Przejdź do menu Wybór języka

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Polityka Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska została zatwierdzona przez zarząd spółki ČEZ i wydana w formie zarządzenia dyrektora generalnego, które weszło w życie 1.5.2010 r. Obejmuje rozdziały, których nazwy są zgodne z filarami strategicznymi tej polityki:

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników stanowi jeden z głównych priorytetów spółki ČEZ. W latach 2010 i 2011 spółka zaczęła poświęcać zasadniczo więcej uwagi także bezpieczeństwu i zdrowiu pracowników jednostek zależnych i przedsiębiorstw poddostawców, o czym świadczą także następujące liczby.

Liczba wypadków w segmencie Produkcji, włącznie ze spółką ČEZ

W czerwcu 2011 r. Grupa ČEZ przeprowadziła po upływie trzech lat od ostatniego podobnego badania nową, rozbudowaną ankietę dotyczącą opinii pracowników na temat kultury bezpieczeństwa. W stosunku do 2008 r. indeks wzrósł z 4,6 do 5,04, przy czym najlepszą oceną skali jest 6. Ogólną ocenę kultury bezpieczeństwa można prezentować także w taki sposób, że średnio 84 % pracowników jest zadowolonych z poziomu wszystkich aspektów poddawanych ocenie. Co do faktu, iż kultura bezpieczeństwa w Grupie ČEZ stopniowo ulega poprawie, zgodziło się 92 % pracowników. Powodem jest między innymi szereg środków i działań zastosowanych w oparciu o wyniki poprzedniego badania. Grupa ČEZ zatwierdziła i wprowadziła nową Politykę Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, pracownicy mogą dyskutować o kwestiach związanych z tymi tematami także na nowym portalu poświęconym bezpieczeństwu.

Pojęcie „kultury bezpieczeństwa“ zostało po raz pierwszy użyte w raporcie opublikowanym przez MAEA w 1986 r. i następnie zostało ono rozwinięte w dalszych wydawnictwach. Używa się go w związku z bezpieczeństwem elektrowni jądrowych, ale interpretacja pojęcia jest w dużym stopniu dowolna a zasady określające kulturę bezpieczeństwa mogą być stosowane także przy ocenie bezpieczeństwa poza obszarem energetyki jądrowej. W środowisku Grupy ČEZ kultura bezpieczeństwa została zdefiniowana jako zbiór charakterystyk i postaw osobistych w organizacji i sposobie myślenia ludzi, który zapewnia, że problemy związane z bezpieczeństwem są traktowane absolutnie priorytetowo, odpowiednio do ich znaczenia.

W 2010 r. powstał portal poświęcony bezpieczeństwu przeznaczony dla pracowników, który stanowi część intranetu. Pracownicy znajdą tutaj dokument Polityka bezpieczeństwa i ochrony środowiska, informacje dotyczące oceny bezpieczeństwa w ramach całej Grupy ČEZ, informacje z raportu końcowego z testów warunków skrajnych elektrowni jądrowych, statystyki zdarzeń mających znaczenie pod względem bezpieczeństwa w Grupie ČEZ i wiele innych informacji. Popularne są rubryki Wasze historie, w której pracownicy mogą poczytać o doświadczeniach swoich kolegów, oraz Mój punkt widzenia, zawierająca wywiady z przedstawicielami Grupy ČEZ, w których prezentują oni swoje poglądy na konkretne sytuacje. W oparciu o portal poświęcony bezpieczeństwu wydano także broszurę dla pracowników zatytułowaną Ty decydujesz.

Przejdź w górę

Navigace: