Skip to Content

Politika ochrany životního prostředí a systémy managementu

Ve Skupině ČEZ jsme si vědomi důležitosti ochrany a zachování příznivého životního prostředí. Tato problematika je zcela zásadní i proto, že má dopad na biodiverzitu.

Ve Skupině ČEZ je za Politiku bezpečnosti a ochrany životního prostředí a Energetickou politiku zodpovědné představenstvo ČEZ, a. s. V rámci těchto politik jsou Systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001 a Systém hospodaření s energií podle normy ISO 50001 základem ochrany životního prostředí.

Systém environmentálního managementu (EMS) se zaměřuje na nastavení, sledování a zlepšování všech činností, které mají vliv na kvalitu životního prostředí, lidské zdraví a bezpečnost. V rámci EMS identifikujeme environmentální rizika, vytváříme podmínky pro jejich prevenci a eliminaci a podáváme zprávy o stavu životního prostředí. Tyto procesy jsou přezkoumávány v rámci pravidelných interních a externích auditů. V EMS jsou zohledněny i zainteresované strany, jejich potřeby a očekávání jsou vyhodnocovány a řešeny. Všichni zaměstnanci absolvují pravidelné školení o EMS a o životním prostředí minimálně jednou za 2 roky.

Většina našich elektráren a tepláren spalujících fosilní paliva má zaveden systém EMS (viz kapitola 3.1.1) – 99,97 % instalovaného elektrického výkonu v roce 2023. Systém EMS je zaveden na všech tepelných elektrárnách spalujících uhlí i na obou jaderných elektrárnách. Zároveň je systém EMS zaveden na 97 % všech energetických zdrojů Skupiny ČEZ, připravuje se certifikace segmentu obnovitelných zdrojů, která bude provedena v roce 2024.

Systém environmentálního managementu

GRI 103 / SDG9, SDG12

Skupina ČEZ považuje ochranu životního prostředí za nedílnou součást svého systému řízení. Systém environmentálního managementu (EMS) Skupiny ČEZ je v souladu s požadavky normy ISO 14001. Skupina ČEZ identifikuje v rámci EMS environmentální rizika, vytváří podmínky pro jejich prevenci a eliminaci a podává zprávy o environmentálním chování a dopadech své činnosti.

Systém environmentálního managementu je zaveden v následujících lokalitách Skupiny ČEZ:

 • Vodní elektrárny: Lipno I, Lipno II, Hněvkovice, Kořensko, Orlík, Kamýk, Slapy, Štěchovice, Vrané, Dalešice, Mohelno, Dlouhé Stráně.
 • Jaderné elektrárny: Dukovany, Temelín.
 • Klasické elektrárny a teplárny: Dvůr Králové, Trmice, Vítkovice, Ledvice, Tušimice, Prunéřov, Hodonín, Poříčí, Dětmarovice, Mělník, Skawina, Chorzów.
 • Paroplynové elektrárny: Počerady.
 • Kogenerační jednotky a tepelná hospodářství: ČEZ Energo, s.r.o.
 • Nevýrobní lokality: AirPlus, AZ KLIMA, AZ KLIMA SK, Centrum výzkumu Řež, ČEZ Distribuce, ČEZ Energetické produkty, ČEZ ENERGOSERVIS, Domat Control System, e-Dome, ELIMER, ENESA, EP Rožnov, ESCO Servis, HA.EM OSTRAVA, High–tech Clima, Hormen, KART, MARTIA, Metrolog, Sp., PRODECO, SD - Kolejová doprava, SPRAVBYTKOMFORT, ŠKODA JS, ŠKODA PRAHA, ÚJV Řež, Ústav aplikované mechaniky Brno, ČEZ Energetické služby, PV Design and Build, Salleko, MD projekt, Belectric France, Belectric GmbH, Belectric Solar.

V rámci každého výrobního závodu jsou posuzovány a ověřovány podmínky ve vztahu k životnímu prostředí:

 • emise znečišťujících látek a kvalita ovzduší,
 • emise skleníkových plynů,
 • dostupnost přírodních zdrojů,
 • biologická rozmanitost,
 • vliv na horninové prostředí a půdy, existence starých ekologických zátěží,
 • nakládání s odpady a chemickými látkami a směsmi,
 • spotřeba vody a dopad provozu na kvalitu povrchových a podzemních vod a dostupnost vody,
 • prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi,
 • v relevantních případech radiační ochrana.

Součástí EMS je průběžně aktualizovaný registr právních požadavků, které implementujeme do řídicí dokumentace. Povinnosti stanovené platnými právními předpisy, povoleními a řídicí dokumentací jsou sledovány a jsou předmětem každoročních interních auditů v jednotlivých lokalitách. Stejně tak jsou prováděny externí audity nezávislým certifikačním orgánem. Pro každou lokalitu vedeme registry environmentálních aspektů (rizik a příležitostí), u každého aspektu je stanoven jeho význam z hlediska dopadů na životní prostředí. Součástí EMS je také monitorování emisí a hodnocení provozních rizik. Příslušné environmentální ukazatele jsou sledovány v souladu s právními požadavky a oprávněnými požadavky zainteresovaných stran. Rozsah a metody monitorování a měření jsou zahrnuty v pracovní a řídicí dokumentaci.

Environmentální výkonnost je hodnocena v rámci environmentálního profilu, který je stanoven pro všechna výrobní zařízení a který obsahuje vyhodnocení měřitelných indikátorů v jednotlivých oblastech životního prostředí. Pro oblast dodávky a výroby elektřiny a tepla jsou identifikovány následující ukazatele environmentální výkonnosti:

 • produkce emisí do ovzduší,
 • množství odebraných povrchových a podzemních vod,
 • množství odebrané pitné vody,
 • množství vody pro cirkulační a průtočné chlazení,
 • produkce odpadních vod,
 • množství vyprodukovaných odpadů,
 • množství vytříděných využitelných odpadů,
 • produkce vedlejších energetických produktů (VEP), množství využitých VEP, množství VEP odstraněných jako odpad.

Každoročně je představenstvo ČEZ, a. s., v rámci přezkumu EMS informováno o environmentálním profilu výrobního portfolia: vyhodnocujeme jak ukazatele environmentální výkonnosti uvedené výše, tak plnění environmentálních cílů. Skupina ČEZ sleduje jak absolutní množství, tak konkrétní množství vztažená k objemu vyrobené elektřiny a tepla. Záznamy z monitorování a měření a záznamy o dopadech na životní prostředí jsou rovněž předmětem přezkumu v rámci interních a externích auditů.

Informace k environmentální výkonnosti a výsledky sledovaných indikátorů pro oblast ochrany životního prostředí sdělujeme zainteresovaným stranám ve výročních zprávách a zprávách o udržitelném rozvoji. Další informace jsou veřejně dostupné prostřednictvím zpráv o hodnocení plnění integrovaných povolení (IPPC) a integrovaného registru znečišťování (IRZ). V jednotlivých zemích EU jsou výsledky o sledování emisí a přenosů znečišťujících látek k dispozici ve zprávách E–PRTR (Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek) na portále European Industrial Emissions Portal (EIEP). Výsledky měření a monitorování jsou předávány veřejné správě prostřednictvím Informačního systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).

Skupina ČEZ má nastaveny kontrolní systémy pro zjišťování úniků nebezpečných látek na svých pracovištích, které jsou pravidelně kontrolovány. Pro případ možných úniků jsou vytvořeny havarijní plány a pracoviště jsou vybavena prostředky pro jejich řešení. Je prováděn monitoring případného výskytu závadných látek v podzemních vodách a horninovém prostředí výrobních lokalit. Pravidelné audity EMS kontrolují dodržování předpisů a cílí na zamezení znečištění životního prostředí.

Systém energetického managementu

Od roku 2015 je klíčovým nástrojem úspor energie ve Skupině ČEZ Systém energetického managementu (EnMS). EnMS je plně v souladu se Systémem environmentálního managementu (EMS) a společně pomáhají naplňovat naši politiku ochrany životního prostředí. Cílem EnMS je zejména:

 • zlepšit energetickou účinnost,
 • optimalizovat provoz,
 • snižovat emise skleníkových plynů.

Systém EnMS se řídí normou ISO 50001:2018 a je zaveden ve většině našich výrobních závodů, přičemž alternativou je provádění pravidelných energetických auditů. Pravidelně probíhají interní a externí audity EnMS, které kontrolují, zda jsou splněny požadavky na energetický management. Každoročně je systém EnMS – jeho nastavené podmínky a stanovené cíle – přezkoumáván vedením společnosti a v případě významné změny (např. nové technologie, vstupy) jsou nastavené podmínky nebo cíle EnMS podrobeny revizi.

V závodech se zavedeným systémem EnMS máme zavedeny cíle a akční plány pro úspory energie a pravidelně monitorujeme toky energie, které jsou rozhodující pro celkovou energetickou náročnost. Každoročně přezkoumáváme spotřebu energie a vyhodnocujeme pokrok v porovnání s energetickými cíli a akčními plány. V roce 2023 se celková spotřeba energie Skupiny ČEZ snížila o 5 % oproti roku 2022, ukazatel energetické náročnosti byl snížen téměř o 3 %.

Zaměstnanci v závodech se zavedeným systémem EnMS absolvují školení (osobně nebo on–line) nejméně jednou za 2 roky. Zaměstnanci se seznamují s ukazateli spotřeby energie v kancelářských budovách a v různých typech technologií, včetně ukazatelů energetické účinnosti, a zjistí, jak k nim přistupovat zodpovědně. Školení EnMS se účastní také naši dodavatelé, kteří provádějí činnosti na konkrétních pracovištích. V jejich případě se školení zaměřuje především na seznámení s požadavky energetického managementu.

V rámci EnMS v elektrárnách a teplárnách, ve kterých je spalována biomasa/paliva z biomasy jsou prováděny rovněž audity v souladu s požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (směrnice RED II) k ověření udržitelnosti biomasy, včetně auditů dodavatelů paliv z biomasy.