Výroční finanční zprávy

Výroční zpráva 2002

Vážení akcionáři,

loňský rok postavil před akciovou společnost ČEZ zcela zásadní výzvu v podobě otevření českého trhu s elektřinou volné soutěži. Od ledna 2002 získalo právo zvolit si svého dodavatele několik desítek největších odběratelů reprezentujících téměř 30 % celkové spotřeby v České republice. Ještě důležitějším mezníkem však byla skutečnost, že stejné právo svobodné volby dodavatele získaly i regionální distribuční společnosti, a to v rozsahu, v jakém jim náleží povinnost zásobovat dosud chráněné zákazníky. Tyto změny znamenaly, že velkoobchodní trh s elektřinou v České republice, na kterém společnost ČEZ uplatňuje většinu produkované elektřiny, se plně, tedy ze sta procent, otevřel konkurenci nejenom ostatních domácích výrobců, ale také dovozům z jiných zemí.

Výroční zpráva ke staženíJsem rád, že Vám mohu sdělit, že v tomto důležitém prvním roce konkurenčního trhu obstála společnost ČEZ se ctí. Díky nabídce „Duhové energie“ jsme udrželi své pozice bez významnějších ztrát. „Duhová energie“ se stala synonymem cenově výhodné, české, spolehlivé a ekologické energie a zároveň také symbolem otevírajícího se tuzemského trhu s elektřinou. Podařilo se nám nejenom udržet, ale navíc i posílit naše postavení na evropském trhu s elektřinou, a to především průnikem do nových obchodních teritorií. Stalo se tak i přes nerovné podmínky, se kterými jsme se vypořádávali.

Nerovným podmínkám jsme museli čelit jednak na domácím trhu, kde pevně stanovená cena povinného výkupu z kogenerace zvýhodňovala naše konkurenty, a to i při nabídce doplňkové kondenzační výroby elektřiny. Části naší kogenerační produkce ze zdrojů napojených na přenosovou soustavu byla tato pevně stanovená cena upřena. Nerovným podmínkám jsme museli čelit také na zahraničních trzích, kde přes postupující proces liberalizace přetrvávají cenové i administrativní bariéry a zákazy. Je nutné konstatovat, že jenom část této nesymetrie byla pro letošní rok napravena. Pokládáme proto za svoji povinnost dále usilovat o odstranění diskriminačních prvků, které znevýhodňují akciovou společnost ČEZ proti její konkurenci, které poškozují Vás jako akcionáře, ale v konečném důsledku poškozují i zákazníky, neboť cena elektřiny pak neodráží nejnižší náklady na její pořízení.

Loňský rok byl rovněž významným mezníkem projektu výstavby Jaderné elektrárny Temelín. První blok byl uveden do zkušebního provozu v červnu 2002 a od té doby plnil spolehlivě své výrobní úkoly. Rovněž druhý blok dodal do energetické sítě v závě- ru roku 2002 první megawatthodiny vyrobené v rámci výkonových testů. Po jejich úspěšném ukončení byl blok v dubnu 2003 uveden do zkušebního provozu.

Předpokladem pro další úspěšné působení na tuzemském i zahraničním trhu je zejména efektivní organizace a nízké náklady na výrobu. Proto byly uskutečněny a ještě stále probíhají významné organizační změny, jejichž cílem je posílit obchodní schop- nosti a využít efekty účelné koncentrace některých činností či úsporného systému řízení a obsluhy výrobního procesu. V průběhu roku 2002 vznikl nový úsek strategie firmy. V lednu 2003 byla zahájena poslední fáze vnitřních změn ve společnosti: po téměř roční přípravě byl vytvořen Úsek jaderná energetika sdružující řízení obou jaderných zdrojů. Dosavadní výsledky Úseku klasická energetika jasně potvrzují správnost zvoleného postupu zásadních organizačních změn, které vedou ke zkrácení rozhodovacích procesů, k rozložení odpovědnosti a k úspoře nákladů. Za zmínku jistě stojí, že po dobu existence tohoto úseku dosáhla úspora téměř jedné miliardy korun.

Před námi však stojí neméně důležitý úkol. Je jím začlenění regionálních distribučních společností do Skupiny ČEZ, o kterém rozhodla v loňském roce řádná valná hromada na základě privatizačního rozhodnutí vlády. Při pohledu na vývoj elektroenergetiky v zemích Evropské unie, do níž nezadržitelně směřuje i Česká republika, jsme přesvědčeni, že propojení rozhodující části tuzemské výroby s distribucí, stejně jako současné oddělení přenosu elektřiny, jsou kroky správným směrem. Plně totiž respektují podmínky liberalizace trhu s elektřinou, stanovené Evropskou komisí v roce 1996, ale i jejich připravenou novelizaci. Přitom česká elektroenergetika se tak strukturálně přiblíží vyspělým západoevropským zemím, ve kterých je, s výjimkou Lucemburska a Nizozemí, výroba a distribuce elektřiny v produkčním řetězci provázána. Je nutné zdůraznit, že zmíněný model elektroenergetiky přináší významný prospěch zákazníkům.

Reálné ekonomické výsledky firmy jsou poměřovány ziskem po zdanění. Čistý zisk samotné akciové společnosti ČEZ podle českých účetních standardů dosáhl v roce 2002 úrovně 6,7 mld. Kč a meziročně vzrostl o 4,3 %. Konsolidovaný zisk po zdaně- ní dle českých standardů představuje 7,3 mld. Kč a ve vyjádření dle mezinárodních standardů dosáhla společnost ČEZ zisku ve výši 8,4 mld. Kč.

K uvedeným výsledkům významně přispěla nastoupená obchodní politika, která nám umožnila v roce 2002 dosáhnout historicky nejvyšší výroby elektřiny na úrovni převyšující 54 TWh. To nám dává možnost udržet vysokou úroveň využití uhelných zdrojů. Vždyť i přes zahájení výroby v Jaderné elektrárně Temelín byla výroba v klasických elektrárnách vyšší než před rokem 2000. Nechci a nemohu zastírat, že na takto dobrých výsledcích má – vedle obchodních úspěchů a důsledného řízení nákladů společnosti – svůj podíl také vývoj kurzu koruny a některé metodické změny v českém účetnictví.

Pro společnost i pro její akcionáře je ale možná významnějším měřítkem vývoj v oblasti vytváření volných finančních zdrojů. Po dlouhých letech jejich spotřeby na investiční aktivity chceme své chování přiblížit tržním principům, kterými se řídí evropské energetické společnosti a navrhnout valné hromadě akcionářů atraktivnější dividendovou politiku.

Jedním z nejvýznamnějších úkolů vedení společnosti je trvalé zvyšování výkonnosti firmy. Zmíněné organizační změny umožnily snížit na konci roku 2002 početní stav zaměstnanců na 7 250, tedy o 302 osob. Rád bych v této souvislosti připomněl, že v době vzniku akciové společnosti ČEZ v roce 1992 v ní pracovalo více než 16 000 zaměstnanců, přičemž do roku 2000 vstupovala společnost s 9 266 zaměstnanci. Významnější redukce ještě budou pokračovat v nově ustaveném Úseku jaderná energe- tika v letech 2003 a 2004, a to vždy po pečlivé analýze procesů a při zachování vysokých parametrů jaderné bezpečnosti. V ostatních úsecích společnosti jsou však již spíše jen velmi skromné rezervy.

Akciová společnost ČEZ plní všechny své zákonné povinnosti k zainteresovaným stranám včetně zaměstnanců, věřitelů a dodavatelů. A je třeba zdůraznit, že v tomto směru ČEZ, a. s., patří mezi pilíře české ekonomiky.

Spojení s novou obchodní značkou „Duhová energie“ a přetváření firmy na obchodně-výrobní společnost, prioritně prodávají- cí elektřinu vyrobenou ve vlastních zdrojích, nese své ovoce. Také na konci roku 2002 jsme, stejně jako v roce předchozím, měli smluvně zajištěn prodej 90 % plánované produkce pro rok 2003. Důraz na využívání tuzemských vstupů – ať již jsou to paliva a další suroviny, oblast oprav, školství a služeb – poskytuje podle našich propočtů práci pro více než 100 000 lidí ve fir- mách napojených na oblast elektroenergetiky. To umožňuje, aby „Duhová energie“ byla cenově výhodná. V loňském roce jsme – oproti Energetickým regulačním úřadem předpokládané cenové úrovni – snížili cenu „Duhové energie“ o 4 %. Pro letošní rok jsme oslovili zákazníky cenovou nabídkou dokonce ještě o 8 % nižší. Dnešní cena elektřiny nabízené společností ČEZ je tak na úrovni ceny roku 1992. Bohužel nikoli všichni koneční zákazníci mohou z této naší nabídky profitovat. I proto podporujeme rychlejší otevírání českého trhu se síťově dodávanými energiemi, tedy elektřinou a plynem, tak, aby naší nabídkou byl osloven co nejširší okruh zákazníků.

Jsem přesvědčen o tom, že výsledky hospodaření za rok 2002 prezentované v této výroční zprávě Vás ujistí o správnosti nastoupené cesty.

Jaroslav Míl
předseda představenstva a generální ředitel

Ke stažení

Vážení akcionáři,

výroční zpráva, hodnotící výsledky roku 2001, se Vám dostává do rukou v období, kdy akciová společnost ČEZ završuje právě deset let své existence. Jsem rád, že mohu hodnotit těchto deset let jako období velmi úspěšné. Akciová společnost ČEZ je od svého založení trvale zisková a vytváří svou provozní činností stabilní toky hotovosti. Tento podstatný aspekt pomohl úspěšné realizaci investičně náročného ekologického programu klasických zdrojů, financovaného paralelně s výstavbou Jaderné elektrárny Temelín. V průběhu roku 2002 dojde k uvedení obou bloků této největší naší elektrárny do zkušebního provozu. Tím bude toto náročné období již uzavřeno. Bude to velkou výhodou, protože úkoly, na které se v současné době zaměřujeme, jsou podstatně jiné – je nutno se aktivně uplatnit na postupně otevíraném trhu s elektřinou v Evropě.

Výroční zpráva ke staženíProto jsme nabídli na tuzemském trhu i zcela nový produkt „Duhová energie“. Věříme, že se stane synonymem pro levnou, českou a ekologickou energii spojovanou se jménem akciové společnosti ČEZ. Přitom si plně uvědomujeme, že samozřejmým předpokladem pro úspěšné působení na tuzemském i zahraničním trhu je zejména efektivní organizace a nízké náklady na výrobu.

Provedli jsme proto významné organizační změny, které mají za úkol posílit obchodní činnost a využít všech efektů z účelné koncentrace činností. K zajištění prodeje elektřiny byla založena organizační jednotka ČEZTrade, kam k 1. březnu 2002 byly převedeny všechny obchodní aktivity s elektřinou včetně mezinárodních obchodů. Hlavní správa se po významných změnách v roce 2000 nyní zaměřuje především na oblast strategie, controllingu, oblast financí, správy majetku apod. V roce 2001 byly založením úseku klasická energetika realizovány zásadní změny v organizaci výroby v uhelných a vodních elektrárnách a na přelomu let 2002 a 2003 dojde k obdobným zásadním změnám v jaderných elektrárnách, bude zavedeno jejich jednotné řízení v rámci úseku jaderná energetika. Jedině tak můžeme docílit dalších úspor nákladů, zkrátit dobu rozhodování a konkretizovat daleko lépe odpovědnost všech našich zaměstnanců. Tento vývoj je nezbytnou přípravou pro nástup plně konkurenčního prostředí liberalizovaného trhu s elektřinou, kdy především cenou elektřiny nabízenou zákazníkům může akciová společnost ČEZ uhájit a posílit svoji tržní pozici. Zastávám názor, že naše pozice je velmi dobrá, disponujeme plně vyváženým portfoliem výrobních zdrojů, které dokáží za konkurenceschopné náklady pokrýt náročné požadavky nejen v oblasti silové elektřiny, ale i na podpůrné služby v české Elektrizační soustavě. Mezi českými podniky jsme v roce 2001 dosáhli nejvyššího zisku a dokázali jsme se významně prosadit i v zahraničí, kam vyvážíme čtvrtinu své produkce. Možná i za tímto údajem je možné hledat příčiny některých ne zcela průhledných aktivit zaměřených na snahu problematizovat výsledky naší firmy. Trh s elektřinou je liberalizován od ledna 2002 pro několik desítek největších odběratelů, tj. v rozsahu přibližně 30 % celkové spotřeby. Vzhledem k tomu, že je však trh otevřen vůči dovozům z cizích zemí a regionální distribuční společnosti se staly oprávněnými zákazníky v rozsahu zbytku trhu pro krytí spotřeby jimi dočasně zajatých zákazníků, je pro všechny výrobce, tj. i pro nás, od roku 2002 otevřen plně, tedy ze 100 %.

V liberalizovaném tržním prostředí jsou některé nesymetrické prvky. Kromě cenového zvýhodnění dovozu proti vývozu je to např. nezdůvodněná podpora malých obnovitelných zdrojů (zatímco naše velké vodní elektrárny jsou zbaveny těchto výhod). Výše výkupní ceny elektřiny z kogenerace preferuje zdroje s menšími výkony, které ČEZ, a. s., neprovozuje a navíc je zvýhodnění vázáno jen na elektřinu dodanou do distribuční soustavy, zatímco ČEZ, a. s., má většinu zdrojů napojenou do přenosové soustavy. Rovněž tak poplatky za užití přenosové soustavy nejsou pro všechny subjekty v relaci s oprávněnými náklady. Současné podmínky lze proto označit za diskriminační, znevýhodňující akciovou společnost ČEZ i její akcionáře ve prospěch některých jiných českých výrobců a dovozců. V konečném důsledku jsou rovněž poškozováni zákazníci, neboť cena elektřiny tak neodráží nejnižší možné náklady na její pořízení. Je zřejmé, že tento stav není dlouhodobě přijatelný ani udržitelný. ČEZ, a. s., pokládá za svou povinnost usilovat o jeho změnu a v krátké době narovnat podmínky podnikání.

Reálné ekonomické výsledky jsou vyjadřovány ziskem – zisk po zdanění akciové společnosti ČEZ, tj. nekonsolidovaný zisk podle českých účetních standardů, dosáhl v roce 2001 6,4 mld. Kč a meziročně stoupl o 12 %. Konsolidovaný zisk podle českých účetních standardů vzrostl o 1,7 mld. Kč (o 28,5 %) a dosáhl výše 7,8 mld. Kč. Podle mezinárodních standardů došlo k meziročnímu navýšení čistého zisku o 1,9 mld. Kč.

Rádi bychom pokračovali ve výplatě dividend pro Vás akcionáře, dosažené výsledky i předpoklady do budoucna nás k tomu zavazují.

Naším významným cílem je trvalé zvyšování výkonnosti firmy, kde jsme dosáhli meziročního zvýšení přidané hodnoty vytvořené jedním zaměstnancem v roce 2001 o více než 16 %. Zmíněná organizační opatření umožnila snižovat počet zaměstnanců, v roce 2001 o 1 243 osob a dosáhnout počtu 7 552 osob na konci roku. Předpokládáme, že v tomto trendu budeme pokračovat i v roce 2002 a především v roce 2003, zejména u jaderných elektráren v návaznosti na připravovaný vznik úseku jaderná energetika.

K dobrým výsledkům přispěla nejen obchodní politika, ale i vynikající – rekordní – výroba elektřiny v roce 2001, docílená jak v uhelných elektrárnách, tak i v jaderných elektrárnách, kde k rekordní výrobě elektřiny, vedle Jaderné elektrárny Dukovany, přispěly i objemem více než 1 TWh testy prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín.

Jak jsem již uvedl, v obchodní oblasti je již dnes ČEZ, a. s., spojován s novým produktem, novou obchodní značkou „Duhová energie“, která je symbolem toho, že měníme firmu na obchodně-výrobní – prioritně prodávající elektřinu vyrobenou v našich zdrojích a s využitím českých vstupů. Do konce roku 2001 se podařilo prodat 90 % elektřiny pro rok 2002. Pevně věřím, že „Duhová energie“ se stane symbolem liberalizace energetického trhu v České republice, protože je to český výrobek, který dává podle našich propočtů práci více jak 100 000 zaměstnanců napojených na oblast elektroenergetiky, ať již je to těžba surovin, oblast oprav, školství, služeb atd. „Duhová energie“ je cenově výhodná, neboť v průměru jsme zlevnili prodávanou elektrickou energii zhruba o 5 % oproti loňskému výměru Energetického regulačního úřadu. Od roku 1992 prodáváme za přibližně stejné ceny, bohužel v cenách elektřiny, které platí drobní spotřebitelé, se to dosud prakticky neprojevilo. Rádi bychom nabídli „Duhovou energii“ i dalším zákazníkům. Naší prioritou pro rok 2002 nebylo získat konečné zákazníky, když jsme přicházeli s filozofií spolupráce s regionálními distribučními společnostmi. Nicméně, je-li trh otevřen na 100 % pro výrobce a pouze na 30 % pro zákazníky, je z tohoto hlediska pro nás otevřen nevyváženě. Proto bychom uvítali rychlejší otevření trhu tak, abychom mohli dodávat náš produkt co nejširšímu okruhu zákazníků.

Z dalších priorit se musím zmínit o nezbytnosti realizovat koncepci rozvoje bez strategického partnera, kterého se nepodařilo získat na přelomu roku 2001 a 2002. Zatímco se strategickým partnerem bychom se mohli relativně bezpečně pohybovat na evropských trzích, bez něj bude naší prioritou získat významné postavení ve středoevropském regionu. Proto jsme též aktivně vstoupili do zahájené privatizace slovenské energetiky, a to projevením zájmu o Východoslovenskou energetiku, a.s., a deklarovali jsme náš zájem i v případě privatizace akciové společnosti Slovenské elektrárne.

Sledujeme a podporujeme rovněž další kroky vlády České republiky, která přichází s projektem vlastnického provázání rozhodující části české výroby a distribuce a naopak většího oddělení výroby od přenosu elektřiny. Podle našeho názoru je to krok správným směrem, který optimálně reaguje na vývoj podmínek v této oblasti podnikání v Evropě, přičemž český trh s elektřinou si i nadále zachová vysoký stupeň transparentnosti ve srovnání s většinou zemí Evropské unie. Současně si uvědomujeme, že na českém trhu s elektřinou přetrvávají některé diskriminační podmínky ve vztahu k naší společnosti, o jejichž zrušení budeme trvale usilovat.

Vážení akcionáři, mou snahou bylo Vás přesvědčit, že naším reálným cílem je získat a trvale hájit silné postavení naší společnosti na českém trhu, jakož i udržet pozice na trzích s elektřinou v Evropě.

Jedině tak můžeme zajistit co nejvyšší dlouhodobé zhodnocení Vámi vloženého kapitálu do naší společnosti.

Jaroslav Míl
předseda představenstva a generální ředitel

Ke stažení

Vážení akcionáři,

prostřednictvím výroční zprávy za rok 2000 Vám předkládáme informace o dění v akciové společnosti ČEZ za uplynulý rok, seznámíme Vás s našimi úspěchy, se záměry, které v současné době realizujeme i s úkoly, které máme ještě před sebou.V úvodu výroční zprávy bych se s Vámi rád podělil o úvahu nad zásadními otázkami souvisejícími se současným stavem a budoucím rozvojem akciové společnosti ČEZ.

Věřím, že dokument, který právě otevíráte, Vás přesvědčí, že akciová společnost ČEZ je zdravou, perspektivní a informačně otevřenou společností.

Jaroslav Míl
předseda představenstva a generální ředitel

Ke stažení

Vážení akcionáři,

rok 1999 nebyl pro naši společnost jednoduchý a snadný. Chci vás požádat, abyste čísla, tabulky a grafy, jež jsou obsahem této zprávy, studovali s vědomím, že jsme podnikali ve zhoršujících se ekonomických podmínkách, podstupovali tvrdé střety s našimi konkurenty i některými obchodními partnery, vyrovnávali se s personálními změnami na mnoha úrovních řízení společnosti, čelili nejednomu nevybíravému útoku na naše dobré jméno. Možná jsme si někdy ani neuvědomovali, že prožíváme a řešíme situace, v nichž se rozhoduje nejen o prosperitě, ale o samotné existenci naší společnosti.

Výroční zpráva ke staženíNezdůrazňuji to proto, abych vytvářel omluvu pro výrazný pokles zisku, který jsme zaznamenali a jehož příčiny jsou zřejmé z faktů uvedených na dalších stránkách této zprávy, ale proto, abychom si uvědomili jakou cenu naopak mají úspěchy, jichž jsme dosáhli a z nichž některé pokládám pro budoucnost naší společnosti za klíčové.

Počítám mezi ně především to, že jsme učinili několik výrazných kroků na cestě k našemu dlouhodobému strategickému cíli, jímž je přeměna naší společnosti z pouhého výrobce energie na evropsky významného obchodníka a podnikatele s elektřinou a teplem na první pohled jsou to možná kroky zcela odlišné, a přece všechny směřují ke stejnému, právě zmíněnému cíli.

Mám na mysli meziroční zdvojnásobení exportu elektřiny, operativní založení společného podniku se zahraniční firmou, která ohrožovala naše tuzemské podnikání na severu Moravy, otevření reprezentační kanceláře naší společnosti v Bruselu a kompromisní řeše­ní našich vztahů s domácími uhelnými a distribučními společnostmi. Skutečnost, že se nám podařilo analyzovat a především pojmenovat příčiny neuspokojivého průběhu dostavby jaderné elektrárny Temelín, považuji z hlediska budoucnosti naší společnosti za přinej­menším stejně důležitou jako to, že jsme dokázali dát stavbě nový impuls a dynamiku, kte­ré slibují, že současné časové i finanční termíny dostavby budou skutečně dodrženy.

Tyto události, jež vlastně faktografická část výroční zprávy za loňský rok ani nezazna­menává, dokládají dle mého soudu tvrzení, že jsme v loňském roce skutečně začali reali­zovat novou filozofii našeho podnikání. Tato filozofie vychází z vědomí, že nemáme žádnou šanci vyhnout se problémům, s nimiž se musely potýkat všechny podniky přecházející z mo­nopolního nebo dominantního prostředí do prostředí tržního; v souvislosti s deregulací cen elektřiny a vstupem naší země do evropské unie nás čeká řada nepříjemných, nepopu­lárních a konfliktních rozhodnutí stejně jako tvrdých bojů s domácími i zahraničními konkurenty i odpůrci.

Věřím, vážení akcionáři, že po posouzení čísel výroční zprávy za rok 1999 z tohoto úhlu po­ hledu získáte stejný pocit mírného optimismu, který pociťují lidé, jimž jste svěřili vedení společnosti. jsem rovněž přesvědčen, že s vaší trvající podporou dokážeme tento pocit pro­ měnit v další růst prosperity naší společnosti.

Theodor Dvořák
předseda představenstva

Ke stažení

Vážetú akcionáři,

ČEZ, a. s., v roce 1998 završil jeden z nejnáročnějších ekologických programů v České republice. Nákladem 45 mld. Kč byly odsířeny a uvedeny do souladu s požadavky "Zákona o ovzduší" všechny elektrárny v majetku ČEZ, a. s. Co do krátkosti doby a vynaložených prostředků nemá taro investiční akce obdoby nejen ve střední Evropě, ale i ve světě. Energetické zdroje ČEZ, a. s., se tak dostaly do stejné výchozí pozice jako kterákoliv elektrárna v západní Evropě a máme nyní příležitost uplatnit se na západoevropských trzích.

Výroční zpráva ke staženíDalším významným krokem v životě společností bylo vyčlenění Divize přenosová soustava do dceřiné společnosti ČEPS, a. s. Vedení akciové společnosti tak splnilo úkol uložený valnou hromadou v červnu 1998. Tímto krokem byl položen základ k naplnění směrnice Evropské unie o trhu s elektřinou. Elektrárenská společnost ČEZ, a. s., tím přispěla k přiblížení se k evropskému tržnímu prostředí a vytvořila předpoklad k přijetí české energeliky do systému, který se nyní tvoří v Evropě.

Důvěra finančních trhů v ČEZ, a. s., byla vyjádřena nejen stabilním hodnocením ratingových agentur, ale i syndikovanou půjčkou ve výši 280 mil. DEM, kterou poskytly zahraniční banky. ČEZ, a. s., v roce 1998 dostál veškerým svým finančním závazkům a potvrdil tím své dobré jméno.

Největší investice ČEZ, a. s. - jaderná elektrárna Temelín - dostala v roce 1998 nové vedení. To uzavřelo poslední dodatky smluv s dodavateli a stanovilo závazný rozpočet a harmonogram prací, který přinese dlouho očekávané dokončení stavby. Také byly uzavřeny pojistné smlouvy na obě jaderné elektrárny, které zajistí ochranu spravovaného majetku.

Vážení akcionáři, dovolte mi, abych Vás ujistil, že vedení společností věnuje všem otázkám, spojeným s řízením společnosti, patřičnou pozornost. Cílem je vést společnost efektivně, zvyšovat její přidanou hodnotu a starat se o spravovaný majetek s náležitou péčí. Jsem přesvědčen, že ČEZ, a. s., uspěje i v příštím nelehkém období, kdy zejména vnější vlivy budou vytvářet tlak na pružné řízení společnosti a postaví nás před dosud nepoznané problémy a překážky. Věřím, že s Vaší podporou talo úskalí překonáme, posílíme pozici ČEZ, a. s., na domácím trhu s elektřinou a připravíme se na otevření evropského trhu.

Ing. Milan Černý, CSc.
předseda představenstva a generální ředitel

Ke stažení

Vážení přátelé,

elektrárenská společnost ČEZ, a. s., oslavila v loňském roce páté výročí svého založení .. Po celou tuto dobu jsme dobře plnili naše prvořadé poslání, hospodárně a spolehlivě jsme dodávali zákazníkům elektrickou energii a zajišťovali další služby s tím spojené, přesto, že i společnost ČEZ, a. s., byla postižena tragickými červencovými záplavami, které zasáhly Moravu a část východních Čech. Své závazky k věřitelům i dodavatelům plnila naše společnost včas a přesně. Významně jsme pokročili v naplňování podnikatelských cílů. Náš investiční program v uhelných elektrárnách zaměřený na výstavbu odsiřovacích zařízení a celkovou modernizaci těchto zdrojů spěje k úspěšnému závěru. Již více jak tři čtvrtiny námi vyráběné elektřiny pochází ze zdrojti, které splňují podmínky zákona na ochranu ovzduší. Na konci tohoto roku budou těmto požadavkům plně vyhovovat všechny naše elektrárny. Hospodaření společnosti v roce 1997 ovlivnily dvě významné změny trendů. Poptávka po elektřině po třech letech trvalého nistu poprvé poklesla. Druhým podstatným vlivem bylo zrušení fluktuačního pásma směnného kurzu koruny následované jejím oslabením.

Výroční zpráva ke staženíBěhem uplynulého roku se poptávka po elektřině v České republice snížila o 1,8 %oproti roku 1996 a dosáhla hodnoty 53,2 TWh. Tato skutečnost souvisí s poměrně skromným přírůstkem hrubého domácího produktu v České republice a současně výrazným oteplením v roce 1997. Naše společnost byla dobře připravena i na dlouhodobější období mrazivých dmi tak, jak tomu bylo v předešlých letech. Spotřeba elektřiny však poklesla oproti našemu očekávání jak v průmyslových sektorech (o 2,3 % ), tak vlivem teplot i u domácností (o 4,3 % ). Společnost ČEZ, a. s., v září roku 1997 úspěšně dokončila zkušební provoz synchronního propojení se západoevropskou soustavou UCPTE a koncem dubna roku 1998 schválilo valné shromáždění UCPTE trvalé synchronní propojení našich sítí. Na základě dosavadních velmi dobrých výsledků podala naše společnost přihlášku do UCPTE. Zákazníci v České republice tak dostávají elektřinu stejné kvality jako odběratelé kdekoliv v západní Evropě a ČEZ, a. s., se stal součástí energetické Evropy.

Celkový stav společnosti i její finanční zdraví jsou dosud dobré. Pokud však regulační orgán nebude dostatečně rychle řešit otázku cen elektřiny a dalších soustavových služeb, které ČEZ, a. s., poskytuje svým zákazníkům, bude to mít další nepříznivý vliv na hospodaření společnosti. Zisk před zdaněním činil 6,8 mld. Kč. Zisk, po zdanění dosáhl výše 3,4 mld. Kč, tedy o 57 procent méně než v r. 1996. Pokles zisku jsme již dříve předvídali, protože přímo souvisí mj. s rostoucími odpisy i finančními náklady. Takto výrazný pokles je však varující. Ačkoliv jsme snížili provozní náklady oproti rozpočtu o zhruba 3,5 mld. Kč, negativní vývoj ve finanční oblasti spojený s oslabením směnného kurzu koruny tento krok prakticky eliminoval. Na nerealizované kurzové ztráty jsme vloni vytvořili rezervu ve výši 2, 1 mld. Kč.

Celkové náklady činily 53,2 mld. Kč a oproti srovnatelnému období předchozího roku vzrostly přibližně o 12 %. Vliv na toto zvýšení má již zmíněná tvorba rezerv na nerealizované kurzové ztráty, pokračující růst cen vstupti, zvýšené finanční náklady, daně a poplatky. Z hlediska disponibilních finančních zdrojti je velice příznivé zvýšení odpisti související s uváděním nových investic do provozu. Jejich výše je však stále velmi nízká v důsledku historicky vzniklé nízké účetní hodnoty investičního majetku společnosti v poměru k jeho reprodukční hodnotě. Celkové výnosy dosáhly výše 60 mld. Kč, což je dokonce o 0,4 %méně než v roce předcházejícím. To je dáno poklesem spotřeby elektřiny v České republice a dlouhodobě, uměle nízko udržovanými předacími cenami elektřiny mezi ČEZ, a. s., a distribučními společnostmi. Neřešení oprávněné výše cen elektřiny je problém české elektroenergetiky, který stále více zatěžuje hospodaření jak ČEZ, a. s., tak i distributorů. Předací cena mezi ČEZ, a. s., a distribučními společnostmi se zvýšila o necelá 2 % od roku 1994, kdy byla na své nejnižší hodnotě a činila v r. 1997 v průměru 1 048 Kč/MWh.

Určitého pokroku jsme dosáhli v oblasti smluvních vztahti s našimi nejvýznamnějšími zákazníky - distribučními společnostmi. V roce 1997 se podářilo uzavřít smlouvy se všemi partnery nejpozději do konce třetího čtvrtletí. To samozřejmě znamenalo, že po řadu měsícti jsme dodávali elektřinu části našich zákazníků bez řádného smluvního ujednání, a to bez vlivu na kvalitu dodávek. Oproti předchozím letům však jde o výrazné zlepšení. Nemalou měrou se na tomto pokroku podílí zvýšené úsilí obou článkti regulačního řetězce pro stanovení cen - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva financí ČR - stanovením výše regulovaných předacích cen pro rok 1997 již v dubnu 1997.

Celková zadluženost společnosti ke konci roku 1997 byla 33 procenta, dlouhodobá zadluženost pak 24,6 procenta. Financování potreb společnosti bylo v průběhu celého roku 1997 plynulé. K tomuto prispěl i druhý úspěšný vstup ČEZ, a. s., na zahraniční kapitálový trh. V červenci jsme vydali emise obligací na americkém trhu (tzv. Yankee bondů) o objemu 200 mil. USD s desetiletou splatností. Současně byla tato emise zajištěna proti měnovým a úrokovým rizikům. Společnost ČEZ, a. s., se tak stala prvním podnikem ze střední a východní Evropy s plně registrovanou emisí na tomto trhu. Pro úspěšné dofinancování výstavby Jaderné elektrárny Temelín má podstatný význam půjčka v celkovém objemu 372 mil. USD od konsorcia bank vedených Citibank Londýn a Generale Bank Brusel, garantovaná EXJM Bank Spojených států amerických, belgickou Office National du Decroire a vládou České republiky. Tato půjčka byla podepsána již v roce 1996, ale prakticky jsme ji začali četpat v první polovině roku 1997.

Důvěryhodnost ČEZ, a. s., vyjadrují i potvrzená investiční ohodnocení BBB+ s pozitivním výhledem, resp. Baal od agentur Standard and Poor's a Moody's. To jsou výborná hodnocení, která umožňují naší společnosti hospodárně získávat vnější finanční prostredky na svůj rozsáhlý investiční program.

Naše společnost úspěšně naplňuje své poslání, tj. vyrábět elektrinu způsobem šetrným k životnímu prostredí. V roce 1997 pokročil náš odsiřovací a modernizační program již tak daleko, že více než tři čtvrtiny elektřiny vyrábíme čistým zprlsobem. V souladu se zákonem jsme snížili emise oxidu siričitého o více jak šedesát procent oproti roku 1992. V letošním roce dokončíme výstavbu u všech našich elektráren, s jejichž provozem počítáme i po roce 1998. Všechny požadavky zákona na ochranu ovzduší beze zbytku splníme.

Úspěšně jsme dokončili mezisklad vyhořelého paliva s kapacitou 600 tun v Jaderné elektrárně Dukovany, kde jsou bezpečně a spolehlivě skladovány kazety s vyhořelým palivem. Tisíce návštěvníků se přesvědčily, že zvolený způsob skladování má vysoký standard kultury bezpečnosti. Pro další zlepšení životního prostredí v České republice i modernizaci skladby českých elektráren má podstatný význam provoz Jaderné elektrárny Temelín. Náročnost tohoto projektu, vyvolaná potřebou zvýšit celkovou úroveň jaderné bezpečnosti budoucího díla, se i nadále projevuje v nedodržování jednotlivých postupových termínů, a tím i posunem termínu dokončení stavby, doprovázených zvyšujícími se nároky dodavatelů na rozpočet stavby. Nadále probíhají jednání s dodavatelskou sférou o změnách v harmonogramu dokončování díla a změnách rozpočtových nákladů na dokončení.

Tak, jak společnost uvádí do provozu jednotlivá nová zarízení, tak je i zabezpečuje proti různým rizikům formou pojištění. S platností od června 1997 jsme uzavřeli smlouvu o pojištění majetku uhelných a vodních elektráren a od července i smlouvu o pojištění za škody. V listopadu jsme uzavreli smlouvu o pojištění majetku přenosové soustavy. Ve vazbě na znění tzv. atomového zákona jsme v prosinci uzavřeli s Českým jaderným poolem smlouvu o pojištění zákonné odpovědnosti za škody související s provozem Jaderné elektrárny Dukovany. Průběžně byly s Českým jaderným poolem sjednávány smlouvy o pojištění odpovědnostních rizik při prepravě jaderného materiálu. Těmito kroky jsme významněji zlepšili zajištění majetku společnosti proti škodám a tedy i jistoty na straně akcionářů společnosti.

V lednu 1998 se uskutečnila na žádost Fondu národního majetku, který je majoritním akcionárem ČEZ, a. s., mimorádná valná hromada. Schválená úprava stanov společnosti posílila přímý vliv akcionářů na rízení společnosti, ukončila činnost dosavadních orgánů společnosti a valná hromada zvolila nové představenstvo i dozorčí radu. Představenstvo společnosti rozhodlo o změně zprlsobu řízení společnosti a výkonné řízení přeneslo v plném rozsahu na generálního ředitele a jeho zástupce.

Všem členům minulého představenstva, členům dozorčí rady i všem zaměstnancům společnosti patří můj dík. Bez jejich aktivní práce a součinnosti by nebylo možno všechny naše kroky vpřed uskutečnit.

Petr Karas
předseda představenstva

Ke stažení

Vážení přátelé,

elektrárenská společnost ČEZ, a. s., v letošním roce oslaví páté výročí od svého založení. Po celou tuto dobu dodávala svým zákazníkům elektrickou energii a zajišťovala další služby s tím spojené spolehlivě a hospodárně. Rovněž své závazky k věřitelům i dodavatelům plnila včas a přesně. Významně jsme tak přispěli nejen ke stabilitě české elektroenergetiky, ale i ke stabilnímu vývoji celého hospodářství České republiky v době transformace. Vzhledem k tomu, že naše prodejní cena v tomto období poklesla, a naproti tomu všechny vstupy významně vzrostly, plnila naše společnost funkci tzv. "protiinflačního polštáře". Během uplynulého roku se poptávka po elektřině v České republice zvýšila o 3,8 % oproti roku 1995 a dosáhla hodnoty 54,1 TWh. Přestože částečně pokleslo tempo růstu z předchozího roku, bylo překonáno dosavadní historické maximum z roku 1989. Rychlý růst poptávky po roce 1993, a to zejména v sektoru domácností, vede k neustálému zvyšování nároků na regulační schopnosti zdrojové části naší společnosti a z dlouhodobého hlediska i k možnému nedostatku zdrojů v České republice. Proto jsme zahájili předprojektovou přípravu nových zdrojů nejen jako podnikatelskou příležitost, ale též jako reakci na nejistoty ve výstavbě zdrojů, které jsou signalizovány ostatními podnikatelskými subjekty. Přenosová část po celý rok plnohodnotně pracovala v synchronním propojení se západoevropskou soustavou UCPTE. Toto propojení prostřednictvím Německa bylo během uplynulého roku rozšířeno i přes území Rakouska. Právní prostředí české elektroenergetiky posílil oběma komorami Parlamentu České republiky schválený tzv. "atomový zákon". Tím je legislativně pokryta veškerá činnost společnosti v oblasti jaderné energetiky. Vydání atomového zákona je nezbytným předpokladem k dokončení výstavby Jaderné elektrárny Temelín a získání licence k jejímu uvedení do provozu.

Výroční zpráva ke staženíCelkové náklady činily 47,6 mld. Kč a oproti srovnatelnému období předchozího roku vzrostly přibližně o 21 %. Vliv na toto zvýšení má pokračující růst cen vstupů, zvýšené finanční náklady, zejména platby úroků na zápůjční kapitál. Z hlediska disponibilních finančních zdrojů je velice příznivé zvýšení odpisů. Přestože růst nákladů odpovídá vývoji celé ekonomiky České republiky, daří se nám je snižovat oproti předpokladům, a to především v oblasti výrobních nákladů.

Tak jako v předešlých letech celkové výnosy sledovaly růst nákladů v daleko menší míře a dosáhly výše 60,3 mld. Kč, což je o 11,4 %více než v roce předcházejícím. Výnosy naší společnosti tedy nerostou takovým tempem, jakým se zvyšují náklady. To je dáno regulovanými cenami elektřiny pro konečné uživatele, kde zejména ceny pro domácnosti stále nepokrývají náklady celého řetězce výroby, přenosu a distribuce elektřiny a jsou "dotovány" z tržeb od průmyslové a komerční sféry. Neřešení tohoto problému české elektroenergetiky stále více zatěžuje hospodaření jak ČEZ, a. s., tak i distributorů. Požadavky našich nejvýznamnějších zákazníků, distribučních společností, jsme plnili naprosto spolehlivě přesto, že obtížná cenová a smluvní jednání probíhala opětovně po celý rok. Výjimku představovaly dvě distribuční společnosti - Středočeská energetická, a. s., a Severočeská energetika, a. s., se kterými se podařilo uzavřít oboustranně výhodné dlouhodobé smlouvy. Zásadní řešení těchto problémů přinesl až výměr Ministerstva financí České republiky, jímž byly stanoveny individuální předací ceny distributorům. Tím došlo k převedení těchto cen z kategorie cen tvořených dohodou do kategorie cen věcně usměrňovaných.

Celkový stav společnosti i její finanční zdraví jsou dosud dobré. Zisk po zdanění dosáhl výše 7,85 mld. Kč, tedy o 2, 7 procenta méně než v roce 1995. Trend poklesu zisku je v souladu s dlouhodobými předpoklady a přímo souvisí mj. s rostoucími odpisy i finančními náklady. Pokud však nebude dostatečně rychle řešena otázka cen elektřiny pro domácnosti, bude to mít nepříznivý vliv na hospodaření všech společností ze sektoru elektroenergetiky.

Celková zadluženost (bez rezerv) ke konci roku 1996 činila 31,2 procenta, dlouhodobá zadluženost pak 20,1 procenta. Financování společnosti bylo v průběhu celého roku 1996 zabezpečováno plynule. K tomu přispělo i úspěšné vydání, v pořadí již čtvrté a páté, emise domácích obligací. Obě emise jsou o objemu 3 mld. Kč s dobou splatnosti pět a dvanáct let. Pro úspěšné dofinancování výstavby Jaderné elektrárny Temelín má podstatný význam půjčka v celkovém objemu 372 mil. USD od konsorcia bank vedených Citibank London a Generale Bank Brusel s garancemi EXIM Bank Spojených států amerických, belgické Office National du Duecroire a vlády České republiky. Důvěryhodnost naší společnosti vyjadřují obdržená investiční ohodnocení bonity. Ratingová agentura Standard and Poor's opětovně zlepšila v průběhu uplynulého roku naše hodnocení o jeden stupeň na hodnocení "BBB+ s pozitivním výhledem". ČEZ, a. s., je dále držitelem hodnocení "Baal" od agentury Moody 's a "A-" od japonské agentury JERI. To jsou výborná hodnocení, která nám umožňují hospodárně získávat vnější finanční prostředky na rozsáhlý investiční program.

Úspěšný podnikatelský rok máme za sebou v oblasti naplňovdní části svého podnikatelského poslání, jímž je výroba elektrické energie způsobem šetrným k životnímu prostředí. V roce 1996 pokročil náš odsiřovací a modernizační program tak daleko, že v severních Čechách je již více než dvě třetiny elektřiny vyráběno čistým způsobem. Emise oxidu siřičitého klesly o 33 % oproti roku 1993. V tomto roce, tedy více než rok před termínem, který nám ukládá zákon o ochraně ovzduší, budou odsířeny prakticky všechny severočeské elektrárny, s jejichž provozem počítáme i po roce 1998. Také v elektrárnách v jiných oblastech probíhá úspěšně výstavba zařízení sloužících ke snížení emisí. Do provozu jsme uvedli i dvě přečerpávací vodní elektrárny - Dlouhé Stráně a Štěchovice ll, čímž byla značně posílena regulační schopnost naší soustavy. Pro životní prostředí v České republice i modernizaci výrobního zařízení má zásadní význam výstavba Jaderné elektrárny Temelín. V loňském roce úspěšně proběhly zkoušky turbosoustrojí jejího prvníhoJzloku. Šlo o první test, který potvrdil symbiózu řídicího systému firmy Westinghouse s českou technologií. Došlo však k dalšímu prodloužení skluzu ve výstavbě elektrárny, zvláště v projekci a realizaci kabeláže. Podle posledního harmonogramu schváleného ČEZ, a. s., i generálním dodavatelem Škodou Praha, a. s., by do konce tohoto roku měla být elektrárna po stavební stránce dokončena. O definitivním datu spuštění, kterému bude předcházet řada zkoušek, se nadále jedná. Prvořadým cílem je bezpečnost a spolehlivost jejího budoucího provozu.

Růst výkonnosti ČEZ, a. s., se opírá mj. i o vrcholový program zajištění jakosti, který je základním kamenem celého systému jakosti společnosti. Značnou pozornost věnujeme zlepšování vnitřního kontrolního systému. Abychom účinně společnost chránili proti rizihlm nejnlznějšího typu, přijali jsme "Koncepci řízení rizik", která je pro tuto oblast naším základním dokumentem.

Všechny tyto kroky vpřed by však nebyly možné bez aktivní součinnosti zaměstnannl na všech úrovních Nzení. Jim všem patří nnlj dík.

Petr Karas
předseda představenstva

Ke stažení

Vážení přátelé,

elektrárenská společnost ČEZ, a. s., dodávala svým zákazníkům elektrickou energii a zajišťovala další služby s tím spojené spolehlivě a hospodárně po celý rok 1995. Rovněž své závazky k věřitelům i dodavatelům plnila včas a přesně. Pokročili jsme kupředu při naplňování našeho podnikatelského poslání. Během uplynulého roku se poptávka po elektřině v éeské republice zvýšila o 5,8% oproti roku 1994 a dosáhla hodnoty 52,2 TWh. Tato spotřeba se těsně přiblížila historickému maximu z roku 1989. Výrazně vzrostly nároky na regulační schopnosti zdrojové části naší společnosti. I v extrémních podmínkách zimy 1995/1996 jsme však výborně obstáli.

Výroční zpráva ke staženíVýznamnou, vskutku historickou, událostí se stalo synchronní propojení sítí ČEZ, a. s., se západoevropskou propojenou soustavou UCPTE dne 18. října 1995. Otevřely se tak nové možnosti spolupráce a vznikly nové podnikatelské příležitosti o plné dva roky dříve, než jsme původně předpokládali. Podnikatelské a právní prostředí v České republice dané zákonem č. 222/94Sb. ("energetický zákon") se postupně a složitě dotváří doplňujícími vyhláškamí i řešeníl'Il praktických případů.

Celkové náklady činily 39,3 mld. Kč a oproti předchozímu roku vzrostly přibližně o 9%. Vliv na toto zvýšení má pokračující růst cen vstupů, zvýšené finanční náklady, zejména platby úroků ze zápůjčního kapitálu a zvýšené odpisy. Přestože růst nákladů odpovídá vývoji celé ekonomiky éeské republiky, podařilo se nám je snížit oproti původním předpokladům především v oblasti výrobních nákladů.

Celkové výnosy sledovaly růst nákladů v daleko menší míře a dosáhly výše 54,1 mld. Kč, což je pouze o 3,7% více než v roce předcházejícím. Výnosy společnosti tedy nerostou takovým tempem, jakým se zvyšují náklady. To je dáno regulovanými cenami elektřiny pro konečné uživatele. Zejména ceny pro domácnosti nepokrývají náklady celého řetězce výroby, přenosu a distribuce elektřiny a jsou "dotovány" z tržeb od průmyslové a komerční sféry. Výrazně rychleji rostoucí spotřeba domácností (13,8% za rok 1995) pak snižuje efekt růstu cen pro tuto skupinu odběratelů a znemožňuje promítnutí alespoň části rostoucích nákladů společnosti do cen.

Požadavky našich nejvýznamnějších zákazníků - distribučních společností -jsme plnili naprosto spolehlivě přesto, že obtížná cenová a smluvní jednání probíhala prakticky po celý rok a byla dovršena až s přispěním Ministerstva průmyslu a obchodu éeské republiky v závěru roku 1995.

Vedení ČEZ, a. s., proto usiluje o uzavření oboustranně výhodných dlouhodobých smluv s distribučními společnostmi. První smlouvy nového typu jsme již uzavřeli.

Celkový stav společnosti i její finanční zdraví jsou dobré. Zisk před zdaněním činil 14,8 mld. Kč, tedy o devět procent méně než v roce 1994. Zisk po zdanění dosáhl výše 8,1 mld. Kč. Trend poklesu zisku je v souladu s dlouhodobými předpoklady a přímo souvisí mimo jiné s rostoucími odpisy i finančními náklady, propad v roce 1995 byl však větší, než jsme očekávali. Schopnost absorbovat značnou část inflace vstupů je již prakticky vyčerpána.

Celková zadluženost (bez rezerv) ke konci roku 1995 činila 28,4%, dlouhodobá zadluženost pak 19,2%. Financování společnosti bylo v průběhu celého roku 1995 zabezpečováno plynule. K tomu přispěla i další úspěšná, v pořadí již třetí, emise domácích obligací. Tato emise dluhopisů v objemu 4 mld. Kč byla první na českém kapitálovém trhu s desetiletou dobou splatnosti. Pro financování potřeb společnosti byl významný revolvingový úvěr od konsorcia bank vedených japonskou Sumitomo Bank ve výši 100 mil. USD, první svého druhu v éeské republice. V závěru roku byl podepsán další významný úvěrový kontrakt- smlouva o půjčce od Evropské investiční banky v celkovém objemu 2x100 mil. ECU s osmnáctiletou splatností, který bude sloužit k financování potřeb společnosti v následujících letech. O akcie i obligace ČEZ, a. s., je nadále mezi investory velký zájem a patří mezi nejobchodovanější na pražské burze cenných papírů. S cennými papíry naší společnosti se též úspěšně obchoduje i na zahraničních trzích. Důvěryhodnost společnosti vyjadřují obdržená investiční ohodnocení bonity. Ratingová agentura Standard and Poor's zlepšila v průběhu uplynulého roku naše hodnocení o jeden stupeň na hodnocení "BBB". ČEZ, a. s., je dále držitelem hodnocení "Baal" od agentury Moody's a "A-" od japonské agentury JBRI. Tato výborná ohodnocení umožňují naší společnosti získávat hospodárně vnější finanční prostředky na svůj rozsáhlý investiční program.

Součástí podnikatelského poslání společnosti je výroba elektrické energie způsobem šetrným k životnímu prostředí. Koncem roku uvedl ČEZ, a. s., do zkušebního provozu odsiřovací zařízení v Elektrárně Prunéřov I (440 MW) a odsířený výkon uhelných elektráren ČEZ, a. s., dosáhl výše 840 MW, což představuje téměř 12% celkového instalovaného výkonu uhelných elektráren. Na konci roku byl uveden do zkušebního provozu fluidní kotel v Elektrárně Tisová, který je největším zařízením svého druhu v České republice. Postupně se také mění způsob ukládání odpadů. Energosádrovec, produkt po odsíření, se bude uplatňovat jako druhotná surovina především ve stavebnictví.

Klíčový význam z hlediska ekologie i modernizace výrobních zařízení má výstavba Jaderné elektrárny Temelín. V loňském roce jsme na tuto stavbu vynaložili 6 mld. Kč, což je méně, než předpoklad. To souvisí s jednoročním posunem termínu dokončení.

Nová smlouva o dílo byla podepsána v červnu loňského roku mezi ČEZ, a. s., a generálním dodavatelem Škoda Praha. Vzniklé skluzy souvisí mimo jiné se zdokonalením systému řízení aj aderné bezpečnosti, což je u stavby, jakou je Jaderná elektrárna Temelín, velice důležité. Kritickým místem stavby zůstává i nadále projekce a realizace kabeláže.

Vedení společnosti věnuje značnou pozornost budování účinného vnitřního kontrolního systému, jehož významnou součástí je interní audit. Včasné rozpoznání slabých míst společnosti dává možnost účinně reagovat na potencionální ohrožení.

Pozitivní změny ve společnostiby nebyly možné bez aktivní součinnosti zaměstnanců na všech úrovních řízení. Jim všem patří můj dík.

Petr Karas
předseda představenstva

Ke stažení

Vážení přátelé,

naše elektrárenská společnost dodávala spolehlivě a hospodárně svým zákazníkům elektrickou energii po celý rok 1994. Rovněž své závazky k věřitelům i dodavatelům plnila včas a přesně.

Poptávka po elektřině se v České republice v loňském roce zvýšila o 3,2 procenta oproti roku 1993. Odběr elektřiny vzrostl zejména ve špičkách. Zvýšily se požadavky na regulaci dodávaného výkonu. Podíl ČEZ, a. s., na celkové spotřebě elektřiny v České republice se oproti roku 1993 zmenšil o necelá čtyři procenta. I za těchto okolností se zlepšila kvalita služeb poskytovaných naší společností. Konkrétními skutky tak naplňujeme naše podnikatelské poslání.

Významným krokem ke stabilizaci podnikatelského prostředí v české energetice bylo schválení tzv. energetického zákona dne 2. listopadu 1994. Ten se spolu s připravovanými doplňujícími vyhláškami stal základem a východiskem pro všechny, kdo chtějí nabízet své služby v oblasti energetiky.

Výroční zpráva ke staženíCelkový stav společnosti je dobrý. Společnost je finančně zdravá. Zisk před zdaněním činil 16,2 miliardy Kč, po zdanění 8,9 miliardy, což je o 22,1 procenta více než v roce 1993. Celková zadluženost ke konci roku 1994 činila 35,2 miliardy Kč, tedy 30,1 procenta; dlouhodobá zadluženost pak 16,3 procenta. Jedním z důležitých zdrojů pro financování rozvojových projektů byla úspěšnost druhé emise tuzemských obligací ve výši 4 miliardy Kč a první zahraniční emise "euro bondů" ve výši 150 milionů US$. Tak vstoupil ČEZ; a. s., jako první z východoevropských společností na mezinárodní kapitálový trh. O akcie i obligace ČEZ, a. s., je velký zájem a patří k nejobchodovanějším na pražské burze cenných papírů.

Důvěryhodnost naší společnosti vyjadřují obdržená investiční ohodnocení bonity. Od ratingové agentury Standard &Poor's obdržel ČEZ, a. s., hodnocení na investiční úrovni "BBB-" a od japonské agentury JBRI hodnocení ,A-". To jsou vynikající ocenění, která nám otevřela cestu k rozsáhlému spektru investorů na celém světě.

Celkové náklady společnosti v roce1994 činily 36 miliard Kč a oproti roku 1993 vzrostly o 5,6 procenta, tedy výrazně méně než je průměrné procento inflace. Osobní náklady vzrostly oproti roku 1993 o 0,1 procenta. Nárůst průměrných výdelků byl plně kompenzován snížením počtu zaměstnanců. Náklady na palivo, které jsou jednou z nejvýznamnějších položek, byly příznivě ovlivněny dobrou obchodní politikou i hospodárným využitím tohoto paliva. Oproti roku 1993 tyto náklady vzrostly o 2,6 procenta. Naopak oproti předpokladům vzrostly výrazněji náklady na opravy a údržbu elektráren.

Součástí podnikatelského poslání naší společnosti je výroba elektrické energie způsobem šetrným k životnímu prostředí. Od konce loňského roku úspěšně pracuje odsíření spalin z bloků 5 a 6 v počeradské elektrárně. Během roku 1994 pokračovaly práce na výstavbě odsiřovacích zařízení v elektrárnách Počerady, Prunéřov, Tušimice a Ledvice. Pokročila i výstavba fluidních kotlů v elektrárnách Tisová a Hodonín.

V závěru letošního roku budou již instalována odsiřovací zařízení na elektrarenských blocích o celkovém výkonu 930 MW.

Na dodávku odsiřovacích zařízení pro elektrárny Dětmarovice a Chvaletice bylo ukončeno výběrové řízení. Také byla zahájena stavba fluidního kotle v Elektrárně Poříčí. Lze právem očekávat; že program odsíření, odprášení a snížení obsahu NOx splní naše elektrárenská společnost včas a v souladu se zákonem na ochranu ovzduší.

Klíčový význam z hlediska ekologie i modernizace výrobního zařízení má Stavba Jaderné elektrárny  - Temelín. První blok je po stavební stránce dokončen, technologické zařízení je prakticky veškeré dodané na stavbu a z větší části také namontované. Na kritické cestě je projekce a montáž kabeláže. Práce na řídicím systému a jaderném palivu ve firmě Westinghouse probíhají uspokojivě. Zdržení projekčních prací je příčinou několika měsíčního posunu termínu ukončení stavby. Práce na druhém bloku pokračuje s plánovaným časovým odstupem osmnácti měsíců.

Pro akciovou společnost ČEZ je prvořadá kvalita služeb poskytovaná našim zákazníkům: Proto uskutečňujeme rozsáhlé změny jak v elektrárnách, tak v přenosové soustavě a dispečerském řízení. Naším Cílem je poskytovat zákazníkům služby podle západoevropských standardů. Dosažení těchto standardů rovněž umožní synchronní spolupráci české elektrizační soustavy se západoevropskou soustavou. Tím se otevřou pro celou českou elektroenergetiku nové obchodní příležitosti a rozšíří se spektrum možností hospodárného rozvoje. Naši specialisté i jejich zahraniční kolegové již udělali velké množství práce. Pro celý projekt má velké porozumění i vedení partnerských západoevropských společností.

Poměrně dobrý je obraz naší společnosti v očích akcionářů, zákazníků i celé široké veřejnosti. Stále více lidí je přesvědčeno, že se ČEZ, a, s., stává moderní, dynamickou elektrárenskou společností na evropské úrovni: rná dobré ekologické programy a cílevědomě pracuje na snižování zátěže životního prostředí. Hodně úsilí věnujeme tomu, abychom, veřejnost co nejlépe informovali o své činnosti i svých záměrech. Jen naše informační a poradenská střediska navštívilo v minulém roce více než třicet tisíc zájemců.

Značné úsilí zaměřujeme dovnitř společnosti, ke zlepšení řízení a hospodaření, k lepšímu využití velkého intelektálního potenciálu našich zaměstnanců. Tam je klíč k dlouhodobé prosperitě.

Všem našim zaměstnancům patří můj dík.

Petr Karas
předseda představenstva

Ke stažení

Vážení přátelé,

před dvěma roky vznikla elektrárenská akciová společnost ČEZ, která je dominantním výrobcem elektřiny v české republice. Vedení společnosti tehdy zformulovalo poslání, podnikatelskou představu i cesty, jak tuto vizi naplnit.

Řekli jsme si, že jsme zde proto, abychom spolehlivě poskytovali svým zákazníkům elektřinu za konkurenceschopné ceny způsobem šetrným k lidem i přírodě. Chceme být společností přitažlivou pro akcionáře, věřitele, i pro naše zaměstnance. Chceme, aby naši zákazníci byli spokojeni. Chceme být úspěšní v evropské konkurenci.

Výroční zpráva ke staženíAbychom toho dosáhli, připravili jsme a uskutečňujeme rozsáhlý program zlepšení podnikání ve všech směrech.

Výsledky roku 1993 dávají první informace o tom, jak se nám daří naplňovat naši vizi. Po celý uplynulý rok jsme dodávali elektřinu našim zákazníkům plynule a spolehlivě. Zhruba 80% z celkové potřeby elektřiny v české republice dodala naše společnost. Asi čtvrtinu celkové dodávky elektřiny vyrobila Jaderná elektrárna Dukovany, necelé tři čtvrtiny vyrobily uhelné elektrárny a 2 % připadla na vodní elektrárny.

Zlepšování technického stavu elektráren se příznivě promítlo do energetické účinnosti výroby elektřiny zlepšila se o 1,1 % proti roku 1992.

V uplynulém roce se plně rozvinul náš ekologický program. Stavíme jedenáct odsiřovacích zařízení na blocích o celkovém výkonu téměř 2000 MW, na odsíření dalších pěti bloků o celkovém výkonu 800 MW již byly podepsány kontrakty a další kontrakty jsou připraveny.

Uspokojivě probíhá výstavba Přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně.

Se strategickým záměrem dosáhnout synchronního připojení naší elektrizační soustavy k UCPTE souvisejí rozsáhlé projektové a investiční akce jak v přenosové soustavě, tak v elektrárnách. Výsledky praktických testů prokázaly, že naše společnost je schopna splnit přísná kritéria pro spolupráci se západoevropskými společnostmi.

Klíčovou roli v obnově parku našich elektráren má budovaná Jaderná elektrárna Temelín (2 x 1000 MW), která po uvedení do provozu ušetří ročně více než 12 mil. tun hnědého uhlí a 1 mil. tun vápence, jinak nutného pro odsíření. Tato elektrárna významně sníží i celkové množství emise C02 v naší republice. Vláda české republiky potvrdila v minulém roce svůj zájem na úspěšném dokončení Jaderné elektrárny Temelín, dala této stavbě plnou politickou podporu a svými garancemi umožnila nasazení nejmodernější řídící techniky v této elektrárně. Financování ekologického programu naší společnosti je velmi náročné a v loňském roce bylo zajištěno především z vlastních zdrojů, ale též úspěšnou 1. emisí obligací na domácím kapitálovém trhu (2, 1 mld. Kč) a zvýšením dlouhodobých úvěrů o 2,2 mld. Kč. Ke konci roku 1993 byla vytvořena dostatečná zásoba finančních prostředků pro financování investic v počátku roku 1994.

Akcie ČEZ, a. s. patří k vyhledávaným a obchodovaným. Rovněž o obligace ČEZ, a. s. je velký zájem. Přes pokles hrubého zisku oproti roku 1992 na 16,8 mld. Kč a zisku po zdanění na 7,3 mld. Kč je finanční zdraví společnosti dobré.

Vzhledem k záměru vstoupit na zahraniční kapitálové trhy požádal ČEZ, a. s. ratingovou agenturu Standard & Poor's o ohodnocení bonity. ČEZ, a. s. obdržel hodnocení na investiční úrovni BBB-. To je vynikající ocenění společnosti i strategie jejího vedení, které otevře cestu k rozsáhlému spektru investorů na celém světě.

Přetavení ČEZ, a. s. na moderní, pružnou a výkonnou elektrárenskou společnost to je cíl tříletého, široce založeného "programu zlepšení", který se daří postupně uskutečňovat. Mnoho dobrého se podařilo vykonat. Ale mnohem více práce zbývá k naplnění cílů, které jsme si při vzniku naší společnosti vytkli.

Dobré výsledky, kterých společnost dosáhla, by nebyly možné bez velkého porozumění a podpory ze strany zaměstnanců. Jim všem patří můj osobní dík.

Mé poděkování patří též členům představenstva, zejména však těm, kteří svojí nesmírně obětavou prací pomohli zformovat strategii společnosti a překonat nejtěžší období- pánům Stehlíkovi, Křečkovi, Popelovi, Cestrovi a Krenkovi.

Ing. Petr Karas, CSc.
předseda představenstva

Ke stažení