Osobní údaje, které zpracováváme

Shromažďování a zpracovávání vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, ke splnění našich právních povinností a případně k zajištění ochrany našich oprávněných zájmů. Zpracováváme pouze takové vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro naši korektní vzájemnou obchodní spolupráci.

Shromažďujeme a zpracováváme především osobní údaje vás osobních poskytovatelů produktů nebo služeb, jako našich obchodních partnerů. Podle konkrétní situace zpracováváme také údaje například o zástupcích právnických osob, včetně členů statutárních orgánů a zaměstnanců našich obchodních partnerů.

Naše společnost zpracovává především tyto kategorie osobních údajů:

  • Základní údaje
  • Další údaje

V naší společnosti považujeme za základní údaje zejména tyto:

  • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, případně číslo průkazu totožnosti nebo IČO;
  • kontaktní údaje: adresa trvalého pobytu, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa;

Zpracováváme také údaje, které vyplývají z povahy naší obchodní spolupráce, nebo nám je v průběhu spolupráce sdělujete.

Za takové další údaje považujeme zejména:

  • číslo bankovního účtu, číslo obchodního partnera, podpis,
  • další osobní údaje plynoucí z plnění konkrétní smlouvy nebo příslušného právního předpisu (např. hlasový nebo obrazový záznam, případně
    biometrické údaje).