Přejít na menu Volba jazyka

Ekologický program

Program obnovy výrobních zdrojů

Ekologický provoz uhelných elektráren se stal pro Skupinu ČEZ prioritou. První vlnou ekologizace bylo odsíření uhelných elektráren realizované v letech 1992–1998 v objemu cca 50 miliard korun. V roce 2007 byla spuštěna druhá vlna – Program komplexní obnovy a výstavby nových zdrojů. Hlavním cílem tohoto programu je:

Program v hodnotě přesahující 100 miliard korun je největším investičním projektem v novodobé historii, který zajistí zachování energetické konkurenceschopnosti. Realizací celého programu komplexní obnovy dochází k významnému snížení emisí.

Program komplexní obnovy elektráren zahrnuje:

Program Komplexní obnovy a výstavby nových zdrojů nepřináší jen zlepšení životního prostředí, ale pomáhá také překonat období ekonomické stagnace českého průmyslu. O to cennější je jeho přínos z hlediska profesního uplatnění zaměstnanců domácích firem, kteří ho v této těžké době zajišťovali.

Realizací komplexní obnovy elektráren dojde současně také k prodloužení jejich provozu a k zachování stávajících pracovních míst v rámci Skupiny ČEZ i u dodavatelů, která by jinak zastavením provozu zanikla.

Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II
Jde o první dokončený projekt v rámci celého programu. Výsledky ukazují, že se podařilo dosáhnout vyšší než projektované účinnosti jednotlivých výrobních bloků. To vede ke snížení spotřeby množství hnědého uhlí na jednotku výkonu, což má pochopitelně pozitivní dopad na snížení emisí na vyrobenou MWh.

Elektrárna Tušimice II obnovila čtyři bloky o jednotkovém výkonu 200 MWe a zvýšila čistou účinnost z 34 % na 39 %, což v důsledku znamená 14% úsporu hnědého uhlí. Zároveň se podařilo snížit emise oxidů dusíku o 64 %, emise oxidu siřičitého o 84 % a emise tuhých znečišťujících látek o 29 %. Obnovená tušimická elektrárna se již v předstihu přizpůsobila novým přísným evropským normám platným pro nové zdroje po roce 2016. Modernizace prodloužila její technickou životnost přibližně o 25 let.

Výstavba paroplynového zdroje v Počeradech
Výstavba paroplynového cyklu byla zahájena 25. 3. 2011 a začátkem roku 2014 se uskutečnilo uvádění do zkušebního provozu. Paroplynový cyklus o výkonu 838 MWe je výjimečný svou vysokou provozní disponibilitou, výkonem a šetrností k životnímu prostředí. Jde o moderní a ve světě užívanou osvědčenou koncepci zdroje výroby elektrické energie. Tento zdroj díky své konfiguraci – využití odpadního tepla ze spalovacích turbín v parním cyklu – dosahuje ve srovnání s uhelnými bloky vysoké čisté účinnosti, v tomto případě 57,4 %.

Ve výrobním portfoliu Skupiny ČEZ dosud paroplynový zdroj chyběl, ten v Počeradech je navíc první paroplynovou elektrárnou svého druhu v České republice. Uvedený druh výroby elektřiny totiž v České republice není významně zastoupen, ze zemního plynu se v Česku ročně do současnosti vyrobilo jen cca 1,5 % elektřiny.

Výhodou paroplynových elektráren je také jejich vysoká flexibilita, která umožňuje stabilizovat elektrizační soustavu. Životnost elektrárny je přibližně 30 let.

Výstavba nového zdroje v Elektrárně Ledvice
Na konci roku 2014 by měl být do zkušebního provozu uveden nový zdroj Elektrárny Ledvice. Jde o nejmodernější hnědouhelný elektrárenský blok s nadkritickými parametry páry o výkonu 660 MWe, splňující nejpřísnější legislativní požadavky. Realizací tohoto projektu se Česká republika a společnost ČEZ řadí mezi země a společnosti uplatňující nejmodernější trendy ve výrobě elektrické energie.

Po uvedení zdroje do trvalého provozu dojde k odstavení bloků 2 a 3.

Životnost elektrárny je plánována minimálně na 40 let – do vyuhlení sousedního povrchového hnědouhelného dolu Bílina.

Komplexní obnova Elektrárny Prunéřov II
Posledním projektem při obnovování portfolia je realizace komplexní obnovy Elektrárny Prunéřov II. Svým rozsahem jde o podobný projekt jako komplexní obnova Elektrárny Tušimice II a lze očekávat pozitivní výsledky jak v navýšení účinnosti na více než 39 %, tak další výrazný pokles emisí. Komplexní obnova Elektrárny Prunéřov II počítá s obnovou tří bloků a jednotkovým výkonem 250 MWe. K dokončení tohoto projektu by mělo dojít v roce 2015, životnost elektrárny je plánována minimálně na 25 let.

Porovnání současného stavu se stavem před zahájením ekologizačních programů (%)

Porovnání přepočtu vypouštěných emisí na vyrobenou tepelnou energii (g/GJ) v Elektrárně Tušimice II před zahájením ekologizačních programů (1993), před zahájením komplexní obnovy (2005) a po komplexní obnově (2012)

Pokles emisí na příkladu ETU II nejlépe dokumentuje přepočet emisí na vyrobenou tepelnou energii (g/GJ)

Přejít nahoru

Navigace: