Přejít na menu Volba jazyka

Úvodní slovo

Vážení přátelé,

těší mě, že vám můžeme poskytnout další pravidelnou Zprávu o společenské odpovědnosti Skupiny ČEZ. Obsahuje velký objem vybraných informací na uvedené téma za období let 2012–2013.

Dva roky jsou z hlediska vývoje lidstva velmi krátkým časovým úsekem, v historii firmy ale může jít o stěžejní období, plné významných událostí. Tak tomu bylo i v energetické Skupině ČEZ, která se stále snaží posouvat hranice odpovědného podnikání blíž k přirozenému lidskému životu, k přírodě kolem nás a ke společenským hodnotám, kterých si váží.

Velmi nás těší, že naše snahy oceňuje laická i odborná veřejnost. Svědčí o tom mimo jiné řada ocenění, jež získala společnost ČEZ i další společnosti Skupiny. Investice do vzdělávání, spolupráce se studenty, různé formy dárcovství včetně podpory dobrovolnické práce našich zaměstnanců patří k samozřejmým součástem našeho podnikání.

Stále se snažíme pracovat na zlepšení našich služeb. Proto jsme například v roce 2014 vydali Zákaznický kodex, který souhrnně popisuje úroveň služeb poskytovaných domácnostem a menším firmám. Patnáctistránkový materiál představuje tři základní pilíře přístupu Skupiny ČEZ k zákazníkům. Jsou jimi motta „srozumitelnost a jednoduchost“, „vstřícnost a lidskost“ a „nasloucháme a zlepšujeme se“. Skupina ČEZ tak sděluje, že se snaží zákazníkům co nejvíce usnadnit vyřizování jakýchkoliv požadavků a zároveň usiluje o to, aby pro ně bylo každé kontaktování Skupiny ČEZ co nejpříjemnější.

Stejně odpovědně jako k našim zákazníkům přistupujeme i ke svým zaměstnancům. Abychom získali zpětnou vazbu na jednotlivé kroky managementu a měli co nejpřesnější představu o názorech interní veřejnosti, organizujeme pravidelně zaměstnanecké průzkumy. Díky výsledkům toho posledního, který se konal v roce 2011, jsme zavedli do každodenní praxe několik opatření. Management například více navštěvuje pracoviště v regionech. Díky neformálnímu přístupu získáváme nové náměty, dotazy a připomínky. Komunikujeme strategii Skupiny ČEZ srozumitelněji. Organizujeme profesní setkání a setkání na hranici mezi útvary. Pomáhají nám lépe spolupracovat a předávat si vzájemně zkušenosti. Upravili jsme postup při obsazování volných pracovních míst. Více se věnujeme rozvoji manažerů – chceme takové lídry, kteří dovedou své lidi motivovat k maximálnímu výkonu a zároveň vytvářejí dobré pracovní klima. V preferované a důrazně sledované oblasti bezpečnosti jsme zřídili Bezpečnostní portál. Naše intranetové stránky velmi pozitivně hodnotila i mezinárodní mise OSART Corporate. Další zaměstnanecký průzkum jsme zahájili na jaře roku 2014. S jeho výsledky seznámíme nejprve zaměstnance a prostřednictvím společensky odpovědných aktivit i externí veřejnost.

Pozorně se věnujeme také našim řídícím zaměstnancům, pro které jsme zavedli People Development Forum. Jde o mimořádné zasedání v rámci programu manažerského růstu. Na podzim roku 2013 se na této akci účastníci věnovali výsledkům hodnocení manažerských kompetencí ředitelů útvarů a jejich dalším kariérním možnostem. Nejvyšší vedení tak odstartovalo systematickou podporu řízení kariéry, včetně rotace, nástupnictví a rozvoje manažerských kompetencí na podporu strategických iniciativ. Tento krok by měl pozitivně ovlivnit naši firemní kulturu.

Jako moderní firma usilujeme o péči o zaměstnance a o kvalitní vztahy s nimi. Snažíme se vytvářet dobré pracovní podmínky, oceňovat pracovní výsledky, poskytovat benefity a organizovat společné aktivity. Novinkou propojení firmy, zaměstnanců angažovaných v neziskovém sektoru a Nadace ČEZ jsou populární Zaměstnanecké granty, které podporují veřejně prospěšné aktivity.

Zpráva, kterou vám předkládáme, je plná příkladů toho, co pro nás znamená společenská odpovědnost. Najdete v ní ukázky sociální, ekonomické i environmentální odpovědnosti společností Skupiny ČEZ v České republice i v zahraničí. Vybrali jsme pro vás informace, ze kterých je patrná změna, pozitivní posun a snaha o vývoj směrem k odpovědnějšímu chování. Budeme rádi, pokud se s touto zprávou seznámíte a budete se společně s námi těšit z konkrétních úspěchů, které jsme v této oblasti zaznamenali.

Michaela Chaloupková
členka představenstva a ředitelka divize správa ČEZ, a. s.

Přejít nahoru

Navigace: