Bezpečnost

Výkon pracovní činnosti je v mnoha ohledech rizikovější než běžný soukromý život. Bezpečnost na pracovišti, její dodržování a vyžadování proto stojí při všech aktivitách společností napříč celou ekonomikou na prvním místě. Co by firmě a jejím zaměstnancům bylo platné vytváření zisku, překračování plánů výroby nebo růst platů, kdyby dosahování těchto met nebylo striktně vázané na současné dodržování základních principů bezpečnosti? Právě důsledné lpění na bezpečnosti je přitom zárukou, že ekonomické a sociální úspěchy firmy budou mít šanci pokračovat dlouhodobě a neskončí s první velkou provozní havárií, ztrátami na životech nebo krachem společnosti v důsledku ignorování základních bezpečnostních principů. Náklady na bezpečnost nejsou nikdy nízké. Ve srovnání s nevyčíslitelnými hodnotami případných katastrof vzniklých nedodržováním pravidel bezpečnosti však jde o cenu více než malou a rozumnou.

Společnost ČEZ jako provozovatel výrobních kapacit na bázi využití jaderné energie tuto logiku ctí a při své veškeré činnosti jednoznačně preferuje nadřazenost základních principů bezpečnosti. Takový přístup vždy byl, je a bude hlavním imperativem naší strategie a současně velkou zárukou pro celou společnost a prostředí, v němž společnost ČEZ vytváří hodnoty.

Vrcholovým dokumentem v oblasti bezpečnosti a ochrany životního prostředí je "Politika bezpečnosti a ochrany životního prostředí".

Představenstvo ČEZ, a. s., si plně uvědomuje a bez výhrad přijímá odpovědnost ve smyslu platné legislativy i mezinárodních závazků České republiky za zajištění bezpečnosti a ochrany:

 • výrobních zdrojů,
 • jednotlivců i společnosti,
 • životního prostředí,
 • kritické infrastruktury.

Pro naplnění této odpovědnosti se představenstvo ČEZ, a. s., zavazuje vytvářet a rozvíjet odpovídající podmínky a dostatečné lidské i finanční zdroje, účinné řídicí struktury a kontrolní mechanismy.

Bezpečnost chápeme jako nedílnou součást všech činností vztahujících se k systému řízení, technologiím a lidem.

Politika bezpečnosti a ochrany životního prostředí

 1. Ochranu života a zdraví lidí nadřazujeme ostatním zájmům.
 2. Bezpečnost a ochranu životního prostředí prosazujeme jako integrální součást systému řízení.
 3. Plníme právní předpisy a veřejné závazky a zohledňujeme uznávané praxe.
 4. Trvale rozvíjíme přístup k bezpečnosti a ochraně životního prostředí.
 5. Pravidelně vyhodnocujeme rizika, předcházíme jim, odstraňujeme je, nebo snižujeme na přijatelnou úroveň.
 6. Zajišťujeme, aby technologie dlouhodobě plnily bezpečnostní, environmentální, ekonomické a technické požadavky.
 7. Při výběru a hodnocení dodavatelů zohledňujeme jejich přístup k bezpečnosti a životnímu prostředí.
 8. Otevřeně komunikujeme bezpečnostní témata a dopady našich činností na společnost a životní prostředí.
 9. Zajišťujeme dostatek kvalifikovaných a odpovědných pracovníků.
 10. Řídíme klíčové znalosti.

 

Kultura bezpečnosti

Kultura bezpečnosti je definována jako soubor charakteristik a osobních postojů v organizaci a myšlení lidí, který zajišťuje, že problémům bezpečnosti je věnována nejvyšší priorita, odpovídající jejich významnosti.

Kulturu bezpečnosti popisují následující principy [zdroj: WANO]

 • 1.      Každý je osobně odpovědný za bezpečnost.
 • 2.      Vedoucí demonstrují svoje postoje k bezpečnosti.
 • 3.      Nastolujeme atmosféru vzájemné důvěry (např. netrestáme neúmyslné chyby)
 • 4.      Při rozhodování zohledňujeme „bezpečnost na prvním místě“.
 • 5.      Jadernou technologii respektujeme jako zvláštní a jedinečnou.
 • 6.      Podporujeme zvídavý přístup.
 • 7.      Učíme se z chyb (jsme učící se organizace).
 • 8.      Úroveň bezpečnosti trvale ověřujeme.

Úroveň kultury bezpečnosti je veličina, kterou není možno přímo a exaktně změřit, přesto má zásadní vliv na chování pracovníků, styl řízení i úroveň technologie. Proto jsou ve Skupině ČEZ periodicky prováděny průzkumy kultury bezpečnosti, které umožní definovat slabé a silné stránky v jednotlivých oblastech bezpečnosti a na tato zjištění reagovat. Porovnání časové řady průzkumů umožní vyhodnotit účinnost korektivních opatření.

Principy kultury bezpečnosti jsou plně integrovány do Politiky bezpečnosti a ochrany životního prostředí, kterou schválilo představenstvo a vydal příkazem generální ředitel ČEZ, a. s.