování odpadů, minimalizace svozu odpadů po silnicích ze vzdálenějších lokalit, nebo zajištění plné funkčnosti monitoringu emisí před zahájením zkušebního provozu.

Celé souhlasné stanovisko si můžete přečíst zde.

28. 3. 2018: Návštěva vlády v elektrárně Mělník

V rámci výjezdního zasedání do Středočeského kraje navštívili členové Vlády ČR elektrárnu Mělník. Zástupci společností ČEZ a Energotrans ministry seznámili s plánovanou komplexní obnovou lokality v letech 2021-2024, která nahradí dožívající elektrárenské bloky novými výrobními zdroji. V budoucnu dojde ke snížení výroby elektřiny a přeorientování lokality primárně na výrobu a dodávku tepla pro cca 230 000 domácností. Tato koncepce je založena na třech pilířích:

  • ekologizace EMĚ I s ohledem na přísné ekologické limity snižující produkci SOx, NOx a TZL
  • výstavba 2 nových spalovacích jednotek, z nichž jedna bude uvedena do provozu v roce 2021 (plynová kotelna) a další v roce 2022 (fluidní kotel)
  • výstavba zařízení pro energetické využívání odpadu (ZEVO Mělník), kdy se počítá s využitím komunálních odpadů primárně ze Středočeského kraje a oblastí v nejbližší svozové vzdálenosti (předpokládané uvedení do provozu v roce 2024)

S ministry o těchto záměrech a jejich vlivu na kvalitu života v kraji hovořila rovněž hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová, náměstek pro oblast financí a evropských fondů Gabriel Kovács, náměstek pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera, radní pro oblast dopravy František Petrtýl a další zástupci kraje.

13. 3. 2018: Závěry z veřejného projednání projektu výstavby ZEVO Mělník

Povinnost veřejného projednání záměru investora, v případě projektu výstavby ZEVO Mělník společnosti ČEZ a.s., stanoví Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Dokumentace k zahájení procesu EIA pro zvažované ZEVO Mělník je v současné době v procesu schvalování Ministerstvem životního prostředí ČR.

  • ekologizace EMĚ I s ohledem na přísné ekologické limity snižující produkci SOx, NOx a TZL

Veřejné projednání se uskutečnilo ve čtvrtek 8. března v Mělnickém kulturním centru, kde se kromě zástupců ČEZ sešli dotčené samosprávy, občané z mělnického regionu i zástupci ekologických organizací a dalších neziskových organizací.

Výstavba a následný provoz ZEVO v areálu mělnické elektrárny výrazné sníží imisní zátěž po odstavení dožívajících hnědouhelných zdrojů, budou dodrženy nejpřísnější limity pro vypouštění spalin do ovzduší dle legislativy EU a odklon odpadů ze skládek a komplexní modernizace teplárenského hospodářství v dané lokalitě bude mít pozitivní dopad i na sousední Ústecký a Liberecký kraj.

Více informací o projektu výstavby ZEVO Mělník včetně odpovědí na nejčastější otázky předkládáme v prezentaci z výše uvedeného veřejného projednání zde.

28. 2. 2018: Veřejné projednání záměru ZEVO Mělník proběhne 8. Března v Mělníce

Ministerstvo životního prostředí ČR dnes oznámilo termín konání veřejného projednání záměru ZEVO Mělník. Proběhne ve čtvrtek 8. března od 16 hodin v Mělnickém kulturním centru. Veřejné projednání je součástí procesu hodnocení vlivu na životní prostředí (tzv. EIA). Dotčená veřejnost během něj může vznášet své připomínky týkající se hodnocení vlivů projednávaného záměru na životní prostředí. Odpovídají zejména zpracovatelé dokumentace a posudku.

Informace o konání veřejného projednání

20. 2. 2018: Pracovní setkání Výboru pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova Ústeckého kraje

Elektrárna Mělník hostila pracovní setkání Výboru pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova Ústeckého kraje. Jednání se zúčastnili rovněž zástupci Středočeského kraje v čele s náměstkem hejtmanky Středočeského kraje pro oblast životního prostředí Ing. Milošem Peterou, zástupci oborových sdružení a představitelé obcí z okolí Elektrárny Mělník. Hlavním tématem bylo odpadové hospodářství a příprava na zákaz skládkování v roce 2024 a možnosti spolupráce krajů v této oblasti. Omezení skládkování a podpora recyklace je cílem Evropské komise v rámci přechodu na oběhové hospodářství. Energetické využití je důležitým nástrojem pro naplnění cílů oběhového hospodářství. Účastníci se seznámili se záměrem vybudovat v areálu elektrárny Mělník zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO). Vzhledem k pozici lokality na pomezí krajů byla důležitým bodem diskuze nad návrhy dopravní studie zadané Středočeským krajem v souvislosti s výstavbou ZEVO.

