Přejít na menu Volba jazyka

Havarijní připravenost

Cílem řízení havarijní připravenosti je zajistit prevenci vzniku mimořádných událostí, schopnost rozeznat vznik a závažnost mimořádných událostí, zmírnit jejich průběh a na nejmenší možnou míru omezit dopady na zdraví zaměstnanců a obyvatelstva v okolí jaderné elektrárny. Požadavky k naplňování uvedených cílů jsou dány tzv. atomovým zákonem a jeho prováděcími předpisy, mezinárodními doporučeními vydávanými Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (IEAE) a dalšími organizacemi (WANO, WENRA atd.).

Havarijní připravenost ve společnosti ČEZ pro jaderné, klasické a vodní elektrárny zajišťuje útvar havarijní připravenost, který byl v roce 2013 nově začleněn do útvaru požární ochrany a havarijní připravenosti. Mezi nejvýznamnější plněné úkoly v letech 2012 a 2013, které zajišťoval útvar havarijní připravenost, patřily:

Tabulka znázorňuje počty provedených havarijních cvičení v letech 2012 a 2013. V roce 2013 došlo k významnému zvýšení počtu realizovaných havarijních cvičení v jaderných elektrárnách a zároveň byla zavedena cvičení v klasických a vodních elektrárnách.

Havarijní cvičeni

  2012   2013  
  EDU ETE EDU ETE KE VE
Počet 4 4 8 11 13 9
Celkem 8 19 22

Mezi nejvýznamnější uskutečněná cvičení patřila ZÓNA 2013, která prověřila organizaci havarijní odezvy, komunikaci s orgány krizového řízení, činnost personálu při vyhlášení ochranných opatření, funkčnost krytů a řadu dalších úkolů. Společně s Jadernou elektrárnou Dukovany bylo do cvičení zapojeno i Krizové a koordinační centrum SÚJB a další vnější organizace, kterým byly předávány požadované informace stanovenou cestou. Cvičení se poprvé účastnil Krizový štáb ČEZ, který měl za úkol koordinovat případnou pomoc z jiných lokalit společnosti ČEZ. Během cvičení štáb svolal a řešil úkoly zadané Hlavním štábem Jaderné elektrárny Temelín a Hlavním štábem klasických elektráren Tušimice a Mělník.

V roce 2013 byla zahájena spolupráce jaderných elektráren společnosti ČEZ a moskevského centra WANO při mimořádné události. Byla podepsána dohoda o spolupráci mezi ČEZ a Regionálním krizovým centrem WANO v Moskvě jako koordinátorem pomoci z jiných jaderných elektráren stejného typu.

Přejít nahoru

Navigace: