Školení pro dodavatele

Školení vedoucích práce a odpovědných osob dodavatelů na klasických elektrárnách

Uhelné elektrárny a teplárny

 • Univerzální školení

Sloučili jsme dohromady školení lokalitní (pro jednu elektrárnu) a soustředěné (pro více elektráren) a vytvořili tzv. UNIVERZÁLNÍ ŠKOLENÍ, které zahrnuje jak seznámení s obecnými pravidly chování na klasických elektrárnách, tak i specifika lokality, na které se školení koná.

Úspěšným absolvováním tohoto školení na libovolné lokalitě ČEZ KE získáte kvalifikaci vedoucího práce a/nebo odpovědné osoby za BOZP, PO, OŽP pro VŠECHNY uhelné elektrárny a teplárny ČEZ (ETU, EPR, ELE, TTR, EPC, EMĚ, Energotrans, EPO, TDK, EHO, EDĚ, EVI).

Kvalifikace vedoucího práce a odpovědné osoby získané do 1. 4. 2016 jsou platné dle termínu (po dobu 2 let) a rozsahu absolvovaného školení (lokalitní x soustředěné).

 • Můžete si vybrat, kde se budete školit.

Školení můžete absolvovat na kterékoli lokalitě ČEZ KE (mimo vodní elektrárny - EVD) bez ohledu na místo výkonu práce. Každý zaměstnanec dodavatele v roli vedoucího práce či odpovědné osoby však bude povinen se seznámit se specifiky lokality, na kterou žádá o vstup, viz část Prezentace.

Vodní elektrárny
Školení pro vodní elektrárny zůstává beze změn, tzn. pro práci na vodních elektrárnách
je třeba absolvovat samostatné školení, jako tomu bylo dosud.

Požadavky na školení jsou zakotveny v dokumentaci Pravidla chování v KE, ČEZ_SD_0039. Dokument je závazný pro všechny zaměstnance smluvních partnerů i jejich poddodavatelů.

Školení jsou zdarma zajišťována ze strany ČEZ, a. s., a probíhají na jednotlivých elektrárnách.

Na školení je nutné se přihlásit v dostatečném časovém předstihu před dnem předání pracoviště/staveniště či před zahájením prací na pracovní příkaz.

Školení vedoucích práce a školení odpovědných osob smluvních partnerů nenahrazuje školení z právních a ostatních předpisů dle § 103 odst. 2, zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), ani školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců dle § 16, zákona č. 133/1985 Sb., a podle § 23, vyhlášky č. 246/2001 Sb..

Časté otázky
Odpovědi na vaše otázky ohledně školení, identifikačních karet a další.

  Kdo školení potřebuje
 Identifikační karty
 IPD
 Změna zaměstnavatele
 u proškolených osob

 

OBSAH školení

Seznámení s Pravidly chování v ČEZ, a. s., KE v oblastech:

 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)
 • Požární ochrana (PO)
 • Havarijní připravenost (HP)
 • Ochrana životního prostředí (OŽP)
 • Fyzická ochrana (FO)
 • ŘÍZENÍ PRACÍ

Osnova školení

KOHO školíme

 • odpovědné osoby za BOZP, PO, OŽP
 • vedoucí práce

POZOR! Ostatní zaměstnance si pro vstup do areálu ČEZ školí dodavatel sám.

Více informací

PŘIHLÁŠENÍ na školení

Pro přihlášení jsou nutné tyto informace:

 • jmenný seznam přihlašovaných
 • role přihlašovaných, na kterou budou školeni (vedoucí práce x odpovědná osoba, případně obě)
 • obchodní název KMENOVÉHO zaměstnavatele přihlašovaných
 • kontakt na osobu, která přihlašuje: e-mailová adresa, mobil (popř. pevná linka)

Přihlášení

Konkrétní termíny a aktuálně volná místa se zobrazí v excelovém souboru po kliknutí na zvolený měsíc či lokalitu (EVD). Následně se řiďte pokyny, které jsou uvedeny na prvním listu souboru. Přihlašování se uzavírá zpravidla 3 dny před termínem konání školení.

