5. Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

5. Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Naše společnost může pro zajištění efektivnosti a odbornosti procesů vaše osobní údaje v rámci jejich zpracování v odůvodněných případech zpřístupnit svým zaměstnancům anebo smluvním partnerům v pozici zpracovatele osobních údajů (na základě smlouvy o zpracování osobních údajů nebo jiného právního aktu) nebo smluvním partnerům v pozici společného správce osobních údajů (na základě smlouvy o vzájemných právech a povinnostech společných správců nebo jiného právního aktu)  nebo dalšímu správci osobních údajů v pozici příjemce osobních údajů.

U našich smluvních zpracovatelů osobních údajů vyžadujeme obdobný organizačně-technický standard ochrany osobních údajů, jaký máme nastaven jednotně pro celý Koncern ČEZ, včetně dodržování smluvních podmínek vztahujících se ke zpracování osobních údajů (např. povinnost používat předmětné osobní údaje výhradně k těm účelům, ke kterým jim byly předány, zákaz sdílení předaných osobních údajů s dalšími zpracovateli osobních údajů bez našeho předchozího souhlasu atd.). 

Naplnění našich požadavků na zpracování předaných osobních údajů ověřujeme u dotčených smluvních zpracovatelů před uzavřením smlouvy o zpracování osobních údajů (či jiného právního aktu), během jejího trvání, a i po jejím skončení (zejména co do výmazu předaných osobních údajů apod.).

 

ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

KATEGORIE ZPRACOVATELE

ČINNOST

Další společnosti ze Skupiny ČEZ

ČEZ, a. s., je mateřskou společností Skupiny ČEZ a pro zajištění kvalitních služeb využívá i spolupráce se svými dceřinými společnostmi, které jsou blíže uvedeny na stránkáchwww.cez.cz.

IT služby a dodavatelé softwarů

Vývoj a údržba relevantních IT systémů, webových stránek, systémů pro elektronickou realizaci valných hromad, správu a fungování elektromobility apod.

Poštovní a kurýrní služby 

Poštovní služby včetně dodání poukázané peněžní částky, dále přeprava poštovních zásilek a kurýrní přeprava zásilek.   

 

Zplnomocněný subjekt

Vystupování a právní jednání jménem zmocnitele na základě plné moci či smlouvy.

 

 

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být předány také třetím subjektům, které jsou oprávněni získat takovéto osobní údaje. Jedná se například o daňové, správní či regulační orgány.

Naše společnost předává osobní údaje zejména těmto příjemcům:

 • Česká národní banka
 • Energetický regulační úřad
 • Národní bezpečnostní úřad
 • Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
 • Orgány činné v trestním řízení (soudy, státní zastupitelství a Policie ČR)
 • Poskytovatelé pracovně-lékařských služeb
 • Provozovatelé poštovních služeb
 • Společnosti poskytující služby pojištění a řešení škodních událostí
 • Státní úřad inspekce práce
 • Státní úřad pro jadernou bezpečnost
 • Úřad práce České republiky
 • Úřad pro ochranu osobních údajů