Přejít na menu Volba jazyka

Distribuce a přeprava

Vyrobenou elektřinu je zapotřebí bezpečně a ekologickým způsobem dopravit do místa spotřeby. K tomu slouží v návaznosti na přenosovou soustavu ve společnosti ČEZ Distribuce řada technických zařízení, která lze shrnout pod termín distribuční soustava.

Proces řízení bezpečnosti a ochrany životního prostředí ve společnosti ČEZ Distribuce je aktivní a nedílnou součástí hlavního procesu distribuce elektrické energie. V oblasti bezpečnosti práce byly naplněny podmínky certifikace OHSAS 18 001 a programu Bezpečný podnik. Na úseku ochrany životního prostředí společnost obhájila certifikát EMS ISO 14 001, výsledky dozorového auditu prováděného certifikační společností CQS Praha prokázaly připravenost společnosti reagovat nejen na legislativní požadavky ochrany životního prostředí, ale i na mimořádné události v podobě ekologických havárií.

Ochrana životního prostředí je ve Skupině ČEZ na předních místech jejích priorit. V souvislosti s provozováním distribučních technologií, zejména transformačních stanic, věnuje Skupina ČEZ největší pozornost ochraně ptactva, které využívá vodiče i podpěrné body venkovních vedení jako místa k odpočinku nebo k hnízdění. Často docházelo k úrazům ptáků po kontaktu s vodiči, proto se Skupina ČEZ zaměřila na úpravu konzol, aby byly pro ptactvo bezpečné. Starší typy podpěrných bodů jsou chráněny tzv. doplňkovou ochranou, která omezuje účinky elektrického proudu.

Distribuční zařízení a životní prostředí
V souladu s platnými právními předpisy vytváří Skupina ČEZ podmínky pro ochranu životního prostředí i v souvislosti s provozováním distribučních technologií a zařízení. Oblastí, na které zaměřuje pozornost, je celá řada, např.:

Společnost ČEZ Distribuce se již řadu let úspěšně zabývá otázkou účinné ochrany životního prostředí. Koncem roku 2011 získala certifikát o shodě systému EMS s normou ČSN EN ISO 14001:2005. Nezávislý certifikační orgán potvrdil správnost nastavení řídicího procesu a jeho implementaci v praxi ověřil jak v roce 2012, tak v roce 2013 formou dozorových auditů.

Vodní hospodářství
Některá distribuční zařízení obsahují izolační teplonosné oleje, které mohou v případě úniku představovat určité riziko pro životní prostředí. Ve většině případů jsou zařízení proti úniku olejové náplně technicky zabezpečena, u zbývajících řeší problém instalace systému záchytných van, které jsou schopny zachytit i minimální úniky oleje ze zařízení.

Polychlorované bifenyly (PCB)
Od roku 2002 společnost ČEZ Distribuce systematicky ověřuje kvalitu olejových náplní v distribučních zařízeních i z hlediska možného výskytu polychlorovaných bifenylů. Dosud prověřila několik desítek tisíc náplní. Vzhledem k tomu, že podle dosavadních výsledků analýz vzorků olejů bylo nalezeno nadlimitní množství PCB jen u několika málo z nich, lze dosud neprověřená zařízení ve správě ČEZ Distribuce považovat za nekontaminovaná. Zákon o odpadech umožňuje přítomnost PCB v takových zařízeních ověřit až na konci jejich životnosti.

Staré ekologické zátěže
V oblasti působnosti společnosti ČEZ Distribuce bylo identifikováno 78 lokalit s výskytem staré ekologické zátěže. Z uvedeného počtu bylo dosud vypořádáno 47 zátěží.

Odpady
Při provozování distribuční elektrické sítě vzniká množství různých odpadů. Cílem Skupiny ČEZ je v souladu s preventivním přístupem k množství odpadů minimalizovat jejich vznik nebo jim předcházet. K tomu slouží řízené odpadové hospodářství. Vzniklé odpady jsou přednostně předávány k dalšímu využití. Kromě odpadu kabelů, lan, železných konstrukcí, transformátorů včetně vinutí z barevných kovů jsou k recyklaci předávány také komplikovanější odpady složené z různých materiálů. Například veškeré vyřazené elektroměry nekončí na skládce, ale jsou rozebrány a roztříděny na využitelné složky, které se dále zpracovávají. Pracoviště Skupiny ČEZ jsou vybavena nádobami na tříděný odpad.

Hlučnost
Hlučnost provozovaných zařízení ve většině případů vyřeší dostatečná vzdálenost stanice od lidských sídel. Tam, kde tomu tak není, mají odhlučnění stanic na starost protihlukové stavby nebo výsadba rostlinného pásu. Od roku 2010 se Skupina zabývá ověřováním hlučnosti svých distribučních zařízení v místech, kde došlo v poslední době k přiblížení bytové zástavby transformovnám.

Ochrana a podpora fauny
Společnost ČEZ Distribuce v letech 2012 a 2013 pokračovala v opatřeních na ochranu ptactva před úrazy elektrickým proudem a v přípravě plánů na další aktivity v této oblasti.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ukládá společnosti ČEZ Distribuce vybavovat od roku 2004 všechna nová a rekonstruovaná vedení vysokého napětí ochrannými prvky proti úrazu ptactva elektrickým proudem. V rámci své odpovědnosti k životnímu prostředí se společnost ČEZ Distribuce rozhodla v roce 2007 jít nad rámec zákona a vybavit ochrannými prostředky nejrizikovější vedení vysokého napětí vytipovaná ve spolupráci s ornitology. Znamenalo to, že zabezpečovala i starší vedení, u kterých to zákon nevyžadoval. V roce 2009 zavedla novela energetického zákona povinnost zabezpečit všechna vedení vysokého napětí v průběhu patnácti let, tj. do června roku 2024.

Na doporučení ornitologů jsou ochranná opatření nadále přednostně realizována tam, kde jsou vedení z hlediska úrazů ptáků kritická. V letech 2012 a 2013 bylo tímto způsobem zabezpečeno cca 280 kilometrů vedení s investicí 21 milionů korun. Prioritou je řešení pomocí bezpečných podpěrných bodů vedení vysokého napětí, které svou konstrukcí úrazy ptáků vyloučí.

V současné době existuje na území České republiky zhruba 750 tisíc sloupů a stožárů elektrického vedení, které mohou být pro ptáky nebezpečné. Účinnou ochranou je dnes vybaveno asi 14 % elektrického vedení. Problém vzniká zejména na vedení vysokého napětí 22 a 35 kV.

Společnost ČEZ Distribuce se také stará o bezpečnost přísně chráněné populace čápa bílého. Odhaduje se, že asi desetina čapích hnízd je na sloupech nebo stožárech elektrického vedení. Proto jsou na nich instalovány speciální kovové konstrukce zvané čáposedy. Ve spolupráci s ochránci přírody jsou některá čapí hnízda z důvodu bezpečnosti ptáků i elektrického zařízení stěhována. Hmotnost čapího hnízda přitom dosahuje až půl tuny.

Z důvodu nedostatku údajů o zraněních ptáků způsobených jejich nárazem do vodičů vysokého a velmi vysokého napětí za snížené viditelnosti byl v červenci roku 2011 po konzultacích s ornitology instalován monitorovací systém, který zaznamenává nárazy do vybraného vedení přes řeku Labe v Labském kaňonu na severu Čech. Dosud nebyla zaznamenána žádná kolize s tímto vedením.

Přejít nahoru

Navigace: