Stalo se v roce 2016

3. 1. 2017

Uplynulý rok přinesl kromě důležitých událostí na provozovaných blocích EDU i významný posun v případě příprav výstavby nového jaderného zdroje (NJZ).

Již v průběhu léta loňského roku byla publikována informace o předání dokumentů potřebných pro zahájení procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) – konkrétně tzv. oznámení záměru – na ministerstvo životního prostředí. Proces EIA následně započal zjišťovacím řízením, kdy MŽP informace o záměru včetně příslušného oznámení příslušným způsobem zveřejnilo v očekávání obdržení množství připomínek a vyjádření.

Účelem zjišťovacího řízení byla podrobná specifikace, formulování požadavků na doplnění informací a zpřesnění posuzovaných oblastí do dokumentace EIA, což je velmi rozsáhlý soubor dokumentů, jenž podrobně popíše a vyhodnotí možné vlivy NJZ. V rámci samotného zjišťovacího řízení MŽP obdrželo vyjádření od řady státních úřadů, samospráv, občanských iniciativ i samotné veřejnosti, a to jak z ČR, tak především z Rakouska a Německa a v menší míře také ze Slovenska, Polska a Maďarska. Vzhledem k nutnosti zpracování velkého množství obdržených reakcí (jen z Rakouska a Německa v řádu několika desítek tisíc) formulovalo a uveřejnilo ministerstvo výsledné závěry zjišťovacího řízení v polovině prosince 2016. Jejich obsahem je např. zdůvodnění potřebnosti záměru, jeho technického řešení, bezpečnosti provozu a dopadů na zdraví lidí, zabezpečení zásobování vodou pro nové bloky aj. Veškeré informace jsou k dispozici v Informačním systému EIA.   

Závěry zjišťovacího řízení budou nyní po pečlivé analýze objektivně vypořádány či zohledněny v připravovaných podkladových studiích a následně v samotné dokumentaci EIA. Její dokončení a předání na MŽP je plánováno v průběhu letošního roku, další posouzení, projednání a získání výsledného stanoviska EIA ale může být otázkou širšího časového období, mj. také v závislosti na probíhající novelizaci legislativy.