Przejdź do menu Wybór języka

Edukacja i rozwój

W zakresie programów rozwoju Grupa ČEZ oferuje swoim pracownikom szeroką gamę zajęć. Na pierwszym miejscu jest system zapewnienia kompetencji zawodowych pracowników, który oparty jest na wymogach kwalifikacyjnych, które należy spełnić, aby móc pracować na konkretnym stanowisku.

W ciągu 2010 r. sfinalizowano projekt, którego celem było wdrożenie nowoczesnych elektronicznych form i narzędzi edukacji i egzaminowania pracowników, których zadania wymagają posiadania kwalifikacji elektrotechnicznych.

W dziedzinie programów rozwoju Grupa ČEZ skoncentrowała się na wsparciu rozwoju dopasowanego do potrzeb poszczególnych jednostek i specyficznych grup docelowych w zakresie problematyki specjalistycznej i miękkich kompetencji. Równocześnie wspiera podnoszenie i pogłębianie kwalifikacji, w szczególności w szkołach ponadpodstawowych i uczelniach wyższych o kierunku technicznym. Dla menedżerów przygotowuje specjalne zajęcia w celu podnoszenia jakości kierowania ludźmi, takie jak na przykład coaching i programy rozwojowe poświęcone przywództwu.

Przy zapewnianiu edukacji pracownikom Grupa ČEZ korzysta z najnowszych metod i dzieli się najlepszą praktyką. Jednym z takich narzędzi jest platforma e-learningu. Portfel kursów w trybie e-learning nieustannie się poszerza i obecnie obejmuje ponad sto kursów tego typu z zakresu obowiązkowych szkoleń, programów rozwoju oraz specyficznych kursów specjalistycznych.

Grupa ČEZ poświęca szczególną uwagą edukacji pracowników elektrowni jądrowych. W celu rozwoju menedżerów średniego szczebla zarządzania i ich kompetencji kierowniczych włącznie ze zdolnością przywództwa (leadership) w 2011 r. zrealizowano program edukacyjny pod tytułem „ČEZ Menedżer“. Personel kierowniczy nastawni blokowych brał udział w regularnie odbywających się kursach Play Safe poświęconych współpracy zespołowej i bezpiecznemu efektywnemu podejmowaniu decyzji.

W ramach współpracy międzynarodowej elektrowni jądrowych w latach 2010 i 2011 w elektrowniach jądrowych Grupy ČEZ odbyło się kilka technicznych misji wspierających, których tematem było kierowanie pracami, ewaluacja odstawień i samoocena. Od 2011 r. jednostka przygotowania jądrowego jest intensywnie zaangażowana w projekt działań naprawczych, które określono na podstawie wyników testów warunków skrajnych, i programu zarządzania rozwiązywaniem sytuacji awaryjnych.

Procesy dotyczące przygotowania zawodowego pracowników elektrowni jądrowych w 2011 r. poddane zostały ewaluacji i ocenie w ramach międzynarodowej misji OSART w elektrowni jądrowej Dukovany oraz misji WANO Peer Review w elektrowni jądrowej Temelín. Obydwie oceny przyniosły bardzo dobre wyniki i zidentyfikowano kilka dobrych praktyk, które można wykorzystać w innych krajach.

Zespół ekspertów działu rozwoju zasobów ludzkich znacząco przyczynia się do przygotowania i zapewnienia zasobów ludzkich i szkoleń pracowników, także do celów planowanej budowy bloków nr III i IV w elektrowni jądrowej Temelín oraz w ramach projektu LTO (Long Term Operation) elektrowni jądrowej Dukovany.

W elektrowniach jądrowych Temelín i Dukovany od dwóch lat kontynuowany jest program „ČEZ Leader“ dla elektrowni jądrowych, którego celem jest systematyczne przygotowanie i rozwój indywidualnego potencjału menedżerskiego uczestników w celu umożliwienia im zajęcia w przyszłości stanowisk menedżerskich w obydwu elektrowniach jądrowych.

Ośrodki szkoleniowe elektrowni jądrowych

Grupa ČEZ posiada ośrodki szkoleniowe, które są zlokalizowane na trzech miejscach: w elektrowni jądrowej Dukovany, elektrowni jądrowej Temelín i w Brnie. W ich skład wchodzą także pełnozakresowe symulatory bloków obydwu elektrowni jądrowych, na których pracownicy i poddostawcy odbywają specjalistyczne szkolenia i treningi. Ich misją jest przede wszystkim zapewnienie i realizacja przygotowania pracowników do wykonywania czynności ważnych pod względem bezpieczeństwa jądrowego. W 2011 r. w elektrowni jądrowej Temelín przekazano do użytku centrum przygotowania praktycznego, w którym na kilku stanowiskach odbywa się praktyczny trening wybranych procedur i czynności dla pracowników spółki ČEZ i pracowników poddostawców. Przygotowanie zawodowe podlega licencjonowaniu przez Państwowy Urząd ds. Bezpieczeństwa Jądrowego.

W nawiązaniu do strategii rozwoju zasobów ludzkich w Grupie ČEZ przygotowano program zarządzania wiedzą jako podstawowy warunek zachowania unikatowej wiedzy firmy i odpowiedniego postępowania z informacjami tego rodzaju. Pilotażowo program ten wprowadzany jest w obydwu elektrowniach jądrowych. Równocześnie wdraża się także system zarządzania wydajnością.

ČEZ Potentials

Program „ČEZ Potentials“ jest przeznaczony dla absolwentów uczelni wyższych o kierunku technicznym lub ekonomicznym mających najwyżej dwuletni staż pracy. Uczestnicy programu wybrani w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymują posadę na konkretnych stanowiskach w spółkach Grupy ČEZ. W ciągu dwunastu miesięcy realizują specjalnie opracowany program, który obejmuje rozwój miękkich kompetencji, warsztaty, coaching, wycieczki do zakładów Grupy ČEZ i spotkania motywacyjne z kierownictwem najwyższego szczebla. Przez cały czas znajdują się pod kierownictwem doświadczonych menedżerów i są aktywnie włączani w pracę nad kluczowymi projektami i w ważne zadania indywidualne.

Zarządzanie wiedzą

Dokumentowanie doświadczenia ekspertów i dzielenie się nim odgrywa ważną rolę przy obniżaniu ryzyka związanego z fluktuacją i starzeniem się personelu. Tej problematyce najwięcej uwagi poświęca się przede wszystkim w elektrowniach jądrowych, w celu zapewnienia ich bezpiecznej eksploatacji. Grupa ČEZ stosuje zasady Knowledge Managementu (zarządzania wiedzą) przede wszystkim do kluczowych specjalistycznych doświadczeń, które nie są ujęte w standardowej dokumentacji.

Zasada zarządzania wiedzą pomaga w identyfikowaniu istotnej wiedzy oraz jej nosicieli, ale też w zapewnieniu jej dalszego przekazywania w sposób systemowy i ograniczeniu ryzyka jej utraty. Po zakończeniu wdrażania procesu zarządzania wiedzą w elektrowniach jądrowych Temelín i Dukovany w latach 2010 i 2011 kontynuowano jego wprowadzanie także w innych jednostkach. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej uznała ustawienia procesów zarządzania wiedzą w Grupie ČEZ za dobrą praktykę.

Długofalowym celem jest stopniowe wdrażanie zarządzania wiedzą w codzienną praktykę wszystkich pracowników. Grupa ČEZ pragnie realizować hasło „Doceniamy wiedzę naszych pracowników i potrafimy nią zarządzać“.

Przejdź w górę

Navigace: