Przejdź do menu Wybór języka

Programy motywacyjne i świadczenia pozapłacowe

Głównym zadaniem programów motywacyjnych i świadczeń pozapłacowych jest zapewnienie motywacji i retencji poszczególnych pracowników w celu wspierania realizacji strategicznych celów spółki przy efektywnym zarządzaniu kosztami personalnymi i ich optymalnej alokacji do konkretnych osób.

Wynagradzanie pracowników

Sposób ustawienia systemu wynagradzania i polityki płacowej wspiera dążenie do sprawiedliwości wewnętrznej i konkurencyjności zewnętrznej. W Grupie ČEZ pracownicy otrzymują płace, odpowiednio do długoterminowych wyników ekonomicznych Grupy ČEZ i jej pozycji na rynku pracy. Wynagrodzenia podstawowe są zróżnicowane w zależności od stopnia skomplikowania, odpowiedzialności i trudności wykonywanej pracy. Składniki ruchome wynagrodzenia zapewniają powiązanie z realizacją celów firmowych i indywidualnych oraz postępowaniem zgodnym z zasadami firmowymi. W ten sposób stanowią one motywację do osobistej odpowiedzialności za wyniki, jak również do realizacji celów strategicznych. Planowanie odchyleń w zakresie kosztów personalnych i zarządzanie nimi, w szczególności pod względem liczby pracowników, waloryzacji płac w stosunku do ubiegłego roku i polityki płacowej, prowadzi do efektywnego wykorzystywania środków.

Nagrody dla najlepszych pracowników pionów, jednostek organizacyjnych i spółek zależnych

Dyrektorowie pionów, spółek zależnych i elektrowni corocznie wybierają z grona swoich podwładnych kandydatów do nagrody ČÉZAR. Nagrodę tę otrzymują pracownicy odnoszący największe sukcesy we wszystkich krajach, w których działa Grupa ČEZ.

ČÉZAR to nagroda dla konkretnych pracowników niebędących menedżerami, a nie dla zespołów, ponieważ Grupa ČEZ chce wesprzeć zasadę indywidualnej odpowiedzialności za realizowanie trudnych celów. Nagrodę otrzymują pracownicy, którzy w ubiegłym roku wybitnie przyczynili się do dobrych wyników działu, osiągając doskonałe rezultaty w realizacji osobistych celów. W 2011 r. tę nagrodę przyznano 45 pracownikom, w tym 30 ze spółek w Republice Czeskiej a 15 z zagranicy. W 2010 r. było to 42 pracowników, w tym 34 z Republiki Czeskiej i 8 z zagranicy.

Laureaci ogłaszani są corocznie na spotkaniach roboczych. Główną nagrodę stanowi jednak pobyt wypoczynkowy, pełen atrakcji, z wieczorem galowym, w trakcie którego laureaci odbierają nagrody z rąk dyrektora generalnego. Celem tego ekskluzywnego spotkania jest wymiana doświadczeń z pracy oraz nieformalna komunikacja między kluczowymi pracownikami Grupy ČEZ.

Nagroda dyrektora generalnego za nadzwyczajny wkład we wzrost Grupy ČEZ

Co roku dyrektor generalny nagradza jednostki oraz dwa zespoły robocze lub projektowe za ich wyjątkowy wkład w rozwój Grupy ČEZ. Nominacje do nagrody nazwanej „CEO Awards“ są nadsyłane ze wszystkich pionów i jednostek organizacyjnych, spółek zależnych oraz spółek zagranicznych, w których ČEZ posiada udział majątkowy. Nagrody są tradycyjnie ogłaszane i wręczane podczas ČEZ Management Meetingu (spotkania menedżerów Grupy ČEZ).

W 2010 r. w kategorii jednostek nagrodzony został Balázs Hajdu za rozwój przedstawicielstwa handlowego ČEZ na Węgrzech i udany start sprzedaży energii elektrycznej klientom końcowym oraz Viktor Černý za projekt zarządzania projektami zagranicznymi za pośrednictwem gatów i modelu procesowego projektów pionu inwestycyjnego. W kategorii zespołów nagrodę uzyskał osiemnastoosobowy zespół projektu „Gaz Retail“ składający się z pracowników spółek ČEZ, ČEZ Prodej i ČEZ Zákaznické služby za szybkie przygotowanie i udany start sprzedaży gazu ziemnego gospodarstwom domowym z koncentracją na pracownikach Grupy ČEZ.

W 2011 r. nagrodę w kategorii jednostek otrzymał Petr Roháček, który realizował kluczowe zadania w procesie transformacji księgowości, przede wszystkim przy ustawianiu nowo powstającej jednostki księgowości transakcyjnej. Uczestniczył w definiowaniu ujednoliconych procesów w zakresie księgowości oraz w naborze i szkoleniach nowych pracowników w Ostrawie. W kategorii zespołów nagrodzono sześcioosobowy zespół rekrutacji strategicznej z pionu personalnego pracujący w zakresie naboru absolwentów kierunków technicznych i kreowania marki pracodawcy. W 2012 r. osiągnął doskonałe wyniki: obronił dla ČEZ tytuł The Most Desired Company w konkursie Pracodawca Roku. Kolejny tytuł najbardziej atrakcyjnego pracodawcy otrzymał w ocenie Trendence Institut, ranking był sporządzany na podstawie głosowania studentów uczelni technicznych i ekonomicznych. Praca zespołu została doceniona także przez środowiska branżowe, które w konkursie Pracodawca Roku przyznały mu nagrodę „Projekt Personalny Roku“.

Świadczenia pozapłacowe w Grupie ČEZ

Świadczenia pozapłacowe są oczywistym elementem wynagrodzeń i zwyczajem przyjętym w większości spółek. Grupa ČEZ oferuje swoim pracownikom ponadstandardowy zakres świadczeń pozapłacowych w stosunku do porównywalnych spółek. Częścią układów zbiorowych w Grupie ČEZ jest także obszar świadczeń socjalnych, w ramach którego opisano te świadczenia pozapłacowe.

Świadczenia pozapłacowe wchodzą w skład wynagrodzenia każdego pracownika i przyjmują postać świadczeń finansowych i niefinansowych, które sumarycznie w ciągu roku osiągają wartości rzędu tysięcy czeskich koron. W spółkach Grupy ČEZ czas pracy skrócony jest do 37,5 godziny tygodniowo, pracownikom przysługuje dodatkowy tydzień urlopu wypoczynkowego w stosunku do wymogów prawa, ponadto pracownicy otrzymują zwolnienia od pracy z rekompensatą płacy ponad ramy ustawowe. Spółki Grupy ČEZ oferują pracownikom szeroką gamę świadczeń pozapłacowych, takich jak konta osobiste przeznaczone w szczególności na rekreację, dopłaty na fundusz emerytalny, ubezpieczenia na życie, wyżywienie zakładowe, dopłaty przez pierwsze trzy dni przebywania na zwolnieniu lekarskim, opiekę medyczną, nagrody z okazji jubileuszów życiowych i przejścia na emeryturę, program wspierania mobilności przeznaczony dla kluczowych pracowników zmieniających miejsce pracy w ramach spółki lub Grupy ČEZ i w nadzwyczajnych przypadkach także jednorazowe zapomogi socjalne. Ponad ramy świadczeń pozapłacowych wynikających z układów zbiorowych pracodawca negocjuje dla swoich pracowników oferty korzystnych zakupów i usług w wybranych firmach.

Pracodawca dąży do tego, aby udzielać pracownikom przede wszystkim takich świadczeń, które są dla nich korzystne, a poprzez szeroką gamę świadczeń pozapłacowych chce wspierać jak najszersze grono pracowników. Pomimo znacznych środków asygnowanych przez pracodawcę na udzielanie świadczeń pozapłacowych, świadczenia te często odbierane są przez pracowników jako rzecz przysługująca im w sposób oczywisty lub naturalny element relacji pracownik-pracodawca, nie zaś jako ponadstandardowa opieka i przejaw doceniania ich pracy.

Przejdź w górę

Navigace: