Przejdź do menu Wybór języka

Komunikacja z pracownikami

Celem komunikacji wewnętrznej firmy jest przekazywanie pracownikom jasnych i zrozumiałych informacji, których potrzebują oni w swojej pracy, tworzenie atmosfery otwartej, szczerej komunikacji, wspieranie wysokiego stopnia zaangażowania pracowników i pozytywnego stosunku do spółki. Grupa ČEZ korzysta w ramach komunikacji wewnętrznej z szerokiej skali kanałów komunikacyjnych. Należą do nich:

Dużą popularność zyskały spotkania zawodowe, których celem jest wymiana doświadczeń pracowników w tym samym zawodzie działających w różnych częściach grupy lub spotkania pracowników współpracujących jednostek, służące do dostrajania współpracy wewnątrz grupy. Co roku odbywają się dziesiątki spotkań, ich dużą wartość dodaną stanowi umacnianie kontaktów osobistych i komunikacji między ludźmi, którzy potrzebują efektywnie współpracować, chociaż ich miejsca pracy są odległe o setki kilometrów.

Grupa ČEZ stara się rozwijać otwarty dialog między kierownictwem spółki a pracownikami. Kierownictwo najwyższego szczebla odwiedza pracowników w zakładach lub w terenie, gdzie czują się oni najlepiej, pozyskuje od nich informacje zwrotne, które następnie wykorzystuje. Swoimi poglądami, pomysłami lub pytaniami pracownicy mogą się podzielić za pośrednictwem aplikacji on-line Pomarańczowe Łącze. Często pojawiające się pytania wraz z odpowiedziami są publikowane w intranecie i w magazynie wewnętrznym. W ramach roadshow Grupa ČEZ dąży do zwiększania zaufania pracowników demonstrującego się otwartym zadawaniem pytań i wyrażaniem poglądów.

Przed imprezami można za pośrednictwem aplikacji intranetowej lub SMS wysyłać propozycje dotyczące tematów prezentacji oraz pytania dla przedstawicieli kierownictwa. Najciekawsze tematy są omawiane w ramach dyskusji panelowych, które pobudzają pracowników do zadawania pytań. Liczba pytań i czas trwania dyskusji na regularnych roadshow dzięki temu rośnie. Grupa ČEZ wspiera także nieformalne spotkania pracowników i imprezy, które mają stanowić dla nich oraz ewentualnie dla członków ich rodzin nagrodę za wykonaną pracę. Przykładem są różnego rodzaju imprezy przed Świętami Bożego Narodzenia.

Innym przykładem mogą być rodzinne imprezy wakacyjne – w 2011 r. pracownicy wraz z rodzinami i głównie młodszymi dziećmi zostali zaproszeni na wycieczkę ze zwiedzaniem najciekawszych ekspozycji technicznych w kraju. Częściowo chodziło o świadczenie dla pracowników, głównym celem jednak było pobudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży techniką i wykształceniem technicznym.

Imprezami cieszącymi się popularnością wśród pracowników są także dni otwartych drzwi w poszczególnych elektrowniach. Na przykład centrum informacyjne elektrowni jądrowej Temelín zorganizowało w listopadzie 2011 r. po raz pierwszy w historii wieczorne zwiedzanie elektrowni. Dla zainteresowanych będących pracownikami i ich najbliższych członków rodzin przygotowano dwa autobusy widokowe. Ich pasażerami stało się 87 osób, z których większość stanowiły dzieci. Zwiedzający przebyli trasę na terenie wewnętrznym elektrowni bezpośrednio obok oświetlonych bloków, maszynowni, magazynu wypalonego paliwa i chłodni kominowych, a następnie po opuszczeniu terenu strzeżonego trasę zewnętrzną wokół oświetlonej elektrowni poprzez gminę Temelín. Cała przejażdżka z wykładem przewodniczek z centrum informacyjnego trwała niecałą godzinę i przede wszystkim dla małych zwiedzających stanowiła ogromne przeżycie. Celem imprez tego typu jest nie tylko umocnienie relacji pracowników ze spółką, ale także wspieranie wychowania nowej generacji techników.

W czerwcu 2011 r. Grupa ČEZ przeprowadziła badanie opinii pracowników, którego celem była ocena ich zadowolenia i zaangażowania. W jego skład wchodził także pomiar stanu kultury bezpieczeństwa, dlatego ankietowano także pracowników kluczowych poddostawców mających wpływ na bezpieczeństwo. W badaniu wzięło udział 81 % pracowników. Ich całkowity poziom satysfakcji osiągnął 92 %. Spośród wszystkich ankietowanych 98 % podało, że lubi swoją pracę, a 95 % ponownie ubiegałoby się o posadę w Grupie ČEZ. Wyniki te są lepsze niż u innych spółek, z którymi Grupa ČEZ się porównuje (grupa piętnastu spółek z Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, spółki energetyczne i inne przedsiębiorstwa przemysłowe włącznie z operatorami elektrowni jądrowych). Z badań wynika, iż poziom kultury firmowej, funkcjonowania wewnętrznego i opieki nad pracownikami są na wysokim poziomie. Na wszystkich obszarach oceny Grupa ČEZ uzyskała ponadprzeciętną ocenę w porównaniu z rynkiem, włącznie z dziedziną komunikacji. W ramach ukierunkowanej dyskusji (tzw. focus groups) z pracownikami różnych zawodów i poziomów zarządzania omówiono kwestie i obszary, które otrzymały najsłabszą ocenę. Pracownicy sprecyzowali, co konkretnie trzeba poprawić i w jaki sposób. Następnie powstał plan akcji zawierający zbiór działań, których celem jest osiągnięcie poprawy w zakresie słabych stron. Koncentruje się na wzmocnieniu zaufania pracowników, dialogu z kierownictwem i współpracy pomiędzy działami. Niektóre działania naprawcze zostały już zrealizowane, ich wyniki są na bieżąco monitorowane i poddawane ocenie.

Do lepszego poinformowania pracowników przyczynia się także portal poświęcony bezpieczeństwu, który uruchomiono w 2010 r. Od tego czasu jest regularnie uzupełniany o informacje z dziedziny bezpieczeństwa, które mają wpływ na zachowanie i postępowanie pracowników.

Przejdź w górę

Navigace: