Zprávy o udržitelném rozvoji

Zpráva o udržitelném rozvoji Skupiny ČEZ 2021

 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

rok 2021 byl bouřlivý. Zatímco jsme se soustředili na urychlení udržitelné firemní strategie, naše odhodlání bylo podrobeno zkoušce. Přetrvávající problémy, jako je změna klimatu a covid-19, nás nadále trápily. Další výzvu představovaly nečekané události.  V červenci zasáhlo jižní Moravu tornádo a v říjnu byli alternativní dodavatelé energií nuceni oznámit ukončení své činnosti, což poslalo téměř milion zákazníků ke kompetentním dodavatelům poslední instance. Jak se nám tedy dařilo? 

Udržitelnost jako strategické jádro našeho podnikání 

Skupina ČEZ byla vždy dobrým firemním občanem. Uvědomujeme si však výzvy moderní doby a potřebu energetické transformace. Proto jsme se rozhodli zintenzivnit naši činnost. Na cestě ke stabilnější a bezpečnější budoucnosti jsme strategii udržitelnosti propojili s jádrem našeho podnikání a korporátní strategií. Tato zrychlená trajektorie se nazývá VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka. V jejím centru stojí naše podnikání na principech ESG. Definuje konkrétní a měřitelné cíle, které jsme veřejně oznámili a na jejichž základě jsme se zavázali k jasným termínům jejich plnění.  

Těžiště environmentálního pilíře (E) se soustředí na urychlenou dekarbonizaci: zavázali jsme se transformovat naše výrobní portfolio na nízkoemisní a dosáhnout uhlíkové neutrality. V souladu se zrychlenou strategií do roku 2030 snížíme emise skleníkových plynů, SO2 a NOx o více než 50 %. Do roku 2030 vybudujeme celkem 6 GW obnovitelných zdrojů energie, do téhož roku postupně ukončíme výrobu tepla z uhlí.  Výroba elektřiny z uhlí bude v České republice s ohledem na vládní priority pravděpodobně ukončena nejpozději v roce 2033, přičemž aktuální tržní podmínky indikují provoz uhelných zdrojů Skupiny ČEZ nejdéle do roku 2030. 

V květnu 2022 jsme upravili cílový rok pro dosažení uhlíkové neutrality na rok 2040. Toto rozhodnutí bylo motivováno třemi faktory: (1) roční revizí strategie VIZE 2030 - Čistá Energie Zítřka, (2) zahájením plánu REPowerEU a (3) návrhem Evropské komise stanovit přísnější cíle v rámci balíčku Fit for 55.  

V roce 2021 jsme odstavili jednu z největších uhelných elektráren v ČR – Energotrans III. Meziročně jsme výrazně snížili emise: emisní intenzita při výrobě elektřiny (tuny CO2e/MWh) klesla o 13 %, emise SO2 o 45 % a emise NOx o 26 %. Zavázali jsme se k plnění cílů v oblasti snižování emisí v souladu s Pařížskou dohodou a náš krátkodobý závazek byl v květnu 2022 validován SBTi. Odchod od uhlí jde ruku v ruce s rekultivací půdy a s posílením závazku k biodiverzitě. Například Severočeské doly dokončily v roce 2021 rekultivaci krajiny na více než 90 ha a zahájily novou rekultivaci na téměř 45 ha. To je třikrát více než zábor 40,6 ha pro těžbu. Biologický monitoring zahrnuje mapování výskytu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin i prevenci šíření invazivních druhů. Přitom spolupracujme s univerzitami, neziskovými organizacemi i regulátory, abychom zajistili vědecký přístup a transparentnost k ochraně biodiverzity. 

Sociální pilíř (S) se zaměřuje na naše zainteresované strany, především na zákazníky, zaměstnance a komunity. Hodláme být nejspolehlivějším dodavatelem energetických komodit a služeb v regionu a zaměřujeme se na bezpečnost a stabilitu dodávek. Modernizujeme a digitalizujeme naši distribuci a prodej. Chceme zůstat nejatraktivnějším zaměstnavatelem v ČR. Všem zaměstnancům, kterých se dotkne odchod od uhlí, slibujeme, že se o ně postaráme. Plně se zavazujeme ke spravedlivé transformaci a nabídneme jim převedení na jinou pozici, rekvalifikaci nebo kompenzaci. Budeme pokračovat ve spolupráci se školami a s univerzitami, abychom přilákali ty nejlepší talenty. 

Pilíř řízení firmy (G) má dvě priority: jednou je rozmanitost a inkluze a druhou je etické chování. Snažíme se překonávat očekávání a poskytovat atraktivní podmínky lidem z různých prostředí. To platí zejména pro zaměstnávání žen a zvyšování jejich podílu na manažerských pozicích. I nadále budeme od našich zaměstnanců a dodavatelů vyžadovat dodržování nejvyšších standardů chování. V roce 2021 jsme jako první společnost kótovaná na pražské burze a první energetická společnost ve střední Evropě získali protikorupční certifikát ISO 37001:2016. 

Pilíře ESG, které jsem popsal jednotlivě, chápeme ve Skupině ČEZ jako vzájemně provázané. Například dekarbonizace a odchod od uhlí ovlivní naše zaměstnance a regiony, ve kterých podnikáme. Proto musíme minimalizovat negativní dopady na nejzranitelnější skupiny. Jinými slovy, E ovlivňuje S. Abychom tyto dopady zmírnili, musíme mít silné G. Kolektivní smlouvy garantují spravedlivou transformaci našim zaměstnancům a veřejné politiky nás zavazují k odpovědnému přístupu ke všem stakeholderům. 

Posílení řízení a transparentnosti ESG 

Z ESG jsme učinili nedílnou součást každodenního podnikání a základní předpoklad, který definuje cíle akcelerované korporátní strategie. V červenci 2021 byl zřízen útvar ESG Skupiny ČEZ, v jehož čele stojí Chief Sustainability Officer – ředitelka udržitelnosti. Útvar koordinuje aktivity ESG napříč celou Skupinou ČEZ a poskytuje odborné zázemí týmům a pracovním skupinám, které realizují ESG projekty. Útvar ESG Skupiny ČEZ je rovněž zodpovědný za nefinanční reporting a sladění s mezinárodními standardy a iniciativami. To zahrnuje mimo jiné soulad s požadavky EU na taxonomické vykazování. 

V roce 2021 Skupina ČEZ vytvořila matici politik, která systematizuje náš přístup ke správě a řízení. Dále jsme spustili systém vzdělávání v oblasti ESG pro všechny členy představenstva a vybrané členy vrcholového vedení a propojili jsme klíčové ukazatele výkonnosti ESG s odměňováním. Konkrétně byl mezi individuální úkoly všech členů představenstva na rok 2022 zařazen jednotný ESG úkol s váhou minimálně 15 %. Spočívá v dosažení cílové úrovně mezinárodního ESG ratingu, naplnění veřejných závazků, realizaci definovaných ESG iniciativ a v opatření stanovených v souladu s akcelerovanou strategií VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka. Zefektivnili jsme náš závazek k Cílům udržitelného rozvoje OSN. Ačkoli podporujeme všech 17 z nich, vybrali jsme 6, na které se chceme zaměřit hlouběji. 

Prokázání robustního, spolehlivého a odpovědného rámce 

Síla charakteru se prověřuje v krizových situacích. Extrémní události, jako byla pandemie covidu-19 a problémy s počasím, jako bylo tornádo, které zasáhlo jižní Moravu, prověřily naši připravenost, odolnost a rozhodnost při řešení překážek. Prokázali jsme, že jsme na rizika spojená se změnou klimatu dobře připraveni. Vypořádali jsme se také se sociálními problémy způsobenými nezodpovědnými alternativními dodavateli energie v ČR, kteří při růstu cen komodit v roce 2021 nebyli schopni dodat energii téměř milionu svých zákazníků. Nabídli jsme podporu a dodávky elektřiny více než 370 000 postižených klientů. Naši stávající zákazníci těžili z obezřetné zajišťovací strategie a spolehlivosti dodávek. Navzdory obtížným podmínkám jsme dokázali zvýšit Net Promoter Score, které měří spokojenost zákazníků, a dominujeme energetickému sektoru v regionu. 

Nový rok 2022 přinesl nepředstavitelný šok z ruské vojenské invaze na Ukrajinu. Přestože válka negativně ovlivňuje evropský energetický sektor a představuje komplikaci pro evropské klimatické cíle, nadále plníme zveřejněné střednědobé a dlouhodobé cíle. Budeme usilovně pracovat na zajištění soběstačných, stabilních a bezpečných dodávek energie pro naše zákazníky. 

Jsem velmi hrdý na naše zaměstnance, kteří díky tvrdé práci a odhodlání překonali všechny překážky, které nám stály v cestě. Jsem také potěšen jejich štědrostí a jsem vděčný za dary a dobrovolnické služby, které poskytli potřebným. Jsem přesvědčen, že překážky nás neodradí. I nadále jsme odhodláni splnit očekávání našich akcionářů a stakeholderů a dosáhnout všech cílů strategie VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka. 

Daniel Beneš
generální ředitel a předseda představenstva ČEZ, a. s.

Ke stažení

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

rok 2020 bude zřejmě nadlouho v naší paměti zapsán jako „rok covidu“. Asi nikdo z nás nečekal, že po šokující jarní vlně přijde jen krátká úleva a za ní další nápory epidemie. Byl to rok plný vypětí, námahy, vyčerpání, pro někoho bohužel i smutku ze ztráty blízké osoby. Přesto jím probleskují momenty hrdinství, solidarity a nezdolné vůle. Řadu takových inspirativních příběhů najdete i v této zprávě díky energetikům z ČEZ – jsou to totiž srdcaři. Zároveň bych ale chtěl vyzdvihnout každodenní úsilí svých kolegů dobře vykonávat svou práci nepříznivému stavu navzdory. I to lze v době epidemie pokládat za formu hrdinství a díky tomu jsme po celou dobu dokázali zajistit bezpečnou a spolehlivou dodávku energií nejen v České republice, ale i v zahraničí.  

Dovolte mi nejprve podívat se na rok 2020 jinak než jen prizmatem epidemie. Zásadní a důležitou kapitolou je pokračující celoevropská snaha o dekarbonizaci. V souvislosti s přijatým závazkem „Zelené dohody“ zpřísnila Evropská komise své vlastní cíle v oblasti snižování emisí CO2, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů a zvyšování energetické účinnosti. 

Skupina ČEZ ve středoevropském regionu tradičně patří mezi průkopníky nových trendů a chce být lídrem i nadále. Naše nová Vize 2030 Čistá Energie Zítřka proto stojí na ambiciózních cílech udržitelného rozvoje, které plně reflektují přeměnu energetiky směrem k nízkoemisní. Zavázali jsme se například snížit během této dekády podíl výroby elektřiny z uhlí z téměř 40 % na cca 12 %. Zároveň se připravujeme na výstavbu velkých obnovitelných zdrojů v České republice. Do deseti let chceme vybudovat zdroje s kapacitou až 6 000 MW. Sázíme především na solární elektrárny, které chceme budovat primárně v areálech našich provozů a na brownfieldech. Jasné plány máme i v oblasti vztahů s komunitami, v orientaci na zákazníky a ve vztahu k současným i budoucím zaměstnancům. Podrobný přehled všech cílů Čisté Energie Zítřka najdete v jedné z kapitol této zprávy. 

Zastavím se na chvíli u energetických úspor, na které Evropská unie klade velký důraz. Patříme mezi lídry českého trhu a naše projekty nejenže zákazníkům ušetří stovky milionů korun ročně, ale také zabrání vzniku desítek tisíc tun CO2. Spolupracujeme s významnými klienty, jako jsou přední průmyslové firmy, prestižní vysoké školy nebo významné kulturní instituce. Své služby nabízíme i státu: loni na podzim jsme podepsali s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR Dohodu o zvyšování energetické účinnosti, která České republice pomůže s plněním evropských závazků v oblasti úspor. Rozhodně se ale neomezujeme jen na Česko: firmy sdružené do naší dceřiné společnosti Elevion Group ročně realizují na 6 tisíc energetických projektů po celé Evropě. 

Přestože jsou to právě klimatická opatření, na která se posledních pár let upíná nejvíce pozornosti, vnímáme udržitelný rozvoj komplexněji prostřednictvím ESG faktorů (z anglického Environment, Social, Governance). V oblasti sociálních vztahů a řízení společnosti jsme si proto v rámci Vize 2030 určili jasná kritéria, čeho chceme dosáhnout. A i zde cílíme vysoko: chceme se například stát mezi velkými dodavateli energií tím, kterého zákazníci nejvíce doporučují ostatním, nebo si udržet status nejatraktivnějšího zaměstnavatele v energetice. V rámci připravované transformace směrem k čisté energetice se chceme postarat o všechny zaměstnance dotčené útlumem výroby z uhlí. Zároveň napneme síly k vyššímu zastoupení žen v manažerských pozicích. Rádi bychom jejich podíl zvýšili na 30 %. Pevně věřím, že ČEZ díky tomu bude i nadále patřit mezi lídry a že naše snaha bude inspirací pro další firmy. 

Uvědomujeme si, že udržitelný rozvoj musí mít globální rozměr. Skupina ČEZ proto podobně jako jiné mezinárodní společnosti vychází ve své strategii z Cílů udržitelného rozvoje OSN (Sustainable Development Goals / SDGs), přijatých na období let 2015‒2030. Aktivně přispíváme k plnění celkem 14 cílů ze 17 a jsme hrdi na to, že i díky nám se Česká republika jako celek v celosvětovém srovnávacím žebříčku umístila na 8. místě ze 166 států. V roce 2020 jsme se například zasadili rychlejší výstavbou dobíjecích stanic o naplňování cíle 11 (Udržitelná města a obce), více než miliarda korun alokovaná na výzkum a vývoj zase koresponduje s cílem 9 (Průmysl, inovace a infrastruktura). V rámci naplňování cíle 4 (Kvalitní vzdělávání) věnovali zaměstnanci mateřské společnosti ČEZ průměrně 52 hodin svému osobnímu rozvoji prostřednictvím nejrůznějších školení. A pokrok jsme udělali i v cíli 5 (Rovnost žen a mužů), kdy se nám meziročně podařilo zvýšit podíl žen ve vedení Skupiny ČEZ z 11 na 14 %. 

Protože tato zpráva má za cíl přehledně zmapovat především rok 2020 z pohledu nefinančních ukazatelů, chtěl bych ještě zdůraznit jednu věc. Nejvíce si při pohledu na rok 2020 cením toho, že se nám podařilo beze zbytku naplnit naše dlouhodobé motto „Jsme s vámi“. V nejtěžších chvílích jsme pevně stáli nejen při našich zaměstnancích, ale i při zákaznících, dodavatelích a všech, kdo potřebovali naši pomoc. A pomáhali jsme doslova na všech frontách: odložili jsme zálohy zákazníkům, nemocnicím jsme přispěli na vybavení, poskytli jsme státu naše operátory call center pro trasování, rozdali jsme tisíce obědů potřebným, podpořili jsme distanční vzdělávání dětí. Na zmírnění dopadů epidemie uvolnila Nadace ČEZ pětinu všech prostředků pro rok 2020. Prioritou se stala snaha ochránit naše zaměstnance před nákazou, jako jedni z prvních v Česku jsme zavedli antigenní testování a následně i samotestování. Zprovoznili jsme psychologickou linku, kam se zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci mohou obrátit se svými problémy, i speciální Koronavirus linku věnovanou problematice příznaků onemocnění, testování a dalším aspektům. Také jsme zavedli nový benefit ve formě on-line lékařské péče. 

Doufám, že s odstupem času v našich vzpomínkách na rok 2020 převáží hlavně ty světlé chvilky, kdy jsme cítili sounáležitost a hrdost. Přeji vám příjemné čtení následujících stránek – věřím, že najdete inspiraci i povzbuzení. 

Daniel Beneš
generální ředitel a předseda představenstva ČEZ, a. s.

Ke stažení

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

asi málokdo z nás si na začátku roku 2020 uměl představit, čím si celý svět projde z důvodu pandemie onemocnění COVID-19. Celou Evropu včetně České republiky ochromily nouzové stavy, zákazy vycházení, omezení výroby a podnikání, ale i smutné příběhy lidí, kteří epidemii podlehli. Zároveň jsme však také svědky nebývalé vlny solidarity, lidskosti a vzájemné pomoci.

Hlavním úkolem ČEZ jako poskytovatele kritické infrastruktury státu je během této náročné doby zajistit hladký provoz výroby a distribuce elektřiny a tepla. I my jsme však cítili, že to zdaleka nestačí. Nadace ČEZ proto obratem zřídila grant Krizová pomoc, který během několika dnů vyplatil přes 30 milionů korun na 651 projektů neziskových organizací, měst a obcí k realizaci opatření směřujících ke snížení následků epidemie COVID-19. Pomoc šla zejména těm v první linii: lidem pomáhajícím v uzavřených oblastech, dobrovolníkům starajícím se o nákupy pro seniory a handicapované, organizacím vyrábějícím roušky. Naši zaměstnanci dobrovolně ušili tisíce roušek a vytiskli stovky ochranných štítů pro zdravotníky v regionech, darovali jsme stovky litrů dezinfekce na ruce, kterou vyrábějí kolegové v našich laboratořích v elektrárnách. Zákazníkům v těžké finanční situaci jsme umožnili odklad plateb za energie. Opět jsme si tím ověřili, že dárcovství a pomoc druhým máme přirozeně v krvi a že naše procesy jsou nastaveny tak, abychom dokázali rychle reagovat i v kritických situacích.

Současně se ale musíme plně soustředit na problémy, s nimiž se potýkáme dlouhodobě. Rok 2019 byl bezesporu rokem klimatu. Téma klimatických změn a snahy o jejich zpomalení rezonovalo napříč světadíly a konkrétně v Evropě vyvrcholilo v prosinci schválením ambiciózní dohody European Green Deal. Ačkoliv energetika prochází bouřlivou proměnou směrem k ekologičtějšímu provozu již několik let, i zde se tempo zavádění různých opatření bude zrychlovat a čekají nás další převratné změny.

Skupina ČEZ se postupnému snižování dopadů svých činností na klima věnuje dlouhodobě. Závazek dosáhnout do roku 2050 uhlíkově neutrální výroby elektřiny jsme vyhlásili již v roce 2015 a od té doby snižujeme emisní intenzitu: za poslední tři roky klesly měrné emise našich zdrojů o 20 %, očekávaný pokles do roku 2040 činí dalších 72 %. Ochranu klimatu vnímáme jako jednu z priorit.

Naše společnost se ale dívá na svět mnohem komplexněji. Vnímáme, že klimatická opatření jsou sice důležitým dílem, ale stále jen jedním z mnoha potřebných pro to, aby se svět rozvíjel udržitelně. Pečlivě proto analyzujeme veškerou naši činnost z pohledu Cílů udržitelného rozvoje OSN (Sustainable Development Goals/SDGs) a jako jedna ze 14 českých společností jsme se v této souvislosti zúčastnili globální studie SDG Challenge 2019. Identifikovali jsme celkem 14 cílů ze 17, kde můžeme reálně přispět k jejich plnění. Zároveň jsme v loňském roce realizovali stakeholder dialog podle mezinárodních standardů právě na téma udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ. Díky tomu jsme získali lepší přehled o tom, které oblasti jsou ve vztahu k naší společnosti vnímány jako klíčové.

Vybrat z množství aktivit, které jsme v roce 2019 realizovali, ty nejvýznamnější je vždy nesmírně těžké – jsem hrdá na všechny naše, i ty sebemenší, úspěchy. Pokud bych ale měla některé z nich jmenovat, nebude mezi nimi chybět hospodaření s vodou. Pro energetiku je to naprosto klíčová surovina a zároveň čím dál vzácnější tekutina, se kterou se snažíme hospodařit co nejefektivněji. Postupně snižujeme odběry povrchové vody i spotřebu pitné vody, snažíme se vodu ve výrobě co nejvíce recyklovat. Zároveň modernizujeme vodní elektrárny, aby dokázaly ze stejného množství vody vyrobit více elektřiny.

Další téma, které bych ráda zmínila, je ochrana zákazníků. ČEZ dlouhodobě upozorňuje na nekalé praktiky některých aktérů v energetice a podporuje vznik legislativy, která ochrání především seniory.

Do třetice bych vyzdvihla naši snahu být prospěšní pro místní komunity. A nemyslím tím jen finanční podporu, byť i ta je velmi důležitá. Neopomenutelné jsou podle mě vstřícné kroky v každodenním životě tak, jak to chodí mezi dobrými sousedy. Podnikoví hasiči vyjíždějí pomáhat do okolí provozů elektráren, závodní lékaři otevírají dveře svých ordinací i obyvatelům z okolí, zaměstnanci nakupují výrobky místních chráněných dílen na pravidelných charitativních trzích. V našich provozech či informačních centrech pořádáme kulturní a rodinné akce. Troufám si říct, že jsme díky tomu nedílnou součástí života v regionech.

Přeji vám inspirativní čtení.

Michaela Chaloupková
členka představenstva, ředitelka divize správa, leader udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ

Ke stažení

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

odpovědné podnikání je téma, které rezonuje stále více v Evropě i v české společnosti. Stává se důležitým jak pro akcionáře, finanční investory, obchodní partnery, tak i pro celou veřejnost.

S tím roste také význam zprávy, která se vám již potřetí dostává do rukou a je přehledem toho, čeho jsme za rok 2018 v této oblasti dosáhli. ČEZ se řídí strategií udržitelného rozvoje s názvem „Energie pro budoucnost“, kterou jsme poprvé představili před dvěma lety. Tato strategie odráží principy, které při své činnosti ČEZ zastává dlouhodobě – jde zejména o požadavek odpovědného podnikání, snahu využít nejlepší a nejmodernější technologie, potřebu být dobrým sousedem a podílet se na prosperitě svého okolí.

V tomto smyslu stojí „Energie pro budoucnost“ na pěti základních prioritách: zajistit udržitelný provoz, být dobrým partnerem, přinášet užitečná řešení zákazníkům, umožnit transformaci energetiky a nastartovat motor inovací.

V první prioritě se zaměřujeme na zdokonalení fungování našich stávajících provozů, snižování energetické náročnosti, zvyšování jejich efektivity a environmentální vyspělosti. Intenzivně se v tomto ohledu připravujeme jak na emisní limity podle směrnice o průmyslových emisích, tak na striktnější limity podle závěrů o BAT – Best Available Technique (BREF), které již v řadě parametrů v předstihu plníme. V následujících letech očekáváme odstavení neekologizovaných bloků našeho uhelného portfolia, u některých lokálních teplárenských provozů přecházíme z uhlí na plyn a postupně budujeme portfolio obnovitelných zdrojů, kdy v tuto chvíli například provozujeme největší evropskou pevninskou větrnou farmu vůbec. Jen připomenu, že od roku 1990 klesly emise prachu z našich elektráren o více než 98%, emise oxidu siřičitého o více než 97% a emise oxidů dusíku o 86 %.

V distribuci intenzivně přecházíme na chytré sítě. Podařilo se nám opět meziročně snížit množství ztrát v síti v Česku i v dalších státech, kde jsme distributory. Ve výrobě, distribuci, prodeji i podpůrných činnostech se snažíme o environmentální kroky v souladu s aktuálními trendy a celospolečenskou potřebou. Jde například o omezení využívání plastů, snížení spotřeby vody nebo výsadbu stromů. Podtrhnout bych chtěla i to, že základem našeho podnikání je přísné dodržování kultury bezpečnosti, která předchází všem ostatním aspektům.

V rámci předávání našich znalostí a zkušeností se věnujeme také spolupráci se šedesáti středními školami a univerzitami. V roce 2018 jsme v rámci vzdělávacího programu Skupiny ČEZ „Svět energie“ uskutečnili 354 besed na školách.

V prioritách „Být dobrým partnerem“ a „Přinášet užitečná řešení zákazníkům“ bych ráda vyzdvihla aktivity Nadace ČEZ, která je největším korporátním dárcem v České republice a která se řídí heslem „Pomáháme tam, kde působíme“. Těší mě zejména aktivity, do nichž se přímo zapojují naši zaměstnanci nebo veřejnost. V rámci světového dne dárcovství „Giving Tuesday“ jsme se s naší sbírkou „Plníme přání“ stali největším přispěvatelem. Jde o sbírku, do které zaměstnanci navrhují konkrétní osoby, které potřebují pomoc, a ostatní zaměstnanci finančně přispívají na splnění jejich přání.

Vítám také, že počet lidí, kteří využívají naši sportovně-charitativní aplikaci „EPP – Pomáhej pohybem“, přesáhl 400 tisíc. Tato aplikace si tak dlouhodobě drží zlatou příčku mezi uživateli sportovních aplikací v Česku.

Za důležitý považuji projekt KISMO, kterým ČEZ Distribuce informuje zástupce samospráv o kalamitách či zvýšené poruchovosti, nebo paralelní iniciativu bezstavy.cz se spuštěním v roce 2019, zaměřenou na informování zákazníků během kalamit.

Věnujeme se také tématu rovných příležitostí. Kontinuálně rozšiřujeme počet žen zaměstnaných v ČEZ – loni jsme byli v první vlně českých společností, které prošly gender auditem.

Priority „Umožnit transformaci energetiky“ a „Nastartovat motor inovací“se nesou ve znamení výzkumu a vývoje, kdy provozní náklady společností Skupiny ČEZ dosáhly výše 420 mil. Kč. Týkají se investic do bezemisní energetiky, energetických služeb ČEZ Prodej a ČEZ ESCO, elektromobility a clean-tech fondu Inven Capital. Společně s Technologickou agenturou ČR a dalšími institucemi jsme zahájili řadu nových projektů. Počet dobíjecích stanic pro elektromobily stále narůstá, budujeme v průměru jednu stanici týdně. Naše projekty energetických úspor formou EPC (Energy Performance Contracting) v roce 2018 zákazníkům ušetřily 215 mil. Kč.

Jsem ráda, že se věnujeme zavádění nových moderních technologií do výroby, distribuce a prodeje energií a zároveň jsme schopni tyto technologie poskytovat v rámci rostoucího segmentu energetických služeb ESCO našim zákazníkům.

Přeji vám inspirativní čtení.

Michaela Chaloupková
členka představenstva, ředitelka divize správa, leader udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ

Ke stažení

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dostává se vám do rukou již druhá Zpráva o udržitelném rozvoji Skupiny ČEZ, tentokrát za rok 2017. Prostřednictvím nefinančních informací vám představí náš záměr působení v České republice i v zahraničí, a to s důrazem na odpovědné podnikání. Víme, že význam a velikost Skupiny ČEZ vyvolává řadu očekávání od našich akcionářů, obchodních partnerů, zaměstnanců a veřejnosti. Energetika je koneckonců odvětví, které má velký vliv na celé české a evropské hospodářství, na své okolí a na životní prostředí i naši budoucnost. Management mateřské společnosti ČEZ, a. s., a ostatních společností Skupiny ČEZ si je vědom odpovědnos- ti za kvalitu vztahů se zaměstnanci, zákazníky, investory, odbory, médii, odbornou i laickou veřejností, s místními samosprávami a dodavateli.

Za posledních několik let jsme v této oblasti udělali velký krok kupředu. Připravili jsme strategii udržitelného rozvoje s názvem „Energie pro budoucnost“ – v rámci celé Skupiny ČEZ jsme již v roce 2016 zformulovali pět strategických priorit udržitelného rozvoje. Jsou projevem našeho odpovědného chování, plně odrážejí strategii podnikání Skupiny ČEZ a jsou na ni úzce navázány. První část zprávy pojednává právě o podnikatelské činnosti, způsobu řízení a záměrech Skupiny ČEZ a také zde rekapitulujeme přístup k vnitřní i vnější etice včetně hodnot, zásad a norem.

V druhé, hlavní části zprávy se strategickým prioritám udržitelného rozvoje věnujeme detailně, jsou jimi: Zajistit udržitelný provoz, Být dobrým partne- rem, Přinášet užitečná řešení zákazníkům, Umožnit transformaci energetiky a Nastartovat motor inovací. Dočtete se zde o našich aktivitách, zajímavých a úspěšných projektech i výzvách, kterým při jejich realizaci čelíme. Například v decentralizované energetice za námi stojí úspěšné projekty energeticky inteligentních domů, konceptu chytrých měst i bezemisní elektrické dopravy. Skupina ÚJV Řež v roce 2017 slavnostně zahájila provoz nejnovějšího kom- plexu laboratoří vybudovaného v rámci projektu Udržitelné energetiky SUSEN (SUStainable Energy). Skupina ČEZ si drží pozici jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů v Česku a navzdory velmi nízké míře nezaměstnanosti se nám daří nabírat nové zaměstnance. Daří se také zvyšovat procento žen působících v řídících orgánech Skupiny ČEZ, to překlenulo v roce 2017 hranici 10 %. Do odpovědnosti za životní prostředí, technický rozvoj i společenský pokrok v komunitách patří i přijetí a uplatňování 17 globálních cílů udržitelného rozvoje (SDGs) vyhlášených OSN. Aktivně se zapojujeme zejména v těchto z nich: Dostupné a čisté energie, Udržitelná města a obce nebo Odpovědná výroba a spotřeba.

Nad zákonný rámec poskytování vybraných nefinančních informací jsme pro zpracování zprávy přijali nejnovější komplexnější mezinárodní metodiku GRI Standards. Její ukazatele na úrovni CORE plníme prostřednictvím zveřejnění této v pořadí druhé Zprávy o udržitelném rozvoji Skupiny ČEZ. GRI Standard Content Index je obsahem třetí, závěrečné kapitoly.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, koncept udržitelného rozvoje je pro podnikání tak velké a významné společnosti, jako je Skupina ČEZ, zcela zásadní a daleko přesahuje aktivity společenské odpovědnosti. Tato zpráva naši činnost v tomto ohledu vyčerpávajícím způsobem shrnuje, věřím, že se jedná o zajímavé a inspirativní čtení.

Michaela Chaloupková
členka představenstva, ředitelka divize správa, leader udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ

Ke stažení

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

zpráva, kterou otevíráte, shrnuje vývoj, výsledky a přístup k odpověd- nému podnikání a udržitelnému rozvoji Skupiny ČEZ za rok 2016. Jsme bezpečným provozovatelem široké palety energetických zdrojů včetně jaderných, reagujeme na technický pokrok a společenský vývoj. Cíle našeho celkového působení jdou však daleko nad rámec prosté snahy o zdravou budoucnost firmy.

Odpovědné podnikání a udržitelný rozvoj vychází ze samé podstaty naší společnosti, které je vyjádřeno naším posláním – zajišťovat bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii zákazníkům i celé spo- lečnosti. Odpovědné podnikání a téma udržitelnosti mají pevné místo v naší firemní vizi – dlouhodobě svým působením usilujeme o zvyšování kvality života v naší zemi, v celé společnosti. Snažíme se jak o podporu veřejně prospěšných cílů, tak o úzkou spolupráci s obcemi, městy i kraji, hlásíme se k principům udržitelného rozvoje.

Současný posun vnímání společenské odpovědnosti a posun od filantropie k dlouhodobé udržitelnosti podnikání byl pro nás jedním z důvodů, proč jsme se rozhodli náš přístup i veškeré související aktivity formalizovat, a zajistit tak odpovídající a nutné provázání aspektů udržitelného rozvoje s našimi strategickými podnikatelskými záměry. Chceme, aby se aplikace odpovědného chování a jednání promítala do způsobu našeho podnikání. Dbáme, aby procesy naše- ho podnikání byly udržitelné, a tím jsme jako firma celkově přispívali k prospěchu a průběžnému rozvoji lokalit a regionů, kde působíme. Vedení ČEZ, a. s., každodenně přijímá odpovědnost za to, aby naše působení bylo udržitelné nejen pro nás, ale i pro společnost v celo- evropském společenském kontextu, a inspiruje tímto způsobem další manažery, nejen ve Skupině ČEZ.

Proto jsme v roce 2016 přijali strategii udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ založenou na pěti pilířích, které máme zájem dlouhodobě budovat pomocí řady cílených programů. Strategie udržitelného rozvoje je úzce navázána a rozpracovává strategii podnikání Skupiny ČEZ. Strategii udržitelného rozvoje budeme každoročně vyhodnocovat, zaměříme se na kvalitní způsob sledování a kvantifikace dopadů našeho podnikání ve všech oblastech.

Firmu charakterizují její lidé, doslova každý zaměstnanec je reprezentantem firemní kultury. Průběžně pracujeme na co největší informovanosti všech našich zaměstnanců a na vytváření podmínek a možností pro jejich individuální zapojení. Kolegů, kteří se zajímají o dění kolem sebe, aktivně se angažují a pomáhají, je celá řada a jsou příkladem pro každého z nás. O vztahy se zaměstnanci i s dalšími zainteresovanými osobami a institucemi (stakeholdery) se více dozvíte v textu zprávy.

Věřím, že naše zpráva bude pro vás inspirativní čtení plné zajímavých informací.

Michaela Chaloupková
členka představenstva, ředitelka divize správa, Leader udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ

Ke stažení