Pokyny pro vstup a školení na JE

Pokyny pro získání samostatného vstupu do střeženého prostoru a vstupu do kontrolovaného pásma JE Dukovany a JE Temelín
(pro zaměstnance dodavatelů JE)

Jak získat Identifikační kartu (IK) alias oprávnění pro samostatný vstup do střeženého prostoru jaderné elektrárny?

 1. Zajistit si Výpis z trestního rejstříku, mít jej čistý a nesmí být starší více jak tři měsíce (v den vystavení karty)
 2. Na výdejně karet na elektrárně si nechat přidělit IPD
 3. Úspěšně absolvovat Psychologické vyšetření na JE
 4. Vyplnit a nechat si potvrdit všechny Formuláře
 5. Absolvovat Vstupní školení
 6. Předložit Žádost o přidělení IK včetně všech dokumentů na výdejně karet na hlavním vstupu do JE

 

Jak získat oprávnění pro samostatný vstup do Kontrolovaného pásma?

 1. Mít platné oprávnění pro samostatný vstup do střeženého prostoru JE (IK)
 2. Mít platné Osvědčení o psychické způsobilosti k samostatnému vstupu do střeženého prostoru JE bez omezení vstupu do primárního okruhu.
 3. Mít platné potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci s ionizujícím zářením vydané oprávněným lékařem
 4. Absolvovat školení pro Vstup do kontrolovaného pásma (KP)

Přidělování IPD

Od 9. 4. 2018 platí nový postup pro přidělování identifikačního čísla IPD externím osobám.

IPD přidělená před 9. 4. 2018 jsou i nadále platná, pokud byla správně vygenerovaná a do 6. 4. 2018 zaevidovaná (stane se tak až po absolvování psychotestů). Jestliže jste si IPD již vyzvedli, ale ještě jste na psychotestech nebyli, bude zapotřebí zajít znovu na výdejnu IK k prověření validity vašeho IPD.

IPD je nutné mít přidělené nejpozději v den psychologického vyšetření (před jeho zahájením).

Žadatel se musí OSOBNĚ dostavit na výdejnu IK (EDU, ETE, Brno).

Co bude žadatel potřebovat?

 1. Doklad totožnosti (občan ČR - občanský průkaz/pas; cizinec s pobytem v ČR - průkaz Povolení k pobytu; cizinec - pas/občanský průkaz (SR))
 2. Vyplněný a podepsaný formulář Žádost externí osoby o přidělení identifikačního čísla (IPD) pro evidenci v aplikacích Skupiny ČEZ
 3. Formulář Žádost o přidělení IK pro samostatný vstup do JZ - ostatní; vyplněna pouze první část "Vyplní zaměstnavatel žadatele"; EDU (ČEZ_FO_0562), ETE (ČEZ_FO_0565)

Na výdejně IK Vám bude Žádost o přidělení IK vrácena se štítkem s IPD, doklad pečlivě uchovejte, budete jej předkládat na psychlogickém vyšetření i následných školeních.

Psychologické vyšetření na JE

Zajišťuje útvar Psychologická diagnostika.

Novinka! Každý účastník psychologického vyšetření si musí přinést svoje IPD, viz výše.

Objednávání

ETE
Alena Šimlingerová Kleinová
Tel.: 381 10 3881
Administrativní budova, 10. patro, m. č. 1032

EDU
Eva Oborná
Tel.: 561 10 5357
Budova Metrologie, přízemí, m. č. 107

 Formuláře

 1. Žádost o přidělení Identifikační karty pro samostatný vstup do JZ EDU/ETE – OSTATNÍ (typ 2 – dodavatel)
 2. Prohlášení zaměstnavatele
 3. Prohlášení žadatele
 4. Kvalifikační list a pověření k výkonu činnosti zaměstnance dodavatele

Formuláře, spolu s číselníkem kvalifikací, jsou k dispozici v elektronické podobě na internetu v tabulce „Soubory ke stažení EDU/ETE“.

Formuláře jsou též součástí smlouvy uzavřené mezi ČEZ, a. s. a dodavatelem.

Vstupní školení pro samostatný vstup do střeženého prostoru JE

 • Před Vstupním školením je nutné vyplnit formuláře 1. - 4.. Na „Výdejně karet“ je nutné předložit kvalifikační list, na který bude pracovníkem výdejny doplněno IPD (zašifrované rodné číslo).
 • Všechny vyplněné formuláře je nutné před absolvováním Vstupního školení předložit pí Brabcové (EDU)/pí Bromové (ETE), jinak nebude žadateli potvrzeno absolvování požadovaného školení, nebude zaveden do SAP a personalista dodavatele nebude moci navést kvalifikace do systému PQD.

Objednávání na školení

ETE
Dana Bromová
Tel.: 381 10 3361
E-mail: Dana.Bromova {zavináč} cez {tečka} cz
Školicí středisko 1. patro, m. č. 112

EDU
Hana Brabcová
Tel.: 561 10 4791
E-mail: Hana.Brabcova {zavináč} cez {tečka} cz
Budova Trenažéru 1. patro, m. č. 216

 

 

 

Termíny školení

ETE
Termíny ke stažení
Délka školení: 7.00 - 15.00
Zakončeno testem

EDU
Termíny ke stažení
Délka školení: 7.30 - 15.00
Zakončeno testem

 


 

Studijní materiály

Povinností personalisty dodavatele je předat svým zaměstnancům, přihlášeným na vstupní školení, příručku „Vstupní školení do jaderné elektrárny EDU/ETE“ nejméně 2 týdny před vlastním školením k prostudování.

Povinností účastníka vstupního školení je předchozí prostudování příručky. Bez přípravy je velmi obtížné absolvovat úspěšně závěrečný test.

V tištěné formě lze osobně vyzvednout u paní Brabcové (EDU) nebo paní Bromové (ETE). 

Přidělení identifikační karty

Vydání karty probíhá na „Výdejně karet“ na hlavním vstupu do JE na základě předložení potvrzených formulářů 1. - 3.:

 • Žádost o přidělení Identifikační karty pro samostatný vstup do JZ EDU/ETE – OSTATNÍ (typ 2 – dodavatel)
 • Prohlášení zaměstnavatele
 • Prohlášení žadatele

Pro ověření totožnosti je nezbytné předložit občanský průkaz nebo cestovní pas.

Z důvodu prověření bezúhonnosti se předkládá Výpis z rejstříku trestů, který nesmí být starší víc než 3 měsíce.
Cizí státní příslušníci musí předložit Výpisy z rejstříku trestů dva - jeden z České republiky a druhý ze své rodné země - přeložený do češtiny a ověřený.

Pozn. Platnost vydané IK je 1 rok. Po uplynutí této doby je nutné pro obnovení vstupu splnit tyto podmínky: absolvovat opakovací školení a mít platné psychologické vyšetření.

Školení pro Vstup do kontrolovaného pásma (KP)

Objednávání na školení

ETE
Monika Musilová
Tel.: 381 10 2417
E-mail: Monika.Musilova {zavináč} cez {tečka} cz
Termíny školení

EDU
Dagmar Soukupová
Tel.: 561 10 5526
E-mail: Dagmar.Soukupova {zavináč} cez {tečka} cz
Termíny školení

 Základní školení (poprvé) je nutné vždy absolvovat na lokalitě, kde bude vykonávána činnost.

Platnost školení je 1 rok. Pro udržení platnosti vstupu je třeba do 13 měsíců od data posledního absolvovaného školení absolvovat periodické školení pro obnovení vstupu do KP. Na obou lokalitách je možné absolvovat opakovací školení i pro druhou elektrárnu.

Po čase delším než 13 měsíců od posledního školení je nutné absolvovat základní školení do KP.

Na školení je nutné mít identifikační kartu pro vstup do JE.

Příručka je k dispozici v elektronické podobě na internetu v tabulce „Soubory ke stažení EDU /ETE“.

Osvědčení o absolvovaném školení do KP je třeba odevzdat na svou firmu, která má povinnost archivace 10 let!

Pro vyřízení prvního vstupu do KP na pracovišti ODK (osobní dozimetrická kontrola, viz příslušné body v odkazech na mapách EDUETE) je potřebné:

 • předložit Registrační kartu radiačního pracovníka (vypisuje se v úvodu základního školení do KP), nutno znát dohlížejícího pracovníka své firmy
 • předložit potvrzení o lékařské prohlídce (provedená lékařem, se kterým má firma smlouvu),
 • předložit Osvědčení o absolvovaném školení do KP
 • mít s sebou identifikační kartu pro vstup do JE.
 • nechat se změřit přístrojem FASTSCAN

Pro prodloužení vstupu do KP (na pracovišti ODK) je třeba:

 • předložit potvrzení o lékařské prohlídce (provedená lékařem, se kterým má firma smlouvu),
 • mít s sebou identifikační kartu pro vstup do JE,
 • nechat se změřit přístrojem FASTSCAN na pracovišti osobní dozimetrické kontroly na příslušné JE.

Ověření znalosti vyhlášky 358/2016 Sb.

Pro činnosti na vybraných zařízeních v JE je nutné absolvovat ověření znalosti vyhlášky SÚJB č. 358/2016 Sb. (podrobnosti popisuje ČEZ_ME_0582).

Objednávání na školení (termíny školení dle dohody)

ETE
Dana Bromová
Tel.: 381 10 3361
E-mail: Dana.Bromova {zavináč} cez {tečka} cz
Školicí středisko 1. patro, m. č. 112

EDU
Hana Brabcová
Tel.: 561 10 4791
E-mail: Hana.Brabcova {zavináč} cez {tečka} cz
Budova Trenažéru 1. patro, m. č. 216

 

 

 

Mapy se školicími zařízeními JE (GPS)