Zařazení na školení Vám bude e-mailem potvrzeno nebo zamítnuto.

Pokud bude na termín v době uzávěrky přihlašování méně než 5 přihlášených, školení bude zrušeno a nabídneme vám jiný termín v jiné lokalitě.

POZOR! Na školení nebude umožněn vstup bez předchozího potvrzeného přihlášení!

V případě nejasností se můžete obrátit na koordinátora školení, tel. 511 10 3334, e-mail: skolenidodavateluke {zavináč} cez {tečka} cz.

únor   březen       Vodní elektrárny
(EVD)

PODMÍNKY účasti na školení

 • Účastník je od zaměstnavatele proškolen podle Zk. 262/2006 Sb. a dle Zk. 133/1985 Sb., §16;
 • účastník je určen dodavatelem jako vedoucí práce a/nebo odpovědná osoba ve Formuláři pro evidenci osoby dodavatele KE v SAP/AS;
 • účastník rozumí a je schopen komunikovat v českém jazyce;
 • účastník je přihlášen na školení (tj. kontaktní osoba pro přihlášení potvrdila přihlášení na požadovaný termín e-mailem);
 • účastník se dostaví do školící místnosti v čistém oděvu a VČAS;
 • účastník bude mít s sebou všechny níže uvedené dokumenty.

POZOR! ČEZ může zamítnout účast osoby na školení v případě, že účastník nepřijde včas na zahájení školení nebo nebude řádně přihlášen nebo nebude mít požadované doklady, případně nebudou úplně a správně vyplněny, nebo pokud osoba nebude plynně komunikovat v českém jazyce.

CO s sebou na školení

 • doklad totožnosti – občanský průkaz nebo pas;
 • vyplněný Formulář pro evidenci osoby dodavatele KE v SAP/AS s originálním podpisem účastníka;
 • vyplněný formulář Potvrzení o školení vedoucích práce a odpovědných osob na KE;
 • vyplněný formulář Žádost o identifikační kartu (pokud chce získat IK pro danou lokalitu v rámci školení);
 • psací potřeby.

FORMULÁŘE

UPOZORNĚNÍ: Role analytika je výhradně generovat vám IPD, nikoliv zodpovídat vám organizační dotazy - všechny organizační pokyny máte na těchto stránkách, prosím, abyste jim věnovali pozornost. Děkujeme za pochopení.

Lokalita dodavatele Příjmení E-mail Telefon Místo pracoviště
Elektrárna Dětmarovice Lukáš Smyček lukas.smycek {zavináč} cez {tečka} cz 591 102 759 Elektrárna Dětmarovice
Elektrárna Hodonín Čech Jaroslav jaroslav.cech {zavináč} cez {tečka} cz 511 102 269 Elektrárna Hodonín
Elektrárna Ledvice Pauza Miroslav miroslav.pauza {zavináč} cez {tečka} cz 411 102 363 Elektrárna Ledvice
Elektrárna Mělník Carva Milan milan.carva {zavináč} cez {tečka} cz 311 102 672 Elektrárna Mělník
Elektrárna Počerady Novák Jan jan.novak {zavináč} cez {tečka} cz 411 112 979 Elektrárna Počerady
Elektrárna Poříčí Tomšík Josef josef.tomsik {zavináč} cez {tečka} cz 492 102 241 Elektrárna Poříčí
Elektrárna Prunéřov Točík Rostislav rostislav.tocik {zavináč} cez {tečka} cz 724 356 495 Elektrárna Prunéřov
Energetika Vítkovice Kotulová Hana hana.kotulova {zavináč} cez {tečka} cz 592 111 235 Elektrárna Vítkovice
Elektrárny Tušimice Cífka Vladimír vladimir.cifka {zavináč} cez {tečka} cz 601 319 883 Elektrárny Tušimice
Teplárna Trmice Růžička Josef josef.ruzicka02 {zavináč} cez {tečka} cz 720 737 196 Teplárna Trmice
Vodní elektrárny Petráková Hana hana.petrakova {zavináč} cez {tečka} cz 211 026 262 Štěchovice

Potvrzení slouží dodavateli k jeho vlastní evidenci platnosti školení. Po absolvování školení bude formulář potvrzen ze strany ČEZ, tzn. bude zaznamenán výsledek ověření znalostí, a bude vrácen účastníkovi. Kopie Potvrzení se přikládá k Žádosti o identifikační karty.

Slouží k vydání nové karty nebo aktivaci či prodloužení platnosti stávající identifikační karty. Přístupový systém je jednotný do všech areálů KE, proto by měl mít každý pracovník pouze 1 identifikační kartu, kterou si aktivuje na lokalitách, kde vykonává pracovní činnosti.

Pokud účastník nechce v rámci školení žádat o vydání IK, není tento formulář na školení povinný.

PLATNOST školení

Platnost školení je 2 roky.
Dodavatel sleduje a vyhodnocuje platnost školení dle Potvrzení o školení vedoucích práce a odpovědných osob na KE.
Následně s dostatečným časovým předstihem přihlásí účastníky na další termín školení.

PRŮBĚH školení

 1. REGISTRACE
  - kontrola účastníka dle dokladu totožnosti a seznamu přihlášených osob
  - kontrola povinných formulářů
 2. ŠKOLENÍ
 3. OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ
  - testování bude probíhat písemně
 4. POTVRZENÍ FORMULÁŘŮ ze strany ČEZ
 5. PODPIS ÚČASTNÍKŮ na prezenční listině
  - účastník je povinen účastnit se celého školení, jinak nebude proškolení uznáno
 6. VYZVEDNUTÍ IDENTIFIKAČNÍ KARTY

PREZENTACE ke školení

V rámci školení jste seznámeni s obecnými pravidly chování na KE v oblastech FO, BOZP, PO, HP, OŽP, řízení prací a zpravidla rovněž se specifiky lokality, kde se školení koná.

Pokud budete působit i na jiné lokalitě, než jste absolovali školení, máte povinnost se sami seznámit s jejími místními podmínkami, viz Specifika lokalit, jinak vám nebude aktivována identifikační karta a umožňen vstup na tuto lokalitu.

Univerzální školení - seznam prezentací:

 • 01 Úvod do školení
 • 02 BOZP specifika KE
 • 03 OŽP obecná část KE
 • 04 PO obecná část, PO specifika KE
 • Specifika lokalit

Pokud budete prezentace využívat ke školení ostatních pracovníků, je třeba si vždy stáhnout všech 5 souborů (viz níže) a Specifika příslušné lokality, abyste získali kompletní informace.

Dokument Typ Velikost
Prezentace k Univerzálnímu školení KE (kromě EVD)
01 Úvod do školení pptx 2 779 kB
02 BOZP specifika KE pptx 14 983 kB
03 OŽP obecná část KE pptx 2 421 kB
04 PO obecná část pptx 7 387 kB
04 PO specifika KE pptx 4 784 kB
Specifika lokalit 
Elektrárna Dětmarovice pptx 3 796 kB
Elektrárna Hodonín pptx 13 532 kB
Elektrárna Ledvice pptx 5 400 kB
Elektrárna Mělník pptx 11 333 kB
Elektrárna Počerady pptx 3 974 kB
Elektrárna Poříčí a Teplárna Dvůr Králové ppt 12 658 kB
Elektrárna Prunéřov ppt 12 207 kB
Elektrárna Tušimice ppt 20 085 kB
Teplárna Trmice pptx 9 195 kB
Energocentrum Vítkovice pptx 5 626 kB
Prezentace ke školení Vodních elektráren ( EVD)
BOZP EVD pdf 11 035 kB
OŽP EVD pdf 2 694 kB
PO obecná část pptx 7 387 kB
PO specifika EVD pptx 10 323 kB