Výroční finanční zprávy

Výroční zpráva 2012

Vážení akcionáři,

úvodem bych vás rád ujistil, že hlavním cílem ČEZ je – a bude i nadále – maximalizace hodnoty pro akcionáře a zajištění jejího dlouhodobého růstu. Podmínky pro plnění tohoto cíle jsou však rok od roku obtížnější.

Evropská energetika prochází těžkým obdobím a stala se oborem, kde slova jistota, stabilita a jednoznačná pravidla přestávají platit. Téměř všechny velké evropské energetické společnosti jsou pod velkým tlakem a čelí řadě společných, převážně nepříznivých faktorů. Nepotýkají se zdaleka jen s důsledky vleklé dluhové krize v Evropské unii a s ní souvisejícím zpomalením ekonomik většiny evropských zemí. Přistupují k tomu i rostoucí regulatorní zásahy na evropské i národní úrovni ve formě masivního rozvoje dotovaných obnovitelných zdrojů, změny v postoji k jaderné energetice ve významných zemích Evropské unie, skomírání systému emisních povolenek či významný pokles cen energetických komodit, reflektující zejména rozvoj těžby břidlicového plynu v USA. Důsledkem těchto faktorů jsou jednak dlouhodobě klesající ceny silové elektřiny, které se nyní pohybují na úrovni roku 2006, jednak omezené zdroje, zejména méně vyspělých evropských zemí, na nezbytné investice do provozu a údržby distribučních sítí.

Výroční pzráva ke staženíNavzdory těmto nepříznivým faktorům se Skupině ČEZ v roce 2012 podařilo dosáhnout solidních hospodářských výsledků, téměř na úrovni roku předchozího. Čistý zisk energetické Skupiny ČEZ v roce 2012 dosáhl 40,2 miliardy Kč, provozní zisk před odpisy (EBITDA) přesáhl 85,5 miliardy Kč, což znamená meziroční pokles o 2 %. A to i přesto, že se ve výsledcích významně negativně promítly ztráty související s bezprecedentním postupem albánského státu vůči distribuční společnosti v zemi, který vyústil ve ztrátu kontroly Skupiny ČEZ nad touto společností.

Jako jedna z mála evropských energetik jsme si udrželi své ratingové hodnocení od agentury Standard & Poor’s na úrovni A se stabilním výhledem. O celkové finanční stabilitě společnosti, její silné likvidní pozici a důvěře investorů vypovídá i úspěšné umístění miliardové emise dolarových dluhopisů na americkém trhu. Jednalo se nejen o první českou, ale i regionální korporátní emisi na dolarovém trhu dle pravidla 144A zákona o cenných papírech Spojených států amerických z roku 1933. Její část ve výši 300 milionů dolarů se splatností 30 let je emisí s nejdelší splatností ve střední a východní Evropě, vydanou dle náročných podmínek nejlikvidnějšího globálního trhu dluhopisů, a dosažené úrokové sazby jsou blízko úrovně nejbonitnějších západoevropských energetických korporací.

Pozici Skupiny ČEZ mezi úspěšnými energetickými korporacemi dokládá i řada světových žebříčků. Například podle Platts TOP 250 se ČEZ v regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky (EMEA) v sektoru energetiky oproti minulému roku o tři pozice zlepšil a obsadil čtvrté místo hned za společnostmi Enel SpA, Iberdrola S.A. a Électricité de France S.A. Celosvětově pak zůstává na sedmé pozici. Dle žebříčku CE TOP 500 společnosti Deloitte je ČEZ v oblasti energetiky ve střední Evropě stejně jako v minulých letech nejhodnotnější firmou.

Co jsme pro udržení hospodářských výsledků a obhájení pozice společnosti udělali? V reakci na nepříznivý ekonomický vývoj a zhoršující se podnikatelské prostředí v Evropě jsme v posledních letech podnikli a podnikáme řadu protiopatření s cílem stabilizovat a snížit rizikový profil Skupiny ČEZ. S ohledem na trvající riziko dalšího poklesu ceny silové elektřiny diverzifikujeme strukturu aktiv do podnikatelských příležitostí v cenově regulovaných oborech. V oblasti obchodu fixujeme marži prodejem větších objemů elektřiny na více let dopředu i formou dlouhodobých kontraktů do roku 2020. Rozvíjíme prodej zemního plynu a zavádíme nové produkty. Na straně nákladů klademe důraz na vnitřní výkonnost včetně vytváření center sdílených služeb v oblasti podpůrných, distribučních a zákaznických služeb.

Za významný milník považuji uzavření dohody se skupinou Czech Coal o dlouhodobých dodávkách uhlí pro Elektrárnu Počerady. Tato dohoda znamená zásadní posun ve strategické oblasti zajištění paliv pro zdroje společnosti ČEZ a zabezpečení dlouhodobé budoucnosti lokality Počerady.

V průběhu několika posledních let jsme intenzivně pracovali na zvyšování výkonu, účinnosti a spolehlivosti zejména jaderných zdrojů, které patří k pilířům naší výrobní základny. Dva klíčové projekty, BEZPEČNĚ 16 TERA pro Dukovany a 15 TERA pro Temelín, již přinášejí své plody. Obě jaderné elektrárny překonaly v roce 2012 svůj historický rekord produkce elektřiny a meziročně navýšily výrobu celkem o 2 TWh, tj. o 7 % – to vše za neustále se zpřísňujících bezpečnostních opatření. Rok 2012 byl rokem řady prověrek realizovaných v důsledku událostí v japonské jaderné elektrárně Fukušima. Naše jaderné elektrárny prošly sérií zátěžových testů a obě prokázaly odolnost proti extrémním přírodním vlivům i schopnost zvládat velmi vážné situace bez ohrožení okolí. Na základě zkušeností a poučení z havárie jaderné elektrárny Fukušima byly identifikovány požadavky na dodatečné zodolnění jaderných elektráren, zejména s vazbou na extrémní přírodní jevy. V jejich vylepšování však budeme pokračovat, jelikož bezpečnost pro nás vždy byla a bude na prvním místě.

V roce 2012 pokročila i komplexní obnova vybraných uhelných elektráren v České republice s cílem provozovat pouze vysoce efektivní zdroje s co nejnižším emisním faktorem. V červnu byla dokončena modernizace Elektráren Tušimice, výstavba nového českého uhelného bloku v Ledvicích běží dle aktualizovaného harmonogramu, plně se po dlouhém schvalovacím procesu rozběhl retrofit Elektrárny Prunéřov II. Uzavřeli jsme smlouvu o prodeji Elektrárny Chvaletice, a přiblížili se tak k naplnění navržené dohody o narovnání s Evropskou komisí.

V oblasti prodeje elektřiny a zemního plynu koncovým zákazníkům se naší společnosti ČEZ Prodej daří i přes sílící konkurenční boj držet vedoucí postavení na trhu s elektřinou, a to ve všech zákaznických segmentech. V prodeji plynu se pak na začátku loňského roku tato společnost stala největším alternativním dodavatelem. Ve srovnání s rokem 2011 se počet obsluhovaných odběrných míst zvýšil o 86 %.

V souladu se strategickým záměrem diverzifikovat aktiva Skupiny ČEZ byla v roce 2012 dokončena akvizice společnosti Energotrans. Tím jsme významně zvýšili svůj podíl v oboru teplárenství. Pokročili jsme také v iniciativě regionální energetiky v oblasti mikrokogenerační výroby, ekologického využití odpadů a biomasy. Výrazně byla navýšena pozice ČEZ v oblasti obnovitelných zdrojů, převážně pak v zahraničí, na konci roku jsme dokončili výstavbu největšího pevninského parku větrných elektráren v Evropě o celkovém výkonu 600 MW. Poslední, 240. turbína byla v rumunském Fântânele a Cogealac připojena do sítě přesně 22. listopadu 2012, tedy ještě před avizovaným termínem dokončení. Další plány rozvíjíme zejména v Polsku. Platí však, že podporovat budeme pouze projekty s atraktivní návratností a přijatelným rizikovým profilem.

V žebříčku priorit budoucího rozvoje společnosti ČEZ zůstává na prvním místě příprava podmínek pro výstavbu a výběr dodavatele dvou nových bloků Jaderné elektrárny Temelín. Dne 2. července 2012 jsme obdrželi nabídky od tří kvalifikovaných dodavatelů. Z důvodu nesplněných požadovaných kritérií však musela být z hodnocení vyřazena společnost Areva. V tendru, který je jako jediný na světě veden podle přísných podmínek zákona o zadávání veřejných zakázek, tedy pokračují pouze dvě konsorcia: americko-japonský Westinghouse a česko-ruský MIR 1200. A zatímco tým odborníků velmi intenzivně pracuje na posuzování jejich nabídek, přípravy povolovacího a licenčního procesu pokračují podle plánu. Státní úřad pro jadernou bezpečnost jsme požádali o povolení k výstavbě a Ministerstvo životního prostředí České republiky vydalo v lednu 2013 kladné stanovisko v rámci posuzování výstavby dvou bloků z hlediska dopadů na životní prostředí. Mohu zodpovědně říci, že si plně uvědomujeme význam a rizika tohoto investičního rozhodnutí pro Skupinu ČEZ a také fakt, že současná situace v Evropě nepřeje výstavbě jakéhokoliv nového jaderného zdroje ryze na tržní bázi. Mým hlavním úkolem pro rok 2013 je zajistit co nejlepší podmínky pro realizaci výstavby nového jaderného zdroje a připravit kvalitní podklady pro rozhodnutí akcionářů o dalším postupu tohoto klíčového projektu ČEZ.

Výše jsem se zmínil o ztrátě, která poznamenala výsledky roku 2012 v důsledku vývoje v Albánii, dále se v této výroční zprávě dočtete, jaké právní kroky společnost podniká, aby nešlo o ztrátu trvalou. Na počátku roku 2013 se pod politickým tlakem ocitly i majetkové účasti společnosti ČEZ v Bulharsku. V obou případech jsou Skupině ČEZ přičítána nepodložená a neopodstatněná pochybení. Ať již bude další vývoj v těchto zemích jakýkoli, věřím, že Skupina ČEZ nakonec své postupy a investice obhájí, byť by k tomu byla nucena využít právních prostředků.

Na závěr mi dovolte, vážení akcionáři, vyslovit přesvědčení, že opatření, jakými jsou změna rizikového profilu a trvalý tlak na vnitřní výkonnost formou snižování nákladů, jsou cestou, jak provést Skupinu ČEZ současným, pro energetiku nelehkým obdobím.

Daniel Beneš
předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s.

Ke stažení

Vážení akcionáři,

dovolte mi oslovit Vás opět po roce, ovšem poprvé z pozice předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti, v této části Výroční zprávy Skupiny ČEZ. Úvodem bych Vás rád ujistil, že záměrem ČEZ je a bude i nadále přinášet akcionářům nejvyšší možné zhodnocení investic, a to i přesto, že je energetický sektor významně postižen ekonomickými a dluhovými problémy zemí eurozóny. V září, když jsem vedení společnosti ČEZ přebíral, se podnik nacházel v dobrém, stabilizovaném stavu a přes významnou nepřízeň vnějšího prostředí dosáhla Skupina ČEZ za rok 2011 solidních hospodářských výsledků.

Čistý zisk energetické Skupiny ČEZ v roce 2011 dosáhl 40,8 mld. Kč, v kategorii provozního zisku před odpisy (EBITDA) překročil 87,3 mld. Kč. Ačkoliv výsledky roku 2011 jsou ve srovnání s rokem 2010 na provozní úrovni o 1,7 % nižší, ČEZ nakonec doručil zisk vyšší, než původně očekával. Je také velmi pozitivním signálem, že ČEZ jako jedna z mála energetických společností byl schopen udržet během roku 2011 svůj rating, který odráží celkovou finanční stabilitu společnosti. Ve výsledcích se odrazila správnost dlouhodobé orientace na vnitřní efektivitu Skupiny ČEZ. Požadavek na úspornost vnitřního fungování uplatňujeme i na naše zahraniční společnosti, které se stále více podílejí na výsledcích Skupiny ČEZ. Díky tomu, že všechny zahraniční akvizice splňují svou očekávanou návratnost či ji dokonce překračují, pokryl jejich kumulovaný ukazatel EBITDA na konci roku 2011 již 70 % investic. Průměrná roční návratnost zahraničních akvizic Skupiny ČEZ dosahuje 17,6 % (měřeno provozním ziskem).

V roce 2011 jsme se důsledně zabývali nastavením strategie Skupiny ČEZ, reflektující zvyšující se nejistotu budoucího ekonomického vývoje a podnikatelského prostředí v Evropě.

Kromě dluhové krize v eurozóně a rizika ekonomické recese v Evropě je významným faktorem, který vnáší zásadní nejistotu do všech rozhodovacích procesů ČEZ, vývoj regulace energetiky ze strany Evropské unie. Celý energetický sektor prochází obdobím turbulentních změn a dlouhodobé investice jsou vystaveny extrémní nejistotě.

V důsledku této situace se v minulém desetiletí v členských státech Evropské unie prakticky nerealizovala výstavba jiných zdrojů než obnovitelných. Praxe však jednoznačně potvrzuje názor odborné energetické veřejnosti, že obnovitelné zdroje dosud nemohou pokrýt energetické potřeby. Role klasických zdrojů je zatím v energetickém mixu nezastupitelná, protože vyrábějí elektřinu bez ohledu na aktuální počasí a umožňují absorbovat výkyvy výroby z obnovitelných zdrojů. Velká Británie, která v minulosti velmi využívala své geografické polohy a investovala masivně do obnovitelných zdrojů, zejména větrných elektráren, přišla s celým balíčkem podpory energetického sektoru, zaměřené i na výstavbu nových jaderných elektráren. Výroba elektřiny z jádra je velmi důležitou součástí českého i evropského energetického mixu. Pokud by měla být částečně nebo zcela nahrazena, bylo by třeba hledat jiný zdroj vyrábějící elektřinu v základním pásmu. Tím však nejsou obnovitelné zdroje, které se navíc neobejdou bez masivních dotací. Spíše by to znamenalo více výroby ze zemního plynu a renesanci výroby elektřiny z uhlí. Snižování emisí CO2, ke kterému se Evropská unie zavázala, by se tak zřejmě stalo obtížnějším, patrně by dále rostl tlak na vývoj a zavedení ukládání oxidu uhličitého u uhelných elektráren, nehledě na vliv výše uvedeného na cenu elektřiny jako takovou.

Jako červená nit se táhne v rozhodování o strategii Skupiny ČEZ otázka, jakým směrem se bude vyvíjet regulace energetiky v Evropské unii. Rozhodujícím faktorem bude jednak otázka způsobu a rozsahu podpory obnovitelných zdrojů a jednak to, jak a v jakém horizontu budou regulovány emise CO2. To bude mít významný dopad na konkurenceschopnost evropských podniků a na prioritizaci investic v energetickém sektoru. Další zásadní otázkou je, jaké požadavky budou kladeny na provoz a výstavbu jaderných zdrojů v Evropě v návaznosti na důsledky přírodní katastrofy v Japonsku a na bezprecedentní rozhodnutí Německa o předčasném odstavení vybraných jaderných elektráren.

S ohledem na vějíř možných reakcí na tyto otázky jsme na podzim roku 2011 aktualizovali strategii Skupiny ČEZ. Prověřovali jsme15 scénářů a z nich vybrali 7 nejpravděpodobnějších variant vývoje, na kterých jsme testovali vývoj cash flow a hodnoty Skupiny ČEZ. Současně jsme analyzovali energetické potřeby, koncepční priority a kapacitní možnosti České republiky, která je jako členský stát Evropské unie součástí regionálního trhu. Na základě komplexního vyhodnocení jsme zvolili strategii, která podle našeho přesvědčení nejlépe obstojí ve všech zvažovaných scénářích vývoje a zajistí finanční sílu a stabilitu Skupiny ČEZ nezbytnou pro úspěšnou výstavbu nového jaderného zdroje v Temelíně.

Rozvoj jaderné energetiky a primárně výstavba nových bloků Jaderné elektrárny Temelín jsou tedy na prvním místě našich strategických cílů. V roce 2011 jsme v přípravě významně pokročili, když jsme na konci října předali kvalifikovaným zájemcům výzvu k předložení nabídek a zadávací dokumentaci na dostavbu elektrárny. Jedná se o největší tendr nejen v rámci společnosti ČEZ či České republiky, ale i v rámci celé střední Evropy. Navíc jde celosvětově o jediný tendr na jadernou elektrárnu, který je veřejnou zakázkou, což zdůrazňuje transparentnost celého procesu.

K oblasti jaderné energetiky je potřeba doplnit i skutečnosti, že obě stávající jaderné elektrárny úspěšně prošly komplexními tzv. zátěžovými testy, na kterých se země Evropské unie dohodly v návaznosti na důsledky přírodní katastrofy v Japonsku na fukušimskou elektrárnu. Jsem rád, že pozitivní výsledky těchto komplexních testů potvrdily dlouhodobá hodnocení relevantních národních i mezinárodních institucí. Obě elektrárny s rezervou odolají i extrémním přírodním vlivům a jsou umístěny v seismicky i klimaticky mimořádně příznivých oblastech. Výsledek zátěžových testů potvrdil také správnost naší filosofie aktivního přístupu k bezpečnosti jaderných elektráren, kdy kontinuálně prověřujeme a vylepšujeme jejich parametry. Skupina ČEZ disponuje širokým portfoliem výrobních zdrojů a v rozvojových plánech sází na jeho další diverzifikaci. Zaměří se na vyřešení vztahů s dodavateli uhlí a zajištění dostatku paliv pro provoz našich uhelných elektráren. Předpokládá i pokračování rozvoje využívání biomasy a jiných alternativních paliv tak, aby v nejvyšší možné míře zvýšila hodnotu svých klasických zdrojů. S tím úzce souvisí důraz na regionální energetiku spolu s posílením teplárenství a kogenerační výroby, včetně hledání možností ekologického využití odpadů v energetice.

Z aktualizované strategie vyplývá potvrzení naší prioritní orientace podnikání na Českou republiku. V zahraničí nadále hodláme rozšiřovat jen vysoce ziskové projekty obnovitelných zdrojů, zejména větrných, s rychlou návratností, které nám pomohou získat stabilní zdroj cash flow v budoucnu, a tím umožní realizaci zvolené rozvojové strategie. V současné době jsou v provozu nebo ve fázi realizace obnovitelné zdroje v Rumunsku a Polsku.

V oblasti tradiční energetiky již probíhá obnova uhelných elektráren, které mají zajištěn dostatek uhlí pro svůj budoucí provoz. V roce 2011 jsme významně pokročili ve všech projektech obnovy uhelných zdrojů v České republice i výstavby nového zdroje v Ledvicích. Rovněž jsme zahájili výstavbu velké paroplynové elektrárny v Počeradech a výstavbu paroplynového zdroje Egemer v Turecku. Zvyšujeme i účinnost svých stávajících vodních elektráren. V rámci programu FUTUR/E/MOTION se zabýváme také tzv. novou energetikou – kogenerací, decentralizovanou výrobou elektřiny a tepla, elektromobilitou a inteligentními distribučními sítěmi.

Kromě výše uvedených strategických priorit budeme v letošním roce i v letech následujících nadále pokračovat v opatřeních na dosažení maximálně efektivního vnitřního fungování Skupiny ČEZ.

Ačkoliv se v energetickém sektoru pro rok 2012 rýsují pouze skromné možnosti růstu, věříme, že Vám, akcionářům společnosti, přineseme za rok 2012 dobré výsledky. Přeji i Vám úspěšný rok 2012.

Daniel Beneš
předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s.

Ke stažení

Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání koncernu tvoří výroba, obchod a distribuce v oblasti elektrické i tepelné energie a těžba uhlí. Akcie mateřské společnosti ČEZ, a. s., se obchodují na pražské a varšavské burze cenných papírů, kde jsou i významnou součástí burzovních indexů. Nejvýznamnějším akcionářem společnosti ke dni 31. 12. 2010 zůstává Česká republika s podílem na základním kapitálu téměř 70 %.

Rozhodující součástí poslání Skupiny ČEZ je maximalizovat návratnost vložených prostředků a zajistit dlouhodobý růst hodnoty pro své akcionáře. Skupina ČEZ proto směřuje své úsilí k naplnění vize stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní Evropě. Současně se však Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové technologie, soustavně snižuje zatížení životního prostředí svým podnikáním a podporuje rozvoj vzdělávání, péči o děti a zdraví.

Výroční zpráva ke staženíSkupina ČEZ klade ve svém vnitřním fungování důraz na stálý růst efektivity, jenž je opakovaně vyjadřován úspěšným plněním konkrétních programů zaměřených tímto směrem. Na předešlý program navázala v září 2010 vyhlášením projektu „NOVÁ VIZE“ reflektujícím realitu v odvětví energetiky následkem hospodářské krize. Ta vedla Skupinu ČEZ k přehodnocení investičního a akvizičního programu, jeho přizpůsobení současným a v nejbližší budoucnosti očekávaným možnostem společnosti. Cílem nově vyhlášeného programu je zvýšit výkonnost a zlepšit nákladovou efektivitu klíčových procesů v nadcházejícím období stabilizace a konsolidace. Mimořádný důraz je kladen na uchování klíčových znalostí a jejich další využití.

V České republice společnosti Skupiny ČEZ vyrábějí a distribuují elektrickou energii a teplo, zabývají se obchodem s elektřinou, těžbou uhlí a obchodují se zemním plynem. Skupina ČEZ rozvíjí své aktivity rovněž ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Zaměřuje se zejména na trhy ve střední a jihovýchodní Evropě, kde může uplatnit své zkušenosti s řízením energetického koncernu v období přechodu na liberalizovaný trh s elektrickou energií a implementací svého know-how. Soustředí se primárně na trhy, na nichž již v nějaké formě působí, a na oblast obnovitelných zdrojů energie. Aktivní společnosti Skupiny ČEZ sídlí kromě České republiky také v Albánii, Bulharsku, Rumunsku, Polsku, Nizozemsku, Bosně a Hercegovině, Německu, Maďarsku, Turecku, Srbsku a na Slovensku. V Albánii provozuje Skupina ČEZ jedinou distribuční společnost v zemi. V Bulharsku zajišťuje Skupina ČEZ distribuci a prodej elektřiny v západní části země a výrobu ve vlastní uhelné elektrárně nedaleko černomořského přístavu Varna. V Rumunsku působí Skupina ČEZ v oblasti distribuce a prodeje, provozuje park větrných elektráren Fântânele a nedaleko od něj staví větrný park Cogealac. V Polsku patří do Skupiny ČEZ dvě černouhelné elektrárny poblíž státní hranice s Českou republikou. V Německu spolu se svým partnerem vlastní těžařskou hnědouhelnou společnost, zahrnující také uhelné a větrné elektrárny. V Turecku provozuje Skupina ČEZ spolu se svým místním partnerem distribuční společnost, vyrábí elektrickou energii a připravuje výstavbu nových elektráren. Na Slovensku Skupina ČEZ prodává elektřinu a zemní plyn koncovým zákazníkům a spolu se svým místním partnerem pracuje na projektu výstavby nové jaderné elektrárny v lokalitě Jaslovské Bohunice. V ostatních zemích se jedná o společnosti provádějící velkoobchod s elektřinou a dalšími komoditami a jejich deriváty a společnosti, které zprostředkovávají vlastnictví nebo finanční činnost. V celé střední a jihovýchodní Evropě pak Skupina ČEZ obchoduje s elektřinou a zemním plynem na velkoobchodním trhu.

K zajištění kontinuity úspěšného působení Skupiny ČEZ je nezbytná obnova výrobního portfolia. Skupina ČEZ významně investuje a nadále bude investovat do modernizace starších českých hnědouhelných elektráren i výstavby nových efektivních zdrojů v České republice. V roce 2010 rozšířila Skupina ČEZ svůj energetický mix o sluneční elektrárny. Úspěšně byl zavezen první kontejner do nově vybudovaného meziskladu vyhořelého jaderného paliva v Temelíně. Výstavbu nových zdrojů plánuje také v Maďarsku, Německu, Turecku a na Slovensku.

Skupina ČEZ si odvážně osvojila technologie budoucnosti. S významnou evropskou automobilkou uzavřela dohodu o uskutečnění pilotního projektu zaměřeného na rozvoj elektromobility v České republice. Část elektromobilů bude vyzkoušena na Vrchlabsku, kde probíhá projekt Skupiny ČEZ „Smart Region“, zaměřený mj. na vybudování oblasti pokryté tzv. inteligentní distribuční sítí. V různé fázi rozpracovanosti se v současnosti nacházejí výstavbové projekty kogeneračních jednotek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Uskutečňovány jsou dále investice do výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí a k dosažení energetických úspor.

Firemní kultura ve Skupině ČEZ je orientována na výkon. Svá technologická zařízení provozuje při zachování nejvyšší možné míry bezpečnosti. Při svém podnikání se však současně řídí přísnými etickými standardy, zahrnujícími i odpovědné chování ke svému okolí, společnosti a životnímu prostředí. Skupina ČEZ významně podporuje řadu neziskových organizací i veřejně prospěšných projektů.

Ke stažení

Vážení akcionáři,

dovolte mi znovu Vás po roce oslovit a přinést Vám informace o vývoji podnikání Skupiny ČEZ v uplynulém roce. Hospodářská recese poznamenala v roce 2009 spotřebu elektřiny v České republice meziročním poklesem na úrovni 6 %. Přesto se naší společnosti podařilo dosáhnout historicky nejlepších výsledků jak na provozní, tak na celkové úrovni. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) meziročně vzrostl o 3 % (o 2,4 mld. Kč) na 91,1 mld. Kč. Čistý zisk meziročně vzrostl dokonce o 10 % (o 4,5 mld. Kč) na 51,9 mld. Kč. Společnosti Skupiny ČEZ tak mohly ve prospěch českého státu a jeho občanů doručit 44,6 mld. Kč (dividendy, daně, sociální a zdravotní pojištění, dary).

Výroční zpráva ke staženíNa změněné podmínky podnikatelského prostředí jsme aktivně a promptně zareagovali. Naši podnikovou strategii stylizovanou do podoby antického chrámu jsme rozšířili o další sloup představující nové strategické zaměření na inovace, který kromě dosavadních tří, zahraniční expanze, obnovy výrobního portfolia a důrazu na vnitřní efektivitu, také podporuje dosažení naší vize stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní Evropě.

V polovině roku 2009 proto Skupina ČEZ představila nový projekt FutureMotion, který pokrývá aktivity v oblasti takzvané nové energetiky. Primárně se soustředí na čtyři oblasti, vědu a výzkum, využití tzv. chytrých technologií v energetice (Smart Grids), zvyšování podílu využívání decentralizovaných zdrojů výroby elektřiny a na podporu elektromobility.

Dalším aktivním opatřením reagujícím na změnu podnikatelského prostředí bylo prohloubení důrazu na fungování celé Skupiny ČEZ. Program Efektivita, zaměřený na zlepšení naší vnitřní výkonnosti, přinesl od svého vzniku navzdory vlivům ekonomické krize příspěvek do provozního zisku před odpisy (EBITDA) ve výši 12,9 mld. Kč. Významně jsme pokročili v dílčích projektech transformace informačních a telekomunikačních služeb ve Skupině ČEZ, snížení počtu zaměstnanců a režijních nákladů na centrále společnosti, ale také v opatřeních v oblasti distribuce a výroby elektřiny.

Význam zahraničního portfolia Skupiny ČEZ každoročně roste díky novým akvizicím i zvyšováním výkonnosti Skupiny ČEZ, která se v minulém roce dále rozrostla o společnosti v Turecku a Albánii. Zároveň jsme prostřednictvím akvizice těžařské a elektrárenské společnosti MIBRAG podstatně rozšířili působení na německém trhu. V Turecku a Německu působíme prostřednictvím společných podniků s dalšími partnery. Jedním z největších úspěchů loňského roku je však založení společného podniku se slovenskou společností JAVYS. Jeho úkolem bude výstavba dalšího jaderného bloku v lokalitě Jaslovské Bohunice na Slovensku. Velmi nás těší, že si nás slovenská vláda ve světové konkurenci firem jako strategického partnera pro tento projekt vybrala.

Více než šedesát zahraničních společností Skupiny ČEZ dosud přispělo do provozního zisku před odpisy (EBITDA) částkou 30,8 mld. Kč a na celkových aktivech se podílejí již více než čtvrtinou. Výsledky v roce 2009 ukazují na pokračování pozitivního trendu vývoje. I v zahraničí s úspěchem probíhá v rámci programu Efektivita optimalizace vnitřních procesů fungování společností Skupiny ČEZ.

I v rámci obnovy našeho výrobního portfolia jsme významně pokročili. V roce 2009 jsme již zprovoznili první dva komplexně obnovené bloky Elektrárny Tušimice II. Oba bloky dosahují velmi dobrých ekologických výsledků a vysoké účinnosti (v lednu i s dodávkou tepla dosáhla 43 %). Mohli jsme tak začít s druhou etapou modernizace této elektrárny, která pokračuje obnovou dalších dvou bloků. Stále bez vydaného stanoviska v řízení dopadu na životní prostředí je zatím projekt obnovy Elektrárny Prunéřov, jejíž modernizace je plánována po dokončení modernizace Elektrárny Tušimice.

Naopak výstavba nadkritického 660MW bloku v severočeských Ledvicích probíhá dle harmonogramu. Rozvoj výrobního portfolia Skupiny ČEZ se děje pod taktovkou snižování uhlíkové expozice prostřednictvím řady projektů nízkoemisních a bezemisních zdrojů, jakož i výše zmíněnými projekty ekologizace a zvyšování účinnosti našich uhelných elektráren. Zaměřujeme se tedy na obnovitelné zdroje a dosud v portfoliu Skupiny ČEZ chybějící paroplynové elektrárny. Dále zvyšujeme výrobu v našich jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany v rámci projektů Bezpečně 15 TERA, resp. Bezpečně 16 TERA. Do roku 2012 bychom v nich bez emisí CO2 měli vyrobit 31 TWh elektřiny ročně. Dalším efektem zaměření našich projektů je i snižování závislosti díky diverzifikaci energetického mixu. V loňském roce jsme zahájili v rámci zvažované dostavby Jaderné elektrárny Temelín veřejnou zakázku na výběr jejího dodavatele, do nějž se kvalifikovali 3 zájemci. Zároveň probíhá proces hodnocení dopadů tohoto projektu na životní prostředí.

Skupina ČEZ rovněž zkoumá možnosti synergie při výrobě elektřiny v podobě dodávek tepla ze současných elektráren. Zvláště se jedná o znovuprověření možnosti dodávky tepla z Jaderné elektrárny Dukovany do Brna či prostřednictvím zahájení akvizičního procesu téměř polovičního podílu v Pražské teplárenské jednotně vyřešit výrobu elektřiny a tepla v lokalitě Mělník. V ní totiž připravujeme stavbu cca 800MW paroplynového zdroje, který by měl nahradit tamní současné dožívající zdroje. Stejný postup jednotného řešení dodávky tepla v lokalitě v souvislosti s projektem na výstavbu nových kapacit máme v plánu realizovat v Ústí nad Labem. Výhodnost kogenerace elektřiny a tepla má značný ekologický aspekt, neboť významně zvyšuje účinnost elektráren.

V roce 2010 již čekáme stabilizaci poptávky po elektrické energii. Teprve nyní však plně dopadnou důsledky hospodářské krize na hospodaření Skupiny ČEZ. Přesto však důrazem na vnitřní fungování firmy a úsporu nákladů očekáváme velmi dobré výsledky, zvláště na provozní úrovni (měřené ukazatelem EBITDA), bychom se měli dostat jen o 3 % pod úroveň rekordního roku 2009. Napomůže tomu i zprovoznění první fáze největší evropské přímořské větrné farmy v rumunském Fântânele či například vstup na trh se zemním plynem v České republice v závěru roku 2009. Výsledky prodejní kampaně předčily naše očekávání, chystáme se tak nabídku rozšířit i na další segmenty zákazníků a připravujeme se nabízet dodávku plynu i v sousedním Slovensku.

Vážení akcionáři, dovoluji si tvrdit, že rok 2010 bude pro Skupinu ČEZ rokem výzev. Věřím, že na příští řádné valné hromadě Vám budu moci ohlásit, že jsme je úspěšně využili. Nechť se i Vám daří.

Martin Roman
předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s.

Ke stažení

Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání koncernu tvoří výroba, obchod a distribuce v oblasti elektrické i tepelné energie a těžba uhlí. Akcie mateřské společnosti ČEZ, a. s., se obchodují na pražské a varšavské burze cenných papírů, kde jsou i významnou součástí burzovních indexů. Nejvýznamnějším akcionářem společnosti ke dni 31. 12. 2008 zůstává Česká republika s podílem 63 %.

Výroční zpráva ke staženíRozhodující součástí poslání Skupiny ČEZ je maximalizovat návratnost vložených prostředků a zajistit dlouhodobý růst hodnoty pro své akcionáře. Skupina ČEZ proto směřuje své úsilí k naplnění vize stát se jedničkou na trhu s elektrickou energií ve střední a jihovýchodní Evropě. Současně se však Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje energetickou úspornost, soustavně snižuje zatížení životního prostředí svým podnikáním a podporuje rozvoj vzdělávání, péči o děti a zdraví.

Dosažení vize Skupiny ČEZ je založeno na třech strategických pilířích. První z nich představuje růst efektivity, v jehož rámci byl v březnu 2007 vyhlášen nový program zvyšování efektivity navazující na probíhající integraci. Cílem programu je zvýšit výkonnost, zlepšit nákladovou efektivitu klíčových procesů, a zařadit tak Skupinu ČEZ do roku 2012 mezi nejefektivnější koncerny v evropské energetice.

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve střední a jihovýchodní Evropě, kde může uplatnit své jedinečné zkušenosti s řízením energetického koncernu v období přechodu na liberalizovaný trh s elektrickou energií a zvyšováním efektivity.

V současné době sídlí aktivní společnosti Skupiny ČEZ mimo Českou republiku – v Polsku, Bulharsku, Rumunsku, Nizozemsku, Německu, Maďarsku, Srbsku, Turecku, Kosovu, Bosně a Hercegovině a na Slovensku. V České republice společnosti Skupiny ČEZ vyrábějí a distribuují elektrickou energii a teplo, zabývají se obchodem s elektřinou a těžbou uhlí. V Bulharsku zajišťuje Skupina ČEZ distribuci a prodej elektřiny v západní části země a výrobu ve vlastní uhelné elektrárně nedaleko černomořského přístavu Varna. V Rumunsku působí společnosti zajišťující distribuci a prodej elektřiny. V oblasti výroby zahájila Skupina ČEZ v Rumunsku výstavbu největšího evropského parku větrných elektráren v přímořských lokalitách Fântânele a Cogealac a podílí se na výstavbě dvou nových bloků Jaderné elektrárny Cernavodă. V Polsku patří do Skupiny ČEZ dvě černouhelné elektrárny poblíž státní hranice s Českou republikou. V Turecku se Skupina ČEZ po úspěchu v tendru spolu se svým místním partnerem připravuje na provozování distribuční společnosti Sedaş. V ostatních zemích se jedná o společnosti zprostředkující vlastnictví nebo finanční činnost (Nizozemsko); nejčastěji jsou to společnosti obchodní a společnosti sledující vývoj v příslušné zemi za účelem využití nabízejících se výhodných akvizičních příležitostí.

K zajištění kontinuity úspěšného působení Skupiny ČEZ je směrován třetí pilíř – obnova výrobního portfolia. Skupina významně investuje a nadále bude investovat do modernizace starších českých hnědouhelných elektráren i výstavby nových efektivních zdrojů, a to i obnovitelných, v České republice. Modernizace stávajících elektráren a výstavbu nových zdrojů plánuje Skupina ČEZ také v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Polsku a na Slovensku.

Nutnou podmínkou pro splnění stanovených cílů je fungující organizace. Skupina ČEZ proto stanovila a prosazuje 7 principů představujících základní hodnoty pro všechny zaměstnance:

  1. bezpečně tvoříme hodnoty,
  2. zodpovídáme za výsledky,
  3. jsme jeden tým,
  4. pracujeme na sobě,
  5. rosteme za hranice,
  6. hledáme nová řešení,
  7. jednáme fér.

Při svém podnikání se Skupina ČEZ řídí přísnými etickými standardy, zahrnujícími i odpovědné chování ke společnosti a životnímu prostředí. Skupina ČEZ významně podporuje řadu neziskových organizací i veřejně prospěšných projektů.

Ke stažení

Vážení akcionáři,

předkládáme vám výroční zprávu, která shrnuje hospodaření Skupiny ČEZ v roce 2007. Výsledky, které zde můžeme prezentovat, jsou nejúspěšnější v 15leté historii naší společnosti a dokládají, že ambice být jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní Evropě je pro nás reálná a dosažitelná.

Výroční zpráva ke staženíV roce 2007 jsme dosáhli rekordního zisku ve výši 42,8 miliardy korun, což znamená oproti roku 2006 zlepšení téměř o polovinu. Ekonomické výsledky i rozvojové plány společnosti do budoucna se projevily i ve výrazném, více než čtyřicetiprocentním zvýšení ceny akcií. Hodnota společnosti tak dosáhla sumy převyšující 700 miliard korun.

Trvale dobré výsledky hospodaření nám dovolují vylepšit naši dividendovou politiku. Nově se dolní i horní hranice pásma pro výplatu dividend posouvá o 10 procentních bodů na výši 50–60 % čistého konsolidovaného zisku. Věřím, že tento krok, kterým se ČEZ, a. s., přibližuje ke svým západoevropským konkurentům, naši akcionáři přivítají.

Chtěl bych ocenit podíl všech zaměstnanců na dobrých výsledcích společnosti a zejména připomenout způsob, jakým se zapojili do transformace a integrace celé Skupiny ČEZ. Díky jejich úsilí se podařilo dokončit rozsáhlý transformační projekt s názvem VIZE 2008 o 1,5 roku dříve. Ušetřili jsme tím miliardy korun, což přispělo k našim dobrým hospodářským výsledkům. Naše snaha o zlepšování tím nekončí, navazujeme novým projektem s názvem Efektivita. Očekáváme od něj, že nám pomůže se během pěti let dostat mezi skutečně nejefektivnější společnosti v evropské energetice.

Celý rok úspěšně pokračovala naše zahraniční expanze. Za nejvýznamnější krok považujeme uzavření strategického partnerství s maďarskou ropnou a plynárenskou společností MOL. Společný podnik ČEZ a MOL se zaměří na výrobu elektřiny v plynových elektrárnách v Maďarsku, na Slovensku, v Chorvatsku a Slovinsku. I doma, v České republice, začínáme plánovat výstavbu plynových zdrojů, kterými doplníme své obnovované uhelné elektrárny. Mezi nimi bych rád vyzdvihl zcela moderní uhelnou elektrárnu s instalovaným výkonem 660 MW, jejíž výstavbu jsme v roce 2007 zahájili v Ledvicích. Rozhodnutí urychlit přípravu projektů plynových elektráren souvisí s plánem Evropské unie na snižování emisí CO2.

Rok 2007 nám přinesl i dvě prestižní zahraniční ceny, které ohodnotily naši strategii a úspěchy. Edison Electric Institute zahájil v roce 2007 hodnocení evropských utilit podle respektované americké metodiky. Je pro nás velkým oceněním, že jsme hned napoprvé získali první místo v žebříčku firem s velkou tržní kapitalizací. Druhá společnost v pořadí, která pochází ze střední Evropy jako společnost ČEZ, dosáhla jen polovičního zhodnocení. Je to navíc vůbec poprvé v historii, kdy byl úspěch české firmy oceněn mezinárodními kapitálovými trhy. Tento úspěch je však zároveň i ujištěním pro vás, naše akcionáře, že přinášíme nadstandardní zhodnocení vašich investic. Na začátku března 2008 získala společnost ČEZ tuto cenu podruhé. V květnu 2007 navíc označil prestižní časopis Euromoney ČEZ, a. s., za společnost s nejpřesvědčivější strategií v zemích střední a východní Evropy. I v tomto případě nás velmi těší, že je to již podruhé za sebou, kdy ČEZ, a. s., tuto cenu získal.

Věřím, že také rok 2008 bude dalším v řadě, kdy vám budeme přinášet dobré zprávy.

Martin Roman
předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s.

Ke stažení

Vážení akcionáři,

dovolte mi znovu se na Vás po roce obrátit a informovat Vás osobně o nejdůležitějších událostech ve Skupině ČEZ v uplynulém roce.

Firemní strategii jsme před třemi roky připodobnili antickému chrámu. Střechu podpíraly tři základní pilíře: obnova elektráren, zahraniční expanze a integrační projekt s názvem VIZE 2008, kterým jsme měnili strukturu celé Skupiny ČEZ, čítající více než 90 firem. Mohu Vám s potěšením sdělit, že projekt VIZE 2008 se podařilo s předstihem dokončit a stanovené cíle naplnit. Proto jsme stanovili nový třetí pilíř, kterým je zvyšování efektivity, abychom se v efektivitě jednotlivých procesů dostali na úroveň nejlepších světových energetických firem.

Výroční zpráva ke staženíAby základy našeho chrámu byly skutečně pevné, stojí celý chrám na principech firemní kultury tak, aby veškeré naše úsilí směřovalo ke zhodnocení společnosti ve prospěch akcionářů.

Samotná střecha představuje naši vizi, tedy stát se jedničkou na trhu s elektřinou střední a jihovýchodní Evropy. Je mi potěšením Vám sdělit, že i v roce 2006 se podařilo všechny základní pilíře chrámu upevnit a posílit, a tak máme opět po roce náš chrám o něco stabilnější, schopný odolávat nečekaným výkyvům, a znovu se podařilo dále zhodnotit společnost pro Vás, naše akcionáře.

Cena akcií v průběhu roku 2006 vzrostla o více než 30 %, ze 736 Kč na 960 Kč, a hodnota společnosti tak dosáhla 565 mld. Kč. Na začátku roku 2007 dokonce cena akcie nakrátko překročila magickou hranici jednoho tisíce korun. V závěru října 2006 vstoupily akcie společnosti ČEZ, a. s., na varšavskou burzu cenných papírů, a potvrdily tak status ČEZ, a. s., jako mezinárodní společnosti, jejíž akcie jsou kótovány na více burzách. Jako potvrzení hodnoty společnosti byly akcie následně zařazeny do blue chip indexu varšavské burzy WIG 20 s vahou 2,23 %.

Rok 2006 byl pro Skupinu ČEZ velmi úspěšný i čistě z pohledu hospodářských ukazatelů. Historicky nejvyšší zisk, kterého jsme dosáhli, je toho důkazem. Konsolidovaný čistý zisk dosáhl výše 28,8 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 6,5 mld. Kč. Jako historicky první české koncernové seskupení jsme výší čistého zisku překročili úroveň 1 mld. EUR. Trend jistě udržíme i v roce 2007 a pevně věřím, že výsledky budou ještě lepší. Pozitivní vývoj v hospodaření potvrdilo i říjnové zvýšení dlouhodobého ratingu Skupiny ČEZ od agentury Standard & Poor's na úroveň A- z původních BBB+.

V rámci posilování pilíře naší zahraniční expanze jsme strukturu našich společností rozšířili o tři významné elektrárny. Dvě z nich, Elektrociepłownia Chorzów "ELCHO" Sp. z o.o. a Elektrownia Skawina S.A., ležící v sousedním Polsku nedaleko Elektrárny Dětmarovice na české straně hranice, se staly členy Skupiny ČEZ v květnu, a vytvořily tak silné uskupení černouhelného portfolia, jehož prostřednictvím můžeme dosahovat zajímavých synergií. Významně jsme rozšířili i naše podnikání v Bulharsku, vůbec první zemi, ve které ČEZ, a. s., prakticky započal svoji zahraniční expanzi. Distribuční společnosti na západě země doplnila v závěru roku akvizice 100% podílu v černouhelné elektrárně TEC Varna EAD. Podpisem smlouvy o založení společného podniku v Republice srpské v Bosně a Hercegovině, který bude realizovat projekt obnovy stávající elektrárny Gacko, stavby nového bloku a rozvoje přilehlého uhelného dolu, jsme završili nadmíru úspěšný rok v rámci naší zahraniční expanze. V České republice znamenal rok 2006 pro Skupinu ČEZ první rok fungování v kompletně nové podobě. Prověřil, že projekt VIZE 2008, který byl nadstavbovou částí jednoho z pilířů naší firemní strategie, byl naplánován správně a je v praxi opravdu funkční. I tak ale objevujeme slabá místa a prostor pro zlepšení, který se snažíme efektivně zaplnit. Své zkušenosti jsme navíc začali v roce 2006 přenášet i do našich zahraničních dceřiných společností, které také stály či stojí před povinností jasného oddělení neregulovaných činností výroby a obchodu s elektřinou od regulovaných, tj. od distribuce.

I nadále pokračovaly a pokračují práce na posilování posledního pilíře, tedy obnovy výrobního portfolia Skupiny ČEZ. Projekty ohlášené již v roce 2005 se podařilo posunout dále, do konkrétních kroků. Na začátku měsíce června roku 2007 tak fyzicky započne komplexní obnova Elektrárny Tušimice II. Nadále počítáme s komplexní obnovou sousední Elektrárny Prunéřov II a výstavbou nové elektrárny v Ledvicích.

V případě výstavby nových bloků plánujeme použití nejmodernějších technologií, které budou maximálně ohleduplné k životnímu prostředí. To vše plně v souladu s veřejnou deklarací Skupiny ČEZ, ve které jsme se zavázali přispívat k trvale udržitelnému rozvoji. Konkrétními kroky jsou kromě použití nejmodernějších technologií také plánované investice do obnovitelných zdrojů v rozsahu cca 30 mld. Kč, reinvestice zisku z obchodu s povolenkami CO2 do opatření, která znovu emise CO2 sníží, či propagace a podpora energetických úspor.

Významným datem v roce 2006 se stal 6. listopad, kdy nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí pro stavební objekty související s prvním a druhým blokem Jaderné elektrárny Temelín.

Rok 2006 byl co do událostí na českém i evropském energetickém trhu velmi pestrý, proto patří poděkování i všem zaměstnancům Skupiny ČEZ, že se nám ho společně podařilo s úspěchem zvládnout a přispět ke zvýšení hodnoty pro Vás, naše akcionáře. A zvyšování hodnoty společnosti bude naším mottem i v roce 2007.

Martin Roman
předseda představenstva a generální ředitel

Ke stažení

Vážení akcionáři,

v roce 2004 jsme stanovili základní strategii Skupiny ČEZ a připodobnili jsme ji k antickému chrámu. Naším hlavním cílem, a tedy i střechou tohoto „strategického chrámu“, je stát se lídrem na trzích s elektrickou energií ve střední a jihovýchodní Evropě. Střechu podepírají tři základní pilíře: integrační projekt VIZE 2008, kterým postupně měníme strukturu celé Skupiny ČEZ, zahrnující dnes více než 90 firem, zahraniční expanze a obnova elektráren. Základy našeho chrámu jsou pevné, protože jsou vytvářeny firemní kulturou zaměřenou na výkon tak, aby veškeré naše úsilí směřovalo ke zhodnocení společnosti ve prospěch akcionářů. Váš majetek se v posledním roce významně zhodnotil. Cena akcií se v tomto období zvýšila o 116,1 % (z 341 Kč na 736 Kč) a hodnota majetku společnosti pro akcionáře vzrostla o 232 mld. Kč. Na počátku roku 2006 strmý růst dále pokračoval a byla rychle překonána hranice 800 Kč za akcii. Tržní kapitalizace firmy přesáhla hodnotu 21 mld. USD, čímž se ČEZ, a. s., vyhoupl do čela žebříčku největších společností ve střední Evropě. Loňský rok byl pro Skupinu ČEZ velmi úspěšný i z pohledu čistě hospodářských ukazatelů. Historicky nejvyšší zisk, kterého jsme dosáhli, je toho důkazem. Konsolidovaný čistý zisk dosáhl výše 22,3 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 56,2 %. Předčili jsme tím i náš odhad z počátku loňského roku. Trend vysoké ziskovosti určitě udržíme i v roce 2006, kdy očekáváme ještě lepší výsledky.

Výroční zpráva ke staženíProvozní zisk meziročně vzrostl o více než 48 % na 29,4 mld. Kč vlivem vyšších tržeb za elektřinu. Pozitivní je, že při výrazném nárůstu tržeb se nám podařilo udržet náklady pod kontrolou i po vyloučení příznivého vlivu prodaných povolenek CO2.

U všech tří pilířů našeho „strategického chrámu“ jsme zaznamenali úspěch či významný posun vpřed. Markantní to bylo u zahraničních akvizic. Skupina ČEZ rozšířila svou územní působnost, ke třem bulharským distributorům přidala i rumunskou distribuční společnost Electrica Oltenia S.A. Učinili jsme první krok i na polském trhu, kde jsme získali elektrárny Skawina a ELCHO. Doma se Skupina ČEZ rozrostla o Severočeské doly a.s.; ve skupině se podařilo udržet společnost Severočeská energetika, a.s., a získali jsme plnou kontrolu nad akciovou společností ŠKODA PRAHA. Kromě toho jsme otevřeli zahraniční obchodní zastoupení v řadě okolních zemí. To skýtá do budoucnosti slibnou perspektivu růstu finančních výsledků. Posun nastal i u pilíře – obnova elektráren. Současné zdroje budou po roce 2010 postupně dožívat, a proto jsme již téměř dokončili přípravu první etapy obnovy našich uhelných kapacit. Kompletní obnovu čeká 11 bloků hnědouhelných elektráren v lokalitách Tušimice, Prunéřov a Počerady. Nově plánujeme postavit dva hnědouhelné bloky, každý o instalovaném výkonu 660 MW, a to v lokalitách Ledvice a Počerady. V roce 2005 jsme již schválili první tři projekty a na další přijde řada v roce 2006 tak, aby naše portfolio zdrojů bylo vyvážené a dávalo do budoucna dobré předpoklady rozvoje ČEZ, a. s.

I pro pilíř – integrační projekt VIZE 2008 – byl uplynulý rok úspěšný. Ve Skupině ČEZ v roce 2005 proběhla zásadní restrukturalizace. Činnosti, které se dříve ve Skupině ČEZ dělaly pětkrát či dokonce šestkrát, budou nyní vykonávány pouze jednou. Jde o jednu z nejvýznamnějších změn v historii české elektroenergetiky. V průběhu let 2004 a 2005 tak vznikly dceřiné společnosti se zaměřením na obchod, distribuci nebo poskytování služeb zákazníkům. Výsledkem časově, investičně a personálním zajištěním velmi náročného procesu transformace energetického sektoru je jasné oddělení neregulovaných činností výroby a obchodu s elektřinou od regulovaných, tedy od její distribuce.

Do projektu se zapojila většina zaměstnanců Skupiny ČEZ a výsledky ukazují, že odvedli ohromný kus práce. Za to patří zaměstnancům poděkování. V tak krátkém čase žádná jiná energetická společnost tak rozsáhlé změny neuskutečnila. Jsem přesvědčen, že i v roce 2006 učiníme další významný krok na cestě k pozici lídra trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní Evropě. Naše rozvojové aktivity nejsou a nebudou samoúčelné – náš růst je vždy plně podřízen tomu, aby přinášel maximální hodnotu Vám, našim akcionářům.

Martin Roman
předseda představenstva a generální ředitel

Ke stažení

Interview s předsedou představenstva

Co považujete za nejvýznamnější zprávu pro akcionáře?
Určitě jde o vývoj cen akcií naší společnosti. Meziroční nárůst ceny akcií ČEZ, a. s., na Burze cenných papírů Praha v roce 2004 činil 134 % (ze 146 Kč na 341 Kč). Hodnota pro akcionáře se tak zvýšila o více než 115 mld. Kč. Na počátku roku 2005 strmý růst dále pokračoval a rychle byla překonána i hranice 400 Kč za akcii. Tržní kapitalizace přesáhla hodnotu 10 mld. USD a ČEZ, a. s., se tak stal jednou z 500 největších firem světa.

Výroční zpráva ke staženíJak z hlediska hospodářských výsledků vypadal loňský rok?
Energetická společnost ČEZ, a. s., zvýšila provozní hospodářský výsledek o 2,6 mld. Kč (o 30 %), celé Skupině ČEZ se podařilo zvýšit provozní výsledek ještě výrazněji, a to o 47 %. Tento nárůst pozitivně ovlivnilo zejména zvýšení tržeb za elektřinu. Ale vraťme se k výsledkům akciové společnosti ČEZ, jejíž celkové hospodářské výsledky v roce 2004 byly podstatnou měrou ovlivněny jednorázovými příjmy z prodeje majetkových podílů. Po odečtení těchto vlivů, tj. v roce 2003 o prodej 66% podílu v provozovateli přenosové soustavy ČEPS, a.s., a v roce 2004 o prodej 34 % v Pražské energetice, a.s., jakož i zbylých 34 % v ČEPS, a.s., by čistý zisk vzrostl o 78 % a dosáhl 7,4 mld. Kč. Uvedené majetkové transakce sice zvýšily zisk v obou letech, celkově však meziročně čistý zisk ČEZ, a. s., poklesl ze 13,9 mld. Kč na 12,4 mld. Kč (o 11,2 %).

ČEZ, a. s., si vytyčil stát se leaderem na trzích s elektřinou střední a jihovýchodní Evropy. Jak se daří naplňovat tento cíl?
Úspěch v privatizaci distribučních firem v Bulharsku, kdy ČEZ, a. s., získal nejhodnotnější nabízené uskupení, jakož i úspěch v tendru na rumunskou distribuční společnost Electrica Oltenia S.A. jsou prvními kroky na této cestě. První zmíněnou akvizicí, tedy získáním tří bulharských distribučních firem, se ČEZ, a. s., posunul mezi firmy s mezinárodní působností. Tato investice ve výši téměř 9 mld. Kč je navíc historicky nejvyšší, jakou kdy česká firma v zahraničí uskutečnila. Nyní se ucházíme v tendru o koupi tří uhelných elektráren taktéž v Bulharsku. Sledujeme situaci v Polsku, kde se privatizace energetiky převážně připravuje. Možnosti akvizic se nabízejí i v Makedonii nebo v Černé Hoře. Prodej výrobních zdrojů připravuje také Rumunsko.

Nemrzí vás neúspěch v tendru na privatizaci společnosti Slovenské elektrárne, a.s.?
O Slovenské elektrárne, a.s., jsme skutečně stáli, protože právě ve spojení s ČEZ, a. s., jsme viděli širokou možnost využití všech synergických efektů, a tím i úspor pro obě strany. Vždy však budeme postupovat v zájmu našich akcionářů a realizovat pouze takové investice, které zaručí našim vlastníkům finanční návratnost. Nabídli jsme cenu, která vycházela z tohoto našeho jasného pohledu na hodnotu společnosti i s ohledem na možnosti budoucích úspor plynoucích z provázání zdrojových základen obou zemí. Konkurence nabídla více, ale při pohledu na vývoj cen akcií ČEZ, a. s., je vidět, že akcionáři naše chování v případě této akvizice ocenili.

Jak se vyvíjí obchodní pozice akciové společnosti ČEZ?
Začnu tím, co souvisí s předchozí otázkou. Díky akvizicím distribučních firem v Bulharsku a Rumunsku počet zákazníků vzrostl z 3,4 milionu na 6,6 milionu. To je téměř dvojnásobek a velmi dobrý předpoklad do budoucnosti. ČEZ, a. s., také s vývojem celoevropského trhu s elektřinou těží z všeobecného růstu cen elektřiny spojeného s nadcházející obnovou elektráren, která čeká většinu energetických společností v Evropě. Pro zákazníky jistě není příjemné, že se velkoobchodní cena elektřiny ČEZ, a. s., na rok 2005 zvýšila o 11 % oproti roku 2004, ale to je výrazně méně oproti trendu sousedních zemí. ČEZ, a. s., úspěšně prodává volné kapacity na zahraničních trzích. Cena exportované elektřiny se rovněž zvyšuje a v nových kontraktech pro rok 2005 již dosahuje domácích cen u srovnatelných produktů. Posílili jsme svou pozici klíčového dodavatele podpůrných služeb ČEPS, a.s., která s podílem 71 % odpovídá našemu postavení na trhu. V rámci maloobchodu Skupina ČEZ buduje v České republice síť zastoupení a centrální call centrum pro zlepšení služeb zákazníkům. Kvalita služeb tak bude v rámci celé republiky na stejně vysoké úrovni.

Na jaké hlavní cíle se firma soustředí v nejbližším období?
Cílem akciové společnosti ČEZ bude pokračování v trendu dlouhodobě dobrých provozních výsledků a maximalizování zisku pro naše akcionáře. Soustředíme se na integraci činností v rámci Skupiny ČEZ v České republice, a tím i na naplnění unbundlingu, jak nám ukládá zákon. Zaměříme se i na doladění nového organizačního uspořádání, když jsme v souvislosti s integrací přešli na divizní model. Máme příležitost zabezpečit další růst firmy také prostřednictvím zahraničních akvizic. Velmi podstatná pro nás bude i obnova našich elektráren, které začnou dožívat po roce 2010. Jejich úspěšná obnova a zajištění potřebných energetických surovin a dalších zdrojů pro jejich provoz budou základem dobrých výsledků firmy v následujících desetiletích. Dovolte mi na závěr poděkovat zaměstnancům společnosti, akcionářům i obchodním partnerům za jejich podíl na tvorbě příznivých hospodářských výsledků společnosti v roce 2004. Situace na evropských energetických trzích i naše úspěšné směřování do zahraničí posilují mé přesvědčení, že společně jdeme správným směrem.

Martin Roman
předseda představenstva a generální ředitel

Ke stažení

Úvodní slovo předsedy představenstva

Jakých hospodářských výsledků bylo dosaženo ve srovnání s rokem 2002?
Energetická společnost ČEZ, a. s., dosáhla v loňském roce čistého zisku 13 931 mil. Kč, což je oproti předchozímu roku nárůst o 7,2 mld. Kč, tedy o 107,5 %. Na tomto výsledku se však podstatnou měrou podílel jednorázový příjem z prodeje 66% podílu v ČEPS, a.s., provozovateli přenosové soustavy, když rozdíl mezi prodejní cenou a zůstatkovou hodnotou dosáhl 12,5 mld. Kč. Provozní zisk ČEZ, a. s., vzrostl o 0,7 mld. Kč, tedy o 8,6 %. Tento nárůst pozitivně ovlivnilo i zvýšení tržeb za prodej elektřiny o 5,1 mld. Kč, kterého ČEZ, a. s., dosáhl i přes snížení prodejních cen elektřiny v tuzemsku o 6 %. K růstu provozního výsledku hospodaření došlo i přes nárůst odpisů o 2,2 mld. Kč, který souvisí s kompletním uvedením Jaderné elektrárny Temelín do zkušebního provozu.

Výroční zpráva ke staženíCo považujete za největší úspěch firmy v loňském roce? Čeho si nejvíce ceníte a co podle Vašeho názoru je nejlepší zprávou pro akcionáře?
Určitě jde o získání podílů v českých regionálních energetických společnostech, kdy v pěti z nich ČEZ, a. s., získal majoritní podíl. Na to hned navazuje dohoda se společností E.ON, která byla uzavřena po dokončení již zmíněného integračního procesu výrobní základny ČEZ, a. s., a regionálních energetických společností. Je to příslibem do budoucna, že i přes nutné konkurenční střety na trhu s elektřinou je ČEZ, a. s., schopen nacházet se svými konkurenty prostor pro oboustranně výhodné dohody.

ČEZ, a. s., si vytyčil stát se lídrem středoevropského trhu s elektřinou. Jaké kroky na této cestě se již uskutečnily?
ČEZ, a. s., je v tuto chvíli ve dvou výběrových řízeních – uchází se o Slovenské elektrárne, a.s., a o bulharské distribuční společnosti. Sledujeme dále situaci v Polsku, kde se privatizace energetiky převážně teprve připravuje. Za definitivně obsazený trh nelze považovat ani Maďarsko.

Jak hodnotíte, že ČEZ, a. s., obstál na otevřeném trhu s elektřinou? Po dvou letech od otevření již zřejmě lze zhodnotit výsledky firmy v této oblasti.
ČEZ, a. s., si zatím vedl velmi dobře, ale trh se stále otevírá, a tak je ještě velký kus cesty před námi a pozice je mnohdy těžší uhájit, než jich dosáhnout. Ale jsem přesvědčen, že i další kroky zvládneme s úspěchem.

Na které oblasti se letos firma zaměří a jaké jsou hlavní cíle pro nejbližší období?
Cílem ČEZ, a. s., bude pokračovat v trendu dlouhodobě dobrých hospodářských výsledků. S tak silnými mimořádnými jednorázovými vlivy, jako byl v loňském roce výnos z prodeje ČEPS, a.s., však již nebudeme moci počítat. Naopak se budeme muset dobře připravit na plnou liberalizaci trhu s elektřinou od roku 2006. Otevření trhů totiž v minulosti negativně ovlivnilo ziskovost většiny evropských energetických společností. Dalšími cíli ČEZ, a. s., je stát se lídrem středoevropského trhu s elektřinou díky akvizicím v zahraničí a vytvořit funkční a efektivní Skupinu ČEZ dokončením integrace regionálních energetických společností.

ČEZ, a. s., letos vydává i samostatnou zprávu o společenské odpovědnosti. V čem vidíte, že firma typu ČEZ, a. s., má i společenskou odpovědnost? Je to v zájmu akcionářů?
Firmy jako ČEZ, a. s., se často označují jako všeužitečné a to mnohé naznačuje. ČEZ, a. s., je českou energetickou firmou, jednou z nejsilnějších firem v České republice vůbec, a má tak i zodpovědnost za rozvoj společnosti ve všech oblastech, nejen v energetice. Část našeho sponzorského programu se řídí heslem „Pomáháme tam, kde působíme“, a to, myslím, mluví samo za sebe. A tato širší zodpovědnost je určitě i v zájmu akcionářů. Dobré vztahy vedou i k dobrým výsledkům. Dovolte mi na závěr poděkovat zaměstnancům společnosti, akcionářům i obchodním partnerům za jejich podíl na tvorbě příznivých hospodářských výsledků společnosti v roce 2003. Věřím, že se nám společným úsilím podaří pokračovat i v následujících letech v pozitivním rozvoji společnosti.

Martin Roman
předseda představenstva a generální ředitel

Ke stažení