Jaderná energetika v Evropě a ve světě

Podle údajů World Nuclear Assotiation (WNA) k 1. 12. 2017 bylo ve 30 zemích po celém světě v provozu 447 komerčních jaderných reaktorů, s čistým instalovaným výkonem 392,3 GWe, které v roce 2016 souhrnně vyrobily 2 490 TWh bezemisní elektřiny, což odpovídá 10,6% čisté celosvětové výroby elektřiny.

Ve výstavbě se nachází 55 jaderných bloků s celkovým hrubým instalovaným výkonem 61,8 GWe v celkem 15 zemích, v procesu probíhající investiční přípravy se nachází 159 bloků s celkovým výkonem 164,1 GWe a zvažována je výstavba dalších 351 bloků o výkonu 401,9 GWe.

Výstavba, technologie a know-how z oblasti jaderné energetiky se v posledních více než dvou desetiletích do značné míry postupně přesunuly z energeticky saturované a průmyslově stabilizované Evropy a USA především do Asie, regionu s dynamicky se rozvíjejícími a budovanými ekonomikami, které vyžadují ohromná množství elektrické energie. Ostatně dokládají to následující údaje: z 55 aktuálně budovaných bloků se 20 nachází v Číně, 7 v Ruské federaci, 6 v Indii, 4 ve Spojených arabských emirátech a 3 v Jižní Korei. V seznamu zemí s aktuálně probíhající výstavbou jaderných bloků můžeme nalézt i Argentinu, Bangladéš, Bělorusko, Brazílii, Japonsko, Pákistán a USA.

V globálním měřítku států využívajících jadernou energetiku stojí za zmínku vstup Spojených arabských emirátů (UAE) do „klubu“ vyspělých průmyslových zemí. V UAE probíhá pokročilá fáze výstavby 4 bloků APR1400 korejského dodavatele KEPCO: Výstavba prvního bloku byla zahájena v červenci 2012 a podle dostupných informací by měl být blok uveden do provozu již v průběhu roku 2018.

V členských zemích EU jsou jaderné reaktory provozovány ve 14 z 28 členských zemí, přičemž v roce 2016 celkem vyrobily 815,2 TWh, tj. 27% veškeré elektřiny. V souhrnu je v EU provozováno 128 reaktorů o celkovém instalovaném výkonu 119,4 GWe. Z členských zemí spoléhá nejvíce na jadernou energetiku Francie, která provozuje 58 bloků s celkovým hrubým instalovaným výkonem 63,1 GWe, s podílem jaderné elektřiny ve výši 76,3%. V současné době jsou v EU ve výstavbě pouze 4 jaderné bloky, dva na Slovensku a po jednom ve Finsku a Francii.

Evropské země a jaderná energetika (převzato z WNA)

Evropské země a jaderná energetika

Ačkoliv jaderná energetika vyrábí více než polovinu z veškeré bezemisní elektřiny v rámci zemí EU a zajišťuje vysokou spolehlivost dodávek a plnou kompatibilitu s požadavky síťových operátorů, tak tento energetický sektor čelí a bude čelit výrazným politickým, ekonomickým a technickým výzvám. Některé z členských zemí jsou striktně nejenom proti budoucímu rozvoji jaderné energetiky, nýbrž i proti provozu stávajících jaderných elektráren. Dále byly na evropském elektroenergetickém trhu v minulých letech provedeny výrazné regulatorní zásahy, jejichž cílem bylo usnadnit uplatnění obnovitelných zdrojů s proměnlivou výrobou elektřiny, zejména solárních a větrných elektráren, které se však negativně promítají do ekonomie provozu jaderných a fosilních zdrojů.

I přes připravovanou výstavbu 24 bloků s instalovaným výkonem 29 GWe (ve Velké Británii, Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku a Finsku) lze proto v časovém horizontu do roku 2030 očekávat mírný pokles počtu provozovaných jaderných bloků resp. instalovaného výkonu v rámci EU, zejména z důvodu ukončení projektové životnosti bloků uváděných do provozu v osmdesátých či devadesátých letech minulého století.