2. Osobní údaje, které zpracováváme, a způsob jejich zpracování

2. Osobní údaje, které zpracováváme, a způsob jejich zpracování

Naše společnost a její smluvní zpracovatelé zpracovávají, v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování, zejména tyto kategorie vašich osobních údajů:

 1. identifikační, autentizační a adresní údaje: jméno, příjmení, akademický titul, datum narození, údaje z dokladů totožnosti, adresa trvalého, případně přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, státní příslušnost, místo a stát narození, sídlo podnikání, IČO, v ojedinělých případech rodné číslo, vlastnoruční podpis a elektronický podpis;
 2. kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa, ID datové schránky;
 3. elektronické údaje: IP adresa, autentizační certifikáty a certifikáty elektronického podpisu, lokační údaje zařízení užívaného uživatelem, identifikátory v sociálních sítích a komunikačních platformách;
 4. další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, číslo zákaznického účtu, spojovací číslo SIPO, číslo přístupové ID karty (pokud je vám přidělena), přístupové ID a heslo do osobního účtu uživatele (pokud jsou vytvořeny);
 5. ve specifických případech osobní údaje zvláštních kategorií;
 6. osobní údaje ve zvukovém záznamu – audio záznamy;

Vaše osobní údaje jsou námi zpracovávány pouze manuálně. 

V naší společnosti považujeme za základní údaje zejména tyto:

 • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, případně číslo průkazu totožnosti nebo IČO;
 • kontaktní údaje: adresa trvalého pobytu, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa;

Zpracováváme také údaje, které vyplývají z povahy naší obchodní spolupráce, nebo nám je v průběhu spolupráce sdělujete.

Za takové další údaje považujeme zejména:

 • číslo bankovního účtu, číslo obchodního partnera, podpis,
 • další osobní údaje plynoucí z plnění konkrétní smlouvy nebo příslušného právního předpisu (např. hlasový nebo obrazový záznam, případně
  biometrické údaje).