Skip to Content

Dekarbonizace

GRI 103, 305-1, 305-2, 305-3; SASB IF-EU-110a.1, IF-EU-110a.2 / SDG13

Pařížská dohoda OSN o změně klimatu z roku 2015 představuje závazek omezit globální oteplování na úroveň výrazně nižší než 2 °C oproti předindustriálnímu období a usilovat o omezení nárůstu na 1,5 °C. Ve Skupině ČEZ plně podporujeme závazek Pařížské dohody. V roce 2021 jsme posílili náš závazek být uhlíkově neutrální společností začleněním strategie udržitelnosti do firemní strategie Skupiny ČEZ, a vytvořili jsme tak sjednocenou akcelerovanou strategii VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka. V květnu 2022 jsme posunuli náš cíl dosáhnout klimatické neutrality o deset let, tedy do roku 2040. Toto rozhodnutí bylo motivováno třemi faktory: (1) roční revizí strategie VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka, (2) zahájením plánu REPowerEU a (3) návrhem Evropské komise stanovit přísnější cíle v rámci balíčku Fit for 55. Ve Skupině ČEZ je představenstvo ČEZ, a. s., zodpovědné za Politiku bezpečnosti a ochrany životního prostředí a za Politiku hospodaření s energií. V rámci těchto politik je Systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001 a Systém hospodaření s energií podle normy ISO 50001 základem ochrany životního prostředí.

Skupina ČEZ vykazuje své emise podle metodiky Greenhouse Gas Protocol: Corporate Accounting and Reporting Standard a 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Rozsah reportingu Skupiny ČEZ je dán finanční kontrolou, zahrnuty jsou veškeré společnosti, ve kterých má ČEZ, a. s., finanční účast více než 50 % nebo danou společnost ovládá. Podle metodiky jsou emise reportovány ve 3 oblastech, a to ve Scope 1, 2 a 3. Ve Skupině ČEZ jsou emise Scope 1 a 2 vykazovány v plném rozsahu, Scope 3 emise jsou vykazovány u vybraných kategorií relevantních pro Skupinu ČEZ. Emise skleníkových plynů měříme přímo ve výrobě (kontinuální monitorování), případně jsou emise vypočítávány z emisních faktorů podle IPCC Čtvrté hodnoticí zprávy pro 100letý časový horizont. Do výkazu zahrnujeme všechny skleníkové plyny, které uvádí Kjótský protokol (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC a SF6). Za rok 2021 jsou poprvé emise skleníkových plynů Scope 1 a 2 externě auditovány.

Scope 1

Emise Scope 1 pocházejí ze spalování fosilních paliv pro výrobu elektřiny a tepla (CO2, CH4 a N2O), z pohonných hmot pro vozidla, která vlastníme nebo provozujeme (CO2), z fugitivních emisí při těžbě uhlí (CH4), ze spalování biomasy (CH4 a N2O) a malé množství emisí z úniků HFC, PFC a SF6 z chladicích a klimatizačních zařízení a z vysokonapěťových spínačů.

Emise Scope 1 jsou v současné době nejvýznamnější pro energetický sektor, jejich význam se nicméně v budoucnu sníží s přechodem na nízkoemisní zdroje energie. 97 % emisí CO2 z naší výroby energie spadalo do sféry systému emisních povolenek EU ETS.

Oproti roku 2020 jsme upravili rozsah vykazování emisí Scope 1: přímé biogenní emise CO2 se nevykazují ve Scope 1, zatímco HFC, PFC a SF6 ano, odpovídajícím způsobem jsme přepočítali i celkové emise Scope 1 za rok 2020. Meziročně došlo k výraznému snížení emisí N2O a CH4 v souvislosti s realizací měření namísto použití IPCC faktorů.

Scope 1 emise 2019 2020 2021
Emise z fosilních paliv z provozu zdrojů t CO2 26 070 966 22 458 780 18 702 178
Emise z nevýrobních dieselagregátů* t CO2e N/A 1 014 224
Emise zdrojů CH4* t CO2e N/A 61 753 1) 67 880
Emise zdrojů N2O* t CO2e N/A 522 384 1) 136 150
Fugitivní emise z těžby uhlí CH4* t CO2e N/A 335 522 30 463
Fugitivní emise ze skládky odpadů CH4* t CO2e N/A 1 1
C/F-HC, SF6 mimo výrobní zdroje t CO2e 3 136 3 295 3 000
Emise z dopravy t CO2e 61 640 57 640 54 613
Celkem t CO2e 26 135 742 23 440 389 18 994 509
Emise z biomasy z provozu zdrojů t CO2e 1 343 775 1 534 381 1 293 425

*Sledováno od roku 2020.
1) Rok 2020 přepočten a opraven.

Scope 2

V souladu s GHG protokolem a s cílem minimalizovat dvojí započítávání emisí do Scope 1 a 2 Skupina ČEZ zachází se spotřebou v síti, jako by ji dodávala její vlastní zařízení.

Vykazované emise Scope 2 se týkají ztrát v distribuční síti. Emise reportujeme podle metodologie location-based. Scope 2 emise se meziročně snížily v důsledku odprodání provozu v zahraničí.

Scope 2 emise 2019 2020 2021
Celkem t CO2e 356 198 333 409 142 698
Scope 3

GHG Protokol rozděluje emise Scope 3 do 15 kategorií, které zahrnují nepřímé emise v dodavatelském řetězci.

Relevantními kategoriemi pro Skupinu ČEZ, které jsou vykazovány, jsou Nákup zboží a služeb, Spotřeba energie a paliv nezahrnutá ve Scope 1 a Scope 2 a Využití prodávaných produktů. Pracujeme na vyhodnocení a výpočtu dalších relevantních kategorií Scope 3.

Scope 3 emise 2019 2020 2021
Kategorie 1 – Nákup zboží a služeb t CO2e 41 112 33 316 40 428
Kategorie 3 – Spotřeba energie a paliv t CO2e 2 633 947 2 479 467 1 529 566
Kategorie 11 – Využití prodávaných produktů t CO2e 15 647 657 14 864 921 9 674 011
Celkem t CO2e 18 322 716 17 377 703 11 244 005
Redukce emisní intenzity

GRI 103, 305-4, 305-5; SASB IF-EU-110a.3

Emisní intenzita 2019 2020 2021
CO2e na vyrobenou elektřinu a teplo t CO2e/MWh 0,38 0,34 0,29

V roce 2021 jsme akcelerovali strategii udržitelnosti a plně ji začlenili do naší skupinové strategie VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka. Stanovili jsme si ambiciózní cíle na podporu transformace energetiky na nízkoemisní výrobu energie:

  • Do roku 2030 snížíme emise CO2e v souladu s Pařížskou dohodou well below 2 degrees.
  • Snížíme emisní intenzitu z 0,38 t CO2e/MWh v roce 2019 na 0,26 t CO2e/MWh v roce 2025 a na 0,16 t CO2e/MWh v roce 2030.
  • Snížíme podíl výroby elektřiny z uhlí z 39 % v roce 2019 na 25 % v roce 2025 a na 12,5 % v roce 2030.

Naše klimatické cíle jsou v souladu s iniciativou Science Based Targets (SBTi), v květnu 2022 byly naše krátkodobé cíle validovány. Pravidelně sledujeme pokrok při plnění cílů a vytváříme nové iniciativy v reakci na nové právní předpisy, požadavky stakeholderů a trh, tak abychom byli lídrem v transformaci energetického trhu. Společně s dalšími evropskými energetickými skupinami jsme zaregistrovali své závazky ke snižování emisí skleníkových plynů v rámci Nestátní zóny pro klimatické aktivity (NAZCA), která vznikla před Pařížskou konferencí o klimatu v roce 2015.

V naší akcelerované strategii jsme si stanovili cíl snížit emisní intenzitu do roku 2030 o více než 50 %. K dosažení tohoto cíle využíváme inovace výrobních technologií, dekarbonizujeme naše portfolio, postupně ukončujeme výrobu elektřiny a tepla z uhlí. V budoucnu se chystáme postavit nový blok jaderné elektrárny v Dukovanech a zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie v našem portfoliu. V roce 2021 jsme při celkovém snížení výroby elektřiny a tepla oproti roku 2020 snížili emisní intenzitu o 13 %; výroba z uhlí se snížila o 17 %, výroba ze zemního plynu o 19 %, výroba z obnovitelných zdrojů se snížila o 22 % a výroba z jaderných zdrojů se zvýšila o 2 % na 30,7 TWh.

Vyřazení uhlí z výroby

Pro dosažení cíle v naší vizi plánujeme dekarbonizaci výrobního portfolia prostřednictvím postupného vyřazování uhelných elektráren. Úplné ukončení provozu uhelných elektráren plánujeme nejpozději do roku 2038, nicméně je velmi pravděpodobné, že k němu dojde mnohem dříve. Skupina ČEZ si stanovila střednědobé a dlouhodobé závazky týkající se ukončení provozu uhelných elektráren: Snížit podíl výroby elektřiny z uhlí na 25 % do roku 2025 a na 12,5 % do roku 2030. V roce 2021 byl instalovaný výkon uhelných elektráren snížen o 500 MW. Transformovat uhelné lokality na nová paliva s nižšími emisemi skleníkových plynů, jako jsou biomasa a vodík. V roce 2021 ukončil provoz uhelný výrobní zdroj Energotrans III v lokalitě Mělník. Lokalita v Mělníku přejde do roku 2030 v rámci svého výrobního portfolia pouze na nízkoemisní zdroje. Provést modernizaci zbývajících uhelných elektráren v souladu s Plánem spravedlivé územní transformace.

Látky poškozující ozonovou vrstvu

GRI 305-6

Látky poškozující ozonovou vrstvu 2019 2020 2021
Úniky   t CO2e 1,19 5,10 5,27

Látky poškozující ozonovou vrstvu jsou chemické látky, které se projevují ve stratosféře. Pokud je to možné, vyhýbáme se používání takových látek, minoritní emise pocházejí z úniků z chladicích zařízení, která se ve Skupině ČEZ ještě používají. Vzhledem ke změně definice emisí Scope 1 jsme přepočítali emise látek poškozujících ozonovou vrstvu v předchozích letech. Nárůst v letech 2020 a 2021 byl způsoben likvidací klimatických zařízení elektrárny Prunéřov I, která byla odstavena 30. 6. 2020.

Nízké emise a dosažení klimatické neutrality

Strategickou prioritou VIZE 2030 – Čistá energie zítřka je transformace výrobního portfolia na nízkoemisní a dosažení klimatické neutrality do roku 2040. Podíl uhlí na produkci se neustále snižuje; v současnosti více než 60 % celkové výroby ČEZ tvoří bezemisní zdroje, a to včetně jaderných.

Jaderné elektrárny
Jaderné elektrárny

Jaderné elektrárny jsou stabilní součástí našeho uhlíkově neutrálního portfolia. ČEZ pravidelně přijímá opatření ke zvýšení jejich účinnosti a k zajištění stabilního a spolehlivého provozu, jako je obnova zařízení a modernizace jaderné elektrárny Dukovany.

Obnovitelné zdroje energie
Obnovitelné zdroje energie

Potřeba řešení změn klimatu je hlavním důvodem pro přechod od energetiky s převahou fosilních paliv k energetice založené na bezemisních zdrojích energie. Transformace energetického sektoru nabízí příležitosti pro udržitelný rozvoj, energetickou bezpečnost, zlepšení zdraví, tvorbu pracovních míst a další společenské výhody. Výroba energie z obnovitelných zdrojů je pouze jednou z částí přechodu na nízkoemisní energetiku. Místo uhelných elektráren se Skupina ČEZ zaměří na zvyšování kapacity stávajících bezemisních obnovitelných zdrojů v provozu a na výstavbu nových obnovitelných zdrojů energie (OZE), především fotovoltaických elektráren.

Přechod na čistší energii
Přechod na čistší energii

Plyn hraje důležitou roli při přechodu na čistší energii, protože umožňuje postupný odklon od uhlí. Čtvrtina celkových emisí CO2 v České republice pochází z výroby tepla, která byla v minulosti do značné míry závislá na uhlí. Transformace tepláren Skupiny ČEZ je jednou z klíčových oblastí, díky níž dosáhneme našich ekologických závazků a nízkoemisní výroby, které jsme si stanovili v naší strategii VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka.