Nakládání s odpady

úložiště nízko a středně radioaktivního odpadu v areálu JE Dukovany

Uložiště nízko a středně radioaktivního odpadu v areálu JE Dukovany

Odpovědnost za bezpečné ukládání radioaktivních odpadů v ČR převzal na základě tzv. atomového zákona (§ 26 zákona č. 18/1997 Sb.) stát a pro související činnosti založil organizační složku Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Posláním SÚRAO je zajišťovat na území České republiky bezpečné ukládání radioaktivních odpadů v souladu s požadavky na ochranu člověka i životního prostředí před nežádoucími vlivy těchto odpadů.

Finanční prostředky získává SÚRAO na svou činnost z tzv. jaderného účtu, vedeného ČNB, a ze státních dotací. Na jaderný účet připívají všichni původci radioaktivních odpadů ve výši stanovené vyhláškou č. 416/2002 Sb. Energetická společnost ČEZ např. platí 55 Kč za každou MWh vyrobenou v jaderných elektrárnách.

Každý vlastník povolení pro provoz jaderného zařízení – kromě odvádění příspěvků na jaderný účet – vytváří podle atomového zákona finanční rezervu na likvidaci tohoto zařízení. Finanční prostředky se shromažďují během celého provozu a jednou z povinností SÚRAO je toto pravidelné „spoření“ kontrolovat.

Radioaktivní odpady a jejich ukládání

Z hlediska objemu tvoří největší část radioaktivních odpadů z provozu českých jaderných elektráren odpady nízkoaktivní a středněaktivní. Svou radioaktivitu ztratí za několik set let. Kapacita úložiště radioaktivních odpadů, které provozuje SÚRAO v areálu Jaderné elektrárny Dukovany (55 000 m3) je dostatečná pro provoz obou českých jaderných elektráren na celou dobu jejich životnosti, včetně likvidace vysloužilé radioaktivní technologie. Nízkoaktivní a středněaktivní radioaktivní odpady se dále ukládají v někdejším dole Richard u Litoměřic. Do místního úložiště o kapacitě 8 000 m3 se uskládají odpady ze zdravotnictví, průmyslu a z výzkumu používajícího radioaktivní materiály. Pro uložení odpadů s přírodními radionuklidy je určen starý důl Bratrství u Jáchymova o kapacitě 1 200 m3. Kapacita těchto úložišť je dostatečná s výhledem na několik desetiletí.

Vysoce aktivní odpady a použité jaderné palivo, pokud by nedošlo k jeho přepracování – recyklaci) budou uloženy v hlubinném úložišti. V souladu s návrhem aktualizace koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem (2014) se předpokládá výběr finální lokality v roce 2025. Zprovoznění úložiště se předpokládá v roce 2065. Do té doby se o vysoce radioaktivní odpad a použité jaderné palivo musejí starat jejich původci.

Bližší info je k dispozici zde:

http://www.cez.cz/cs/udrzitelny-rozvoj/zivotni-prostredi/programy-snizovani-zateze-zp/sprava-vyhoreleho-jaderneho-paliva-a-monitoring-je.html