Přejít na menu Volba jazyka

Respektování legislativy

Základním souborem norem regulujícím soukromoprávní vztahy v České republice je s účinností od 1. 1. 2014 nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Téměř po padesáti letech nahrazuje dosavadní občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník). Ke stejnému dni byl ve Sbírce zákonů vyhlášen také zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Vyhlášen byl dále zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Tato rekodifikace soukromého práva v České republice, v jejímž rámci došlo k úpravě celé řady navazujících právních předpisů, představuje změnu základních soukromoprávních souborů norem regulujících ekonomické a obchodní aspekty podnikatelských aktivit Skupiny ČEZ. V návaznosti na tuto rozsáhlou změnu Skupina ČEZ realizovala v průběhu roku 2013 kroky za účelem zajištění řádné implementace nezbytných opatření.

Společnosti ČEZ se týkají také následující zákony:

Spolu s tímto obecným legislativním rámcem je pro Skupinu ČEZ klíčová také legislativa pro oblast energetiky. Její základ tvoří následující právní předpisy:

Kromě uvedených základních právních norem pro oblast energetiky stále výrazněji ovlivňují podnikání v energetice, především v oblasti výroby elektřiny a tepla, právní předpisy z oblasti ochrany životního prostředí. Z nich lze za klíčové považovat následující zákony:

Přejít nahoru

Navigace: