Přejít na menu Volba jazyka

Řízení rizik, optimalizace, nákladová efektivita

Ve Skupině ČEZ je trvale rozvíjen integrovaný systém řízení rizik a systém vnitřních kontrolních mechanismů včetně nezávislé činnosti interního auditu, který průběžně prověřuje soulad všech procesů s nejlepší praxí a s interní i externí legislativou a standardy.

Základním orgánem v oblasti řízení rizik je rizikový výbor jako poradní výbor generálního ředitele společnosti ČEZ, který s výjimkou schvalování souhrnného rizikového limitu ročního plánu (v kompetenci představenstva ČEZ) navrhuje způsob rozvoje integrovaného systému řízení rizik, navrhuje celkovou alokaci rizikového kapitálu na jednotlivá rizika a organizační jednotky, závazná pravidla, odpovědnost a strukturu limitů pro řízení dílčích rizik a průběžně monitoruje celkový dopad rizik na Skupinu ČEZ, včetně stavu čerpání dluhové kapacity Skupiny ČEZ a plnění ratingových požadavků.

V měsíčním reportingu pro rizikový výbor jsou kvantifikovány jednotné scénáře vývoje vybraných rizikových faktorů a jejich dopadu do běžného roku, do období podnikatelského plánu a do dluhové kapacity.

V průběhu roku 2013 byly nástroje řízení rizik aktualizovány s ohledem na strukturální změny trhu, vyvolané nárůstem výroby v obnovitelných zdrojích elektřiny a poklesem cen černého uhlí a emisních povolenek.

Řízení rizik ve společnosti ČEZ je v kompetenci RMC (risk management committee – rizikový výbor). Jeho předsedou je ředitel divize finance. Stálými členy RMC jsou ředitel divize výroba, ředitel útvaru financování, ředitel útvaru trading a ředitel útvaru řízení rizik (garant oblasti řízení rizik). O složení a o počtu ostatních stálých členů RMC rozhoduje předseda, který je oprávněn stálé členy RMC jmenovat a odvolávat. Nestálými členy RMC (s právem účastnit se každého jednání RMC) jsou generální ředitel a ředitelé všech ostatních divizí. Ředitel útvaru interní audit není členem RMC, je ale oprávněn účastnit se každého jednání RMC.

Přejít nahoru

Navigace: