Pomáháme

Dárcovství a sponzorský program – Skupina ČEZ se dlouhodobě řadí mezi nejvýznamnější dárce v České republice.

Životní prostředí

Zajímavé informace k ekologickému aspektu aktivit Skupiny ČEZ.

Politika bezpečnosti a ochrany ŽP

Bezpečnost a ochrana životního prostředí patří k našim nejvyšším prioritám.

Programy snižování zátěže ŽP

V letech 1992–1998 elektrárenská společnost ČEZ realizovala nejrozsáhlejší ekologický program v Evropě.

Sledování parametrů pro ochranu ovzduší

Hodnoty měření emisí, imisí a podil na imisní koncentraci.

Informace dle energetického zákona č.458/2000 Sb.

Bezpečnost

Politika bezpečnosti Skupiny ČEZ je realizována naplňováním stanovených bezpečnostních cílů a dodržováním řady bezpečnostních principů.

Energetická bezpečnost a soběstačnost ČR

Cítíme odpovědnost za podporu hospodářského růstu a životní úrovně lidí v této zemi.

Kultura bezpečnosti

Součástí firemní kultury je i důraz na bezpečnostní kulturu.

Jaderná bezpečnost

Provozovatel jaderného zařízení je odpovědný za jadernou bezpečnost svých jaderných zařízení a plnění požadavků k jejímu zajištění.

Kvalita

Politika kvality řízení definuje hlavní zásady vnímání kvality pro všechny zaměstnance.

Aktuální zpráva o společenské odpovědnosti

Skupina ČEZ si plně uvědomuje spoluzodpovědnost za stav prostředí, které ji obklopuje. Proto zahrnula CSR do svého strategického plánování a každodenní praxe. CSR prostupuje činností celé firmy i všech integrovaných společností.

Ocenění v soutěži Top odpovědná firma 2013

Skupina ČEZ získala 2 prvenství v nezávislé národní ceně za odpovědné a udržitelné podnikání.