Skip to Content

Odpady a přírodní zdroje

Odpad a přírodní zdroje

GRI 103, 306–1, 306–2; SASB IF–EU–150a.1 / SDG12

Skupina ČEZ si je vědoma rostoucí důležitosti správného nakládání s odpady a ochrany přírodních zdrojů. Na odpad proto nahlížíme jako na nový zdroj a materiál, ve všech krocích nakládání s odpady uplatňujeme principy oběhového hospodářství.

Nakládání s odpady je založeno na Systému environmentálního managementu (EMS), který stanovuje hierarchii způsobů nakládání s odpady v pořadí důležitosti od prevence, přípravy k opětovnému využití, recyklace a energetického využití odpadu až po likvidaci. Nakládání s odpady se ve Skupině ČEZ věnují odborně vyškolení pracovníci. Zavádíme konkrétní iniciativy, které odrážejí naši environmentální politiku a předcházejí vzniku odpadů.

Oběhové hospodářství je model udržitelné výroby a spotřeby, který optimalizuje využití zdrojů, prodlužuje životní cyklus jednotlivých výrobků a snižuje množství odpadu na minimum. Ve Skupině ČEZ jsme zavedli principy oběhového hospodářství do naší firemní kultury, strategie a procesů našich obchodních aktivit. Za nakládání s odpady a oběhové hospodářství odpovídá představenstvo ČEZ, a. s., prostřednictvím Politiky ochrany životního prostředí a bezpečnosti.

Hierarchie nakládání s odpady je dodržována ve všech našich činnostech, v roce 2023 jsme předali k recyklaci či k jinému využití 58 % vyprodukovaných odpadů, bylo odstraněno 34 % odpadů, z toho 28 % bylo uloženo na skládku, 8 % odpadů, převážně železného šrotu z demolic zůstalo skladováno a bylo předáno k dalšímu využití v následujícím roce.

Více než dvojnásobné navýšení produkce odpadů souvisí s prováděním demolice 4 bloků uhelné elektrárny Prunéřov. V rámci vyřazování uhelných elektráren z provozu se demontují technologie a bourají již nepoužitelné budovy, čímž vzniká velké množství odpadu. Před demolicí provádíme screening odpadu cílený na identifikaci opětovně využitelných odpadů a nebezpečného odpadu. Demolice řídíme tak, abychom maximalizovali využití odpadu. Většinu našich odpadů proto tvoří stavební a demoliční odpady pocházející z demolice staveb, kovové odpady, kaly z čištění odpadních vod a komunální odpad.

Dceřiná společnost ČEZ Recyklace uplatňuje principy oběhového hospodářství při zpětném odběru vyřazených fotovoltaických panelů a do budoucna i baterií. V roce 2023 společnost ČEZ Recyklace převzala od společností Skupiny ČEZ v režimu zpětného odběru 2 368 kusů fotovoltaických panelů, což bylo 40,251 tun.

Produkty spalování a odsíření (4 566 554 t) jsou v rámci předcházení vzniku odpadů podrobovány pravidelnému testování a certifikaci a v režimu výrobků dále využívány, v 99,7 % se tak nestanou odpadem. Odpadem se nestávají ani výrobky s ukončenou životností vytříděné a předané k recyklaci v režimu zpětného odběru (baterie, akumulátory, pneumatiky, zářivky, vyřazená elektrozařízení) v množství 316 t.

Data o odpadech a způsobu nakládání s nimi jsou vykazována ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady ES č. 98/2008 a Rozhodnutí Komise 2014/955/EU o seznamu odpadů podle katalogových čísel odpadů a kódů jejich využití/odstranění na základě vážení hmotnosti při předávce odpadů do zařízení k využití/odstranění odpadů. Data jsou založena na sběru dat v rámci celé korporace a dat o nakládání s odpady odpadových společností, jimž byly odpady předány. Data nezahrnují odpadní vody ani hmoty z těžby, které jsou využívány pro sanační a rekultivační práce. Pro reporting dat byl využit standard GRI 306: Waste 2020.

Vyprodukované odpady
Vyprodukované odpady (t) 2021 2022 2023
Ostatní odpad 59 235 47 738 119 822
Nebezpečný odpad 2 994 1 733 8 695
Radioaktivní odpad 337 428 238
Celková produkce odpadů 62 566 49 889 128 755
Využité nebezpečné odpady
Využité nebezpečné odpady (t) 2021 2021 On‑site 2021 Off‑site 2022 2022 On‑site 2022 Off‑site 2023 2023 On‑site 2023 Off‑site
Příprava pro opětovné použití 188 0 188 1 0 1 9 0 9
Recyklace 584 0 584 271 178 93 352 0 352
Ostatní využití 603 0 603 65 0 65 289 0 289
Celkově využito nebezpečných odpadů 1 375 0 1 375 337 178 159 650 0 650
Využité ostatní odpady
Využité ostatní odpady (t) 2021 2021 On‑site 2021 Off‑site 2022 2022 On‑site 2022 Off‑site 2023 2023 On‑site 2023 Off‑site
Příprava pro opětovné použití 17 378 0 17 378 6 128 0 6 128 14 829 0 14 829
Recyklace 14 532 0 14 532 17 152 0 17 152 58 080 0 58 080
Kompostování 20 556 17 005 3 551 15 727 14 882 845 846 0 846
Ostatní využití 12 019 7 360 4 659 9 783 9 159 624 269 0 269
Celkově využito ostatních odpadů 64 485 24 365 40 120 48 790 24 041 24 749 74 023 0 74 023
Celkové množství využitých odpadů 65 860 24 365 41 495 49 127 24 219 24 908 74 673 0 74 673
Odstraněné nebezpečné odpady
Odstraněné nebezpečné odpady (t) 2021 2021 On‑site 2021 Off‑site 2022 2022 On‑site 2022 Off‑site 2023 2023 On‑site 2023 Off‑site
Energetické využití odpadů 154 0 154 296 0 296 88 0 88
Spalování 26 0 26 36 0 36 48 0 48
Skládkování 589 0 589 193 0 193 6 706 0 6 706
Ostatní využití 849 0 849 1 051 0 1 051 1 203 0 1 203
Celkově odstraněno nebezpečných odpadů 1 618 0 1 618 1 576 0 1 576 8 045 0 8 045
Odstraněné ostatní odpady
Odstraněné ostatní odpady (t) 2021 2021 On‑site 2021 Off‑site 2022 2022 On‑site 2022 Off‑site 2023 2023 On‑site 2023 Off‑site
Energetické využití odpadů 95 0 95 76 0 76 496 0 496
Spalování 14 0 14 117 0 117 62 0 62
Skládkování 10 636 4 683 5 954 16 638 1 498 15 140 29 526 1 150 28 376
Ostatní využití 8 708 4 188 4 520 6 587 3 316 3 271 6 012 2 584 3 428
Celkově odstraněno ostatních odpadů 19 453 8 871 10 583 23 418 4 814 18 604 36 096 3 734 32 362
Celkové množství odstraněných odpadů 21 071 8 871 12 201 24 994 4 814 20 180 44 141 3 734 40 407

1) Pozn. V položce „on site“ jsou zahrnuty rovněž radioaktivní odpady na úložišti radioaktivních odpadů Dukovany v množství 238 t v roce 2023.

Odpad vyprodukovaný na výrobu elektřiny a tepla
Odpad vyprodukovaný na výrobu elektřiny a tepla (v kg/MWh) 2021 2022 2023
Ostatní odpad 0,92 0,77 2,02
Nebezpečný odpad 0,05 0,03 0,15

V souvislosti s demolicí uhelné elektrárny Prunéřov 1 byla v roce 2023 významně zvýšena produkce ostatních i nebezpečných odpadů na MWh elektřiny a tepla. V rámci demolice bylo vyprodukováno téměř 80 tis. tun odpadů. Kromě produkce odpadů z demolice zůstala produkce odpadů na úrovni předchozího roku. Množství nebezpečných odpadů tvořilo v roce 2023 přibližně 6,8 % všech odpadů, nárůst produkce nebezpečných odpadů opět souvisí s demolicí uhelné elektrárny, převážně se jedná o odpady kontaminované ropnými látkami.

Hlavní toky odpadů, které tvoří majoritní podíly v ostatních a nebezpečných odpadech z hlavních výrobních činností:
Tok odpadů Složení odpadů Vznik odpadu v roce 2023 (t) Basilejská úmluva příloha III, seznam nebezpečných vlastností
Ostatní odpad/Stavební a demoliční odpady Izolace, stavební dřevo, odpady plastů, minerálních vláken, cihly, beton, železobeton z demolic a rekonstrukcí staveb, včetně vytěžené zeminy v rámci stavebních prací. 20 045 N/A
Nebezpečný odpad/Stavební a demoliční odpady Kontaminované odpady z demolic, odpady obsahující azbest 6 423 HP 14HP 3HP 7
Ostatní odpad /Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení, které nejsou certifikovány v režimu výrobků Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 není popílek klasifikován jako nebezpečná látka. Látka se skládá z fází skelného/amorfního materiálu a minerálů. Její chemické složení se přednostně analyzuje jakožto prvkové a udává se jako hmotnostní zlomek každého ekvivalentního oxidu, např. SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO. 15 725 N/A
Ostatní odpad/Odpadní kovy (včetně jejich slitin) Složení závisí na materiálu použitém v technologie. Jedná se především o železo a ocel, hliník, měď, kabely atd. 58 561 N/A
Ostatní odpad/ Odpady z čistíren odpadních vod a kaly z čiření Kaly jsou suspenzí pevných a koloidních částic organických a anorganických látek ve vodě. Kal obsahuje: organické látky a dále sloučeniny dusíku a fosforu těžké kovy: (Zn, Pb, Cu, Cr, Ni, Cd, Hg, As) v konc.1 až 1000 mg/kg sušiny; organické látky, anorganické sloučeniny na bázi Si, Al, Ca, Mg aj. 2 157 N/A
Nebezpečné odpady/Odpadní motorové, převodové a mazací oleje a odpady z odlučovačů oleje Odpadní oleje tříděné do jednotlivých kategorií z hlediska jejich užití k regeneraci, přepracování či energetickému využití. 118 HP 3

Naši zaměstnanci vzniklý odpad třídí s cílem separovat využitelné složky. Odpady shromažďujeme v odpovídajících sběrných nádobách, jejich počet a rozmístění je průběžně optimalizováno podle skutečných potřeb. Kromě využitelných složek komunálních odpadů – papíru, plastů, skla, bioodpadu – předáváme k recyklaci také upotřebené oleje, kovové materiály a další využitelné odpady. Součástí systému je zpětný odběr elektrozařízení a baterií. Elektroodpad zpracovávají chráněné dílny zaměstnávající tělesně postižené.

V rámci předcházení vzniku odpadů ve Skupině ČEZ regenerujeme na místě transformátorové oleje, v roce 2023 přesáhlo množství regenerovaného transformátorového oleje určeného k opětovnému použití 452 t.

Ve vazbě na vyřazení nepotřebného majetku a nepotřebných skladových zásob jsou ustanoveny likvidační komise s cílem maximalizovat využití nepotřebného majetku a skladových zásob v rámci Skupiny ČEZ, případně odprodat na externím trhu, tak aby byla zařízení využita v rámci celého životního cyklu.

Radioaktivní odpad (RAO)

S radioaktivními odpady z jaderných elektráren nakládáme v souladu s atomovým zákonem (zákon č. 263/2016 Sb.).

V JE Dukovany i v JE Temelín je kapalný RAO (radioaktivní koncentrát) fixován do bitumenu, tedy do formy vhodné pro uložení. Hlavním technologickým zařízením je filmová rotorová odparka, kde dochází ke smísení koncentrátu s bitumenem za současného odpaření vody. Zpracování semikapalného radioaktivního odpadu (ionexů a kalů) probíhá metodou jeho fixace do geopolymerní matrice a plnění výsledného produktu do 200 l sudů. Pevný RAO je nízkotlace lisován do sudů nebo spalován, taven a vysokotlace lisován v zahraničí.

V roce 2023 se uskutečnilo 29 sledovaných vnitrostátních přeprav radioaktivního odpadu z jaderné elektrárny Temelín do areálu jaderné elektrárny Dukovany. Proběhla jedna mezinárodní přeprava radioaktivních odpadů z ČEZ, a. s., JE Dukovany do firmy JAVYS EBO ke snížení jejich objemu vysokotlakým lisováním a jedna zpětná přeprava RAO po úpravě VT lisováním ze společnosti JAVYS EBO do ČEZ, a. s., JE Dukovany. Dále bylo provedeno 5 mezinárodních přeprav RAO z JE Dukovany do spalovny Studsvik Sweden AB za účelem snížení jejich objemu spálením.

Vedlejší energetické produkty (VEP)

Technologické procesy spalování uhlí a biomasy jsou ve Skupině ČEZ nastaveny s cílem využít produkty, např. popílek, strusku a produkty odsíření (energosádrovec), dále ve stavebnictví. Naším cílem bylo do konce roku 2023 znovu použít alespoň 98 % těchto produktů. V roce 2023 bylo 83,1 % námi vyrobených VEP použito na krajinotvorbu a tvarování terénu, 16,6 % VEP bylo prodáno pro jiné využití ve stavebnictví. Celkem jsme prodali 402 435 t energetického sádrovce na výrobu sádrokartonu a cementu. Celkově bylo využito, resp. předáno k využití, jak v režimu certifikovaných výrobků, tak v režimu odpadů – 99,95 % VEP.

Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO)

Využití odpadu podle zásad oběhového hospodářství přináší nové příležitosti v energetickém sektoru. Skupina ČEZ disponuje technickým, technologickým i personálním know–how potřebným k využití těchto příležitostí, a tak i ke zlepšení životního prostředí nahrazením primárních zdrojů (zejména uhlí).

V areálu lokality Energotrans (Mělník) se připravuje projekt zařízení na energetické využití odpadů. Cílem zařízení je tepelně využít nerecyklovatelný odpad k výrobě tepla a elektřiny, a nahradit tak spotřebu až 3 000 vagónů uhlí ročně. ZEVO jako takové je důležitou součástí oběhového hospodářství. Předpokladem je zahájení provozu na přelomu let 2027 a 2028.

Použité zdroje/materiály

GRI 301–1

Pro Skupinu ČEZ jsou klíčovými vstupy paliva a materiály pro výrobu a rozvod elektřiny a tepla. Preferujeme uhlí, biomasu a materiály pro čištění spalin z lokálních zdrojů. V roce 2023 tvořilo 31 % paliv pro výrobu energie hnědé a černé uhlí. V našich dvou jaderných elektrárnách jsme v roce 2023 použili 81 tun jaderného paliva na výrobu 30,41 TWh bezemisní elektřiny. Jaderné zdroje vyrobily v rámci Skupiny ČEZ nejvíce energie.

Sorbenty a reagenty pro čištění spalin v uhelných elektrárnách Skupiny ČEZ jsou dodávány na základě dlouhodobých kupních smluv. V roce 2023 činily dodávky sorbentů 697 tisíc tun.

Zdroje používané ve výrobních procesech podle hmotnosti/objemu/energetického obsahu
Neobnovitelné suroviny – paliva
Neobnovitelné suroviny – paliva Množství [pevné látky (kt), plyny (mil. m3)] Energie (PJ)
2021 2022 2023 2021 2022 2023
Černé uhlí 1 864 1 744 1 298 36 33 26
Hnědé uhlí a lignit 12 434 12 469 11 340 143 143 131
Zemní plyn 696 541 477 24 19 17
Diesel, lehký topný olej 3,07 2,63 3,72 0,13 0,11 0,14
Těžký topný olej, mazut 2,36 2,94 1,74 0,10 0,13 0,07
Uran 0,07 0,07 0,08 289 287 317
Obnovitelné suroviny – paliva
Obnovitelné suroviny – paliva Množství [pevné látky (kt), plyny (mil. m3)] Energie (PJ)
2021 2022 2023 2021 2022 2023
Pevná biopaliva 1 115 912 896 12,4 10,4 9,9
Kapalná biopaliva 0,23 0 0 0,008 0 0
Bioplyn 1,13 0 18 0,039 0 0,4
Neobnovitelné suroviny – ostatní
Neobnovitelné suroviny – ostatní 2021 2022 2023
Vápenec (kt) 720 757 661
Vápno (kt) 41 28 34
Močovina (kt) 1,1 0,03 0,005
Čpavková voda (kt) 0,5 1,5 2,05
Kyselina adipová (kt) - NEW N/A N/A 0,19

Při výběru a používání materiálů a surovin respektujeme požadavky, případně zákazy jejich využití dle konkrétních evropských nařízení a směrnic (např. nařízení REACH, nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách, směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních nebo nařízení k F–plynům). V případě látek, u kterých je zákaz předběžně diskutován v souvislosti s přípravou nové legislativy, analyzujeme situaci a hledáme náhrady (např. aktuálně silikonové tmely a mazadla, PFAS).

Spotřeba energie a snížení energetické náročnosti

GRI 103, 302–1, 302–3; SASB IF–EU–000.D / SDG7

Spotřeba energie v rámci Skupiny ČEZ zahrnuje veškerou spotřebu energií v rámci Skupiny ČEZ, včetně primární energie (chemicky vázané v palivech) spotřebované k výrobě ušlechtilých forem energie (elektrické energie a teplárenského tepla).

Celková spotřeba energie3 odpovídá rozdílu energie na vstupu a energie na výstupu:
A) Energie na vstupu B) Energie na výstupu
+ spotřeba energie z neobnovitelných (fosilních) paliv (uhlí, zemní plyn, kapalná paliva)  prodej energie (elektřina, teplo, chlad, technologická pára)
+ spotřeba energie z obnovitelných paliv (biomasa, bioplyn, kapalná biopaliva)  
+ teplo vyrobené v parogenerátorech z jaderného paliva
+ výroba energie z nepalivových zdrojů (vítr, voda, fotovoltaika)
+ nákup energie (elektřina, teplo) pro vlastní spotřebu

Nejvýznamnější položkou celkové spotřeby energie je energie chemicky vázaná v palivech spotřebovaná k výrobě elektrické energie a teplárenského tepla. Dále zahrnuje vlastní spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny, spotřebu elektřiny na dodávku tepla pro teplárenské účely, spotřebu elektřiny pro ostatní účely (budovy, osvětlení atd.), vlastní spotřebu a ztráty technologického tepla, vlastní spotřebu teplárenského tepla (otop, teplá užitková voda atd.).

Ukazatel energetické náročnosti při výrobě elektřiny a tepla je v rámci Skupiny ČEZ vyjádřen jako podíl spotřebované energie z obnovitelných paliv, neobnovitelných paliv (i jaderného paliva) a prodané energie (elektřiny, tepla, chladu, technologické páry).

Energetická bilance
Energetická bilance (spotřeba energie v palivu na dodanou energii) Jednotka 2021 2022 2023
A) Spotřeba energie v palivu pro výrobu elektřiny a tepla TJ 535 991 523 519 495 341
z toho neobnovitelná paliva TJ 523 583 513 851 486 165
z toho obnovitelná paliva TJ 12 408 9 668 9 176
B) Energie vyrobená z nepalivových zdrojů TJ 7 351 6 936 6 366
C) Dodaná energie TJ 199 166 194 061 188 910
z toho elektřina TJ 172 773 170 543 161 103
z toho teplo TJ 26 393 23 412 27 793
z toho chlad* TJ N/A 53 14
z toho technologická pára* TJ N/A 0 0
Celková spotřeba energie, včetně primární energie k výrobě elektřiny a tepla (A+B–C) TJ 344 176 336 393 312 796
Ukazatel energetické náročnosti (A/C)   2,691 2,698 2,622

* Ukazatel je sledován od roku 2022.

Podíl zdrojů v energetickém mixu v roce 2023
Zdroj %
Jádro 59,1
Voda 4,6
Fotovoltaika 0,3
Vítr 0,7
Uhlí 30,0
Zemní plyn 3,9
Biomasa 1,4
Bioplyn 0,0

Naše závazky v oblasti úspor energie, které jsou popsány v Energetické politice Skupiny ČEZ a schváleny představenstvem, stanovují rámec pro řízení a efektivní využívání energie. Plnění těchto závazků nám také pomůže dosáhnout našeho cíle snížit intenzitu emisí skleníkových plynů.

V souladu s Národním akčním plánem energetické účinnosti ČR realizujeme u našich zákazníků iniciativy zaměřené na energetickou účinnost. V praxi instalujeme moderní technologie, chytré výrobky a systémy, které inteligentně řídí spotřebu energie.

Prostřednictvím informačních kampaní také zvyšujeme povědomí zákazníků o úsporách energie.

Níže uvádíme hlavní projekty úspor energie, které jsme realizovali u našich zákazníků v roce 2023:

  • vysoce účinná kogenerační výroba elektřiny a tepla,
  • tepelná čerpadla v obytných budovách,
  • energetické služby se zaručenou finanční úsporou,
  • energeticky účinné osvětlení v nebytových budovách,
  • energeticky účinné venkovní osvětlení v průmyslových objektech.

V příštích letech se zaměříme především na digitální transformaci a decentralizovanou výrobu energie. Digitalizaci vnímáme jako hnací sílu nižší spotřeby energie, a proto jsme si stanovili cíl pokrýt do roku 2030 pokrýt 80 % spotřeby inteligentními měřiči.