Přejít na menu Volba jazyka

Jaderná bezpečnost

Bezpečnost jaderných zařízení musí být a je absolutní prioritou. To si vedení akciové společnosti ČEZ uvědomuje, systémově šíří principy kultury bezpečnosti a vytváří podmínky pro její zlepšování. I z tohoto důvodu přistoupilo k projektu Jednotná bezpečnost, v rámci kterého byla vydána nová Politika bezpečnosti a ochrany životního prostředí a Politika kvality řízení. Došlo tím ke změně procesního řízení bezpečnosti a k navazujícím organizačním změnám. Cílem jaderné bezpečnosti je zabránit nekontrolovanému rozvoji štěpné řetězové reakce a zabránit nedovoleným únikům radioaktivních látek nebo ionizujícího záření do životního prostředí. Minimální požadavky k naplňování tohoto cíle jsou dány atomovým zákonem a jeho prováděcími předpisy, mezinárodními doporučeními vydávanými Mezinárodní agenturou pro atomovou energii se sídlem ve Vídni a dalšími organizacemi (WANO, WENRA, NEA atd.).

V roce 2012 byl vydán Státním úřadem pro jadernou bezpečnost Národní akční plán pro posílení jaderné bezpečnosti jaderných zařízení v České republice. Jde o soubor technických, administrativních a organizačních opatření, která mají za cíl posílit jadernou bezpečnost obou jaderných elektráren v oblasti velmi málo pravděpodobných událostí. Výchozím dokumentem pro tvorbu Národního akčního plánu byla Národní zpráva ze zátěžových testů.

Současně v roce 2012 zahájila společnost ČEZ realizaci opatření, která budou probíhat až do roku 2015. V obou jaderných elektrárnách byly například zahájeny stavby nových nezávislých dieselgenerátorů, pro případ úplné ztráty elektrického napájení v lokalitě byly zpracovány postupy pro zvládání extrémních klimatických jevů (nadprojektové zemětřesení, vysoké mrazy a vedra, extrémní vítr), byla nakoupena technika pro případné odklízení trosek, personálně byly posíleny složky zasahující v případě těchto nadprojektových událostí. V Jaderné elektrárně Dukovany byla zahájena stavba nových ventilátorových věží.

Mezinárodní kontroly

Aktivity Skupiny ČEZ spojené s výrobou elektřiny a tepla, zejména v souvislosti s jadernými elektrárnami, jsou pravidelně podrobovány mezinárodním kontrolám.

V roce 2012 se v Jaderné elektrárně Temelín uskutečnila 2. mise OSART (Operational Safety Review Team). Experti MAAE (Mezinárodní agentura pro atomovou energii) prověřili provozní praxe elektrárny v oblastech:

Formulovali pro Jadernou elektrárnu Temelín pět doporučení, šest návrhů na zlepšení a šest dobrých praxí.

V Jaderné elektrárně Dukovany se v roce 2012 uskutečnila již 3. mise WANO Peer Review – partnerská prověrka organizace sdružující provozovatele jaderných zařízení (The World Association of Nuclear Operators). Experti WANO formulovali devatenáct oblastí pro zlepšení stávajících postupů a také čtyři dobré praxe a pět silných stránek, které budou doporučovat ostatním provozovatelům jaderných elektráren.

Na žádost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) České republiky se v roce 2013 uskutečnila mise MAAE se zaměřením na hodnocení seizmických rizik. Hlavním cílem mise MAAE bylo posoudit správnost a aktuálnost metodiky pro posuzování seizmického ohrožení, která se v současné době používá pro lokality jaderných elektráren v České republice. Tým MAAE vyhodnotil stav plnění doporučení z předchozí seizmické mise MAAE (únor 2003) a konfrontoval metodiku používanou českými experty se standardy MAAE a se současnou světovou praxí. Ze šesti okruhů otázek byly tři vyhodnoceny jako uzavřené a tři vyhodnoceny jako částečně vyřešené.

Nejvíce očekávanou událostí roku 2013 se stala mise Corporate OSART – vůbec první prověrka jaderné bezpečnosti na korporátní úrovni ve společnosti ČEZ. Závěrečná zpráva obsahuje deset dobrých praxí v řízení bezpečnosti společnosti ČEZ, které budou doporučovány k převzetí ostatním provozovatelům jaderných elektráren na světě, současně obsahuje šest návrhů a tři doporučení pro další vylepšení procesů.

Doporučení i dobré praxe ze všech misí OSART na světě se po projednání ve vládách jaderných států stávají veřejnými a najdete je v databázi www.iaea.org.

Přejít nahoru

Navigace: