Skip to Content

Vztahy s komunitami

GRI 103, 203-1, 203-2, 413-1, 413-2 / SDG17

Jak deklarujeme v naší strategii VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka, Skupina ČEZ se zavazuje být zodpovědným korporátním občanem. Cílem Skupiny ČEZ v oblasti vztahů s veřejností je pěstovat dobré vztahy s komunitami.

Korporátní odpovědnost

Skupina ČEZ si uvědomuje svou sociální, environmentální a finanční odpovědnost spojenou s jejími provozy a obchodními aktivitami na evropském trhu. Naším cílem je být zodpovědným korporátním občanem a dobrým sousedem, který se aktivně a důsledně podílí na podpoře a rozvoji komunitního života. Skupina ČEZ podporuje projekty v různých oblastech, včetně (ale nejen) vzdělávání, kultury, sportu, ochrany životního prostředí, zlepšování místní infrastruktury a zdravotní péče.

Skupina ČEZ prosazuje transparentní a otevřenou komunikaci o svých aktivitách a činnostech, stavu distribuční sítě a investicích s dopadem na místní komunity. V průběhu roku jsou organizována setkání zástupců Skupiny ČEZ se členy místních samospráv, nevládních organizací, obcí a místních komunit s cílem poskytnout komplexní informace.

Vedení Skupiny ČEZ také pravidelně komunikuje se zaměstnanci a informuje je o činnosti, vývoji a směřování společnosti. Zaměstnanci mají přístup k informacím on-line, v newsletterech, prostřednictvím on-line rozhovorů s vedením společnosti, ve firemním časopise a dalšími kanály.

Vedení Skupiny ČEZ také otevřeně komunikuje s odborovými organizacemi o svých záměrech, finančních výsledcích společnosti a dalších záležitostech týkajících se zaměstnanců. Hlavní společnosti Skupiny ČEZ mají uzavřeny kolektivní smlouvy, které upravují vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem.

Skupina ČEZ je spolu s Nadací ČEZ jedním z největších firemních dárců v České republice. Jejich komplexní přístup k dárcovským aktivitám je pravidelně oceňován nezávislou porotou (žebříček TOP Odpovědná firma, Fórum dárců). V roce 2021 dosáhly finanční dary společností Skupiny ČEZ celkem 318,6 mil. Kč, z toho 206,9 mil. Kč bylo věnováno Nadací ČEZ a 111,7 mil. Kč bylo darováno přímo. Kromě přímých finančních darů podporuje Skupina ČEZ obce a neziskové organizace i prostřednictvím nefinančních darů.

Do firemního dárcovství se zapojují i zaměstnanci, kteří doporučují, komu by měla být pomoc určena, a sami poskytují finanční dary. V roce 2021 se uskutečnily dvě zaměstnanecké sbírky: po ničivém tornádu na jižní Moravě v červnu 2021 se na krizovou pomoc vybralo více než 2,7 mil. Kč a v podzimní kampani „Plníme přání“ se pro lidi v těžkých životních situacích vybralo více než 3,4 mil. Kč. V obou případech zdvojnásobila Nadace ČEZ částku vybranou zaměstnanci. V roce 2021 probíhala sbírková kampaň „Plníme přání“ již popatnácté, celková částka vybraná v kampani (spolu s částkami vybranými při mimořádných událostech) od jejího vzniku dosáhla téměř 50 mil. Kč. 

Prostřednictvím mobilní aplikace EPP – Pomáhej pohybem se veřejnost přímo podílí na výběru projektů, které by měly být podpořeny. Za 7 let existence aplikace její uživatelé podpořili 2 038 nevládních organizací částkou více než 151 mil. Kč.

Program firemního dobrovolnictví „Čas pro dobrou věc“ je každoročně vyhlašován ve všech regionech České republiky. Každý zaměstnanec může k dobrovolnictví využít 2 pracovní dny v kalendářním roce. Za 14 let od zahájení dobrovolnického programu se téměř 7 700 zaměstnanců zúčastnilo přibližně 1 050 akcí.

Do konce roku 2021 se podařilo splnit závazek Skupiny ČEZ vysadit strom za každého zaměstnance v ČR. Skupina ČEZ vyhlásila tento závazek v roce 2019 jako doplněk strategie postupné dekarbonizace výrobního portfolia Skupiny ČEZ. Sami zaměstnanci v rámci svých dobrovolnických aktivit vysadili téměř 27 000 stromů. Velký důraz byl kladen na kvalitu sazenic – byly použity různé druhy původních dřevin, aby se zajistila větší rozmanitost a odolnost lesa a obnovily se lesy zničené kůrovcem. Výsadbou nových lesů přispívá Skupina ČEZ ke zlepšení adaptace krajiny na klimatické změny a zadržování vody.

Mezi filantropickými aktivitami Skupiny ČEZ mají dlouhodobé zastoupení různé akce a aktivity. Patří mezi ně zaměstnanecké granty, snídaně a trhy chráněných dílen pořádané pro zaměstnance, charitativní sbírka oblečení „Průvan v šatníku“ a recyklace mobilních telefonů na podporu zaměstnání osob se zdravotním postižením.

Zaměstnanecké granty jsou určeny na podporu nevládních organizací, v nichž se zaměstnanci ve svém volném čase přímo angažují. V uplynulých 9 letech bylo podpořeno 929 projektů celkovou částkou 27 mil. Kč.

Snídaně pro zaměstnance a velikonoční a vánoční trhy zahrnují prodej výrobků, potravin a občerstvení připravených lidmi se znevýhodněním a v chráněných dílnách.

Charitativní sbírka oblečení, obuvi a doplňků „Průvan v šatníku“ od roku 2017 podpořila 56 organizací a vybrala 9 tun oblečení.

Měsíční sbírka mobilních telefonů podporuje zaměstnávání osob s postižením a podporuje recyklaci, opětovné použití a ochranu životního prostředí.

Skupina ČEZ provozuje 9 informačních center, která nabízejí širokou škálu exkurzí a interaktivních aktivit. Nejzajímavější částí těchto exkurzí je pohled na elektrárenské technologie zblízka.

V roce 2021 byly živé exkurze do elektráren na půl roku zrušeny z důvodu pandemických omezení. Místo živých exkurzí byly k dispozici on-line exkurze nazvané „Virtuálně v elektrárně“, které byly zdarma dostupné prostřednictvím MS Teams. Účastníci si virtuální procházkou prohlédli nejstřeženější prostory českých jaderných elektráren a vnitřní konstrukce vodních a fotovoltaických elektráren. Prohlídky byly k dispozici i pro školy jako doplněk výuky přírodovědných předmětů. Zájem o prohlídky předčil původní očekávání: do února 2022 se virtuálních prohlídek zúčastnilo více než 73 000 žáků a studentů středních škol. Další on-line prohlídky jsou plánovány ve školním roce 2022–2023.

V roce 2021 byly společnosti Skupiny ČEZ oceněny za udržitelné podnikání, společenskou odpovědnost a řízení zaměstnanců v následujících soutěžích:

  • Sodexo Zaměstnavatel roku (v kategorii „Velká firma s více než 5 000 zaměstnanci“): 2. místo pro mateřskou společnost ČEZ, a. s.
  • Sodexo Zaměstnavatel roku (v kategorii „Střední firma do 5 000 zaměstnanců“): 3. místo pro ČEZ Distribuce.
  • TOP Odpovědná firma (v kategorii „Velká firma“): Zařazení mezi leadery pro mateřskou společnost ČEZ, a. s.
  • Ceny SDG od Asociace společenské odpovědnosti v rámci České republiky: 2. místo za reporting udržitelného rozvoje pro Skupinu ČEZ.
  • Skupina ČEZ uspěla také v průzkumu TOP zaměstnavatel, který probíhal mezi studenty vysokých škol a v němž se umístila na 1. místě ve 3 kategoriích: v kategorii Energetika, plynárenství a petrochemie, v kategorii Technik a v kategorii Jasná volba.
Lidská práva

GRI 103, 419

Skupina ČEZ se zavazuje respektovat a dodržovat lidská práva ve všech svých činnostech a obchodních aktivitách. Skupina ČEZ dodržuje všechny příslušné právní požadavky a povinnosti a přísně zakazuje jakoukoli formu nekalých praktik, obchodování s lidmi, otroctví a dětskou práci v rámci svých činností a dodavatelského řetězce. Závazek Skupiny ČEZ v oblasti firemní odpovědnosti a etického chování odráží platnou a účinnou národní legislativu, předpisy EU, mezinárodní smlouvy a regulační pravidla. Kromě toho jsou do firemní kultury a chování začleněny osvědčené postupy a doporučení a postupy odborných organizací.

Stejný respekt k lidským právům je vyžadován i v dodavatelském řetězci – dodavatelé Skupiny ČEZ jsou povinni zachovávat stejnou úroveň integrity, jakou Skupina ČEZ vyžaduje od vlastních společností a zaměstnanců, a to i ve vztahu ke třetím stranám. Dodavatelé Skupiny ČEZ jsou povinni podepsat a dodržovat Závazek etického chování, který zahrnuje zásady chování s ohledem na lidská práva, pracovní postupy, ochranu lidí a životního prostředí, boj proti korupci a praní špinavých peněz.  Skupina ČEZ si vyhrazuje právo sledovat a ověřovat, zda dodavatel dodržuje pravidla stanovená v Závazku.

Skupina ČEZ je účastníkem iniciativy UN Global Compact a řídí se Všeobecnou deklarací lidských práv, Úmluvou OSN o právech dítěte a základní úmluvou Mezinárodní organizace práce (MOP), které respektuje. První zpráva o pokroku Skupiny ČEZ v rámci iniciativy UN Global Compact bude předložena v lednu 2023.