Ombudsman

Vážení zákazníci,

věřím, že společnosti Skupiny ČEZ se snaží být vašimi spolehlivými partnery. Přesto možná někteří z vás nebyli spokojeni, když vaše stížnost nebo reklamace nebyla vyřešena podle vašich představ.

Společnost ČEZ proto v zájmu zlepšení podmínek pro zákazníky svých dceřiných společností ustanovila v roce 2009 institut firemního ombudsmana. Ten tvoří tým specialistů pod mým vedením.

Společnost ČEZ se tak stala první energetickou společností nejen v České republice, ale i ve střední a jihovýchodní Evropě, která tento institut zřídila.

Ombudsman ČEZ byl ustanoven zejména proto, aby urovnával možné spory mezi zákazníky společností Skupiny ČEZ a těmito společnostmi.

Skupina ČEZ chce poskytovat svým zákazníkům co nejlepší služby a chce, aby zákazníci měli možnost domoci se svého práva i v některých nestandardních situacích nebo neuspokojivě vyřešených případech. Současně má zájem získávat od zákazníků podněty pro zlepšení své práce. Činnost Ombudsmana ČEZ by měla přispět k mimosoudnímu urovnávání případných sporů mezi zákazníky společností Skupiny ČEZ a těmito společnostmi.

Vážení zákazníci, můžete se na nás obracet, kdykoliv budete mít pocit, že vaše stížnost, požadavek či reklamace nebyla některou ze společností Skupiny ČEZ správně posouzena či vyřízena.

Jsme připraveni řešit i případy, kdy si budete myslet, že jednání některé ze společností Skupiny ČEZ nebo jejich pracovníků je v rozporu s právem nebo není v souladu s dobrými mravy.

Věřím, že zaměstnanci společností Skupiny ČEZ postupují při řešení stížností zákazníků v souladu se zákony a předpisy. Mohou však nastat mimořádné situace, kdy je třeba vzít v úvahu další skutečnosti a na věci se podívat z jiného úhlu pohledu.

Na těchto stránkách se dozvíte, jakým způsobem nás můžete oslovit. A tojak formou podání, ve kterých máte možnost požádat o nezávislé prošetření svých případů, tak formou námětů na zlepšení služeb pro vás.

Pokud vás tíží pochybnosti o správnosti rozhodnutí některé ze společností Skupiny ČEZ ve vašem případu, neobávejte se na nás obrátit . Nemohu vám slíbit, že vaše podání budou vždy vyřízena zcela podle vašich představ. Mohu vám ale zaručit, že budou vždy nestranně a důsledně prošetřena a spravedlivě posouzena.

Rádi uvítáme také vaše připomínky a nápady, které mohou vést ke zlepšení služeb společností Skupiny ČEZ zákazníkům.

Vážení zákazníci, jsem přesvědčen, že institut Ombudsmana ČEZ je a bude pro vás přínosem a že přispěje ke zvýšení vaší spokojenosti.

Ing. Josef Sedlák
Ombudsman ČEZ