Přejít na menu Volba jazyka

Iniciativa FUTUR/E/MOTION

Před čtyřmi lety vznikla v rámci Skupiny ČEZ nová strategická iniciativa zaměřená na rozvoj inovativních témat a technologií. Iniciativa byla odpovědí společnosti ČEZ na trendy v energetice a souvisejících technologiích, které mohou do budoucna představovat rozvojové příležitosti, ale i ohrožení, což je obecně dáno dlouhodobou životností aktiv v energetice. Sledování trendů se tak pro energetiky stává nutností. V pozadí těchto změn stojí zpravidla několik společných jmenovatelů – ochrana životního prostředí a klimatu, snižování energetické náročnosti, zvyšování energetické soběstačnosti využíváním lokálních zdrojů energie a rozvoj a související integrace IT technologií.

Strategická iniciativa FUTUR/E/MOTION je vnímána jako flexibilní nástroj rozvoje nových trendů a technologií v různé míře intenzity. Cílem nejsou jen samotné technologie, ale především jejich praktické využití v tvorbě dlouhodobé hodnoty. Iniciativa by měla sehrát roli inkubátoru témat, kdy po počáteční identifikaci a analýze dochází k dalšímu rozpracování formou pilotních projektů a téma již může být předáno do standardního liniového řízení. Přístup odráží proces, během kterého nové technologie a trendy přicházejí a postupně se stávají standardní součástí života kolem nás.

Při zahájení iniciativy byl obsah koncipován do následujících pilířů, které se vzájemně prolínají:

Do budoucna se mohou objevit další nová témata.

Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj jsou logické základy agendy inovací ve Skupině ČEZ. Jsou specifické tím, že se prolínají nejen s dalšími součástmi FUTUR/E/MOTION, ale i s oblastmi jaderné a klasické energetiky, obnovitelných zdrojů nebo s teplárenstvím. Předmětem zájmu je aplikovaný a průmyslový výzkum a vývoj, nikoliv základní. Je rozdělen do osmi tematických oblastí pokrývajících celou energetiku; mezi priority patří například jaderná energetika, zvyšování účinnosti zdrojů nebo akumulace energie.

Pokud jde o jádro, ukazují se první průkazné přínosy plynoucí z členství v mezinárodním společenství pro realizaci sdíleného výzkumu elektrárenských společností Electric Power Research Institute (EPRI), které sdružuje 450 organizací ze 40 zemí světa. V rámci EPRI pokrývá Skupina ČEZ v jaderných technologiích všechny oblasti důležité pro optimalizaci provozu stávajících jaderných elektráren, jako je degradace materiálů, spolehlivost zařízení a jaderného paliva, nedestruktivní kontroly, bezpečnost, radioaktivní odpady, ale i nové jaderné technologie. Mezi další významné oblasti patří výzkum chování klíčových materiálů a spojů (např. heterogenní svary) nebo bezpečnost (např. problematika nadprojektových havárií, která je po událostech ve Fukušimě velmi aktuálním tématem).

V části klasické energetiky byl dokončen výzkum možností snižování vlhkosti v uhelném palivu – jedna z možných cest, jak zvýšit účinnost klasických výrobních bloků. Zároveň pokračují projekty zaměřené na snižování emisí v důsledku dokonalejšího poznání spalovacího procesu (a teplotního pole) a možnosti ho řídit – pilotně na fluidním kotli v Poříčí a na granulačním kotli v Tisové.

Opomenuty nezůstávají ani obnovitelné zdroje. Ve spolupráci s VUT Brno probíhá vývoj tzv. vírové turbíny, kterou by bylo možné použít na malých spádech vodních toků. Pro intenzivnější využití biomasy byl realizován projekt vývoje automatického vzorkovače biomasy v Elektrárně Hodonín.

Důležitou oblastí je také výzkumná podpora při zavádění Smart Grids – inteligentních sítí v projektu Smart Region Vrchlabí. Mezi projekty této kategorie patří řešení automatizovaných prvků sítě nebo sestavení dynamického modelu chování distribuční soustavy ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava.

Velký význam je přikládán i výzkumu technologií akumulace energie. Ta bude v budoucnu stále více zapotřebí v souvislosti se zvyšováním obtížně řiditelné výroby v některých kategoriích obnovitelných zdrojů a rovněž v důsledku rozšiřování decentralizovaných výrobních zdrojů. Zpracována byla základní studie o stavu připravenosti technologií akumulace energie pro praktické využití v energetice a byly dokončeny práce na přípravě pilotní instalace baterií v distribuční soustavě.

Kogenerace

Malé kogenerace jsou příkladem projektu, který od prvotního nápadu prošel cestu až do fáze komerční aplikace v liniovém řízení. Úkolem malých kogenerací je společná lokální výroba elektřiny a tepla mimo páteřní síť velkých výrobních zdrojů. Výstavbu a provozování kogeneračních jednotek zajišťuje společnost ČEZ Energo, která v současnosti vlastní v šestnácti lokalitách České republiky 45 jednotek o celkovém instalovaném výkonu 12 MW. Dlouhodobým cílem společnosti je provozovat do roku 2020 kogenerační jednotky o celkovém instalovaném výkonu 200 MW.

Smart Grids

Cílem programu Smart Grids, tedy „chytrých sítí“, je ověřovat a do distribuční soustavy postupně začleňovat nové technologie, které umožní její spolehlivé a efektivní řízení i za nových podmínek, zejména ve světle rozvoje decentralizované výroby. Skupina ČEZ v oblasti Smart Grids realizuje dva pilotní projekty: Smart Region Vrchlabí a projekt inteligentních elektroměrů AMM.

Základní principy výroby a rozvodu elektřiny byly vynalezeny v 19. století, od té doby používané technologie pouze vylepšujeme. Elektřina se postupně stala samozřejmou součástí našich životů. Moderní přístroje, kterými se plní náš svět, bez ní nemohou fungovat. Zákazníci v rozvinutých zemích jsou zvyklí, že elektřina je k dispozici, a nestarají se o to, jak vzniká ani jak se do elektrické zásuvky dostane. Počet obyvatel roste, stoupá náš životní komfort. Nové zdroje paliv, způsoby výroby a přeměny energie pro pokrytí našich požadavků však zatím nebyly objeveny nebo vyvinuty a zároveň postupně klesá dostupnost těch stávajících. Roste naše závislost na omezených fosilních palivech, která dnes umíme „pouze“ masivně přeměňovat na teplo a teplo případně na elektřinu.

Je vyvíjen tlak na širší nasazení takových způsobů výroby nebo přeměny energií, které by naši planetu zatěžovaly méně – pozornost se například věnuje výrobě elektrické energie ze slunce a větru nebo „přemisťování“ tepla pomocí tepelných čerpadel.

Jsme na pokraji nové doby, která vyžaduje nasazení moderních technologií nejenom proto, abychom si udrželi svou životní úroveň, ale hlavně proto, abychom se chovali efektivněji a zbytečně nezatěžovali životní prostředí svou existencí.

Pilotní projekt Smart Region Vrchlabí je zaměřen na ověření funkcionalit konceptu inteligentních sítí – on-line participaci všech účastníků připojených k síti bez dopadu na jejich komfort, aktivní řízení zdrojů i spotřeby, integraci lokální kogenerace i obtížně řiditelných obnovitelných zdrojů.

Smart Region se stal součástí největšího evropského demonstračního projektu Grid4EU, spolufinancovaného Evropskou unií, v jehož čele je šest předních distribučních společností Evropy – Enel, EdF, Iberdrola, RWE, Vattenfall a Skupina ČEZ. Je to velká příležitost vyzkoušet si řadu moderních technologií v praxi a zároveň získat přístup k know-how a zkušenostem zahraničních partnerů.

Koncept Smart Grids

Koncept Smart Grids Koncept Smart Grids

Inteligentní měřidla (Smart Meters)

Futuristická představa, že jednoho dne budou chodu našich domácností pomáhat počítače, není až tak vzdálená hudba budoucnosti, jak by se mohlo zdát. Nejen on-line sledování spotřeby energií v domácnosti, vyhodnocování historie spotřeby, ale i řízení spotřebičů v domácnosti bezdrátovým modulem a mnoho dalších možností slibuje moderní inteligentní elektroměr.

V rámci pilotního projektu WPP AMM bylo v druhé polovině roku 2011 inteligentními elektroměry osazeno přes 30 tisíc domácností ve třech českých lokalitách – ve Vrchlabí, v okolí Jeřmanic a na Pardubicku. Skupina ČEZ technologie podrobně zkoumá v reálných podmínkách České republiky, aby dokázala vyhodnotit dopady požadavku Evropské unie – do roku 2020 nasadit tato měřidla ve většině domácností.

Smart meter

Evropská unie žádá, aby spotřebitel mohl lépe sledovat svoji spotřebu a mohl na ni adekvátním způsobem reagovat. Dnešní elektroměr pouze registruje celkovou spotřebu a ta je jednou za rok po odečtu vyfakturována. Po instalaci nového měřidla bude zákazník moci vysledovat, kolik energie spotřeboval ve kterou dobu, a tento údaj použít k optimalizaci své spotřeby v budoucnosti. Systém umožní, aby obchodníci s elektřinou vytvářeli nové tarify, které budou zákazníka motivovat k omezení spotřeby v hodinách, kdy je cena energií vyšší – např. nezapínat pračku nebo myčku v exponovaných časech. Skupina ČEZ zkoumá, zda je zákazník ochoten na nové možnosti reagovat i nad rámec dnešních dvoutarifních sazeb a zda by investici do chytrých elektroměrů bylo možno vyvážit přínosy a úsporami pro jednotlivé účastníky trhu.

Elektromobily

Mezi nejvýznamnější investiční projekty Skupiny ČEZ v oblasti rozvoje environmentálních technologií patří bezesporu elektromobilita. Skupina ČEZ se jí věnuje již několik let – v roce 2008 zahájila přípravu pilotního projektu v době, kdy řada indicií naznačovala, že rozvoj elektřiny k pohonu silničních vozidel bude jedním z významných trendů budoucích let a desetiletí. Technologický vývoj, snížení nákladů a důraz na snížení zátěže životního prostředí jsou hlavními důvody toho, proč je elektromobilita – přestože je stále ještě v počátcích – brána vážně ze strany všech významných hráčů.

Pro energetiky je elektromobilita příležitostí i potenciálním nebezpečím. Elektromobily jsou poháněny elektřinou, kterou energetické firmy vyrábějí, distribuují a prodávají koncovým zákazníkům; tím se logicky nabízí další způsob jejího využití. Současně je ale pro energetiku důležité, jakým způsobem se budou vozidla dobíjet, protože dobíjení většího počtu vozidel již může představovat pro distribuční soustavu výraznou zátěž a při nekontrolovatelné expanzi může být zdrojem problémů.

Elektromobilita je z tohoto pohledu typickým příkladem rozvojového projektu, který bude mít v nejbližších letech nekomerční podobu a u kterého teprve v průběhu realizace pilotní fáze dojde k ověření některých předpokladů nebo získání zkušeností a bude možné rozhodnout o vhodné podobě dlouhodobého technologického řešení.

Skupina ČEZ se proto rozhodla koncept otestovat formou pilotního projektu, jehož cílem je ověřit klíčové hypotézy, testovat technologie a navázat spolupráci s dalšími partnery v této nové oblasti. Skupina ČEZ přitom vidí svoji roli v elektromobilitě jako pozici subjektu poskytujícího službu – provozování sítě dobíjecích stanic pro elektromobily.

Pilotní projekt byl zahájen v roce 2010 a bude trvat do roku 2013, pak bude vyhodnocen a dojde k rozhodnutí o dalších krocích. V roce 2011 se dostal do klíčové fáze, kdy byla po ukončení veřejného výběrového řízení na dodavatele technologie zahájena instalace veřejných dobíjecích stanic. Ke konci roku 2011 bylo instalováno sedm veřejných dobíjecích stanic normálního dobíjení (střídavý proud), které začaly přinášet první data a zkušenosti. Další desítky stanic jsou připraveny k instalaci v průběhu roku 2012. Objeví se také u tzv. infrastrukturních partnerů Skupiny ČEZ, tj. na místech, kde je větší koncentrace návštěvníků, a tedy i předpoklad jejich využití. Instalace byla zahájena v Praze a okolí, ale projekt předpokládá postupné pokrytí celé České republiky. V rámci projektu se počítá is instalací stanic ultrarychlého dobíjení (stejnosměrný proud), které zkracují čas dobití osobního automobilu na desítky minut, vyžadují však mnohem větší nároky na kapacitu připojení.

Dobíjecí stanice Skupiny ČEZ představují v dané oblasti technologickou špičku, kombinují bezpečnost a výkon s praktickými prvky a intuitivním ovládáním. K dobíjení je třeba stát se zákazníkem ČEZ v elektromobilitě. Za symbolický paušální poplatek lze dobíjet v rámci pilotního projektu bez omezení.

Spolu s instalací dobíjecích stanic se Skupina ČEZ zaměřila i na navázání partnerství na straně výrobců vozidel. Strategickým partnerem je automobilka Peugeot, která se zavázala do pilotního projektu dodat až 65 vozidel značky Peugeot iOn. Do konce roku 2011 se v rámci pilotního projektu dostalo do ulic dvacet elektromobilů, které kromě Skupiny ČEZ mají možnost vyzkoušet a využívat i její partneři, např. vybrané městské části. Dvě vozidla jsou také dlouhodobě testována jako součást pilotního projektu Smart Region ve Vrchlabí, kde s nimi jezdí pracovníci městského úřadu a Správy KRNAP a kde dojde k jejich testování za skutečně náročných klimatických podmínek. Dalšími partnery se stali jak dodavatelé jednostopých vozidel, tj. skútrů a elektrokol (společnosti AKUMOTO, Citybikes a AVACOM), tak výrobci užitkových vozidel (SMITH) a autobusů (SOR Libchavy). Cílem je demonstrovat, že elektromobilita postupně proniká do všech kategorií vozidel a již nyní může pro některé situace představovat reálnou alternativu. Cílem spolupráce je kromě sběru dat a výměny zkušeností i osvěta: ve spolupráci s partnery je elektromobilita představována veřejnosti na různých akcích a veletrzích širší veřejnosti, často s možností praktického vyzkoušení.

Jednou z akcí, jejímž cílem bylo ukázat výhody elektromobility, bylo ustavení světového rekordu v počtu ujetých kilometrů na elektrickém skútru během 24 hodin ve spolupráci se značkou AKUMOTO. Rekordní akce se uskutečnila od 19. do 20. 9. 2011 a jezdci ujeli během 24 hodin na velodromu v pražských Strašnicích 1 136,3 kilometru.

Skupina ČEZ také zahájila testování elektrických vozidel coby plnohodnotné součásti firemního autoparku. Společnost ČEZ Měření nahradí dvě vozidla se spalovacím motorem elektromobily Peugeot iOn v dvousedadlové úpravě cargo. Cílem je ověřit jejich provoz a reálné využití pro každodenní přepravu techniků, kteří provádějí servis a výměnu elektroměrů ve městě a pro které tak může elektromobil představovat vhodnou alternativu. Testování bude probíhat v pobočkách v Ostravě a v Hradci Králové.

V rámci pilotního projektu Elektromobilita se Skupina ČEZ snaží navázat spolupráci s dalšími projekty a hráči na trhu, kdy se jako přidružený člen účastní projektu Green E-motion, vyměňuje si zkušenosti s ostatními energetikami a výrobci vozidel a spolu s dalšími partnery na straně státu nebo vládních institucí (Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, CzechInvest, Hospodářská komora) se snaží odstraňovat bariéry bránící rozvoji elektromobility v České republice jako jedné z významných možností, jak zlepšit kvalitu ovzduší a života, zejména ve městech. Pilotní projekt má vlastní www stránky (www.elektromobilita.cz), kde lze získat nejen detailnější informace o partnerech Skupiny ČEZ, ale sledovat i provoz jejich dobíjecích stanic on-line.

Přejít nahoru

Navigace: