Přejít na menu Volba jazyka

Věda a výzkum, nové technologie

Iniciativa FUTUR/E/MOTION
Před čtyřmi lety vznikla v rámci Skupiny ČEZ nová strategická iniciativa zaměřená na rozvoj inovativních témat a technologií. Iniciativa byla odpovědí společnosti ČEZ na trendy v energetice a v souvisejících technologiích, které mohou do budoucna představovat rozvojové příležitosti, ale i ohrožení, což je dáno dlouhodobou životností aktiv v energetice. Sledování trendů se tak pro energetiky stává nutností. V pozadí těchto změn stojí několik společných jmenovatelů:

Cílem nejsou jen samotné technologie, ale především jejich praktické využití v tvorbě dlouhodobé hodnoty. Iniciativa by měla sehrát roli inkubátoru témat, kdy po počáteční identifikaci a analýze dochází k dalšímu rozpracování formou pilotních projektů a téma již může být předáno do standardního liniového řízení. Přístup odráží proces, během kterého nové technologie a trendy přicházejí a postupně se stávají standardní součástí života kolem nás.

Při zahájení iniciativy byl obsah koncipován do následujících pilířů, které se vzájemně prolínají:

V budoucnu se mohou objevit další nová témata.

Výzkum a vývoj
Výzkum a vývoj jsou logické základy agendy inovací ve Skupině ČEZ. Jsou specifické tím, že se prolínají nejen s dalšími součástmi FUTUR/E/MOTION, ale i s oblastmi jaderné a klasické energetiky, obnovitelných zdrojů nebo s teplárenstvím. Předmětem zájmu je aplikovaný a průmyslový výzkum a vývoj, nikoliv základní. Je rozdělen do osmi tematických oblastí pokrývajících celou energetiku; mezi priority patří například jaderná energetika, zvyšování účinnosti zdrojů nebo akumulace energie.

Pokud jde o jádro, ukazují se první průkazné přínosy plynoucí z členství v mezinárodním společenství pro realizaci sdíleného výzkumu elektrárenských společností EPRI (Electric Power Research Institute), které sdružuje 450 organizací ze 40 zemí světa. V rámci EPRI pokrývá Skupina ČEZ v jaderných technologiích všechny oblasti důležité pro optimalizaci provozu stávajících jaderných elektráren, jako je:

Mezi další významné oblasti patří výzkum chování klíčových materiálů a spojů (např. heterogenní svary) nebo bezpečnost (např. problematika nadprojektových havárií, která je po událostech ve Fukušimě velmi aktuálním tématem).

V části klasické energetiky byl dokončen výzkum možností snižování vlhkosti v uhelném palivu – jedna z možných cest, jak zvýšit účinnost klasických výrobních bloků. Zároveň pokračují projekty zaměřené na snižování emisí v důsledku dokonalejšího poznání spalovacího procesu (a teplotního pole) a možnosti ho řídit – pilotně na fluidním kotli v Poříčí a na granulačním kotli v Tisové.

Opomenuty nezůstávají ani obnovitelné zdroje. Ve spolupráci s VUT Brno probíhá vývoj tzv. vírové turbíny, kterou by bylo možné použít na malých spádech vodních toků. Pro intenzivnější využití biomasy byl realizován projekt vývoje automatického vzorkovače biomasy v Elektrárně Hodonín.

Důležitou oblastí je také výzkumná podpora při zavádění Smart Grids – inteligentních sítí v projektu Smart Region Vrchlabí. Mezi projekty této kategorie patří řešení automatizovaných prvků sítě nebo sestavení dynamického modelu chování distribuční soustavy ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava.

Velký význam je přikládán i výzkumu technologií akumulace energie. Ta bude v budoucnu stále více zapotřebí v souvislosti se zvyšováním obtížně řiditelné výroby v některých kategoriích obnovitelných zdrojů a rovněž v důsledku rozšiřování decentralizovaných výrobních zdrojů. Zpracována byla základní studie o stavu připravenosti technologií akumulace energie pro praktické využití v energetice a byly dokončeny práce na přípravě pilotní instalace baterií v distribuční soustavě.

Kogenerace
Malé kogenerace jsou příkladem projektu, který od prvotního nápadu prošel cestu až do fáze úspěšné komerční aplikace. Úkolem malých kogenerací (do 5 MWe) je společná lokální výroba elektřiny a tepla mimo páteřní síť velkých výrobních zdrojů. Instalaci a provozování kogeneračních jednotek zajišťuje společnost ČEZ Energo, která v současnosti vlastní ve více než 30 obcích a městech České republiky 82 jednotek s celkovým instalovaným výkonem téměř 46 MWe. Dlouhodobým cílem společnosti je provozovat kogenerační jednotky s celkovým instalovaným výkonem 200 MW.

Smart Grids
Smart Grids je termín, který je v posledních letech v souvislosti s energetikou skloňován stále častěji. O tzv. chytrých sítích se často hovoří v souvislosti s výzvami, které stojí před sektorem energetiky zejména v souvislosti s rozvojem výroby obnovitelných zdrojů, její decentralizací a zaváděním moderních technologií obecně.

Smart Grids je poměrně obtížně ohraničený pojem, pod kterým si různí stakeholdeři představují něco jiného. Výsledkem je často představa, že problémy, kterým bude energetika v následujících letech čelit, se právě pomocí Smart Grids vyřeší, což často vede ke zkresleným nebo jinak nerealistickým očekáváním.

Vnímání Skupiny ČEZ se zřejmě nejvíce blíží definice, která říká, že jde o elektrické sítě, které mohou efektivně začlenit chování a akce všech uživatelů na ně napojených – výrobců, zákazníků a těch, kteří představují obě skupiny (výrobce a zákazník = „prosumer“) – k zajištění ekonomicky efektivní, udržitelné energetické soustavy s malými ztrátami a vysokou úrovní kvality, spolehlivosti a bezpečnosti dodávek.

Rozvoj Smart Grids proto vnímáme jako evoluční proces, který je formován třemi zásadními vlivy – vyvíjejícím se regulatorním prostředím, pokrokem v oblasti inovací a komerčním nástupem inovativních technologií a změnami ve spotřebitelském chování zákazníků. Tyto faktory – ať už samostatně nebo ve vzájemné synergii – přispívají k tomu, že se podnikatelské prostředí energetiky postupně mění a těmto změnám je třeba přizpůsobit i naši strategii v této oblasti. Navíc se ukazuje, že dynamika změn i v tak stabilním prostředí, jako je energetika, je stále rychlejší a včasná identifikace a zmírnění rizik anebo naopak proaktivní využití vznikajících příležitostí jsou stále důležitější.

Strategie v oblasti Smart Grids ale neznamená, že zavádění „smart“ prvků nebo technologií je automatickým řešením jakéhokoliv problému. Pro řadu situací bude standardní řešení stále ještě optimální odpovědí. Podle názoru Skupiny ČEZ je třeba postupovat systematicky, analyzovat klíčové trendy v kontextu technologického vývoje a navrhovat řešení a další postup s vědomím toho, že okolní prostředí se vyvíjí a okrajové podmínky se v čase mění, což se týká i pravidel regulace a regulatorního rámce obecně.

Skupina ČEZ v oblasti Smart Grids realizuje dva pilotní projekty: Smart Region Vrchlabí a projekt inteligentních elektroměrů AMM.

Pilotní projekt Smart Region Vrchlabí je zaměřen na ověření funkcionalit konceptu inteligentních sítí – automatizace na vysokém napětí, automatizace na nízkém napětí, aktivní řízení zdrojů i spotřeby, integrace lokální kogenerace i obtížně řiditelných obnovitelných zdrojů.

Pilotní projekt WPP AMM je zaměřen na testování inteligentních elektroměrů umožňujících obousměrnou komunikaci. Chytré elektroměry nabízejí nové možnosti v oblasti aktivního zapojení zákazníků do změny spotřebitelského chování a rozvoje systému Demand Side Response.

Projekt Smart Region
Projekt Smart Region Vrchlabí je zaměřen na praktické ověření Smart Grid konceptů v oblastech automatizace na hladině nízkého napětí, automatizace na hladině vysokého napětí a ostrovního provozu části distribuční soustavy.

V projektu pokračovala v roce 2013 realizační fáze, která zahrnovala především úpravu distribuční sítě (pokračující výměna kabelů vysokého napětí, obměna technologického zařízení v trafostanicích) a instalaci nových technologií (např. terminály ochran), které prošly testy v laboratoři komunikačních technologií.

Jedna z kogeneračních jednotek, které jsou od roku 2012 v provozu, je nově vybavena automatikou ostrovního provozu a připravena na funkční zkoušky ostrovního provozu. Prověřeno bylo také funkční rozšíření ostrovního provozu na oblast dodávek tepla do systému centrálního zásobování teplem ve Vrchlabí.

Pro funkční zkoušky je připraven koncept automatizace na úrovni nízkého napětí, kde byly osazeny ve vymezeném úseku skříně jištění vybavené dálkově ovládanými jisticími prvky. V souvislosti s automatizačními úlohami bylo připraveno řídící pracoviště na dispečerském řídícím pracovišti v Hradci Králové.

V roce 2013 byla také zprovozněna komunikace prostřednictvím bezdrátové konektivity WiMAX, která nyní prochází pilotním ověřovacím provozem.

Důležitým bodem bylo úspěšné plnění požadavků v mezinárodním projektu Grid4EU, ze kterého je Smart Region spolufinancován. V rámci Grid4EU vede nově také Skupina ČEZ pracovní skupinu zaměřenou na ostrovní provozy.

Pilotní projekt Elektromobilita ČEZ
Rok 2013 byl posledním rokem první fáze pilotního projektu Elektromobilita. V jeho rámci bylo uvedeno do provozu 35 veřejných dobíjecích stanic včetně jedné rychlodobíjecí. V barvách projektu jezdí 40 elektromobilů. Jeho partnery se stala nejen řada firem, ale i municipalit, krajů a státních institucí a pět významných automobilek.

Elektromobilita zaznamenala po dobu trvání projektu výrazný pokrok – významným způsobem se rozšířila nabídka elektromobilů na trhu a v elektrické verzi je k dispozici více typů napříč segmenty. Ke konci roku 2013 využívalo služeb dobíjení na veřejných dobíjecích stanicích již více než 50 zákazníků, data z jednotlivých lokalit ukazují, že využívání stanic, zejména v exponovaných lokalitách, má rostoucí tendenci, což je výrazné u rychlodobíjecí stanice.

Na základě získaných zkušeností z první fáze se Skupina ČEZ rozhodla v pilotním projektu pokračovat a pro roky 2014 a 2015 byla připravena druhá fáze pilotu. Ta se zaměří na další rozvoj dobíjecí infrastruktury s cílem vybudovat zárodek tzv. páteřní sítě dobíjecích stanic napříč celou Českou republikou. Důraz bude kladen zejména na rychlodobíjení. Bude pokračovat spolupráce s automobilkami s cílem hledat příležitosti pro nasazení elektromobilů způsobem, který se bude co nejvíc blížit komerčnímu provozu. Pokračovat bude i spolupráce s kraji, krajskými městy a významnými municipalitami, protože elektromobilita má stále ještě výrazný regionální prvek a potenciál přispět k řešení problematické emisní situace zejména ve městech.

Elektromobilita je již standardně součástí komunikačních aktivit Skupiny ČEZ s cílem propagovat tento typ alternativního pohonu, seznamovat veřejnost s výhodami elektromobility a zprostředkovat bezprostřední kontakt širší i odborné veřejnosti s novými technologiemi.

Přejít nahoru

Navigace: