Przejdź do menu Wybór języka

Związki zawodowe

W 2011 r. w spółce ČEZ działało ogółem 29 samodzielnych organizacji związkowych, zrzeszających około 2 000 osób, co stanowi 34 % ogólnej liczby pracowników. W spółkach zależnych Grupy ČEZ objętych pełną integracją w Republice Czeskiej działały ogółem 44 podstawowe organizacje związkowe, zrzeszające około 3 200 pracowników, co stanowi 50 % ogólnej liczby pracowników. 35 podstawowych organizacji związkowych było zrzeszone w czterech stowarzyszeniach regionalnych. W spółkach zależnych ponadto samodzielnie funkcjonowało dziewięć organizacji podstawowych.

Organizacje związkowe są zrzeszone w dwóch związkach zawodowych: Związku Zawodowym ECHO oraz Czeskim Związku Zawodowym Energetyków.

W latach 2010 i 2011 odbywały się regularne spotkania pracodawcy z przedstawicielami organizacji związkowych, w ramach których organizacjom związkowym przekazywano informacje i omawiano z nimi wybrane tematy wynikające z Kodeksu pracy i układu zbiorowego.

Układy zbiorowe są w spółce ČEZ i w zintegrowanych spółkach zależnych zawarte na okres aż do 31.12.2014 r. Jesienią 2011 r. przebiegały negocjacje zbiorowe dotyczące aneksów do obowiązujących układów zbiorowych w spółce ČEZ i w zintegrowanych spółkach zależnych, przede wszystkim w zakresie wzrostu płac na 2012 r. Negocjacje zbiorowe w grudniu 2011 r. zakończyły się podpisaniem aneksu nr 9 do układu zbiorowego ČEZ oraz aneksu nr 6 do układów zbiorowych zintegrowanych spółek zależnych.

W ramach Grupy Severočeské doly działa piętnaście podstawowych organizacji związkowych. Układy zbiorowe są zawarte na okres trzech lat i obowiązują do końca 2012 r.

Organizacje związkowe działają także w spółkach Grupy ČEZ za granicą. We wszystkich trzech rumuńskich spółkach CEZ Distributie, CEZ Romania i CEZ zawarto układy zbiorowe obowiązujące do końca 2012 r. Główne negocjacje z organizacjami związkowymi w 2011 r. poświęcone były stopniowemu ujednolicaniu wszystkich układów zbiorowych. W polskich spółkach Grupy ČEZ w 2011 r. działały ogółem cztery organizacje związkowe. W dniu 13.1.2011 r. zawarto nowy układ zbiorowy dla pracowników elektrowni ELCHO obowiązujący do 31.12.2013 r. Układ zbiorowy dla pracowników elektrowni Skawina jest zawarty na czas nieokreślony. W bułgarskiej elektrowni Varna działały trzy organizacje związkowe. W dniu 9.12.2011 r. podpisano nowy układ zbiorowy obowiązujący od 1.1.2012 r. przez trzy lata. W spółce CEZ Razpredelenie Bulgaria AD działały cztery organizacje związkowe, w spółce CEZ Bulgaria EAD działały także cztery organizacje związkowe, natomiast w spółce CEZ Elektro Bulgaria dwie organizacje związkowe. Od 12.12.2011 r. w tych spółkach obowiązuje nowo podpisany układ zbiorowy ważny do 31.12.2013 r. W albańskiej spółce dystrybucyjnej CEZ Shpërndarje działały dwie organizacje związkowe. W dniu 26.11.2009 r. w tej spółce podpisano układ zbiorowy na okres 4 lat.

Poprzez członkostwo w organizacji pracodawców, Czeskim Związku Pracodawców w Energetyce, spółka ČEZ i niektóre spółki zależne Grupy ČEZ biorą udział także w ponadzakładowych negocjacjach zbiorowych w branży energetycznej. Obecnie obowiązuje ponadzakładowy układ zbiorowy zawarty pomiędzy Czeskim Związkiem Pracodawców w Energetyce a odpowiednimi związkami zawodowymi na okres do 31.12.2012 r.

W Grupie ČEZ została założona Europejska Rada Pracownicza Grupy ČEZ jako platforma informowania i omawiania głównych kwestii strategicznych Grupy ČEZ z przedstawicielami pracowników.

W 2010 r. odbyły się dwa posiedzenia Europejskiej Rady Pracowniczej Grupy ČEZ, w maju rada spotkała się w Polsce a w grudniu w Republice Czeskiej. Przedstawiono na nich informacje o charakterze ponadnarodowym i omawiano przede wszystkim politykę i strategię Grupy ČEZ włącznie ze strategicznymi fuzjami i akwizycjami, strukturą organizacyjną i majątkową Grupy ČEZ, sytuacją ekonomiczną i finansową Grupy ČEZ oraz wpływem kryzysu finansowego na spółki Grupy ČEZ. Kolejnym punktem programu obrad był temat odpowiedzialności społecznej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

W 2011 r. wybrano 23 członków Europejskiej Rady Pracowniczej Grupy ČEZ na jej drugą czteroletnią kadencję. Czternastu z nich jest z Republiki Czeskiej, czterech z Bułgarii, trzech z Rumunii i dwóch z Polski. W 2011 r. odbyły się dwa posiedzenia Europejskiej Rady Pracowniczej Grupy ČEZ. Informowanie i omawianie na poziomie ponadnarodowym dotyczyły przede wszystkim polityki i strategii Grupy ČEZ, jej struktury organizacyjnej oraz majątkowej, sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przejdź w górę

Navigace: