Základní informace

Jaderná elektrárna Dukovany

  • Ročně elektrárna vyrobí více než 15 miliard kWh, a pokryje tak spotřebu všech domácností v České republice.
  • Šetří životní prostředí v ČR. Uhelná elektrárna o ekvivalentním výkonu 1000 MW spotřebuje ročně 2 - 6 milionů tun paliva (podle typu uhlí) a vyprodukuje 6,5 milionu tun CO2.
  • Svým provozem a výrobou přispívá k uchování vyváženého mixu energetických zdrojů  ČR.
  • Podle kritérií světového Sdružení provozovatelů jaderných elektráren (WANO) je řazena mezi 20 % nejlépe provozovaných elektráren na světě.

Co je to LTO?

Anglická zkratka LTO (Long Term Operation, definice Mezinárodní agentury pro atomovou energii) se v celém světě vžila jako označení dlouhodobého (běžně až 60letého) provozu jaderné elektrárny za hranicí stanoveného časového rámce (daného termíny licence, projektovými limity, standarty a / nebo předpisy atd.)

Příprava na dlouhodobý provoz bloků 1 – 4 Jaderné elektrárny Dukovany – EDU, který by měl být zahájen po roce 2015, je dlouholetý proces. Již v roce 1996 započaly postupné přípravy k realizaci dlouhodobého provozu této elektrárny (LTO – EDU). V lednu 2009 schválilo představenstvo ČEZ, a. s., Strategii zajištění LTO Elektrárny Dukovany a Program zajištění LTO Elektrárny Dukovany a zahájení realizace jeho první části nazvané "Projekt zajištění LTO."

LTO - EDU

Cíle programu LTO - dlouhodobý provoz Elektrárny Dukovany

  • Realizovat opatření nutná k zajištění bezpečného dlouhodobého provozu bloků Jaderné elektrárny Dukovany po roce 2015
  • Prokázat podle Atomového zákona a mezinárodních doporučení připravenost k provozu po roce 2015
  • Obdržet kladné rozhodnutí k provozu bloků Jaderné elektrárny Dukovany po roce 2015 od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Přínosy dlouhodobého provozu

V roce 2013 vyrobila Jaderná elektrárna Dukovany rekordní množství elektřiny - celkem 15,679 TWh. V roce 2014 dosáhla její produkce 15,370 TWh, což je druhý nejvyšší výsledek v historii elektrárny.

1. Význam pro energetickou soustavu České republiky

Jaderná elektrárna Dukovany vyrobila během svého 30letého provozu více než 383 miliard kWh elektřiny, což by pokrylo spotřebu celé České republiky po dobu šesti let. Ročně elektrárna vyrobí více než 15 miliard kWh, a pokryje tak spotřebu všech domácností v ČR. Pro zajištění spolehlivé a bezpečné výroby elektřiny i po roce 2015 bylo dosud do modernizace dukovanské elektrárny vloženo více než 20 miliard korun.

Pokud nebude rozhodnuto ve prospěch dlouhodobého provozu Jaderné elektrárny Dukovany, bude s vysokou pravděpodobností ohrožena energetická soběstačnost České republiky, a to při všech scénářích vývoje spotřeby elektřiny (viz graf 1).

Graf 1 - Ohrožení energetické soběstačnosti ČR v případě nerealizování varianty dlouhodobého provozu JE Dukovany (horizontální osa = čas, vertikální osa = výroba vers. spotřeba elektřiny v GWh)

Celková produkce elektřiny v ČR, kde jaderné elektrárny (žluté pásmo) tvoří důležitou část energetického mixu, by v případě ukončení provozu Jaderné elektrárny Dukovany nárazově poklesla (na úroveň znázorněnou červenou přerušovanou čarou) a pro všechny scénáře vývoje spotřeby elektřiny v ČR (světle modrá, černá a tmavě modrá křivka) by to znamenalo několikaletý deficit mezi produkcí a poptávkou po elektřině.

Graf LTO-EDU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Výborná mezinárodní hodnocení

Elektrárna se může pochlubit tím, že dle kritérií světového Sdružení provozovatelů jaderných elektráren (WANO) je řazena mezi 20 % nejlépe provozovaných elektráren na světě. Nedávno potvrdila svoji připravenost k dalšímu provozu podle mezinárodních standardů Agentury pro atomovou energii (IAEA).

3. Pozitivní vliv na životní prostředí a vyvážený energetický mix

Současná česká jaderná energetika je šetrná k životnímu prostředí. Ve srovnání s uhelnými elektrárnami o ekvivalentním výkonu vyprodukují jaderné zdroje ročně o 2,4 milionu tun CO2méně. Jen v Evropské unii ušetří jaderné elektrárny asi 700 milionů tun CO2 ročně, tedy asi tolik, kolik ročně vypustí všechna osobní auta ve všech členských státech.

Zdroj: JLM, Česká nukleární společnost

Zároveň si Česká republika prodloužením provozu Jaderné elektrárny Dukovany uchová vyvážený mix energetických zdrojů, který je důležitý z pohledu energetické bezpečnosti a soběstačnosti.

4. Zachování sociální stability v celém regionu

 

LTO-EDU-2

Fotogalerie

Fotografie