5. 2. 2018: Představení záměru ZEVO v Horních Počaplech

Zastupitelstvo Horních Počapel pozvalo zástupce ČEZ a Energotrans na své veřejné zasedání s cílem poskytnout místním obyvatelům detailní informace o záměru výstavby ZEVO Mělník. Na otázky zastupitelů, veřejnosti i různých ekologických organizací odpovídal generální ředitel Energotrans a ředitel Elektrárny Mělník Miroslav Krpec a vedoucí projektu ZEVO Mělník Dalibor Roik. Zájemci rovněž měli možnost prohlédnout si návrhy dopravních řešení vypracované společností Mott MacDonald v rámci studie pro Středočeský kraj. Účastníci rovněž získali informace o možnosti připomínkovat dokumentaci vlivu na životní prostředí.

2. 1. 2018: ČEZ požádal MŽP o posouzení vlivů záměru výstavby ZEVO na životní prostředí

Společnost ČEZ na konci loňského roku podala na Ministerstvo životního prostředí rozsáhlou dokumentaci k zahájení procesu EIA pro zvažované ZEVO Mělník (zařízení pro energetické využití odpadu). V průběhu EIA se popíší a komplexně vyhodnotí předpokládané vlivy případné výstavby a provozu ZEVO Mělník na životní prostředí a veřejné zdraví ve všech souvislostech (např. vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, kulturní památky atd.). Nedílnou součástí procesu jsou připomínky ze strany dotčených obcí i širší veřejnosti.

21. 11. 2017: Setkání se zástupci dobrovolného svazku obcí EKOD na téma přípravy projektu ZEVO Mělník

V úterý 21. 11. 2017 proběhlo na Městském úřadě Doksy veřejné zasedání členské schůze dobrovolného svazku obcí EKOD. Na základě pozvánky předsedy DSO EKOD Ing. Martina Macha prezentovala Skupina ČEZ aktuální stav projektu ZEVO Mělník. Dobrovolný svazek obcí EKOD vznikl letos. V současnosti jej tvoří 12 obcí, které chtějí společně a efektivně řešit odpadové hospodářství.

31. 10. 2017: Setkání se zástupci obcí na téma Plán dalšího rozvoje lokality Elektrárny Mělník

V úterý 31. 10. 2017 proběhlo na lokalitě Mělník projednání se zástupci okolních obcí. Společnost ČEZ, a. s., a společnost Energotrans, a. s., představily záměry na budoucí rozvoj lokality: „Nový zdroj fluidní kotel a plynová kotelna v lokalitě Mělník“ a „Výstavba zařízení na energetické využití odpadu v lokalitě Mělník“. Jednání bylo iniciováno ze strany provozovatelů z důvodů finalizace příprav a blízkého předložení požadované dokumentace do procesu posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA), kterým bude zahájeno povolovací řízení.

Jednání se zúčastnili zástupci okolních obcí. Kromě představitelů společností ČEZ a Energotrans byl rovněž přizván nezávislý zpracovatel dokumentací vlivů záměrů na životní prostředí.

Zápis ze setkání je přiložen.

 

Zajímavé odkazy

Často kladené dotazy

Chcete-li se nás na cokoliv kolem ZEVO Mělník zeptat a nenašli jste odpověď na svou otázku v této sekci, pošlete nám dotaz na zevo@cez.cz. Budeme se snažit Vám odpovědět co nejdříve.

Nemohly by ZEVO nahradit mechanicko-biologické úpravny odpadů (tzv. MBÚ), které propagují skládkařské firmy a Hnutí Duha?

Pro směsný komunální odpad představuje MBÚ pouze provizorní řešení, které se navíc v zahraničí vůbec neosvědčilo. Na jednoduchých třídicích linkách se odpad rozdrtí a po separaci kovů se rozdělí na dvě skupiny: ta výhřevnější se částečně může energeticky využít (cementárny, ZEVO), zbytek putuje na skládku. MBÚ je proto pouhým mezistupněm, který nepřináší řešení, ale pouze systém prodražuje. Se zbytečným zaváděním MBÚ nesouhlasí ani Ministerstvo životního prostředí: za jeho prosazováním vidí nátlak firem působících ve skládkování a velmi ostře se proti tomu ohradilo veřejným dopisem.

I třídění, svoz a recyklace komunálního odpadu má své limity. Nikdy nelze dosáhnout 100 % vytřídění, navíc určitá část odpadů se zkrátka recyklovat nedá. S opětovným využitím odpadů jsou navíc spojeny vysoké náklady, je tedy potřeba nastavit optimální kombinaci všech způsobů z ekologického i ekonomického hlediska. Oběhové hospodářství komunálního odpadu nelze realizovat bez moderních spaloven, což dokládá realita vyspělých států v EU (Švýcarsko, Německo, Rakousko, Belgie, Holandsko, severské státy, Francie).

Lidé často považují spalovny za hlavní příčinu znečištění ovzduší. Ve skutečnosti však moderní spalovny, které kromě likvidace komunálního odpadu vyrábějí z uvolněné energie také teplo, splňují ty nejnáročnější ekologické nároky a limity. Proto je také název ZEVO (zařízení pro energetické využití odpadu) přesnější než obecný název spalovna.

Musí splňovat nejpřísnější limity emisí do ovzduší, vody a půdy. V porovnání s běžnými skládkami komunálního odpadu ZEVO eliminuje kontaminaci podzemní pitné vody. Komunální odpad obsahuje více než 70 % uhlíku, který nemá fosilní původ a jeho spalování tedy nepřispívá k oteplování planety.

Látky ze zdravotnictví, z veterinární péče a z výzkumu s nimi souvisejícího, dále odpady z anorganických a organických chemických procesů a další látky, které mohou odpad znečistit a mít negativní vliv na zdraví člověka a životní prostředí. A samozřejmě též nehořlavé látky a kontaminované radionuklidy.

V České republice jsou poplatky za likvidaci odpadů v porovnání se zahraničím extrémně nízké. Ve srovnání se spalovnami běžného typu je ZEVO levnější, protože má příjmy z prodeje tepla (až 40 % tržeb). K určitému zvýšení poplatků za likvidaci odpadů pravděpodobně dojde, nikoli však v souvislosti s výstavbou ZEVO Mělník.

Jednou z výhod řešení ZEVO v lokalitě Mělník je napojení na železniční vlečku. Součástí logistického řešení bude rovněž obchvat nejbližších obcí v okolí lokality Mělník, který koordinuje Středočeský kraj. V ostatních částech kraje se bude odpad svážet minimálně do svozných míst po silnici. Středočeský kraj si nechal vypracovat studii, jak dosáhnout ekologicky i ekonomicky vyváženého a udržitelného způsobu přepravy odpadů.

ZEVO Mělník počítá s komplexním systémem čištění spalin dle nejlepších dostupných technologií (tzv. BAT), tak aby splňovalo velmi přísné emisní limity. Výška komína se určuje podle přesně dané metodiky, která zohledňuje řadu faktorů, např. imisní limity, stávající úroveň znečištění v okolí, či výšku okolní zástavby. Plánovaná výška komínu u ZEVO Mělník tedy splňuje veškeré legislativní požadavky na rozptyl spalin. V době, kdy se stavěly Malešice (90. léta), byly k dispozici jen základní technologie čištění spalin (elektrostatické odlučovače k odstranění tuhých znečisťujících látek – katalyzátory na odstranění oxidů dusíku či dioxinů byly doplněny až dodatečně), proto bylo nutné stavět vyšší komíny pro rozptyl emisí. Výstup z komína tvoří cca. 65-70 % atmosférický dusík (N2), cca. 20-30 vodní páry (H2O), kyslík (O2) a oxid uhličitý (CO2), pouze 0,02 % z toho jsou škodliviny. Pro srovnání složení vzduchu je 78 % N2, 2 % H2O (vlhkost) a 21 % kyslíku. Proto již není nutné hnát komíny do takové výšky. Stejně vysoký komín jako plánované ZEVO Mělník má např. i nové ZEVO Chotíkov u Plzně.