21. 5. 2018

Valné hromady 2018

Informace zveřejněné v souvislosti s konáním valné hromady

Valná hromada 30. listopadu 2018

Informace zveřejněné po konání valné hromady

Informace zveřejněné před konáním valné hromady

Valná hromada společnosti ČEZ, a. s., svolaná na žádost kvalifikovaného akcionáře – skupiny akcionářů jednajících ve shodě, kterou tvoří Ing. Michal Šnobr, který zároveň zastupuje ostatní dále uvedené členy této skupiny akcionářů, a společnosti J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED, Tinsel Enterprises Limited a HAMAFIN RESOURCES LIMITED, všechny se sídlem v Nikósii, Kyperská republika (dále společně jen „Kvalifikovaný akcionář“), se bude konat dne 30. listopadu 2018 od 11 hod. v konferenčním komplexu Cubex Centrum Praha, Na Strži 2097/63, Praha 4.

Registrace akcionářů bude zahájena v 10:00 hod. v den a místě konání valné hromady.

Informace o zpracování osobních údajů

V souvislosti s konáním valné hromady budou zpracovávány osobní údaje fyzických osob, které se mohou valné hromady účastnit jako akcionáři nebo jejich zástupci; podrobnější informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Pořad valné hromady

 1. Změna stanov týkající se opčního programu pro management společnosti ČEZ, a. s.
  Informace k tomuto bodu pořadu valné hromady, včetně návrhů usnesení a jejich zdůvodnění předložených Kvalifikovaným akcionářem a stanovisko představenstva, naleznete výše v pozvánce na valnou hromadu.
 2. Změna stanov týkající se koncepce (strategie) činnosti společnosti ČEZ, a. s.
  Informace k tomuto bodu pořadu valné hromady, včetně návrhů usnesení a jejich zdůvodnění předložených Kvalifikovaným akcionářem, stanovisko představenstva a protinávrh představenstva k návrhu Kvalifikovaného akcionáře, naleznete výše v pozvánce na valnou hromadu.
 3. Odvolání a volba členů dozorčí rady
  Informace k tomuto bodu pořadu valné hromady, včetně jeho zdůvodnění Kvalifikovaným akcionářem, naleznete výše v pozvánce na valnou hromadu.

 

Valná hromada 22. června 2018

Informace zveřejněné po konání valné hromady

Informace zveřejněné před konáním valné hromady

Řádná valná hromada společnosti ČEZ, a. s., se bude konat dne 22. června 2018 od 11 hod. v Kongresovém centru Praha, ulice 5. května 65, Praha 4.

Registrace akcionářů bude zahájena v 10:00 hod. v den a místě konání valné hromady.

Oznámení o návrzích a protinávrzích akcionářů

Představenstvo oznamuje, že ve lhůtě určené stanovami k podávání návrhů a protinávrhů byly společnosti doručeny následující návrhy a protinávrhy akcionářů týkající se valné hromady:

Informace o zpracování osobních údajů

V souvislosti s konáním valné hromady budou zpracovávány osobní údaje fyzických osob, které se mohou valné hromady účastnit jako akcionáři nebo jejich zástupci; podrobnější informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Pořad valné hromady

 1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, Souhrnná zpráva dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a Závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017 Vyjádření dozorčí rady ke zprávě o vztazích dle § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady.
  O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.
 2. Zpráva dozorčí rady
 3. Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti
 4. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2017
 5. Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s.
 6. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2018
 7. Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů
 8. Informace o důvodech zvažování transformace Skupiny ČEZ
 9. Odvolání a volba členů dozorčí rady
 10. Odvolání a volba členů výboru pro audit