Přejít na menu Volba jazyka

Členství v odborných sdruženích a profesních organizacích

Byznys pro společnost
Skupina ČEZ je zakládajícím aktivním členem platformy Byznys pro společnost, která sdružuje přes čtyřicet velkých i malých českých firem, které ve své činnosti prosazují principy udržitelného podnikání a usilují o společensky odpovědné a etické chování.

V letech 2012 a 2013 pokračovala Skupina ČEZ kromě dalších aktivit v zapojení do práce tematických expertních skupin (TES) zaměřených na hlubší osvětu vybraných oblastí CSR. Manažeři a specialisté spolupracovali v TES Firmy a životní prostředí, TES Firmy a voda, TES Age management, TES Know how pro lepší svět, TES Zaměstnávání OZP. Výstupem společné práce byly odborné brožury s příklady z praxe či tematické konference. V listopadu 2013 se zástupci týmu Leaderhip žen přihlásili k veřejnému dlouhodobému závazku a zároveň k výzvě dalším právnickým subjektům a vyhlásili Memorandum Diverzita 2013+.

Rada kvality ČR a odborná sekce Kvalita v energetice
Společnost ČEZ je signatářem Charty kvality České republiky a aktivně se hlásí k jejím principům a závazkům.

Charta kvality ČR navazuje na Evropskou chartu kvality, kterou Evropská unie deklarovala své přesvědčení, že v globální světové ekonomice je kvalita určujícím faktorem úspěšnosti podnikání. Kvalita je neoddiskutovatelným měřítkem jeho efektivnosti a rozhoduje nejen o konkurenceschopnosti firem, ale i o postavení národních ekonomik ve světě a o úrovni života občanů. Cílem charty je všeobecně podporovat přístup ke kvalitě v soukromém i veřejném sektoru formulovaný v přijaté strategii Národní politiky kvality ČR.

Naplňováním této politiky v energetickém sektoru se zabývá odborná sekce Rady kvality ČR s názvem Kvalita v energetice, jíž je společnost ČEZ gestorem a zakládajícím členem a v níž plní funkci koordinátora její činnosti.

Energetická sekce je platformou mezirezortní spolupráce pro řešení aktuálních témat, týkajících se např. kvality a bezpečnosti v elektrizační soustavě nebo kvality lidských zdrojů pro jadernou energetiku.

V současné době má odborná sekce Kvalita v energetice přes dvacet členů, mezi které patří např. zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, ŠKODA JS, I & C Energo, distribučních společností, projekčních firem a dalších.

Zahraniční členství

Sdružení EURELECTRIC (www.eurelectric.org)

Do probíhající diskuse o celoevropském trhu s energiemi přináší užitečné náměty a poznatky energetické sdružení v rámci Evropské unie (EURELECTRIC), které reprezentuje odvětví elektroenergetiky na veřejnosti, zejména vůči institucím Evropské unie a jiným mezinárodním organizacím, hájí zájmy svých členů na politické úrovni a informuje nejen odbornou veřejnost o energetických konceptech.

Toto odvětvové sdružení vzniklo v roce 1999 sloučením dvou příbuzných sdružení v elektroenergetice: UNIPEDE (Mezinárodní unie výrobců a distributorů elektrické energie, vznikla v roce 1925) a EURELECTRIC (Evropské sdružení elektroenergetických podniků, vzniklo v roce 1900). Sdružení EURELECTRIC zpracovává a vydává stanoviska, politické postoje a zprávy, které jsou formulovány na základě činnosti expertů z elektroenergetického průmyslu v pracovních skupinách. Tím je zaručena vysoká kvalita vydávaných odborných posudků a neustálá aktualizace přísunu informací. Zprávy jsou následně předávány institucím Evropské unie, pro které jsou významným informačním zdrojem. EURELECTRIC je v otázkách elektroenergetiky brán jako partner Evropské komise, a tak je podstatné stanovit přesnou pozici vůči návrhům Evropské komise.

Řádným členem sdružení EURELECTRIC je i Český svaz zaměstnavatelů v energetice a jeho prostřednictvím i společnost ČEZ. Zástupci ČEZ se aktivně zapojují do činnosti sdružení EURELECTRIC ve všech výborech a relevantních pracovních skupinách. Hlavním cílem zástupců ČEZ je zejména prosazování dalšího otevírání trhu s elektřinou, integrace jednotlivých členských států Evropské unie do jednoho celoevropského trhu a podpora pozice jaderné energetiky v portfoliu výrobních zdrojů Evropské unie.

EFET (European Federation of Energy Traders, www.efet.org)

EFET je sektorové sdružení, které zastupuje více než 100 energetických společností z 28 členských států Evropské unie. Cílem EFET je zlepšit podmínky pro energetický trading v Evropě a podporovat rozvoj udržitelného a likvidního velkoobchodního trhu.

Řádným členem EFET je i Skupina ČEZ, která se aktivně účastní pracovních skupin zaměřených na aktuálně projednávané legislativní návrhy s dopadem na energetický trading.

EPC (European Policy Center, www.epc.eu)

EPC je nezávislý think-tank se zaměřením na evropskou integraci. Svým členům a široké veřejnosti poskytuje rychlé a kvalitní informace a analýzy týkající se evropské a globální agendy. Mezi členy EPC se řadí společnosti, profesní a obchodní federace, obchodní unie, diplomatické mise, regionální a lokální orgány a neziskové organizace.

EEF (European Energy Forum, www.europeanenergyforum.eu)

EEF organizuje akce, na kterých mají možnost setkat se klíčoví hráči v energetice se zástupci evropských institucí a diskutovat o důležitých a aktuálních energetických tématech.

Přejít nahoru

Navigace: