Přejít na menu Volba jazyka

Interní a externí audity

Interní a externí audit

V letech 2012 i 2013 byl v souladu se střednědobým plánem činnosti pokrývajícím všechny procesy společnosti realizován přibližně stejný počet (40) auditních akcí.

Útvar interního auditu je personálně stabilizovaný a v letech 2012–2013 neprošel žádnými organizačními změnami. Jeho činnost se nesoustředila pouze na tuzemské aktivity, spolupracoval také na přenášení best practice do zahraničních entit Skupiny ČEZ s hlavním cílem přispět ke zvýšení efektivity v procesech a zajištění návratnosti investic.

Na konci roku 2011 bylo dokončeno externí hodnocení kvality interního auditu realizované společností Ernst & Young a v roce 2012 se interní audit soustředil na plnění nápravných opatření, která přispějí ke zvýšení kvality poskytovaných služeb managementu s dopadem na kvalitu dodávaných služeb a produktů zákazníkům.

Významnou aktivitou roku 2013 byla realizace softwarové aplikace ECM pro interní audit, uvedené do produktivního provozu v závěru roku 2013, která přispěje k efektivnějšímu vyhodnocování plnění nápravných opatření přijatých ze zjištění z auditů.

I nadále jsou stále intenzivnější vztahy s ostatními auditními pracovišti ve Skupině ČEZ (ČEZ Distribuce, Severočeské doly, Bulharsko, Rumunsko a Turecko).

Ve spolupráci s útvarem řízení rizik je propojena a každoročně aktualizována riziková mapa interního auditu s korporátní mapou rizik. V roce 2013 se uskutečnila aktualizace již se zapojením divizních ředitelů. Výstupy rizikové mapy byly podkladem pro střednědobou strategii interního auditu v oblasti hodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému.

Výsledky činnosti útvaru interního auditu jsou přednostně předávány vedoucím zaměstnancům auditovaných subjektů se zdůrazněním závažnosti/priorit jednotlivých zjištění. Zavedená jednotná forma závěrečné zprávy (se shrnutím výsledků prověřovaných hypotéz v úvodu zprávy, optickým zvýrazněním a klasifikací jednotlivých doporučení a shrnující přílohou „audit tracker“) usnadňuje srozumitelnost zprávy pro příjemce a napomáhá jejich orientaci v závěrech a doporučeních interního auditu. Současně je formalizace listů jednotlivých zjištění podmínkou pro efektivní využití softwarové podpory interního auditu.

Výsledky činnosti interního auditu jsou prezentovány čtvrtletně Výboru pro audit a představenstvu společnosti ČEZ, včetně významných zjištění z provedených auditů.

Zástupci útvaru interní audit se pravidelně účastní jednání orgánů společnosti a dalších výborů a porad, aby získali co nejkomplexnější informace pro odpovídající hodnocení vnitřního kontrolního systému.

Přejít nahoru

Navigace: