Přejít na menu Volba jazyka

Sanace a rekultivace

Skupina ČEZ hledá nejvhodnější způsoby, aby vrátila život tam, kde byl v minulosti v důsledku energetické činnosti utlumen. Děje se tak prostřednictvím rekultivací, tedy uvedením krajiny do stavu umožňujícího návrat biologického osídlení a nastolení ekologické stability.

K rekultivacím využívá Skupina ČEZ vedlejší energetické produkty (VEP), jejichž ekologické a mechanické vlastnosti jsou ověřovány prostřednictvím státního dohledu v rámci certifikací. Využití a aplikace VEP představují fázi tzv. technické rekultivace, v rámci které dochází k modelování nového terénu. Po úpravě terénu následuje fáze biologická, která zahrnuje výsadbu vhodných druhů dřevin a následnou pěstební péči o založené porosty.

Vedlejší energetické produkty nacházejí využití nejen v revitalizaci krajiny a vytěžených prostor, ale jsou zároveň druhotnými energetickými surovinami, které jsou po částečné úpravě a za předpokladu splnění technických a zákonných podmínek využívány k dalším účelům: energosádrovec ve stavebnictví pro výrobu sádrokartonových desek, suchý popílek jako přísada pro výrobu betonu a kameniva, k přípravě aglomerátu a stabilizátu. Stabilizát je směs produktů spalování energetického uhlí a odsíření s vodou v různém poměru. Je vhodný pro sanaci důlních výsypek a k revitalizaci krajiny. Některé druhy popílků lze také využít jako náplň do filtrů při čištění odpadních vod.

V roce 2012 a 2013 pokračovala rekultivace krajiny v okolí klasických elektráren Skupiny ČEZ (skládky, odkaliště, složiště atd.). Pro rekultivaci bylo v roce 2013 využito více než 7,5 milionu tun vedlejších energetických produktů certifikovaných pro tyto účely.

Skupina ČEZ vyprodukovala v roce 2013 při výrobě elektřiny a tepla celkem téměř devět milionů tun VEP. Z celkového množství VEP bylo více než 99 % využito jako certifikované výrobky (92 % pro rekultivaci a krajinotvorbu), zcela nepatrné množství VEP bylo uloženo jako odpad v souladu se zákonem o odpadech.

  2012 2013
Produkce VEP [t] 7 964 000 8 989 704
Uložení VEP jako odpad [t] 16 000 21 000
Využití VEP [t] (prodej, krajinotvorba) 7 936 000 8 283 000
% uložení VEP jako odpad 0,20 0,25
% využití VEP 99,64 99,68

Přejít nahoru

Navigace: