Skip to Content

Biodiverzita

GRI 103, 304–2 / SDG15

Ve Skupině ČEZ jsme si vědomi důležitosti ochrany a zachování příznivého životního prostředí a s tím spojené podpory biodiverzity a ekosystémů. Požadavky environmentálního managementu a udržitelnost ve všech fázích životního cyklu naší činnosti jsou nedílnou součástí našich procesů a aktivit. Skupina ČEZ používá bezpečné a osvědčené technologie, s cílem minimalizovat dopady svých činností, výrobků a služeb na životní prostředí. Skupina ČEZ vyžaduje od svých dodavatelů stejný přístup k bezpečnosti a ochraně životního prostředí, tyto požadavky definuje v povinnostech dodavatelů Skupiny ČEZ uvedených v Závazku etického chování, část 8: Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj. Závazek Skupiny ČEZ k ochraně životního prostředí a související povinnosti jsou vyjádřeny v dokumentu Politika bezpečnosti a ochrany životního prostředí.

V rámci procesu EIA je prováděno hodnocení vlivu nových výrob, tak i změny stávajících, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí. Dokumentace EIA zahrnuje mimo jiné i mitigační opatření k zamezení, resp. k minimalizaci negativních dopadů či kompenzaci negativních dopadů na ekosystémy / biodiverzitu.

Průběžné monitorování je prováděno jak ve smyslu platných povolení k provozu, tak i v rámci společenské odpovědnosti (imisní monitoring v blízkosti nejvýznamnějších zdrojů emisí). Výsledky jsou předávány jak státní správě, tak vedení místních samospráv.

Ochrana a obnova biodiverzity

Představenstvo ČEZ, a. s., je zodpovědné za ochranu biologické rozmanitosti, více informací v Matici politik na straně 81. Hlavním úkolem při podpoře biodiverzity je omezení spalování fosilních paliv a s tím související omezení těžby hnědého uhlí a rekultivace postiženého území. Ve strategii Skupiny ČEZ VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka patří dekarbonizace mezi hlavní environmentální cíle – podíl výroby elektřiny z uhlí má do roku 2030 klesnout na 12,5 %.

Strategie Skupiny ČEZ zahrnuje omezení těžby hnědého uhlí a snížení emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů jako základní předpoklad pro ochranu a obnovu biologické rozmanitosti. Součástí strategie je také obnova území postižených těžbou, kde je v procesu rekultivace podporována biodiverzita stanovišť a jejich směřování k přírodě blízkému stavu. Všechny investiční záměry a změny provozu zařízení, které by mohly mít dopad na biodiverzitu, podléhají posouzení vlivu na životní prostředí. V rámci něj se před zahájením realizace záměru provádí biologický monitoring, který poskytuje podrobné mapování výskytu všech rostlinných a živočišných druhů. V případě potřeby jsou, ve spolupráci s odborníky na životní prostředí, tyto druhy přemístěny do vhodných biotopů, například těch, které jsou vytvořeny na rekultivovaných plochách.

Některé lokality Skupiny ČEZ se historicky nacházejí v blízkosti nebo uvnitř zvláště chráněných území, např. v chráněných krajinných oblastech, přírodních rezervacích a v blízkosti přírodních památek. Některé provozy se nacházejí přímo v evropsky významných lokalitách nebo v ptačích oblastech soustavy Natura 2000. Veškeré činnosti a provozy v těchto lokalitách s vysokou hodnotou biologické rozmanitosti podléhají podmínkám a povinnostem stanoveným pro ochranu druhů kompetentními orgány ochrany přírody.

Důležitou součástí aktivit Skupiny ČEZ v oblasti biodiverzity je boj proti nepůvodním invazním druhům. Invazní druhy se řadí mezi hlavní negativní faktory ohrožující stávající biodiverzitu původních ekosystémů.

Slávička mnohotvárná (Dreissena polymorpha) je nepůvodní druh mlže, který postupně kolonizoval velkou část evropského vodního prostředí. Stejně jako ostatní nepůvodní druhy, nemá v místní přírodě predátora takového rozsahu, že by byla její populace snížena přírodní cestou. Přemnožení způsobuje technické problémy ve vodních elektrárnách a dalších technických zařízeních, která využívají surovou říční vodu. V návaznosti na dlouhodobé monitorování, včasnou predikci a snižování výskytu slávičky mnohotvárné v nádržích vodních elektráren, jsme v roce 2023 připravili preventivní biologický monitoring zaměřený na zjištění aktuálního stavu biologické kontaminace chladicího okruhu a ostatních vodních systémů tepelné elektrárny Ledvice napájené z vodního toku Labe. Monitoring je zaměřen na průnik vajíček škeblí z vnějších vodních zdrojů a vývoj kontaminace škeblemi v průběhu celého roku.

Ochrana ptactva

Ve Skupině ČEZ klademe důraz na ochranu ptáků před úrazem elektrickým proudem a na prevenci zranění a úhynů způsobených jejich dosedáním na podpěrné body elektrických vedení. Jako ochrana se nejčastěji na izolátory umísťují plastové chráničky, které umožňují bezpečné dosednutí. Dalším způsobem ochrany ptáků je instalace bezpečných konzolových konstrukcí s dosedací tyčí. Toto řešení neumožní dosednutí ptáků mezi vodiče, ale umožní jim bezpečné dosednutí na dosedací tyč, která je k tomu určena. Tento způsob ochrany se využívá při rekonstrukcích nebo výstavbě nových vedení vysokého napětí.

V distribuční síti společnosti ČEZ Distribuce bylo v roce 2023 vybaveno ochrannými prvky 3 693 stávajících podpěrných bodů vedení vysokého napětí. ČEZ Distribuce vlastní a spravuje přibližně 475 tisíc podpěrných bodů vysokého napětí, z nichž je nyní pro ptáky bezpečných 71 %. V roce 2023 bylo na ochranu ptáků vynaloženo 10,6 mil. Kč.

ČEZ Distribuce monitoruje čapí hnízda umístěná na zařízeních distribuční sítě. Každoročně jsou zaznamenány případy, kdy si čápi staví hnízda na podpěrných bodech vedení nízkého napětí. Hnízda jsou ve spolupráci s krajskými úřady a Českou společností ornitologickou odstraňována a přemísťována na bezpečnější místa. Podpěrný bod je následně opatřen zábranou, která zabrání čápům ve vytvoření nového hnízda na původním místě. Pokud není možné odstranění hnízda, dráty kolem něj jsou izolovány, aby nedošlo ke zranění nebo úhynu čápů elektrickým proudem.

Z podnětu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) byla provedena kontrola dutých betonových sloupů elektrického vedení společnosti ČEZ Distribuce. Bylo zkontrolováno a opraveno krytí sloupů z důvodu ochrany kriticky ohroženého sýčka obecného (Athene noctua). Kontrola sloupů byla doporučena AOPK ČR v oblastech kritických pro hnízdění sýčka obecného. Jde o silně ohrožený druh, jeho ochrana je vzhledem k současnému stavu populace ve střední Evropě prioritou druhové ochrany.

V roce 2023 pokračovala podpora hnízdění sokola stěhovavého (Falco peregrinus) v lokalitách Skupiny ČEZ. Na objektech ve vlastnictví členů Skupiny ČEZ bylo v instalovaných budkách vyvedeno celkem 16 mláďat. Od roku 2011, kdy byla na chladicí věži elektrárny Tušimice umístěna první sokolí hnízdní budka v ČR, bylo na výškových stavbách elektráren, komínech a chladicích věžích vyvedeno nejméně 163 mláďat.

Ochrana chráněných druhů živočichů a rostlin

V rámci ochrany životního prostředí a podpory biodiverzity Skupina ČEZ monitoruje druhy uvedené na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN či jinak chráněné, které mají svůj biotop v oblasti ovlivněné provozem.

Druhy uvedené na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN či národně chráněné druhy s biotopem v oblasti ovlivněné provozem
Druhy Celkový počet Třída
Kriticky ohrožené 32 ptáci, hmyz, rostliny
Ohrožené 48 ptáci, hmyz, obojživelníci, měkkýši, rostliny
Zranitelné 91 ptáci, hmyz, obojživelníci, plazi, měkkýši, korýši, vířníci, ryby, savci, rostliny
Téměř ohrožené 96 ptáci, hmyz, obojživelníci, plazi, měkkýši, pavoukovci, savci, rostliny
Málo dotčené 165 ptáci, hmyz, savci, ryby, rostliny

Biologickými průzkumy v našich lokalitách byly zjištěny různé druhy živočichů a rostlin, v některých případech se jedná o druhy chráněné. Tyto druhy jsou mnohdy vázány na specifické podmínky, které jsou pro danou lokalitu charakteristické. Skupina ČEZ se snaží tato, z pohledu výskytu vzácných biotopů a na ně vázaných chráněných druhů živočichů a rostlin, významná území chránit a podporovat.

Jedním z významných území, kde probíhá monitoring a ochrana ohrožených druhů rostlin a živočichů, je bývalé odkaliště elektrárenských popílků Tušimice. Předmětem ochrany jsou zde populace ohrožených druhů motýlů, ptáků, plazů a rostlin např. okáč metlicový (Hipparchia semele), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), ještěrka zelená (Lacerta viridis), smil písečný (Helichrysum arenarium). Cílem ochrany je stabilizace a posílení populací ohrožených druhů a udržení nebo zvýšení potenciálu území pro trvale se vyskytující druhy zastoupené v Červeném seznamu ohrožených druhů. Vzhledem k tomu, že se jedná o z mnoha důvodů ceněné území, byla v roce 2022 připravena smlouva mezi ČEZ, a. s. a Krajským úřadem Ústeckého kraje o ochraně daného území podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Smluvním závazkem je tak zajištěna eliminace invazivních druhů rostlin, řízená seč a pastva ovcí a koz s cílem zachování optimálních podmínek pro populaci okáče metlicového a v neposlední řadě také monitoring a hodnocení jednotlivých indikátorů stavu chráněného území.

V rámci elektrárny Ledvice byl vytvořen vhodný prostor pro záchranu kriticky ohroženého karase obecného (Carassius carassius). Tento druh se dříve hojně vyskytoval v návesních rybníčcích, slepých ramenech a tůních okolo řek, mnohdy zůstával jediným druhem ve stojaté vodě s nedostatkem kyslíku a posledním druhem v zanesené nádrži či tůni. V současné době je však vytlačován invazivním druhem – karasem stříbřitým (Carassius auratus). Retenční nádrž čistírny technologických vod elektrárny byla od posledního vyčištění čtyři roky postupně připravována a byly vytvářeny vhodné podmínky pro chov karase obecného. Ve spolupráci s rybářským svazem Duchcov byly zajištěni geneticky čistí jedinci vhodní k chovu vyskytující se v blízkosti elektrárny Ledvice, resp. v tůních okolo Duchcova, tedy nedotčení křížením s invazními druhy. Pro vyhodnocení zdraví populace a její růst je prováděn pravidelný kontrolní výlov. Na základě odborných konzultací poté bude určena vhodná doba pro výlov a návrat karase obecného do přirozeného prostředí.

Skupina ČEZ také spolupracuje se správcem závlahové soustavy Lesy ČR, s.p. a převodem povrchových vod areálem elektrárny Hodonín přispívá k ochraně v České republice unikátního a nenahraditelného biotopu lužních lesů, ohroženého provedenými komplexními vodohospodářskými úpravami. Převáděné povrchové vody kromě toho dotují prameniště Podluží, zdroj pitné vody místní komunity.

Během biologických průzkumů na lokalitách Skupiny ČEZ byl zjištěn výskyt některých chráněných druhů živočichů, jedná se např. o čmeláka skalního, svižníka polního, lišaje pryšcového, otakárka ovocného či žluvy hajní. V případě rostlin je možné zmínit například areál JE Temelín, ve kterém se nacházejí některé druhy rostlin zařazených do Červeného seznamu ČR. Zjištěné druhy se nacházejí v prostoru elektrárny prokazatelně vlivem v minulosti probíhajících stavebních prací, kde manipulací se zeminou a následnou rekultivací vznikly plošky s řídkým vegetačním krytem nebo místa zamokřená, kde tyto rostliny prospívají především díky nízkému konkurenčnímu tlaku z okolí. Jedná se o bělolist rolní (Filago arvensis), zeměžluč okolíkatou (Centaurium erythraea) či mrvku myší ocásek (Vulpia myuros).

Práce v lokalitách jsou vždy prováděny s ohledem na chráněné druhy živočichů a rostlin.

Rekultivace dolů

V roce 2023 pokračovala technická a biologická rekultivace území dotčených důlní činností Skupiny ČEZ. Obnova krajiny a vytvoření ekologické stability jsou zásadní pro minimalizaci a eliminaci dopadů těžby hnědého uhlí na životní prostředí. Vytvoření nové krajiny s obnovou všech základních funkcí rekultivovaných ploch a jejich začlenění do okolní krajiny jsou hlavními a nejdůležitějšími cíli rekultivace. Jednotlivé rekultivační projekty jsou připravovány v souladu se Souhrnnými plány sanace a rekultivace.

Hlavní činností společnosti Severočeské doly, a.s. je těžba nerostných surovin, tedy činnost probíhající pod povrchem terénu. Skupina ČEZ jinou takto rozsáhlou podpovrchovou činnost neprovozuje. Jednou z hlavních managementových priorit Severočeských dolů je podpora biodiverzity jako důležitého nástroje ochrany přírody a krajiny. Ochrana a zvyšování biodiverzity podléhají podmínkám stanoveným v povoleních těžby podle Plánů otvírky, přípravy a dobývání, které upravují těžbu hnědého uhlí v Dole Bílina a Dolech Nástup Tušimice. Ve městech a obcích dotčených těžbou jsou zavedena ochranná opatření, jako je vytváření protihlukových bariér, stěn a lesních pásů, která snižují negativní účinky těžby.

Severočeské doly dokončily v roce 2023 rekultivaci krajiny na ploše 119,48 ha a zahájily novou rekultivaci na ploše 50,91 ha. V roce 2023 nebyly na Dole Bílina ani na Dolech Nástup Tušimice provedeny zábory pozemků pro postupy 1. skrývkového řezu. V prostoru předpolí obou dolů je před zahájením těžby prováděn průběžný biologický monitoring dotčených pozemků. Jeho účelem je zmapovat výskyt zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin z předpolí lomu. V případě jejich výskytu se provádí transfer do postupně vznikajících náhradních biotopů vytvořených na rekultivovaných plochách.

Proces rekultivace je pravidelně kontrolován pracovníky odboru rekultivací a v kontrolních dnech také zástupci státní správy a zástupci obcí a měst, v jejichž katastrech jsou rekultivační práce prováděny.

Souhrnná tabulka jednotlivých typů rekultivací (v ha) včetně procentuálního vyjádření
Druhy a výměry rekultivovaných pozemků Probíhající Dokončené Celkem
Doly Nástup Tušimice Důl Bílina Doly Nástup Tušimice Důl Bílina Severočeské doly %
Rekultivace celkem 711,68 675,49 2 668,66 3 676,68 7 732,51 100
Zemědělská půda 174,43 150,93 1 522,57 1 338,52 3 186,45 41,21
Lesy 507,36 402,50 937,95 1 706,44 3 554,25 45,96
Voda 4,09 18,13 54,13 160,12 236,47 3,06
Ostatní 25,80 103,93 154,01 471,60 755,34 9,77

V zájmovém území Severočeských dolů, a.s. byly úřední autoritou zaregistrovány následující významné krajinné prvky:

Sukcesní plocha Pokrok na výsypce Pokrok –o rozloze 3,6 ha, technicky nerekultivovaná plocha ponechaná přirozené obnově za účelem posílení ekologických funkcí krajiny.

Sukcesní plochy na Radovesické výsypce o rozloze 54,3 ha se zachováním stanovištní diverzity v podobě vyvýšenin a sníženin jako charakteristického pozůstatku po zakladačovém sypání výsypky. Výsledná pestrá členitost mikroreliéfu vytvořila celou řadu různých ekotypů pro osídlení různými rostlinnými a živočišnými druhy.

Sukcesní plocha Jarmila na Radovesické výsypce –o rozloze 12,4 ha, výjimečná členitostí terénu a stupňovitostí etáží, které společně vytváří velmi přitažlivé přirozené stanoviště zvěře a hnízdiště ptactva. Lokalita je rovněž vyhledávaným útočištěm hmyzu.

Sukcesní plochy na výsypce Merkur o rozloze 32,4 ha se zachováním členitosti terénu, které jsou hnízdištěm celé řady ohrožených druhů ptáků, další ohrožené druhy zde loví či sbírají potravu. Rovněž z botanického hlediska je vhodné lokalitu ponechat v současném stavu bez rekultivace.

Uvedené plochy jsou součástí kategorie „dokončené“ a „ostatní“ rekultivované pozemky.

Zajištění ekosystémových funkcí na vodních tocích

Dodržování povolení, spolupráce se státními orgány ochrany vod a podniky pověřenými správou povodí a toků vede k optimální manipulaci a nakládání s vodami, které zajistí maximální zajištění ekosystémových funkcí, zachování a prosperitu ekosystému.

Ostatní aktivity v oblasti biodiverzity a vzdělávání

Nadace ČEZ vypisuje 2x za rok, na jaře a na podzim, grantové řízení „Stromy“. Toto grantové řízení je zaměřeno na zlepšení životního prostředí pomocí podpory výsadby stromů. V grantovém řízení je podporována výsadba dřevin především v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, která povede ke kultivaci a zmírnění projevů změny klimatu na lokální úrovni. Jedná se zejména o výsadbu, či obnovu dřevin u veřejných budov, liniových dřevin, ve veřejně přístupných zahradách, parcích, dřevin podél vodotečí a návesních nádrží, remízků, sadů, zelených bariér proti větru a prachu, alejí, stromořadí a dalších přírodně, či kulturně hodnotných lokalit. Výsadba zahrnuje pro stanovištně původní druhy dřevin a jejich odrůd. V roce 2023 jsme podpořili 138 žádostí částkou 13 329 463 Kč. Od roku 2011 bylo podpořeno 803 projektů za 84,5 mil. Kč. Celkem jsme pomohli vysadit 127 047 stromů.

Nadace ČEZ je dlouholetým partnerem Safari Park Dvůr Králové a finančně podporuje projekt, který přispívá k záchraně ohrožených druhů nosorožců. Za posledních sedm let jsme přispěli celkovou částkou 8 mil. Kč.

V rámci firemního dobrovolnictví je možné prací podpořit i společnosti z oblasti ekologie a životního prostředí. Během již tradiční akce energetiků z Dukovan bylo v roce 2023 vysazeno 1 480 nových stromů v lokalitě Heraltice na Vysočině. Cílem této dobrovolnické akce je tvorba smíšených porostů se zastoupením širokého spektra dřevin plnících očekávané funkce lesa. Pracovníci Skupiny ČEZ v roce 2023 dále podpořili svou prací např. Zoologickou zahradu hl. m. Prahy nebo Botanickou zahradu hl. m. Prahy.