ČR – Řešitelské organizace

ÚJV Řež

Společnost ÚJV Řež, a. s., je organizací výzkumu a vývoje, výroby speciálních produktů a zařízení, projekčních a inženýrských služeb, technického inženýringu a expertních činností v oblastech energetiky, průmyslu a...

VZÚ Plzeň

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. (VZÚ Plzeň) se věnuje výzkumu, vývoji a akreditovanému zkušebnictví.

ČVUT Praha

Vědecká a výzkumná, umělecká a další tvůrčí činnost je na všech významných universitních pracovištích integrální součástí jejich činností, umožňující dosáhnout potřebné vysoké kvality pedagogického procesu a udržet...

VUT Brno

Vědecko-výzkumná činnost na VUT se zaměřuje na nespecifikovaný výzkum, financovaný ze státního rozpočtu. Dále je orientována na výzkum jasně definovaný a podporovaný zadavateli, jako jsou Grantová agentura ČR, grantové...

VŠB – TU Ostrava

Vědecká a výzkumná činnost je po výuce a vzdělávání druhou hlavní činností univerzity a má klíčový význam z hlediska úspěšného průběhu restrukturalizace Moravskoslezského kraje.

ZČU Plzeň

Vědeckovýzkumná činnost je prováděna v rámci kateder. Zakládají se však i mezikatedrální a mezifakultní týmy, především k řešení grantových projektů.

TU Liberec

Technická univerzita v Liberci se aktivně zapojila do vytváření společného Evropského prostoru pro vzdělávání a společného Evropského výzkumného inovačního prostoru.

Akademie věd ČR

Hlavním posláním Akademie věd a jejích pracovišť je uskutečňovat základní výzkum v širokém spektru přírodních, technických, humanitních a sociálních věd.

Výzkumný ústav hnědého uhlí

Rozhodující činností VÚHU, a. s., je základní a aplikovaný výzkum, který se realizuje formou získaných grantů či projektů, nebo na základě dlouhodobého záměru výzkumné orientace daného pracoviště. Výzkumné zakázky jsou...

ORGREZ, a.s. Brno

Aktivity firmy jsou soustředěny do směrů poradenství, vývoj, diagnostika a měření, engineering, technické a obchodní služby pro energetiku, průmysl a ochranu životního prostředí, audity v oblasti technické a...

I&C Energo, a.s.

I&C Energo, a.s. a.s. nabízí efektivní řešení a služby optimalizující technicko-ekonomické ukazatele při výstavbě, obnově, modernizaci a provozování nových i stávajících energetických výrobních zdrojů.

ÚAM Brno, s.r.o.

Ústav má dlouhou tradici ve výzkumu, vývoji a poskytování služeb v oblasti posuzování technologických zařízení a navrhování ocelových konstrukcí, hodnocení pevnosti, životnosti a mezních stavů energetických zařízení a...

Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, v.v.i.

CVEVL je veřejná výzkumná instituce zaměřená na vědecký výzkum v oblasti vědecké a aplikované geologie, geofyziky a příbuzných oborech, přičemž výsledky tohoto výzkumu, resp. získané znalosti o vlastnostech zemské kůry...