Účely používání osobních údajů

Získané osobní údaje naše společnost používá zejména pro následující účely:

 • uzavření a plnění smlouvy o obchodní spolupráci,
 • vedení evidence obchodních partnerů,
 • zajištění provozních činností,
 • zajištění komunikační objektivity, prokazatelnosti a bezpečnosti,
 • účetní a daňové účely,
 • vymáhání pohledávek,
 • ochrany osob a majetku,
 • informování příslušných státních orgánů.

V praxi se nejčastěji setkáte s následujícími situacemi:

Shromažďujeme a zpracováváme pouze údaje, které jsou potřebné a nezbytné pro návrh takové smlouvy. Abychom s vámi mohli smlouvu uzavřít, potřebujeme znát vaše jméno, datum narození nebo IČO a kontaktní údaje. Pokud se na příslušnou smlouvu vztahují právní předpisy upravující předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, potřebujeme zaznamenat i rodné číslo. Další okruh údajů závisí na typu obchodní spolupráce, která je předmětem smlouvy.

Z jakého důvodu vaše údaje zpracováváme:

 • pro přípravu smlouvy,
 • k plnění povinností z právních předpisů.

Shromažďujeme a zpracováváme vaše identifikační a transakční údaje za účelem plnění našich účetních a daňových povinností vůči regulačním a státním orgánům, které nám ukládá zákon o účetnictví, zákon o DPH a další české účetní a daňové zákony, a z důvodu povinných hlášení regulačním orgánům.

Z jakého důvodu zpracováváme:

 • k plnění povinností z právních předpisů.

Při uzavírání smluv s obchodními partnery posuzujeme rovněž obchodní riziko vztahující se k danému obchodnímu partnerovi. Vaše osobní údaje využíváme k posouzení rizika, např. zda budete schopni dostát svým závazkům. K tomu využíváme externí registry i interní databáze.

Z jakého důvodu zpracováváme:

 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů.

V souvislosti s bezpečností chráníme život a zdraví osob, fyzický majetek, i samotné osobní údaje. Právní předpisy upravující podmínky informační a kybernetické bezpečnosti nám navíc stanoví řadu povinností. Zpracování osobních údajů v rámci systémů informační a kybernetické bezpečnosti nám napomáhá rovněž v prevenci kybernetických rizik.

Z jakého důvodu zpracováváme:

 • k plnění povinností z právních předpisů,
 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů.

Máme zájem na udržování korektních vzájemných vztahů a s tím související komunikaci, které jsou obvyklé mezi obchodními partnery. Vaše požadavky se mohou vedle našich smluvních vztahů týkat i uplatňování vašich práv v záležitostech ochrany osobních údajů.

Z jakého důvodu vaše údaje zpracováváme:

 • pro plnění smlouvy,
 • k plnění povinností z právních předpisů,
 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů.